E-CONTABILITATE.RO
PRIMA PAGINA | MEMBRI | ANUNTURI | INSCRIERI | OFERTA SPECIALA | NOUTATI | CONTACT
     

PLANUL DE CONTURI GENERAL

273. - ( ) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcþie de necesitãþile impuse de anumite reglementãri sau potrivit necesitãþilor proprii ale fiecãrei entitãþi.
(2) Conturile pot avea funcþiune contabilã de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncþionale (A/P).
(3) Pentru organizarea contabilitãþii de gestiune, conturile din clasa 9 "Conturi de gestiune" nu sunt obligatorii.
274. - Planul de conturi general este urmãtorul:

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL ªI REZERVE
101. Capital3)
1011. Capital subscris nevãrsat (P)
1012. Capital subscris vãrsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligaþiunilor în acþiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1064. Rezerve de valoare justã4) (P)
1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Rezerve din conversie4) (A/P)
108. Interese minoritare5)
1081. Interese minoritare - rezultatul exerciþiului financiar (A/P)
1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)
109. Acþiuni proprii
1091. Acþiuni proprii deþinute pe termen scurt (A)
1092. Acþiuni proprii deþinute pe termen lung (A)
___________
3) În funcþie de forma juridicã a entitãþii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
4) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.
5) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.

11. REZULTATUL REPORTAT
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperitã (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puþin IAS 296) (A/P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitãþilor Economice Europene (A/P)
___________
6) Acest cont apare doar la agenþii economici care au aplicat Reglementãrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 ºi pânã la închiderea soldului acestui cont.

12. REZULTATUL EXERCIÞIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
13. SUBVENÞII PENTRU INVESTIÞII
131. Subvenþii guvernamentale pentru investiþii (P)
132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenþii pentru investiþii (P)
133. Donaþii pentru investiþii (P)
134. Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor (P)
138. Alte sume primite cu caracter de subvenþii pentru investiþii (P)
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garanþii acordate clienþilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizãri corporale ºi alte acþiuni similare legate de acestea7) (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii ºi obligaþii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane (P)
___________
7) Acest cont apare doar la agenþii economici care au aplicat Reglementãrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 ºi pânã la scoaterea din evidenþã a imobilizãrilor corporale în valoarea cãrora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementãri.

16. ÎMPRUMUTURI ªI DATORII ASIMILATE
161. Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni
1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaþiuni garantate de stat (P)
1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaþiuni garantate de bãnci (P)
1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaþiuni garantate de stat (P)
1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenþã (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de bãnci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizãrile financiare
1661. Datorii faþã de entitãþile afiliate (P)
1663. Datorii faþã de entitãþile de care compania este legatã prin interese de participare (P)
167. Alte împrumuturi ºi datorii asimilate (P)
168. Dobânzi aferente împrumuturilor ºi datoriilor asimilate
1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni (P)
1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile afiliate (P)
1686. Dobânzi aferente datoriilor faþã de entitãþile de care compania este legatã prin interese de participare (P)
1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi ºi datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligaþiunilor (A)

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZÃRI

20. IMOBILIZÃRI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licenþe, mãrci comerciale, drepturi ºi active similare (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv8) (A)
2075. Fond comercial negativ9) (P)
___________
8) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile financiare anuale consolidate.
9) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.

208. Alte imobilizãri necorporale (A)
21. IMOBILIZÃRI CORPORALE
211. Terenuri ºi amenajãri de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajãri de terenuri
212. Construcþii (A)
213. Instalaþii tehnice, mijloace de transport, animale ºi plantaþii
2131. Echipamente tehnologice (maºini, utilaje ºi instalaþii de lucru) (A)
2132. Aparate ºi instalaþii de mãsurare, control ºi reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale ºi plantaþii (A)
214. Mobilier, aparaturã biroticã, echipamente de protecþie a valorilor umane ºi materiale ºi alte active corporale (A)
23. IMOBILIZÃRI ÎN CURS ªI AVANSURI PENTRU IMOBILIZÃRI
231. Imobilizãri corporale în curs de execuþie (A)
232. Avansuri acordate pentru imobilizãri corporale (A)
233. Imobilizãri necorporale în curs de execuþie (A)
234. Avansuri acordate pentru imobilizãri necorporale (A)
26. IMOBILIZÃRI FINANCIARE
261. Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate (A)
263. Interese de participare (A)
264. Titluri puse în echivalenþã10) (A)
___________
10) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate

265. Alte titluri imobilizate (A)
267. Creanþe imobilizate
2671. Sume datorate de entitãþile afiliate (A)
2672. Dobânda aferentã sumelor datorate de entitãþile afiliate (A)
2673. Creanþe legate de interesele de participare (A)
2674. Dobânda aferentã creanþelor legate de interesele de participare (A)
2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobânda aferentã împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
2678. Alte creanþe imobilizate (A)
2679. Dobânzi aferente altor creanþe imobilizate (A)
269. Vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare
2691. Vãrsãminte de efectuat privind acþiunile deþinute la entitãþile afiliate (P)
2692. Vãrsãminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693. Vãrsãminte de efectuat pentru alte imobilizãri financiare (P)
28. AMORTIZÃRI PRIVIND IMOBILIZÃRILE
280. Amortizãri privind imobilizãrile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenþelor, mãrcilor comerciale, drepturilor ºi activelor similare (P)
2807. Amortizarea fondului comercial11) (P)
2808. Amortizarea altor imobilizãri necorporale (P)
___________
11) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile financiare anuale consolidate.

281. Amortizãri privind imobilizãrile corporale
2811. Amortizarea amenajãrilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea construcþiilor (P)
2813. Amortizarea instalaþiilor, mijloacelor de transport, animalelor ºi plantaþiilor (P)
2814. Amortizarea altor imobilizãri corporale (P)
29. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZÃRILOR
290. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale
2903. Ajustãri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustãri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenþelor, mãrcilor comerciale, drepturilor ºi activelor similare (P)
2907. Ajustãri pentru deprecierea fondului comercial12) (P)
___________
12) Acest cont apare, de regulã, în situaþiile financiare anuale consolidate.

2908. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri necorporale (P)
291. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale
2911. Ajustãri pentru deprecierea terenurilor ºi amenajãrilor de terenuri (P)
2912. Ajustãri pentru deprecierea construcþiilor (P)
2913. Ajustãri pentru deprecierea instalaþiilor, mijloacelor de transport, animalelor ºi plantaþiilor (P)
2914. Ajustãri pentru deprecierea altor imobilizãri corporale (P)
293. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor în curs de execuþie
2931. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor corporale în curs de execuþie (P)
2933. Ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor necorporale în curs de execuþie (P)
296. Ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare (P)
2961. Ajustãri pentru pierderea de valoare a acþiunilor deþinute la entitãþile afiliate (P)
2962. Ajustãri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustãri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitãþile afiliate (P)
2965. Ajustãri pentru pierderea de valoare a creanþelor legate de interesele de participare (P)
2966. Ajustãri pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor creanþe imobilizate (P)

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ªI PRODUCÞIE ÎN CURS DE EXECUÞIE

30. STOCURI DE MATERII PRIME ªI MATERIALE
301. Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminþe ºi materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferenþe de preþ la materii prime ºi materiale (A/P)
33. PRODUCÞIA ÎN CURS DE EXECUÞIE
331. Produse în curs de execuþie (A)
332. Lucrãri ºi servicii în curs de execuþie (A)
34. PRODUSE
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
348. Diferenþe de preþ la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERÞI
351. Materii ºi materiale aflate la terþi (A)
354. Produse aflate la terþi (A)
356. Animale aflate la terþi (A)
357. Mãrfuri aflate la terþi (A)
358. Ambalaje aflate la terþi (A)
36. ANIMALE
361. Animale ºi pãsãri (A)
368. Diferenþe de preþ la animale ºi pãsãri (A/P)
37. MÃRFURI
371. Mãrfuri (A)
378. Diferenþe de preþ la mãrfuri (A/P)
38. AMBALAJE
381. Ambalaje (A)
388. Diferenþe de preþ la ambalaje (A/P)
39. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ªI PRODUCÞIEI ÎN CURS DE EXECUÞIE
391. Ajustãri pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustãri pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustãri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustãri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustãri pentru deprecierea producþiei în curs de execuþie (P)
394. Ajustãri pentru deprecierea produselor
3941. Ajustãri pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustãri pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustãri pentru deprecierea produselor reziduale (P)
395. Ajustãri pentru deprecierea stocurilor aflate la terþi
3951. Ajustãri pentru deprecierea materiilor ºi materialelor aflate la terþi (P)
3952. Ajustãri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terþi (P)
3953. Ajustãri pentru deprecierea produselor finite aflate la terþi (P)
3954. Ajustãri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terþi (P)
3956. Ajustãri pentru deprecierea animalelor aflate la terþi (P)
3957. Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor aflate la terþi (P)
3958. Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor aflate la terþi (P)
396. Ajustãri pentru deprecierea animalelor (P)
397. Ajustãri pentru deprecierea mãrfurilor (P)
398. Ajustãri pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 - CONTURI DE TERÞI

40. FURNIZORI ªI CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori (P)
403. Efecte de plãtit (P)
404. Furnizori de imobilizãri (P)
405. Efecte de plãtit pentru imobilizãri (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P)
409. Furnizori-debitori
4091. Furnizori-debitori pentru cumpãrãri de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori-debitori pentru prestãri de servicii ºi executãri de lucrãri (A)
41. CLIENÞI ªI CONTURI ASIMILATE
411. Clienþi
4111. Clienþi (A)
4118. Clienþi incerþi sau în litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clienþi (A)
418. Clienþi - facturi de întocmit (A)
419. Clienþi - creditori (P)
42. PERSONAL ªI CONTURI ASIMILATE
421. Personal - salarii datorate (P)
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentând participarea personalului la profit13) (P)
___________
13) Se utilizeazã atunci când existã bazã legalã pentru acordarea acestora.

425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Reþineri din salarii datorate terþilor (P)
428. Alte datorii ºi creanþe în legãturã cu personalul
4281. Alte datorii în legãturã cu personalul (P)
4282. Alte creanþe în legãturã cu personalul (A)
43. ASIGURÃRI SOCIALE, PROTECÞIA SOCIALÃ ªI CONTURI ASIMILATE
431. Asigurãri sociale
4311. Contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale (P)
4312. Contribuþia personalului la asigurãrile sociale (P)
4313. Contribuþia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)
4314. Contribuþia angajaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate (P)
437. Ajutor de ºomaj
4371. Contribuþia unitãþii la fondul de ºomaj (P)
4372. Contribuþia personalului la fondul de ºomaj (P)
438. Alte datorii ºi creanþe sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creanþe sociale (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ªI CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit14) (P)
___________
14) Se utilizeazã pentru evidenþierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii.

442. Taxa pe valoarea adãugatã
4423. TVA de platã (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibilã (A)
4427. TVA colectatã (P)
4428. TVA neexigibilã (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subvenþii
4451. Subvenþii guvernamentale (A)
4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenþii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subvenþii (A)
446. Alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale - taxe ºi vãrsãminte asimilate (P)
448. Alte datorii ºi creanþe cu bugetul statului
4481. Alte datorii faþã de bugetul statului (P)
4482. Alte creanþe privind bugetul statului (A)
45. GRUP ªI ACÞIONARI/ASOCIAÞI
451. Decontãri între entitãþile afiliate
4511. Decontãri între entitãþile afiliate (A/P)
4518. Dobânzi aferente decontãrilor între entitãþile afiliate (A/P)
453. Decontãri privind interesele de participare
4531. Decontãri privind interesele de participare (A/P)
4538. Dobânzi aferente decontãrilor privind interesele de participare (A/P)
455. Sume datorate acþionarilor/asociaþilor
4551. Acþionari/asociaþi - conturi curente (P)
4558. Acþionari/asociaþi - dobânzi la conturi curente (P)
456. Decontãri cu acþionarii/asociaþii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de platã (P)
458. Decontãri din operaþii în participaþie
4581. Decontãri din operaþii în participaþie - pasiv (P)
4582. Decontãri din operaþii în participaþie - activ (A)
46. DEBITORI ªI CREDITORI DIVERªI
461. Debitori diverºi (A)
462. Creditori diverºi (P)
47. CONTURI DE REGULARIZARE ªI ASIMILATE
471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
472. Venituri înregistrate în avans (P)
473. Decontãri din operaþii în curs de clarificare (A/P)
48. DECONTÃRI ÎN CADRUL UNITÃÞII
481. Decontãri între unitate ºi subunitãþi (A/P)
482. Decontãri între subunitãþi (A/P)
49. AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIEREA CREANÞELOR
491. Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - clienþi (P)
495. Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - decontãri în cadrul grupului ºi cu acþionarii/asociaþii (P)
496. Ajustãri pentru deprecierea creanþelor - debitori diverºi (P)

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTIÞII PE TERMEN SCURT
501. Acþiuni deþinute la entitãþile afiliate (A)
505. Obligaþiuni emise ºi rãscumpãrate (A)
506. Obligaþiuni (A)
508. Alte investiþii pe termen scurt ºi creanþe asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobânzi la obligaþiuni ºi titluri de plasament (A)
509. Vãrsãminte de efectuat pentru investiþiile pe termen scurt
5091. Vãrsãminte de efectuat pentru acþiunile deþinute la entitãþile afiliate (P)
5092. Vãrsãminte de efectuat pentru alte investiþii pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BÃNCI
511. Valori de încasat
5112. Cecuri de încasat (A)
5113. Efecte de încasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la bãnci
5121. Conturi la bãnci în lei (A)
5124. Conturi la bãnci în valutã (A)
5125. Sume în curs de decontare (A)
518. Dobânzi
5186. Dobânzi de plãtit (P)
5187. Dobânzi de încasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenþã (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de bãnci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. CASA
531. Casa
5311. Casa în lei (A)
5314. Casa în valutã (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale ºi poºtale (A)
5322. Bilete de tratament ºi odihnã (A)
5323. Tichete ºi bilete de cãlãtorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE
541. Acreditive
5411. Acreditive în lei (A)
5412. Acreditive în valutã (A)
542. Avansuri de trezorerie15) (A)
___________
15) În acest cont vor fi evidenþiate ºi sumele acordate prin sistemul de card-uri.

58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (A/P)
59. AJUSTÃRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
591. Ajustãri pentru pierderea de valoare a acþiunilor deþinute la entitãþile afiliate (P)
595. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaþiunilor emise ºi rãscumpãrate (P)
596. Ajustãri pentru pierderea de valoare a obligaþiunilor (P)
598. Ajustãri pentru pierderea de valoare a altor investiþii pe termen scurt ºi creanþe asimilate (P)

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilul
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind seminþele ºi materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia ºi apa
606. Cheltuieli privind animalele ºi pãsãrile
607. Cheltuieli privind mãrfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
61. CHELTUIELI CU LUCRÃRILE ªI SERVICIILE EXECUTATE DE TERÞI
611. Cheltuieli cu întreþinerea ºi reparaþiile
612. Cheltuieli cu redevenþele, locaþiile de gestiune ºi chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile ºi cercetãrile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERÞI
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele ºi onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclamã ºi publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri ºi personal
625. Cheltuieli cu deplasãri, detaºãri ºi transferãri
626. Cheltuieli poºtale ºi taxe de telecomunicaþii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare ºi asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terþi
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ªI VÃRSÃMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ºi vãrsãminte asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masã acordate salariaþilor
645. Cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia socialã
6451. Contribuþia unitãþii la asigurãrile sociale
6452. Contribuþia unitãþii pentru ajutorul de ºomaj
6453. Contribuþia angajatorului pentru asigurãrile sociale de sãnãtate
6458. Alte cheltuieli privind asigurãrile ºi protecþia socialã
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
654. Pierderi din creanþe ºi debitori diverºi
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despãgubiri, amenzi ºi penalitãþi
6582. Donaþii ºi subvenþii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate ºi alte operaþii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE
663. Pierderi din creanþe legate de participaþii
664. Cheltuieli privind investiþiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizãrile financiare cedate
6642. Pierderi din investiþiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferenþe de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobânzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE
671. Cheltuieli privind calamitãþile ºi alte evenimente extraordinare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZÃRILE, PROVIZIOANELE ªI AJUSTÃRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizãrile, provizioanele ºi ajustãrile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea imobilizãrilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustãrile pentru deprecierea activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizãrile ºi ajustãrile pentru pierdere de valoare
6863. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustãrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaþiunilor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ªI ALTE IMPOZITE
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit ºi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus16)
___________
16) Se utilizeazã conform reglementãrilor legale.

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETÃ
701. Venituri din vânzarea produselor finite
702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
704. Venituri din lucrãri executate ºi servicii prestate
705. Venituri din studii ºi cercetãri
706. Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chirii
707. Venituri din vânzarea mãrfurilor
708. Venituri din activitãþi diverse
71. VARIAÞIA STOCURILOR
711. Variaþia stocurilor
72. VENITURI DIN PRODUCÞIA DE IMOBILIZÃRI
721. Venituri din producþia de imobilizãri necorporale
722. Venituri din producþia de imobilizãri corporale
74. VENITURI DIN SUBVENÞII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subvenþii de exploatare
7411. Venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri17)
___________
17) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

7412. Venituri din subvenþii de exploatare pentru materii prime ºi materiale consumabile
7413. Venituri din subvenþii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subvenþii de exploatare pentru asigurãri ºi protecþie socialã
7416. Venituri din subvenþii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subvenþii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subvenþii de exploatare pentru dobânda datoratã
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754. Venituri din creanþe reactivate ºi debitori diverºi
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despãgubiri, amenzi ºi penalitãþi
7582. Venituri din donaþii ºi subvenþii primite
7583. Venituri din vânzarea activelor ºi alte operaþii de capital
7584. Venituri din subvenþii pentru investiþii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE
761. Venituri din imobilizãri financiare
7611. Venituri din acþiuni deþinute la entitãþile afiliate
7613. Venituri din interese de participare
762. Venituri din investiþii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creanþe imobilizate
764. Venituri din investiþii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizãri financiare cedate
7642. Câºtiguri din investiþii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferenþe de curs valutar
766. Venituri din dobânzi
767. Venituri din sconturi obþinute
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE
771. Venituri din subvenþii pentru evenimente extraordinare ºi altele similare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ªI AJUSTÃRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781. Venituri din provizioane ºi ajustãri pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustãri pentru deprecierea imobilizãrilor
7814. Venituri din ajustãri pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ18)
___________
18) Acest cont apare numai în situaþiile financiare anuale consolidate.

786. Venituri financiare din ajustãri pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a imobilizãrilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustãri pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI ÎN AFARA BILANÞULUI
801. Angajamente acordate
8011. Giruri ºi garanþii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri ºi garanþii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi în afara bilanþului
8031. Imobilizãri corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite în pãstrare sau custodie
8034. Debitori scoºi din activ, urmãriþi în continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinþã
8036. Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenþã
8038. Alte valori în afara bilanþului
804. Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
8045. Amortizarea aferentã gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
805. Dobânzi aferente contractelor de leasing ºi altor contracte asimilate, neajunse la scadenþã
8051. Dobânzi de plãtit
8052. Dobânzi de încasat
89. BILANÞ
891. Bilanþ de deschidere
892. Bilanþ de închidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE19)
___________
19) Pentru organizarea contabilitãþii de gestiune, folosirea conturilor din aceastã clasã este opþionalã.

90. DECONTÃRI INTERNE
901. Decontãri interne privind cheltuielile
902. Decontãri interne privind producþia obþinutã
903. Decontãri interne privind diferenþele de preþ
92. CONTURI DE CALCULAÞIE
921. Cheltuielile activitãþii de bazã
922. Cheltuielile activitãþilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de producþie
924. Cheltuieli generale de administraþie
925. Cheltuieli de desfacere
93. COSTUL PRODUCÞIEI
931. Costul producþiei obþinute
933. Costul producþiei în curs de execuþie


  Look4u.ro
downloads, acte normative, bilant, declaratii fiscale, balanta, jurnale, conturi noi, sistem european, curs valutar, forum, program contabilitate, programe contabilitate, program salarii, program contabilitate windows, contabilitate windows, windows, program, contabilitate, salarii, demo, dos, windows, licenta, soft contabilitate, personal salarizare, evidenta personal, evidente contabile, evidenta contabila, complet, calculator, programe, contabilitate on-line,gestiune financiara,norme audit,CAEN,Anunturi,anunt,contabil,audit,expert contabil