E-CONTABILITATE.RO
PRIMA PAGINA | MEMBRI | ANUNTURI | INSCRIERI | OFERTA SPECIALA | NOUTATI | CONTACT

 

          MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

          Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

          în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

          având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

          emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul nr. 110/25 februarie 2002 al ministrului  muncii si solidaritătii sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 181/18.03.2002, se abrogă.

        Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Elena DUMITRU

Anexă

Procedura

 privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj

I. Organizarea depunerii/transmiterii de către angajatori a declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurărilor pentru somaj

Art. 1. - Obligatia depunerii/transmiterii de către angajatori a declaratiei lunare prevăzută la art. 21 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, se realizează prin completarea documentului prezentat în anexă, care cuprinde evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, denumit în continuare declaratie.

Art. 2. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, declaratia se depune/transmite până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială se află sediul angajatorului persoană juridică sau domiciliul angajatorului persoană fizică.

                (2) În cazul în care angajatorii persoane juridice, au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun/transmit declaratia, cumulat, atât pentru activitatea proprie cât si pentru activitatea sucursalelor si/sau punctelor de lucru după caz, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază teritorială îsi are sediul angajatorul persoană juridică.

                (3) Angajatorii depun/transmit declaratia, obligatoriu, în format electronic (suport magnetic/e-mail).

                (4) În cazuri temeinic justificate, directorul executiv al agentiei judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti, poate aproba pentru angajatorii cu mai putin de 5 salariati, depunerea declaratiei lunare pe suport de hârtie.

               (5) În termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv agentia  municipiului Bucuresti, vor publica pe site – ul propriu procedura electronică prin care angajatorii au acces la formularul declaratiei. Acest formular va putea fi vizualizat, completat si transmis  prin mijloace electronice.

Art. 3. –  Directorul executiv al fiecărei agentii judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bucuresti, va stabili, prin decizie, arondarea angajatorilor pe agentii locale în functie de sediul sau domiciliul acestora, pentru depunerea/transmiterea declaratiei lunare,  precum si competentele de prelucrare a datelor înscrise în aceasta. Centralizarea bazei de date se asigură la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă, respectiv a municipiului Bucuresti.   

II. Modul de completare a declaratiei

Art. 4. – Capitol 1 - Evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, prevăzută în Anexa 1 la prezenta procedură, se completează după cum urmează:

1.    La rubrica CUI (Cod fiscal) se înscrie numai partea numerică a acestuia.

2.    Rubrica Cod numeric personal reprezintă codul numeric personal al angajatorului care nu are cod fiscal sau nu este înregistrat la Oficiul registrului comertului (Exemplu: persoane fizice care angajează personal casnic, conform legii).

3.    La rubrica Denumire angajator se înscrie denumirea completă  a angajatorului asa cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comertului.

4.    Evidenta nominală a asiguratilor are în vedere persoanele care se află în următoarele situatii prevăzute de lege:

a) persoanele care desfăsoară activităti pe baza de contract individual de muncă;

b) functionarii publici si alte persoane care desfăsoară activităti pe baza actului de numire;

c) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului;

d) militarii angajati pe bază de contract;

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizează venituri din activităti desfăsurate potrivit legii si care nu se regăsesc în una din situatiile de mai sus.

5.    Rubrica Tip contract se completează cu Tn pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru de 8 ore/zi si cu Tp pentru contractul individual de muncă cu timp partial de lucru.

6.    Rubrica Număr ore normă în zi se completează cu numărul de ore de lucru normate în zi conform tipului de contract.

7.    Rubrica Număr zile contributive în lună se completează cu numărul de zile lucrătoare normate în lună, conform tipului de contract.

8.   Rubrica Bază de calcul se completează cu drepturile bănesti determinate în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru  asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. a) - d) sau, după caz, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. e) si f) asupra veniturilor brute lunare realizate. Pentru persoanele care au stagiu de cotizare partial, ca urmare a începerii/încetării raporturilor de muncă/serviciu în cadrul lunii de raportare, baza de calcul se consideră în functie de numărul de ore efectiv lucrate în lună. În cazul concediilor de sarcină si lăuzie, precum si a concediilor medicale pentru incapacitate  temporară de muncă se va completa ca pentru program normal de lucru.

9.   Rubrica Contributie individuală datorată se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul determinată conform pctului anterior.

10.Rubrica Contributie individuală virată se completează cu suma  înscrisă pe ordinul de plată cu care s-a efectuat viramentul.

Art. 5.– Capitol 2 – Date despre angajator;  deduceri si reduceri  prevăzută în Anexa 2 la prezenta procedură,  se completează după cum urmează:

1.    Rubrica Total fond salarii brute realizate se completează cu fondul de salarii determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

2.    Deducerile si Reducerile se completează doar de către angajatorii care beneficiază de ele.

3.    Rubrica Rectificativă se completează cu litera X, numai dacă este cazul.

Art. 6. – Nedepunerea declaratiei lunare până la termenul stabilit, precum si completarea acesteia altfel decât conform modelelor prevăzute în anexele 1 si 2 la prezenta procedură, sau cu date eronate, se sanctionează potrivit legii.

III. Modalitatea de transmitere în format electronic a declaratiei lunare si conditiile tehnice standard pentru formatul electronic

   Art. 8. – Declaratiile în format electronic se vor transmite prin E-mail ca fisiere atasate la un mesaj semnat de persoana autorizată să facă depunerea declaratiei lunare, iar cele pe suport magnetic se depun pe discheta FD 3,5” sau CD in dublu exemplar. Dischetele/CD-urile vor fi etichetate cu informatiile următoare:

1.    denumire fisier

2.    denumire angajator

3.    cod fiscal angajator

4.    anul si luna pentru care se depune declaratia (aaaa.ll)

5.    numărul dischetei/CD-ului dacă sunt mai multe (ex:1/3,2/3,3/3, pentru 3 dischete/CD-uri)

     Art. 9. – Declaratia electronică va contine doua fisiere de tip DBF sau TXT, (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare capitol,  care va avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continut:

1.    Cap1. DBF sau Cap1. TXT  Anexa 1 la prezenta procedură 

2.    Cap2. DBF sau Cap2. TXT –  Anexa 2 la prezenta procedură

3.    Câmpurile din structura fisierelor sunt de lungime fixă iar ordinea lor este obligatorie, indiferent dacă se completează sau nu.

4.    În descrierea de mai jos „Tip câmp” are  următoarea semnificatie

          N – numeric,  aliniat la dreapta

          C – caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără diacritice

5. În situatia transmiterii fisierelor tip DBF se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fisier.

6.    Descrierea fisierelor aferente anexelor 1 si 2 la prezenta procedură este următoarea:

Fisierul Cap1. DBF sau Cap1. TXT (Anexa 1) contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat  si are următoarea structură:

 

Denumire câmp

Tip

Lung

Semnificatie

Luna declaratiei

LD

N

2

Se completează cu luna  anului pentru care se întocmeste declaratia

Anul declaratiei

AD

N

4

Se completează cu  anul  pentru care se întocmeste declaratia

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare /codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajator persoane fizice

CNPA

N

13

Contine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare  angajatorilor persoane fizice     (codul numeric personal al angajatorului).

Nume si prenume asigurat

NUME

C

30

Contine numele si prenumele asiguratului

Cod numeric personal

CNP

N

13

Contine codul numeric personal al  asiguratului

Tip contract

TC

C

2

Se completează cu Tn pentru        toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru de 8 ore/zi  si cuTp pentru contract individual de munca cu timp partial de lucru

Număr ore norma în zi

NON

N

2

Se completează cu numărul de ore de lucru normate în zi conform tipului de contract.

Număr de zile contributive în lună

NZN

N

2

Se completează cu numărul de zile lucrătoare normate în lună, conform tipului de contract.(mai mic sau egal cu numarul de zile lucrătoare din luna respectiva, sau după caz, mai mic sau egal cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva în cazul militarilor angajati pe bază de contract)

Baza de calcul

BC

N

9

Se completează cu drepturile bănesti determinate în conformitate cu prevederile art.14 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru  asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. a) - d) sau, după caz, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. e) si f) asupra veniturilor brute lunare realizate. Pentru persoanele care au stagiu de cotizare partial, ca urmare a începerii/încetării raporturilor de muncă/serviciu în cadrul lunii de raportare, baza de calcul se consideră în functie de numărul de ore efectiv lucrate în lună. În cazul concediilor de sarcină si lăuzie, precum si a concediilor medicale pentru incapacitate  temporară de muncă se va completa ca pentru program normal de lucru.

Contributia individuală datorată

CID

N

7

Contine contributia datorată de asigurat si retinută de angajator (1% din BC)

Contributia individuală virată

CIV

N

7

Contine contributia virată de angajator


Fisierul Cap2. DBF sau  Cap2. TXT (Anexa 2) contine o singură înregistrare si are următoarea structură:

 

Denumire câmp

Tip

Lung

Semnificatie

Luna declaratiei

LD

N

2

Se completează cu luna  anului pentru care se întocmeste declaratia

Anul declaratiei

AD

N

4

Se completează cu anul  pentru care se întocmeste declaratia

Denumire angajator

DEN

C

30

Contine denumirea angajatorului

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare /codului fiscal atribuit angajatorilor - persoane juridice

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajator persoane fizice

CNPA

N

13

Contine Codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare  angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Localitatea (oras,comună)

LOC

C

30

Adresa, sediu angajator-localitate (oras sau comună)

Strada (strada, satul)

STR

C

30

Adresa, sediu angajator-strada sau satul

- dacă localitatea este oras, se completează obligatoriu si strada

Numar

NRA

C

10

Adresa, sediu angajator-număr

Bloc

BL

C

10

Adresa, sediu angajator-bloc

Scara

SC

C

4

Adresa, sediu angajator-scara

Etaj

ET

C

2

Adresa, sediu angajator-etaj

Apartament

AP

C

4

Adresa, sediu angajator-apartament

Sector

SECT

N

1

Adresa, sediu angajator-sector (numai pentru Bucuresti)

Judet

JUD

C

15

Adresa, sediu angajator-judet

Telefon

TEL

N

9

Telefon de legatura angajator

Fax

FAX

N

9

Numarul de fax al angajatorului

e-mail

MAIL

C

30

Adresa de e-mail a angajatorului

Total fond salarii brute realizate

FS

N

15

Contine total fond de salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art.19 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare,  determinat în conformitate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările si completările ulterioare. Nu poate fi mai mic decat suma bazelor de calcul din capitolul 1

Deducere recuperată cf. Art. 80 din Legea nr. 76/2002

DED80REC

N

10

Deduceri din contributia datorată de angajator, recuperată conform art. 80 din Legea nr. 76/2002

Deducere de restituit cf. Art. 80 din Legea nr. 76/2002

DED80RES

N

10

Deduceri din contributia datorată de angajator, de restituit conform art. 80 din Legea nr. 76/2002

Deducere recuperată cf. Art. 85 din Legea nr. 76/2002

DED85REC

N

10

Deduceri din contributia datorată de angajator, recuperată conform art. 85 din Legea nr. 76/2002

Deducere de restituit cf. Art. 85 din Legea nr. 76/2002

DED85RES

N

10

Deduceri din contributia datorată de angajator, de restituit conform art. 85 din Legea nr. 76/2002

Deducere recuperată în baza Legii nr. 116/2002

DED116REC

N

10

Deduceri din contributia datorată de angajator, recuperată în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

Deducere de restituit în baza Legii nr. 116/2002

DED116RES

N

10

Deduceri din contributia datorată de angajator, de restituit în baza Legii nr. 116/2002 si a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

Reducere recuperată conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002

RED9394REC

N

10

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, recuperate conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002

Reducere de restituit conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002

RED9394RES

N

10

Reduceri ale contributiei datorate de angajator, de restituit conform art. 93 si art. 94 din Legea nr. 76/2002

Numele persoanei autorizate

NUMEA

C

15

Numele persoanei autorizate să depună declaratia

Prenumele  persoanei autorizate

PREA

C

15

Prenumele persoanei autorizate să depună declaratia

Functia persoanei autorizate

FUNCT

C

15

Functia persoanei autorizate să depună declaratia

Modul de trimitere a declaratiei lunare

MOD

C

1

Contine M dacă se face pe suport magnetic si E dacă se trimite pe cale electronică

Număr dischete/CD

NRD

N

2

Contine numărul de dischete sau CD-uri care contin declaratia

Rectificativa

REC

C

1

Contine X daca este declaratie rectificativa si nimic daca nu este declaratie rectificativa

                Toate câmpurile numerice din anexele 1 si 2 la prezenta procedură sunt pozitive.         

In  capitolul 1 (anexa1 la prezenta procedură):

-    completarea tuturor câmpurilor este obligatorie.

          In capitolul  2 (anexa 2 la prezenta procedură):

-         câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI(CF/CNPA), LOC, JUD, FS, NUMEA, PREA, FUNCT, MOD, NRD

-         câmpurile care se completează numai dacă este cazul sunt: STR, NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX, MAIL, DED80REC, DED80RES, DED85REC, DED85RES, DED116REC, DED116RES, RED9394REC, RED9394RES, REC

Metoda de stabilire a stagiului de cotizare

Pentru stabilirea stagiului de cotizare, se va utilliza o tabelă care va contine numarul de zile lucrătoare corespunzator fiecarei luni din an.

Din calculul:

NON * NZN / 8

rezultă echivalentul in numar de zile normale (8 ore) lucrate in luna respectivă. Calculul stagiului de cotizare pentru asiguratii cu contract de muncă cu timp partial de lucru, se face adunând echivalentul in număr de zile normale (8 ore) lucrate, corelând  rezultatul obtinut cu tabela care contine  numărul de zile lucratoare corespunzator fiecarei luni.

Se va calcula suma contributiilor individuale datorate, grupată după CF/CNPA, LD si AD. Această sumă se va  corela cu tabela primită de la MF referitoare la sumele platite de angajator reprezentând contributia individuală de asigurari pentru somaj retinută de la asigurati, determinându-se astfel dacă angajatorul a achitat integral această obligatie bugetară, in caz contrar procedându-se conform legii.

Se va calcula procentul de 3% din Total fond salarii brute realizate de asiguratii mentionati la art.19 din Legea nr.76/2002, cu modificările si completările ulterioare . Aceasta sumă se va  corela cu tabela primită de la MF referitoare la sumele platite de angajator reprezentând contributia pentru somaj datorată de angajator, determinându-se astfel dacă angajatorul a achitat integral această obligatie bugetară, in caz contrar procedându-se conform legii.  Look4u.ro
downloads, acte normative, bilant, declaratii fiscale, balanta, jurnale, conturi noi, sistem european, curs valutar, forum, program contabilitate, programe contabilitate, program salarii, program contabilitate windows, contabilitate windows, windows, program, contabilitate, salarii, demo, dos, windows, licenta, soft contabilitate, personal salarizare, evidenta personal, evidente contabile, evidenta contabila, complet, calculator, programe, contabilitate on-line,gestiune financiara,norme audit,CAEN,Anunturi,anunt,contabil,audit,expert contabil