NORME PRIVIND CONSOLIDAREA CONTURILOR

Publicate in MO 374/ 11.08.2000

Capitolul I

Dispozitii generale

 1. Prezentele norme se aplica grupurilor a caror societate consolidanta este persoana juridica romana.
 2. In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 1. grup - un ansamblu de societati format din societatea care consolideaza – persoana juridica romana (consolidanta) – si filialele acesteia – societati romane si straine.
 2. societate-mama - o societate care are una sau mai multe filiale;
 3. filiala - o societate aflata sub controlul altei societati (cunoscuta ca societate-mama);
 4. control – puterea de a conduce politicile financiare si operationale ale unei intreprinderi pentru a obtine beneficii din activitatea ei. In sensul prezentelor norme, controlul are semnificatia controlului exclusiv;
 5. control comun – intelegere contractuala de impartire a puterii de decizie la o asociere in participatie, intre un numar limitat de actionari sau asociati, in virtutea unui acord intre acestia;
 6. influenta semnificativa - dreptul de a participa direct sau indirect la politica financiara si operationala a unei societati, dar fara a exercita control exclusiv sau comun asupra acesteia;
 7. combinare de intreprinderi – gruparea unor intreprinderi separate intr-o singura entitate economica prin fuzionare sau prin obtinerea controlului asupra activelor nete si a exploatarilor altei intreprinderi;
 8. achizitie - o combinare de intreprinderi in care una dintre ele, cea care achizitioneaza, obtine controlul asupra activelor nete si activitatii unei alte intreprinderi, cea care este achizitionata, in schimbul transferarii activelor, asumarii datoriilor sau emisiunii de actiuni;
 9. data achizitiei – data la care se transfera cumparatorului controlul activelor nete si al operatiilor;
 10. consolidare – tehnica ce permite realizarea conturilor unice pentru un grup de societati independente, cu personalitate juridica si care depind, din punct de vedere financiar, de un centru de decizie comun;
 11. conturi consolidate - conturi ce prezinta activele, datoriile, pozitia financiara si rezultatele unui grup, ca si cum acesta ar forma o singura entitate;
 12. perimetru de consolidare – ansamblu de consolidat format din societatea consolidanta si societatile consolidabile, respectiv societatile asupra carora societatea consolidanta detine in mod direct sau indirect un control exclusiv, un control comun sau o influenta semnificativa;
 13. intreprindere asociata – societate in care investitorul are o influenta semnificativa si care nu este nici filiala, nici asociere in participatie a investitorului. In mod normal, aceasta este evidentiata prin detinerea de catre investitor a 20 pana la 50% din actiunile cu drept de vot ale intreprinderii asociate;
 14. metoda punerii in echivalenta – metoda de contabilizare si raportare prin care investitia (un interes intr-o intreprindere asociata) este inregistrata initial la cost si ajustata ulterior cu variatiile post-achizitie ale partii investitorului din activele nete ale intreprinderii asociate. Contul de profit si pierdere reflecta partea investitorului din rezultatul operatiilor societatii in care detine o influenta semnificativa;
 15. consolidare proportionala – metoda de contabilizare si raportare prin care partea unui asociat in fiecare din activele, datoriile, veniturile si cheltuielile unei entitati controlate in comun este combinata linie cu linie cu elemente similare din situatiile financiare ale asociatului sau raportata ca elemente separate in situatiile financiare ale acestuia;
 16. interes minoritar – partea din rezultatele nete ale activitatilor si activelor nete ale unei filiale, atribuibila participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin filiale, de catre societatea-mama;
 17. interese de participare – drepturi in capitalul altor intreprinderi, reprezentate sau nu de titluri care, creand o legatura durabila cu acestea, sunt destinate sa contribuie la activitatea societatii.

Interesele de participare cuprind investitiile in intreprinderile asociate si investitiile strategice. O participare de 10% sau mai mare, dar nu mai mult de 20%, se presupune ca este o investitie strategica, daca nu se demonstreaza contrariul;

 1. Valoarea justa - este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

 1. Obligatia de a elabora conturi consolidate revine unei societati, indiferent de forma de proprietate, din momentul in care exercita, direct sau indirect, un control exclusiv, un control comun sau o influenta semnificativa asupra uneia sau mai multor societati.

Data intrarii unei societati in perimetrul de consolidare este:

 • Data achizitiei titlurilor; sau
 • Data preluarii controlului sau a influentei semnificative, daca achizitia a avut loc in mai multe etape; sau
 • Data prevazuta in contract, daca acesta prevede transferul controlului la o data diferita de cea a transferului titlurilor.

 

Capitolul II

Conditii pentru elaborarea conturilor consolidate

 1. Consolidarea se va realiza in cazul in care un grup depaseste, in toate exercitiile financiare, nivelurile de mai jos la doua sau mai multe dintre criteriile urmatoare:
 1. cifra de afaceri agregata x lei (9,6 milioane euro)
 2. total active x lei (4,8 milioane euro)
 3. numar mediu de salariati x (250)

In cazul in care un grup inceteaza a mai indeplini criteriile de marime, este necesar ca acest fenomen sa se inregistreze timp de doua exercitii financiare consecutive pentru ca respectiva societate sa poata renunta la elaborarea conturilor consolidate.

In cazul in care perioada contabila este mai mare sau mai mica de un an, valoarea cifrei de afaceri, stabilita mai sus, va fi ajustata in mod proportional.

Totalul activelor presupune agregarea valorilor prezentate in bilant.

Numarul mediu de salariati inseamna numarul mediu de persoane angajate ale grupului in cadrul anului (determinat pe baza lunara).

 1. Grupurile trebuie sa elaboreze conturi consolidate, indiferent de marimea lor, in cazul in care una sau mai multe societati ale grupului sunt:
 1. o societate ale carei valori mobiliare au fost admise la cota oficiala a Bursei din Romania sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
 2. o institutie autorizata prin legea bancara;
 3. o societate care desfasoara activitate de asigurare.

 1. Daca la sfarsitul exercitiului financiar, o societate apartine categoriei "societate-mama" si indeplineste criteriile de la punctul 4, administratorii acesteia trebuie sa elaboreze, pe langa situatii financiare anuale individuale, si conturi consolidate.
 2. O societate care detine investitii strategice in capitalul altei societati poate proceda la elaborarea conturilor consolidate, daca:
 1. exercita o influenta dominanta asupra acesteia; sau
 2. societatea-mama si filiala sa sunt conduse / administrate pe o baza comuna.

 1. O societate are statut de filiala a unei alte societati, si anume societatea – mama, in conditiile in care acea societate – mama:
 1. detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor filialei; sau
 2. este actionar sau asociat si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere sau de control; sau
 3. este actionar sau asociat si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra societatii in virtutea unui contract sau a unei clauze statutare, in cazul in care legea permite astfel de contracte sau prevederi; sau
 4. este actionar sau asociat si majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere sau control ale societatii au fost numiti numai ca rezultat al exercitarii drepturilor de vot ale societatii-mama. De asemenea, acesti membri trebuie sa fi fost in aceste functii pe parcursul exercitiului financiar curent, al exercitiului financiar precedent; sau
 5. este actionar sau asociat si detine singur controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor societatii, ca urmare a unui contract cu alti actionari sau asociati; sau
 6. are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra societatii in virtutea unui contract sau a unei clauze statutare, in cazul in care legea permite astfel de contracte sau prevederi.

De asemenea, o societate mai are statut de filiala daca este o filiala a unei alte filiale a societatii – mama.

 1. In cazul in care o alta filiala sau o alta persoana actioneaza in numele unei societati-mama, drepturile de vot si dreptul de a numi sau a revoca ale acesteia trebuie adaugate la cele ale societatii-mama in momentul calcularii procentului de control.
 2. In scopul determinarii procentului de control al societatii-mama, drepturile sale vor fi reduse cu:
 1. Drepturile aferente actiunilor detinute in numele unei persoane care nu este nici societatea-mama, nici filiala sa; sau
 2. drepturile aferente actiunilor detinute drept garantie de persoana care acorda garantia, cu conditia ca drepturile respective sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite, sau detinute in legatura cu acordarea unor credite ca parte a activitatilor curente, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care acorda garantia.

 1. In cazul in care societatea-mama are o filiala la care majoritatea membrilor echipei de conducere au fost numiti ca rezultat al exercitarii drepturilor de vot, sau are controlul deplin asupra acesteia, numarul total al drepturilor de vot trebuie reduse cu drepturile de vot detinute de filiala insasi, de o filiala a acestei filiale sau de o persoana ce actioneaza in numele acestor parti.
 2. Consolidarea conturilor este impusa indiferent de locul in care este inregistrat sediul filialelor, fara prejudicierea prevederilor punctelor 17, 18 si 19.
 3. O societate este scutita de a elabora conturi consolidate atunci cand ea insasi este o filiala si societatea de care apartine este infiintata in conformitate cu legea romana sau cea a unui stat membru al Uniunii Europene, in urmatoarele cazuri:
 1. societatea este filiala detinuta in totalitate de societatea-mama; sau
 2. societatea-mama detine 90% sau mai mult din actiunile societatii scutite, iar restul de actionari sau asociati au fost de acord cu scutirea; sau
 3. societatea-mama detine 50% sau mai mult din actiunile societatii si nu s-a solicitat acesteia elaborarea de conturi consolidate, de un grup de actionari care detin pe total:
  1. 10% in cazul societatilor pe actiuni, al societatilor in comandita pe actiuni si al societatilor cu raspundere limitata;
  2. 20% in cazul altor tipuri de societati.

O asemenea solicitare trebuie formulata cu minim sase luni inainte de incheierea exercitiului financiar.

 1. Scutirea, sub incidenta punctului de mai sus, este conditionata de indeplinirea urmatoarelor conditii:
 1. societatea scutita este inclusa in conturile consolidate ale unui grup mai mare, intocmite la aceeasi data sau la o data anterioara, in acelasi exercitiu financiar, de catre o societate-mama constituita in conformitate cu legea romana sau a unui stat membru al Uniunii Europene;
 2. conturile consolidate si raportul de gestiune consolidat sunt intocmite si auditate in conformitate cu prevederile legale;
 3. conturile consolidate la care se refera punctul a), raportul de gestiune consolidat la care se refera punctul b) de mai sus, precum si raportul de audit, trebuie publicate conform prevederilor legale;
 4. societatea scutita prezinta in notele la situatiile sale financiare anuale numele si sediul societatii-mama care elaboreaza conturile consolidate la care s-a facut referire anterior;
 5. societatea prezinta in notele la situatiile sale financiare anuale faptul ca este scutita de a elabora si prezenta conturi consolidate si raport de gestiune consolidat.

 1. Scutirea, sub incidenta prevederilor punctului 13, nu se aplica societatilor ale caror valori mobiliare sunt cotate la Bursa de Valori din Romania sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

In cazul institutiilor autorizate prin legea bancara, prevederile de la punctele 13 si 14 se vor aplica doar daca:

 1. Societatea mama a declarat ca garanteaza angajamentele asumate de catre societatile excluse. Existenta acestei declaratii trebuie sa fie prezentata in conturile societatii excluse;
 2. Societatea mama este o institutie autorizata de legea bancara in temeiul prevederilor punctului 5 din prezentele norme.

 1. In cazul in care elaborarea de conturi consolidate este impusa de o reglementare legala
 1. in scopul informarii angajatilor sau a reprezentantilor acestora; sau
 2. datorita solicitarii unei autoritati administrative sau juridice (ce va utiliza aceste informatii pentru scopurile sale),

nu se va aplica scutirea de la elaborarea conturilor consolidate.

 1. O filiala poate fi exclusa de la consolidare in cazul in care includerea nu este semnificativa pentru scopul oferirii unei imagini fidele si corecte; insa, in ceea ce priveste excluderea a doua sau mai multe societati, aceasta se poate realiza numai daca, luate impreuna, importanta acestora nu este semnificativa.
 2. Nu este necesar ca o societate sa fie inclusa in conturile consolidate in situatia in care:
 1. restrictii severe pe termen lung impiedica exercitarea drepturilor societatii – mama asupra activelor sau a conducerii societatii de consolidat, sau
 2. *informatiile necesare elaborarii conturilor consolidate se pot obtine numai cu costuri sau intarzieri nejustificate, sau
 3. actiunile detinute la acea societate sunt pastrate numai in scopul revanzarii.

 1. *In cazul in care activitatile uneia sau mai multor societati sunt atat de diferite de cele ale altor societati care trebuie incluse in procesul de consolidare, incat includerea lor ar fi incompatibila cu obligatia de a furniza o imagine fidela si corecta, respectivele societati vor fi excluse de la consolidare.

Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca societatile care trebuie consolidate:

 1. desfasoara activitati in sectoare diferite (industrie, comert, servicii), sau
 2. desfasoara activitati industriale sau comerciale cu produse diferite sau furnizeaza servicii diferite.

In aceste cazuri, in notele la conturile consolidate se prezinta informatii despre activitatea sectoriala.

Motivul pentru care aceste societati sunt excluse de la consolidare trebuie mentionat in notele la situatiile financiare anuale ale societatii – mama.

 1. Atunci cand o societate-mama este o institutie autorizata prin legea bancara si una sau mai multe filiale ce urmeaza a fi consolidate nu au acest statut, respectivele filiale vor fi incluse in procesul de consolidare daca activitatile lor reprezinta o extensie directa a respectivelor institutii sau a serviciilor subordonate activitatii bancare, cum ar fi leasingul, factoringul, managementul serviciilor de procesare a datelor si orice alte activitati similare.
 2. In cazul unei institutii autorizate prin legea bancara, care are filiale nebancare consolidate prin integrare globala sau proportionala, posturile constitutive ale activitatii integrate sunt prezentate la posturile de aceeasi natura din bilantul consolidat, o impartire fiind prezentata in notele la conturile consolidate.

  Totusi, daca o asemenea prezentare nu mai permite evidentierea caracteristicilor proprii activitatii bancare, sau daca posturile din bilantul consolidat intocmit de aceasta institutie nu reflecta caracteristicile activitatii integrate, posturile constitutive ale activitatii integrate sunt prezentate la o rubrica specifica acestei activitati.

  De asemenea, in contul de profit si pierdere consolidat, rezultatele acestor activitati integrate sunt inscrise distinct de veniturile si cheltuielile generate de activitatea bancara.

  Acelasi principiu se va aplica si in cazul in care societatea-mama este o societate care desfasoara activitate de asigurare si care consolideaza prin integrare societati din alt domeniu de activitate.

 3. Situatiile financiare ale societatii excluse trebuie atasate conturilor consolidate sau trebuie puse, la cerere, la dispozitia actionarilor, la un pret care sa nu depaseasca costurile administrative aferente.
 4.  

  Capitolul III

  Elaborarea conturilor consolidate

 5. *Conturile consolidate cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si notele la acestea. Ele vor fi elaborate in mod clar si in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
 6. Conturile consolidate trebuie sa furnizeze o imagine fidela si corecta a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului si pierderii aferente societatilor incluse in consolidare, luate ca un tot unitar. Ele trebuie sa precizeze politicile contabile adoptate in procesul de determinare a sumelor corespunzatoare posturilor din bilant si a profitului sau pierderii grupului.

 7. In cazul in care aplicarea prevederilor acestor norme, referitoare la elementele care trebuie incluse in conturile consolidate, inclusiv in notele la aceste conturi, nu este suficienta pentru a furniza o imagine fidela si corecta, in conturile consolidate trebuie furnizate informatiile suplimentare necesare.
 8. Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea uneia dintre prevederile la care se face referire anterior nu corespunde cerintei de furnizare a unei imagini fidele si corecte, se va face abatere de la aceste prevederi atat cat este necesar in vederea furnizarii unei imagini fidele si corecte. Printr-o nota la conturile consolidate se vor da detalii cu privire la neaplicarea respectivei prevederi, la motivele pentru care nu se aplica, precum si la efectele acesteia asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.
 9. Valorile care, in contextul special al oricarei prevederi a prezentelor norme, nu sunt semnificative, pot fi ignorate in scopul respectivei prevederi.

 10. Sintetizate, etapele procesului de consolidare se prezinta astfel:
 1. determinarea perimetrului de consolidare;
 2. stabilirea metodelor de consolidare;
 3. retratarea conturilor individuale anuale ale societatilor de consolidat, prealabil consolidarii lor, pentru a le face conforme cu metodele de evaluare retinute in conturile consolidate;
 4. omogenizarea prezentarii conturilor individuale ale societatilor de consolidat;
 5. ajustarea conturilor reciproce;
 6. conversia conturilor societatilor straine ce vor fi consolidate;
 7. cumulul conturilor individuale retratate convertite;
 8. eliminarea efectelor tranzactiilor dintre societatile din cadrul grupului, a dividendelor intragrup, a provizioanelor pentru depreciere si a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli legate de societatile consolidate;
 9. eliminarea incidentei inregistrarilor efectuate pentru aplicarea legislatiei fiscale, legate de amortizari derogatorii, provizioane reglementate, subventii pentru investitii;
 10. eliminarea titlurilor de participare si a capitalurilor proprii ale societatilor consolidate;
 11. elaborarea conturilor consolidate.

 1. In ceea ce priveste formatul conturilor consolidate, se vor aplica prevederile Sectiunii 4 din Capitolul I al Volumului I din Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate, fara a incalca prevederile acestor norme si luand in considerare ajustarile esentiale rezultate din caracteristicile specifice conturilor consolidate, in raport cu situatiile financiare anuale ale societatilor individuale.
 2. In formatul conturilor consolidate este necesar a fi realizate urmatoarele ajustari esentiale referitoare la valorile aferente actiunilor din filialele incluse in consolidare, titluri detinute de sau in numele unor persoane, altele decat societatea-mama si filialele sale:
 1. adaugarea unui post in bilant, dupa "Capital si rezerve", denumit "Participatii minoritare", care va evidentia activele nete aferente minoritarilor. Interesele minoritare in activele nete constau din partea corespunzatoare acestora la data achizitiei si partea minoritatii din miscarile activelor nete de la data achizitiei;
 2. evidentierea in bilant a "Rezultatului aferent participatiilor minoritare", distinct de "Rezultatul grupului";
 3. adaugarea unui element in cadrul contului de profit si pierdere, dupa "Rezultatul ansamblului consolidat", denumit "Rezultat aferent participatiilor minoritare", care va evidentia rezultatul aferent minoritarilor.

 1. Participatiile care asigura exercitarea unei influente semnificative trebuie reflectate in bilant ca un element separat denumit "Titluri puse in echivalenta".
 2. Partea din profitul sau pierderea intreprinderilor asociate, aferenta unor astfel de participatii, trebuie reflectata in contul de profit si pierdere ca un element distinct denumit "Rezultatul intreprinderilor asociate", dupa "Rezultatul societatilor integrate".

 3. Participatia unei societati intr-o intreprindere asociata, precum si valoarea profitului sau pierderii aferente unei asemenea participatii (inclusiv fondul comercial - daca exista - tratat in concordanta cu prevederile paragrafului 5.22 a), b) si c), Sectiunea 1 din Capitolul I al Volumului I din Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate) trebuie reflectate prin metoda punerii in echivalenta.
 4. Bilantul consolidat si contul de profit si pierdere consolidat trebuie sa cuprinda toate informatiile reflectate de situatiile financiare anuale ale societatilor incluse in procesul de consolidare.
 5. Conturile consolidate trebuie elaborate la aceeasi data ca si conturile anuale ale societatii-mama.

Daca exercitiul financiar al unei societati de consolidat nu se incheie la aceeasi data cu exercitiul financiar al societatii-mama, conturile consolidate vor fi elaborate pe baza:

 1. conturilor societatii de consolidat pentru exercitiul sau financiar anterior, incheiat inaintea exercitiului financiar al societatii-mama, cu conditia ca sa nu existe o diferenta mai mare de trei luni intre cele doua date de inchidere si sa se ia in considerare operatiunile semnificative aparute intre cele doua date; sau
 2. conturilor interimare elaborate de societatea de consolidat la data de inchidere a bilantului consolidat, atunci cand intre cele doua date de inchidere exista o diferenta mai mare de trei luni.

 1. In elaborarea conturilor consolidate se vor utiliza metode uniforme si procesul va fi in concordanta cu prevederile Capitolului I din Volumul I al Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
 2. Toate diferentele existente intre normele contabile utilizate pentru situatiile financiare anuale ale societatii-mama, aferente unui exercitiu financiar, si conturile consolidate, vor fi prezentate intr-o nota la conturile consolidate, impreuna cu motivele existentei respectivei diferente.

  Daca o societate din grup a procedat la reevaluari reflectate in conturile sale individuale, fie se elimina aceste reevaluari din conturile consolidate, fie se efectueaza reevaluarea pentru ansamblul grupului. In acest caz, reevaluarea trebuie efectuata dupa metode uniforme.

  In caz de reevaluare a ansamblului societatilor consolidate, cheltuielile cu amortizarea si rezultatul eventualelor cesiuni de active se determina pe baza valorilor reevaluate. In notele la conturile consolidate se prezinta informatii despre metodele de reevaluare, diferenta rezultata, influenta asupra fondului comercial, cheltuielii cu amortizarea si provizioanelor aferente bunurilor reevaluate.

 3. In cazul in care activele si datoriile ce vor fi incluse in conturile consolidate au fost evaluate sau determinate de catre societati in concordanta cu norme contabile diferite de cele utilizate pentru conturile consolidate, valorile sau sumele respective trebuie ajustate astfel incat sa corespunda normelor utilizate pentru conturile consolidate.
 4. *In cazurile exceptionale in care administratorii societatii-mama considera ca exista motive pentru neutilizarea procedurii de mai sus, ei pot actiona in consecinta, dar trebuie sa prezinte intr-o nota la conturile consolidate particularitatile unei astfel de actiuni, motivul si efectele induse.

  Nu este necesar a se realiza respectivele ajustari in cazul in care acestea nu sunt semnificative pentru furnizarea unei imagini fidele si corecte.

 5. In elaborarea bilantului consolidat si a contului de profit si pierdere consolidat trebuie luate in considerare toate diferentele aparute in procesul de consolidare, intre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru cele anterioare si valoarea impozitului platit sau de plata aferent acelor exercitii, in cazul in care exista posibilitatea aparitiei unei modificari a cheltuielii cu impozitul, in viitorul previzibil, pentru una dintre societatile incluse in procesul de consolidare.
 6. In cazul in care activele care vor fi incluse in procesul de consolidare au constituit obiectul unor ajustari valorice cu caracter exceptional, numai in scop fiscal, ele vor putea fi incorporate in conturile consolidate numai dupa eliminarea respectivelor ajustari.
 7. In masura in care rezultatul consolidat al exercitiului financiar a fost afectat de o evaluare efectuata in timpul exercitiului financiar in cauza sau intr-un exercitiu anterior in vederea obtinerii de reduceri fiscale, trebuie furnizate detalii despre influenta unei asemenea evaluari asupra cheltuielii viitoare cu impozitul pe profit.

 8. Fondul comercial trebuie contabilizat conform prevederilor stabilite in paragraful 5.22 a), b) si c), Sectiunea1 din Capitolul I, Volumul I din Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
 9. *Cand participatia este achizitionata la o valoare mai mica decat valoarea sa justa, diferenta este inregistrata ca fond comercial negativ. El trebuie recunoscut ca venit pe o baza sistematica, fiind reluat in contul de profit si pierdere:
 1. cand rezultate nefavorabile ce au fost prevazute in momentul achizitiei se realizeaza, sau
 2. cand exista un castig realizat corespondent fondului comercial negativ.

 1. In situatia in care o societate inclusa in procesul de consolidare detine o participatie la o alta societate, asupra careia exercita o influenta semnificativa si nu este o filiala sau o asociere in participatie, atunci aceasta societate in care se detine participatia este o intreprindere asociata.
 2. Se apreciaza ca o societate exercita o influenta semnificativa asupra unei alte societati in cazul in care detine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor din acea societate, daca nu se dovedeste contrariul.

 3. Cand prevederile punctului de mai sus se aplica pentru prima data la participatia la care se face referire in paragraful 1 al punctului de mai sus, respectiva participatie va fi contabilizata in bilantul consolidat:
 1. conform metodei punerii in echivalenta (incluzand si eventualul fond comercial, tratat in conformitate cu prevederile paragrafului 5.22, Sectiunea 1 a Capitolului I din Volumul I al Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate), sau
 2. *la valoarea sa contabila, calculata in concordanta cu regulile de evaluare prevazute in Volumul I al Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate. Diferenta intre valoarea contabila si valoarea corespunzatoare proportiei reprezentate de participatie in capitalurile proprii, va fi prezentata separat in bilantul consolidat sau in notele la conturile consolidate. Respectiva diferenta va fi calculata la data la care acea metoda este utilizata pentru prima data.

 1. Valoarea de contabilizare determinata conform punctului 39 va fi majorata sau redusa cu suma oricarei variatii care a avut loc in timpul exercitiului financiar, corespunzatoare fractiunii din capitalurile proprii ale intreprinderii asociate, reprezentate de acea participatie. De asemenea, ea va fi redusa cu suma dividendelor corespunzatoare acelei participatii.
 2. In cazul in care intreprinderea asociata este ea insasi o societate – mama, activele nete, precum si profiturile sau pierderile care trebuie luate in considerare sunt cele ale societatii-mama si ale filialelor sale (dupa efectuarea ajustarilor impuse de consolidare).
 3. Nu este necesar a fi aplicata metoda punerii in echivalenta in situatia in care valorile respective nu sunt semnificative in scopul furnizarii unei imagini fidele si corecte.
 4. Conturile consolidate vor reflecta activele, datoriile, pozitia financiara, profitul sau pierderea societatilor incluse in consolidare, ca si cand acestea ar forma o singura entitate. In mod particular, datoriile si creantele dintre societatile incluse in consolidare, ca si veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor realizate intre societatile consolidate, vor fi eliminate in procesul de elaborare a conturilor consolidate.
 5. In cazul in care profitul si pierderea rezultate din tranzactii derulate intre societatile cuprinse in consolidare sunt incluse in valoarea contabila a activelor, in procesul de elaborare a conturilor consolidate aceste rezultate se vor elimina in masura in care sunt cunoscute.
 6. Exceptand societatile integrate global, eliminarile mentionate la punctele 43 si 44, primul paragraf, pot fi efectuate proportional cu participatia grupului la societatile respective. Eliminarile nu trebuie efectuate daca sumele aferente nu sunt semnificative in scopul furnizarii unei imagini fidele si corecte.

 7. Urmatoarele informatii, referitoare la achizitii care au avut loc pe parcursul exercitiului financiar, vor fi furnizate prin notele la conturile consolidate:
 1. numele societatii achizitionate sau, in cazul in care a fost achizitionat un grup, numele societatii-mama a acelui grup;
 2. modul de reflectare in contabilitate a achizitiei;
 3. componenta si valoarea justa a mijloacelor / instrumentelor (de plata si / sau de plasament) utilizate pentru achizitie.

 1. Vor fi aplicate aceleasi metode de consolidare de la un exercitiu financiar la altul.
 2. In situatia in care se inregistreaza abateri de la principiul de mai sus, in notele la conturile consolidate vor fi prezentate particularitatile respectivelor abateri, motivele ce-au stat la baza acestora, precum si efectele induse asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii societatilor incluse in consolidare, luate ca un tot.

 3. In cazul preluarii prin achizitie a unei societati, activele si datoriile identificabile ale societatii achizitionate vor fi incluse in bilantul consolidat la valorile lor juste de la data achizitiei.
 4. Participatia societatii-mama si a filialelor sale in valoarea justa a capitalurilor proprii ale societatii achizitionate va fi comparata cu costul de achizitie al participatiei respective.

  Prin "cost de achizitie" se intelege suma de numerar sau echivalente ale numerarului platita sau valoarea justa, la data achizitiei, a altor mijloace de plata si / sau plasament date de cumparator in schimbul controlului asupra activelor nete ale acelei societati, impreuna cu orice alte costuri atribuibile direct achizitiei.

  Prin "valoarea justa a capitalurilor proprii" ale societatii achizitionate se intelege capitalurile proprii ale acesteia la data achizitiei, dupa ajustarea activelor si datoriilor identificabile ale societatii la acea data.

  In cazul in care diferenta intre costul de achizitie al participatiei si valoarea justa a acesteia este pozitiva, ea va fi considerata fond comercial, iar in cazul in care este negativa, va fi considerata fond comercial negativ. Diferenta din achizitie - fond comercial si fond comercial negativ - va fi amortizata / reluata in rezultate.

 5. Consolidarea conturilor se realizeaza, in principal, prin compensarea costului de achizitie al titlurilor de participare detinute de o societate consolidanta, cu partea corespunzatoare acestor titluri din valoarea capitalurilor proprii ale societatilor consolidate.
 6. Daca titlurile de participare sunt cumparate in mod succesiv, in vederea stabilirii fondului comercial va fi luata in considerare data de achizitie a primului lot care confera controlul sau o influenta semnificativa. Achizitiile ulterioare de titluri genereaza, de regula, noi fonduri comerciale.
 7. Cand grupul subscrie la o crestere de capital intr-o societate consolidata deja, fondul comercial se determina pe baza variatiei participatiei grupului in capitalurile proprii ale acesteia, dupa cresterea capitalului.

  Daca o societate este deja integrata global, iar societatea consolidanta isi majoreaza procentul de control exclusiv prin achizitii complementare de titluri care genereaza fond comercial negativ, dupa imputarea acestuia asupra activelor societatii consolidate, diferenta ramasa este suportata din eventualul fond comercial degajat la prima consolidare prin integrare globala. Ca urmare, in bilant este prezentat doar soldul care ramane in urma acestei operatii.

 8. Valoarea cumulativa a fondului comercial rezultat in urma achizitiei in exercitiul financiar curent si in cele anterioare trebuie corectata cu orice fond comercial atribuibil filialelor instrainate inainte de data bilantului.
 9. In situatia in care societatea-mama detine propriile actiuni sau o filiala detine actiuni ale societatii-mama, in procesul de consolidare a conturilor, respectivele actiuni vor fi considerate actiuni proprii, in conformitate cu prevederile Volumului I din Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
 10. In cazul in care achizitia are un efect semnificativ asupra conturilor consolidate, vor fi furnizate urmatoarele informatii: valoarea contabila si valoarea justa la data achizitiei, pentru fiecare clasa de active si datorii, situatia valorii fondului comercial sau a fondului comercial negativ, precum si o explicatie a tuturor ajustarilor semnificative efectuate.
 11. In cazul in care a avut loc vanzarea unei societati sau a unui sub-grup, cu efecte semnificative asupra situatiei conturilor consolidate, in notele la conturile consolidate vor fi prezentate urmatoarele informatii:
 1. numele respectivei societati sau - daca este cazul - al societatii – mama a sub-grupului; si
 2. masura in care profitul sau pierderea reflectata in conturile consolidate este aferenta profitului sau pierderii respectivei societati sau respectivului sub-grup.

 1. *Iesirea din perimetrul de consolidare a unei societati, urmare a cedarii titlurilor, se efectueaza fie la data transferului controlului catre societatea care a achizitionat titlurile fie, in vederea simplificarii, la inceputul exercitiului in cursul caruia s-a produs cedarea.
 2. Valoarea corespunzatoare titlurilor cedate, reprezentata de cota-parte din capitalurile proprii, va fi diminuata sau majorata cu fondul comercial sau fondul comercial negativ ramas neamortizat.

  Diferenta intre suma obtinuta din instrainarea filialei si valoarea contabila a activelor nete ale acesteia de la data vanzarii este recunoscuta in contul de profit si pierdere consolidat, ca profit sau pierdere din instrainarea filialei.

  Daca cheltuielile si veniturile aferente societatii ale caror titluri au fost cedate sunt semnificative fata de rezultatul consolidat, acestea trebuie incluse in rezultatul consolidat inregistrat pana la data cedarii controlului.

  In caz de deconsolidare a unei societati, antrenata de o pierdere a controlului sau a influentei semnificative, fara cesiune a participatiei, de exemplu urmare a restrictiilor severe si durabile care pun sub semnul intrebarii controlul exercitat asupra acestei societati sau coborarea sub pragul care asigura o influenta semnificativa, titlurile sunt repuse in bilant pentru cota-parte pe care o reprezinta, la data deconsolidarii, din capitalurile proprii ale societatii deconsolidate, majorata cu fondul comercial rezidual.

  Daca a avut loc o modificare a procentajului de detinere a titlurilor la societatile de consolidat, notele la conturile consolidate trebuie sa mentioneze achizitiile si cesiunile care au determinat modificarea perimetrului de consolidat. Informatiile astfel prezentate trebuie sa permita compararea de la un exercitiu la altul a bilantului consolidat si contului de profit si pierdere consolidat.

  De asemenea, sunt furnizate informatii referitoare la achizitiile si cesiunile efectuate intre data de inchidere a exercitiului si data prezentarii conturilor consolidate.

  In notele la conturile consolidate vor fi prezentate metodele de evaluare utilizate pentru diferitele elemente ale conturilor consolidate, precum si metodele utilizate la calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse in conturile consolidate, care sunt sau au fost initial exprimate in valuta, trebuie indicat cursul de schimb utilizat pentru exprimarea lor in moneda in care sunt elaborate conturile consolidate.

 3. Conturile societatilor comerciale nerezidente sunt convertite dupa metoda cursului de inchidere. Aceasta metoda presupune:
 1. in bilant:
  1. exprimarea posturilor din bilant, cu exceptia capitalurilor proprii, la cursul de inchidere;
  2. exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
  3. inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei diferente din conversie ce reprezinta diferenta intre capitalurile proprii la cursul de inchidere si capitalurile proprii la cursul istoric;
  4. inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei diferente din conversie, ce reprezinta diferenta intre rezultatul convertit la cursul mediu si rezultatul la cursul de inchidere.

Diferenta de conversie inscrisa in bilant este repartizata intre grup si interesele minoritare;

 1. in contul de profit si pierdere - exprimarea veniturilor si a cheltuielilor la cursul mediu.

In caz de lichidare sau de cesiune totala sau partiala a participatiei detinute in societatea straina, diferenta din conversie care figureaza in capitalurile proprii este integrata in rezultat pentru partea aferenta participatiei cedate.

 

Capitolul IV

Metode si procedee de consolidare

 1. Consolidarea conturilor se efectueaza prin integrare globala, prin integrare proportionala sau prin punere in echivalenta, dupa eventuale retratari pentru a le armoniza cu principiile si regulile de consolidare.
 2. Metoda de consolidare se alege in functie de procentul de control, acesta conditionand tipul de control.

  Procentul de control se determina plecand de la drepturile de vot si este egal cu raportul dintre drepturile de vot detinute intr-o societate si numarul total al drepturilor de vot ale acesteia.

  Cand o societate este detinuta direct sau indirect de societatea-mama si de alte societati din cadrul grupului, procentul de control al societatii-mama in aceasta societate se obtine adunand procentele de control corespunzatoare fiecarui detinator de titluri ale acesteia. Adunarea se refera doar la procentele de control relative la societatile detinatoare care sunt controlate exclusiv de societatea–mama. In caz contrar, are loc o ruptura a lantului de control.

 3. Integrarea globala, folosita pentru consolidarea societatilor controlate exclusiv de societatea–mama, consta in:
 1. integrarea in conturile societatii consolidante a elementelor bilantului si contului de profit si pierdere ale societatii consolidate, dupa eventuale retratari pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Elementele bilantului si ale contului de profit si pierdere ale societatii consolidate sunt adunate linie cu linie cu cele ale societatii-mama.
 2. In integrarea globala, bilantul consolidat reia elementele bilantului societatii consolidante, cu exceptia titlurilor de participare detinute de societatea-mama care sunt inlocuite de capitalurile proprii ale societatii consolidate;

 3. eliminarea operatiilor reciproce, precum si a titlurilor societatii consolidate, detinute de societatile din grup;
 4. repartizarea capitalurilor proprii si a rezultatului intre societatea consolidanta si minoritari.

In integrarea globala apar doua rubrici specifice conturilor consolidate:

 • rezerve consolidate – reprezinta cota – parte a societatii-mama in rezervele acumulate de la crearea sau de la achizitia societatii consolidate;
 • interese minoritare – corespund cotei – parti din capitalurile proprii ale societatii consolidate care se cuvine actionarilor, altii decat societatea-mama.

Cand partea care revine intereselor minoritare din pierderile unei societati consolidate prin integrare globala este superioara partii acestora din capitalurile proprii ale acesteia, excedentul din pierderile imputabile intereselor minoritare se deduce din interesele majoritare, cu exceptia situatiei in care actionarii minoritari au o obligatie expresa de a acoperi aceste pierderi. Daca ulterior societatea consolidata realizeaza beneficii, interesele majoritare sunt creditate cu aceste profituri, pana la acoperirea pierderilor absorbite anterior de majoritari si imputabile intereselor minoritare.

 1. Integrarea proportionala, folosita pentru consolidarea societatilor controlate in comun, consta in:
 1. integrarea in conturile societatii consolidante a cotei-parti corespunzatoare participarii sale din valoarea elementelor bilantului si contului de profit si pierdere ale societatii consolidate.
 2. Fractiunea acestora, reprezentata de drepturile de vot detinute in capitalurile proprii ale societatii consolidate, este adunata linie cu linie la elementele bilantului si ale contului de profit si pierdere ale societatii consolidante;

 3. eliminarea, proportional cotei-parti integrate, a operatiilor reciproce, a rezultatelor interne si titlurilor detinute de societatea consolidanta. In schimb, provizioanele pentru deprecierea titlurilor de participare, constituite de societatea detinatoare de titluri in capitalul societatilor integrate proportional, in functie de pierderile suferite de acestea, sunt eliminate in totalitate;
 4. punerea in evidenta a drepturilor grupului in cadrul rezervelor si rezultatelor inregistrate de societatea consolidata.

In urma compensarii titlurilor de participare detinute de societatea consolidanta cu fractiunea corespunzatoare acestora din capitalurile proprii ale societatii consolidate, apar rezerve consolidate.

 1. Punerea in echivalenta, folosita pentru consolidarea societatilor in care societatea consolidanta exercita o influenta semnificativa sau detine investitii strategice, consta in a substitui costul de achizitie al titlurilor detinute de societatea consolidanta cu cota-parte a capitalurilor proprii ale societatii consolidate si evidentierea drepturilor grupului in rezervele si rezultatele inregistrate de societatea consolidata.
 2. Daca capitalurile proprii ale societatii consolidate sunt negative, titlurile puse in echivalenta sunt inscrise cu valoarea zero.

  Daca intreprinderea asociata raporteaza ulterior profit, investitorul inregistreaza partea care i se cuvine din acel profit numai dupa ce aceasta acopera partea din pierderile nete nerecunoscute anterior.

  Deoarece valoarea titlurilor puse in echivalenta este egala, la fiecare sfarsit de exercitiu, cu cota-parte a capitalurilor proprii ale societatii de consolidat, variatia in cursul exercitiului curent a capitalurilor proprii ale acestei societati consolidate prin punere in echivalenta majoreaza sau reduce valoarea atribuita titlurilor puse in echivalenta, la sfarsitul exercitiului precedent.

  Fractiunea rezultatului societatilor consolidate prin punere in echivalenta se inscrie distinct in contul de profit si pierdere consolidat.

  La o operatie de cesiune de titluri in urma careia nu se mai asigura exercitarea unei influente semnificative, in contul de profit si pierdere se inscrie, pe de o parte, pretul de cesiune si, pe de alta parte, fractiunea cedata a capitalurilor proprii, corespunzatoare titlurilor puse in echivalenta, majorata daca este cazul cu fractiunea corespunzatoare a soldului neamortizat al fondului comercial si a diferentei din conversie.

 3. Societatea care trebuie sa elaboreze conturi consolidate poate utiliza ca procedee de consolidare, consolidarea directa sau consolidarea pe paliere. Astfel:
 1. consolidarea directa consta in determinarea, pentru fiecare societate inclusa in perimetrul de consolidare, a drepturilor grupului in capitalurile proprii ale acesteia. Aceasta tehnica permite calculul contributiei fiecarei societati la rezervele si rezultatele grupului;
 2. consolidarea pe paliere consta in efectuarea consolidarii tinand cont de sub-grupurile consolidate care, la randul lor, vor fi integrate in ansamblul grupului. Aceasta tehnica de consolidare conduce la efectuarea consolidarii sub-grupurilor, apoi la introducerea in consolidarea principala a conturilor consolidate ale acestor sub-grupuri si ale altor filiale ale societatii-mama.

Ca urmare, se consolideaza succesiv sub-grupuri, in ansambluri mai mari. Subconsolidarile trebuie efectuate dupa aceleasi reguli ca si consolidarea principala. Rezervele consolidate, rezultatul consolidat, diferentele de achizitie si interesele minoritare, determinate in cadrul unei consolidari directe, trebuie sa fie aceleasi cu cele care ar fi obtinute daca consolidarea s-ar realiza pe paliere.

 1. Pentru filialele sau intreprinderile asociate ale societatii-mama la sfarsitul exercitiului financiar, vor fi furnizate urmatoarele informatii:
 1. numele si adresa fiecarei filiale sau intreprinderi asociate;
 2. adresa sediului principal sau tara in care este inregistrata (in cazul in care societatea este inregistrata in afara Romaniei);
 3. conditii in virtutea carora o societate are statut de filiala. In cazul in care conditia relevanta o constituie detinerea de catre societatea-mama a majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor, iar ponderea detinuta in actiunile societatii respective coincide cu ponderea in drepturile de vot, informatia nu mai este necesara a fi prezentata;
 4. natura fiecarei categorii de actiuni detinute intr-o filiala sau intreprinderea asociata si ponderea valorii nominale a actiunilor detinute din clasa respectiva in totalul actiunilor emise de acea societate.

Informatiile de mai sus trebuie furnizate si in cazul societatilor excluse de la consolidare in virtutea prevederilor punctelor 17 si 19, prezentandu-se o motivatie pentru aplicarea excluderii.

 1. In cazul in care o societate intra in componenta unei asocieri in participatie, vor fi furnizate urmatoarele informatii:
 1. numele societatii;
 2. sediul principal al activitatii;
 3. factorii pe baza carora este creata asocierea in participatie;
 4. ponderea din capitalul societatii, detinuta de societatile incluse in consolidare.

 1. In situatia in care societatea-mama detine o parte semnificativa dintr-o societate care nu este nici filiala a sa, nici asociere in participatie, nici intreprindere asociata, vor fi furnizate urmatoarele informatii:
 1. numele si sediul fiecarei societati - adresa sediului principal sau tara in care este inregistrata (in cazul in care este inregistrata in afara Romaniei);
 2. natura fiecarei categorii de actiuni detinute si ponderea valorii nominale a actiunilor din categoria respectiva in totalul actiunilor emise.

Un plasament in actiunile unei societati este semnificativ in acest scop daca valoreaza 20% sau mai mult din capitalul social al acelei societati.

In cazul in care aceasta informatie este nesemnificativa pentru furnizarea unei imagini fidele si corecte, se poate omite prezentarea ei.

 1. Referitor la fiecare element care se regaseste la capitolul "Datorii" din cadrul bilantului, vor fi evidentiate sumele agregate ale urmatoarelor elemente:
 1. in cazul datoriilor care se platesc in rate, valoarea ratelor scadente dupa cinci ani, determinata fata de sfarsitul exercitiului financiar, si
 2. datoriile de platit altfel decat prin rate si care au scadenta mai mare de cinci ani, determinata fata de sfarsitul exercitiului financiar, cu indicarea naturii si formei garantiilor oferite.

 1. Se vor da detalii asupra tuturor angajamentelor financiare care nu sunt incluse in bilantul consolidat.
 2. Vor fi furnizate urmatoarele informatii referitoare la oricare alta datorie contingenta:
 1. valoarea datoriei respective;
 2. natura sa legala, si
 3. daca au fost acordate garantii in legatura cu datoria in cauza si natura acestora.

 1. Se vor da detalii referitoare la:
 1. toate angajamentele financiare pentru care nu au fost constituite provizioane si care sunt relevante pentru evaluarea activitatii;
 2. angajamentele legate de pensii incluse, prin provizioane, in bilant si orice alte angajamente pentru care nu s-au constituit provizioane. In cazul in care astfel de angajamente se refera partial sau integral la pensii datorate fostilor directori, se vor furniza detalii, in mod distinct, asupra angajamentelor respective;
 3. suma remuneratiilor acordate pe parcursul exercitiului financiar membrilor organelor de administratie, de conducere si control ale societatii – mama in virtutea responsabilitatilor lor in societatea – mama si in societatile consolidate;
 4. suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si control ale societatii – mama de catre acea societate sau de una din societatile consolidate, cu indicarea ratelor de dobanda, a principalelor conditii si a oricaror sume rambursate, ca si a angajamentelor luate in numele lor sub forma unei garantii de orice fel, cu o indicare a totalului pentru fiecare categorie.

 1. Se vor evidentia valorile agregate sau estimate ale contractelor pentru cheltuieli de capital pentru care nu s-au constituit provizioane.
 2. Este de datoria oricarui director si a persoanelor care detin sau au detinut functii in ultimii cinci ani sa informeze societatea-mama asupra unor aspecte care ii privesc, ce ar putea fi necesare in scopul respectarii punctului 67 de mai sus. Persoana care nu indeplineste aceasta cerinta comite o abatere si este pasibila de sanctionare.
 3. Daca, pe parcursul exercitiului financiar, activitatile desfasurate se incadreaza in domenii diferite care, in opinia directorilor, difera substantial unul de altul, in notele la conturile consolidate se va evidentia cifra de afaceri aferenta fiecarui domeniu de activitate.
 4. Daca, pe parcursul exercitiului financiar, produsele au fost vandute pe piete care, in opinia directorilor, difera substantial una de alta din punct de vedere geografic, se va evidentia separat cifra de afaceri aferenta fiecarei piete.

 5. Se vor furniza urmatoarele informatii referitoare la personal:
 1. numarul mediu de personal in exercitiul financiar curent pe total si pe fiecare categorie, cu prezentarea separata a numarului mediu corespunzator societatilor integrate;
 2. salariile platite sau datorate in respectivul exercitiu financiar;
 3. costurile realizate cu asigurarile sociale pentru persoanele in cauza, si
 4. alte costuri inregistrate cu pensiile.

 

Capitolul V

Raportul de gestiune consolidat

 1. Pentru fiecare exercitiu financiar, administratorii unei societati-mama vor elabora un raport de gestiune consolidat care sa prezinte o fidela trecere in revista a evolutiei activitatii grupului pe parcursul exercitiului financiar, precum si pozitia financiara a acestuia la sfarsitul exercitiului financiar.
 2. Raportul trebuie sa contina:
 1. detalii ale tuturor evenimentelor importante aparute dupa incheierea exercitiului financiar la care se refera conturile consolidate si care au afectat societatea-mama sau filialele sale;
 2. o estimare a evolutiei previzibile a grupului, si
 3. o prezentare a activitatilor grupului in domeniul cercetarii si dezvoltarii (daca exista o astfel de preocupare);
 4. numarul si valoarea nominala ale tuturor actiunilor societatii-mama, detinute de acea societate, de filialele acesteia sau de o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul acelor societati.

Capitolul VI

Auditarea conturilor consolidate

 1. O societate care elaboreaza conturi consolidate trebuie sa procedeze la auditarea acestora conform reglementarilor referitoare la audit, de catre persoane autorizate sa efectueze aceasta procedura. Eligibilitatea numirii acestora este stabilita in capitolul V al legii auditului.
 2. In cazul conturilor consolidate, raportul auditorilor trebuie sa se pronunte asupra elaborarii corespunzatoare, in opinia auditorilor, a respectivelor conturi, in concordanta cu prezentele norme si, in mod special, asupra furnizarii unei imagini fidele si corecte a activitatii grupului la sfarsitul exercitiului financiar.
 3. Auditorii vor aprecia daca informatiile furnizate prin raportul de gestiune consolidat, pentru exercitiul financiar la care se refera conturile consolidate, corespund cu aceste conturi; daca, in opinia lor, informatiile nu corespund, acest fapt va fi precizat in raport.

   

  Capitolul VII

  Publicarea conturilor consolidate

 4. Conturile consolidate, precum si raportul de gestiune consolidat si raportul auditorilor, referitor la conturile consolidate, vor fi publicate de societatea care elaboreaza respectivele conturi consolidate.
 5. O societate care trebuie sa elaboreze conturi consolidate pentru un exercitiu financiar nu isi va publica situatiile financiare individuale pentru respectivul exercitiu fara a publica, totodata, si conturile consolidate.
 6. Directorii unei societati – mama trebuie sa depuna la Registrul Comertului, pentru fiecare exercitiu financiar, o copie a conturilor consolidate, impreuna cu o copie a raportului de gestiune consolidat si o copie a raportului auditorilor asupra acelor conturi consolidate. De asemenea, o copie a acelorasi documente va fi depusa la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, la solicitarea acestora.
 7. Trebuie create posibilitatile ca o copie a oricaruia din aceste documente sa poata fi obtinuta, pe baza de cerere scrisa, la un pret care sa nu depaseasca costurile administrative aferente.

 8. In cazul in care conturile consolidate si rapoartele sunt publicate in intregime, acestea trebuie realizate intr-un format sugerat de auditori. Daca s-au facut obiectii in cadrul raportului auditorilor sau daca auditorii au refuzat sa intocmeasca raportul asupra conturilor consolidate, acest fapt trebuie prezentat, impreuna cu motivele aferente.
 9. Situatiile financiare anuale individuale ale institutiilor bancare si conturile consolidate intocmite de acestea trebuie sa fie publicate in fiecare stat membru al Uniunii Europene in care acea institutie de credit are sucursale. Aceste state membre pot solicita ca acele documente sa fie publicate in limba lor oficiala.

 

Capitolul VIII

Formatul conturilor consolidate2

 1. Cu exceptia bilantului consolidat si a contului de profit si pierdere consolidat, al caror format este prezentat mai jos, pentru celelalte informatii furnizate de conturile consolidate se vor avea in vedere si prevederile continute in Volumul I din Reglementari contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (CEE) si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

Datele rezultate din analiza posturilor agregate din bilant nu trebuie folosite la calculul si completarea declaratiilor privind impozitul pe profit.

Bilantul consolidat

  1. Active imobilizate
  2. I. Imobilizari necorporale

   II. Imobilizari corporale

   III. Imobilizari financiare

   IV. Titluri puse in echivalenta

  3. Active circulante
  4. I. Stocuri

   II. Creante

   III. Investitii financiare

   IV. Casa si conturi la banci

  5. Conturi de regularizare
  6. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
  7. Active circulante, respectiv obligatii curente nete
  8. Total active minus obligatii curente
  9. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
  10. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
  11. Conturi de regularizare
  12. Fond comercial negativ
  13. Capital si rezerve

I. Capital

II. Prime legate de capital

III. Rezerve din reevaluare

IV. Rezerve

V. Diferente de conversie

 1. Rezultatul reportat
 2. Rezultatul exercitiului
  1. Rezultat grup
  2. Rezultat aferent participatiilor minoritare

L Participatii minoritare

Contul de profit si pierdere consolidat

Venituri din exploatare

Cheltuieli de exploatare

Venituri financiare

Cheltuieli financiare

Venituri extraordinare

Cheltuieli extraordinare

Impozitul pe profit

Rezultatul societatilor integrate

Rezultatul intreprinderilor asociate

Rezultatul ansamblului consolidat

Rezultat aferent participatiilor minoritare

Rezultat grup

  Look4u.ro
legislatie, monitorul oficial, downloads, acte normative, bilant, declaratii fiscale, balanta, jurnale, conturi noi, sistem european, curs valutar, forum, program contabilitate, programe contabilitate, program salarii, program contabilitate windows, contabilitate windows, windows, program, contabilitate, salarii, demo, dos, windows, licenta, soft contabilitate, personal salarizare, evidenta personal, evidente contabile, evidenta contabila, complet, calculator, programe, contabilitate on-line,gestiune financiara,norme audit,CAEN,Anunturi,anunt,contabil,audit,expert contabil,analiza financiara