E-CONTABILITATE.RO
 

Codul Fiscal 2008 - adnotat

valabil de la 1 ianuarie 2008, cu evidentierea modificarilor fata de versiunea precedenta. TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal Art. 1. - (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele prevăzute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plată al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. De asemenea, autorizează Ministerul Finantelor Publice să elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine în aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri. (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale. (3) În materie fiscală, dispozitiile prezentului cod prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea aplicându-se dispozitiile Codului fiscal. (4) Dacă orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care România este parte, se aplică prevederea acelui tratat. (5) Orice măsură de natură fiscală care constituie ajutor de stat se acordă potrivit dispozitiilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificările si ri si completările ulterioareri prin Legea nr. 137/2007. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 106/2007. Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal Art. 2. - Impozitele si taxele reglementate prin prezentul cod sunt următoarele: a) impozitul pe profit; b) impozitul pe venit; c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; d) impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti; e) impozitul pe reprezentante; f) taxa pe valoarea adăugată; g) accizele; h) impozitele si taxele locale. CAPITOLUL II Interpretarea si modificarea Codului fiscal Principiile fiscalitătii Art. 3. - Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii: a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând conditii egale investitorilor, capitalului român si străin; b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv acestia să poată urmări si întelege sarcina fiscală ce le revine, precum si să poată determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în functie de mărimea acestora; d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitătii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investitionale majore. Modificarea si completarea Codului fiscal Art. 4. - (1) Prezentul cod se modifică si se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia. (2) Orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege. Norme metodologice, instructiuni si ordine Art. 5. - (1) Ministerul Finantelor Publice are atributia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod. (2) În întelesul prezentului cod, prin norme se întelege norme metodologice, instructiuni si ordine. (3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, si sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Ordinele si instructiunile se emit de ministrul finantelor publice si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Institutiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finantelor Publice, nu pot elabora si emite norme care să aibă legătură cu prevederile prezentului cod, cu exceptia celor prevăzute în prezentul cod. (6) Anual, Ministerul Finantelor Publice colectează si sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu prevederile prezentului cod si pune această colectie oficială la dispozitia altor persoane, spre publicare. Înfiintarea si functionarea Comisiei fiscale centrale Art. 6. - (1) Ministerul Finantelor Publice înfiintează o Comisie fiscală centrală, care are responsabilităti de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod. (2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice. (3) Comisia fiscală centrală este coordonată de secretarul de stat din Ministerul Finantelor Publice care răspunde de politicile si legislatia fiscală. (4) Deciziile Comisiei fiscale centrale se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice. (5) Abrogat. (6) Abrogat. (7) Abrogat. (8) Abrogat. __________ Alineatele (5)-(8) au fost introduse prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 123/2004. - Alineatele (5)-(8) au fost abrogate prin art. 411 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost acesta modificat prin O.G. nr. 20/2005 aprobată cu modificări de Legea nr. 210/2005. CAPITOLUL III Definitii Definitii ale termenilor comuni Art. 7. - (1) În întelesul prezentului cod, cu exceptia titlului VI, termenii si expresiile de mai jos au următoarea toarele semnificatiei: 1. activitate - orice activitate desfăsurată de către o persoană în scopul obtinerii de venit; 2. activitate dependentă - orice activitate desfăsurată de o persoană fizică într-o relatie de angajare; 3. activitate dependentă la functia de bază - orice activitate dependentă care este declarată astfel de persoana fizică, în conformitate cu prevederile legii; 4. activitate independentă - orice activitate desfăsurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă; 5. asociere, fără personalitate juridică - orice asociere în participatiune, grup de interes economic, societate civilă sau altă entitate care nu este o persoană impozabilă distinctă, în întelesul impozitului pe venit si pe profit, conform normelor emise în aplicare; 6. autoritate fiscală competentă - organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, după caz, care au responsabilităti fiscale; 7. contract de leasing financiar - orice contract de leasing care îndeplineste cel putin una dintre următoarele conditii: a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului; c) utilizatorul are optiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenta dintre durata normală de functionare maximă si durata contractului de leasing, raportată la durata normală de functionare maximă, exprimată în procente; d) perioada de leasing depăseste 80% din durata normală de functionare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în întelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit; e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului; 8. contract de leasing operational - orice contract de leasing încheiat între locator si locatar, care transferă locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală, si care nu îndeplineste niciuna dintre conditiile prevăzute la pct. 7 lit. b)-e); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci când optiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului; 9. comision - orice plată în bani sau în natură efectuată către un broker, un agent comisionar general sau către orice persoană asimilată unui broker sau unui agent comisionar general, pentru serviciile de intermediere efectuate în legătură cu o operatiune comercială; 10. contributii sociale obligatorii - orice contributii care trebuie plătite, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru protectia somerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale; 11. credit fiscal - o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri sau asa cum se stabileste în prezentul cod; 12. dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecintă a detinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele: a) o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricărui participant la persoana juridică; b) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu răscumpărarea titlurilor de participare la persoana juridică, alta decât răscumpărarea care face parte dintr-un plan de răscumpărare, ce nu modifică procentul de detinere a titlurilor de participare al nici unui participant la persoana juridică; c) o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice; d) o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social constituit efectiv de către participanti. Dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate către un participant la persoana juridică depăseste pretul pietei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferenta se tratează drept dividend. De asemenea, dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia, atunci suma respectivă este tratată ca dividend. 13. dobânda - orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu plata amânată; 14. franciza - sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu; 15. know-how - orice informatie cu privire la o experientă industrială, comercială sau stiintifică care este necesară pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a cărei dezvăluire către alte persoane nu este permisă fără autorizatia persoanei care a furnizat această informatie; în măsura în care provine din experientă, know-how-ul reprezintă ceea ce un producător nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii; 16. mijloc fix - orice imobilizare corporală, care este detinută pentru a fi utilizată în productia sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată tertilor sau în scopuri administrative, dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului; 17. nerezident - orice persoană juridică străină si orice persoană fizică nerezidentă; 18. organizatie nonprofit - orice asociatie, fundatie sau federatie înfiintată în România, în conformitate cu legislatia în vigoare, dar numai dacă veniturile si activele asociatiei, fundatiei sau federatiei sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial; 19. participant - orice persoană care este proprietarul unui titlu de participare; 20. persoană - orice persoană fizică sau juridică; 21. persoane afiliate - o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relatia dintre ele este definită de cel putin unul dintre următoarele cazuri: a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt sot/sotie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. Între persoanele afiliate, pretul la care se transferă bunurile corporale sau necorporale ori se prestează servicii reprezintă pret de transfer; b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridică ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică; c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel putin: (i) prima persoană juridică detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează persoana juridică; (ii) a doua persoană juridică detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană juridică; (iii) o persoană juridică tertă detine, în mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât si la cea de-a doua. 22. persoană fizică nerezidentă - orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă; 23. persoană fizică rezidentă - orice persoană fizică ce îndeplineste cel putin una dintre următoarele conditii: a) are domiciliul în România; b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăsesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; d) este cetătean român care lucrează în străinătate, ca functionar sau angajat al României într-un stat străin. Prin exceptie de la prevederile lit. a)-d), nu este persoană fizică rezidentă un cetătean străin cu statut diplomatic sau consular în România, un cetătean străin care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental înregistrat în România, un cetătean străin care este functionar sau angajat al unui stat străin în România si nici membrii familiilor acestora; 24. persoană juridică română - orice persoană juridică care a fost înfiintată în conformitate cu legislatia României sau care are locul de exercitare a conducerii efective în România; 25. persoană juridică străină - orice persoană juridică care nu este persoană juridică română; 26. pret de piată - suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în acelasi moment si în acelasi loc, pentru acelasi bun sau serviciu ori pentru unul similar, în conditii de concurentă loială; 27. proprietate imobiliară - orice teren, clădire sau altă constructie ridicată ori încorporată într-un teren; 28. redeventă - orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosintă al oricăruia dintre următoarele: a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de înregistrări audio, video; b) orice brevet, inventie, inovatie, licentă, marcă de comert sau de fabrică, franciză, proiect, desen, model, plan, schită, formulă secretă sau procedeu de fabricatie ori software. Nu se consideră redeventă, în sensul prezentei legi, remuneratia în bani sau în natură plătită pentru achizitiile de software destinate exclusiv operării respectivului software, fără alte modificări decât cele determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi considerată redeventă, în sensul prezentei legi, remuneratia în bani sau în natură plătită pentru achizitia în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator; c) orice transmisiuni, inclusiv către public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; d) orice echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; e) orice know-how; f) numele sau imaginea oricărei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoană fizică. În plus, redeventa cuprinde orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice formă spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activităti similare; 29. rezident - orice persoană juridică română si orice persoană fizică rezidentă; 30. România - teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială si spatiul aerian de deasupra teritoriului si mării teritoriale, asupra cărora România îsi exercită suveranitatea, precum si zona contiguă, platoul continental si zona economică exclusivă, asupra cărora România îsi exercită drepturile suverane si jurisdictia în conformitate cu legislatia sa si potrivit normelor si principiilor dreptului international; 31. titlu de participare - orice actiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe actiuni, societate în comandită pe actiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investitii; 32. transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, precum si schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate. 33. valoarea fiscală reprezintă: a) pentru active si pasive - valoarea de înregistrare în patrimoniu; b) pentru titlurile de participare - valoarea de achizitie sau de aport, utilizată pentru calculul câstigului sau pierderii, în întelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit; c) pentru mijloace fixe - amortizabile si terenuri - costul de achizitie, de productie sau valoarea de piată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale;, după caz. În valoarea fiscală se includ si reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie, de productie sau a valorii de piată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situatia reevaluării terenurilor care determină o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie sau sub valoarea de piată a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achizitie sau valoarea de piată a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. d) pentru provizioane si rezerve - valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil. (2) Criteriile care stabilesc dacă o activitate desfăsurată de o persoană fizică reprezintă o activitate dependentă sau independentă sunt prevăzute în norme. __________ Lit. d) de la paragraful 2, pct. 12 al alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.G. nr. 83/2004. - Pct. 21 si 27 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 2 din O.G. nr. 83/2004. - Pct. 33 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 83/2004. - Pct. 7 si 8 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 343/2006. - Litera a) de la pct. 21 alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 2 din Legea nr. 343/2006. - Partea introductivă de la alin. (1) si litera c) de la pct. 33 au fost modificate prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 106/2007. Definitia sediului permanent Art. 8. - (1) În întelesul prezentului cod, sediul permanent este un loc prin care se desfăsoară integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. (2) Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum si o mină, un put de titei sau gaze, o carieră sau alte locuri de extractie a resurselor naturale. (3) Un sediu permanent presupune un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj sau activităti de supervizare legate de acestea, numai dacă santierul, proiectul sau activitătile durează mai mult de 6 luni. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(3), un sediu permanent nu presupune următoarele: a) folosirea unei instalatii numai în scopul depozitării sau al expunerii produselor ori bunurilor ce apartin nerezidentului; b) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai în scopul de a fi depozitate sau expuse; c) mentinerea unui stoc de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident numai în scopul de a fi procesate de către o altă persoană; d) vânzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse în cadrul unor expozitii sau târguri fără caracter permanent ori ocazionale, dacă produsele ori bunurile sunt vândute nu mai târziu de o lună după încheierea târgului sau a expozitiei; e) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul achizitionării de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident; f) păstrarea unui loc fix de activitate numai în scopul desfăsurării de activităti cu caracter pregătitor sau auxiliar de către un nerezident; g) păstrarea unui loc fix de activitate numai pentru o combinatie a activitătilor prevăzute la lit. a)-f), cu conditia ca întreaga activitate desfăsurată în locul fix să fie de natură preparatorie sau auxiliară. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si (2), un nerezident este considerat a avea un sediu permanent în România, în ceea ce priveste activitătile pe care o persoană, alta decât un agent cu statut independent, le întreprinde în numele nerezidentului, dacă persoana actionează în România în numele nerezidentului si dacă este îndeplinită una din următoarele conditii: a) persoana este autorizată si exercită în România autoritatea de a încheia contracte în numele nerezidentului, cu exceptia cazurilor în care activitătile respective sunt limitate la cele prevăzute la alin. (4) lit. a)-f); b) persoana mentine în România un stoc de produse sau bunuri din care livrează produse sau bunuri în numele nerezidentului. (6) Un nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România dacă doar desfăsoară activitate în România prin intermediul unui broker, agent, comisionar general sau al unui agent intermediar având un statut independent, în cazul în care această activitate este activitatea obisnuită a agentului, conform descrierii din documentele constitutive. Dacă activitătile unui astfel de agent sunt desfăsurate integral sau aproape integral în numele nerezidentului, iar în relatiile comerciale si financiare dintre nerezident si agent există conditii diferite de acelea care ar exista între persoane independente, agentul nu se consideră ca fiind agent cu statut independent. (7) Un nerezident nu se consideră că are un sediu permanent în România numai dacă acesta controlează sau este controlat de un rezident ori de o persoană ce desfăsoară o activitate în România prin intermediul unui sediu permanent sau altfel. (8) În întelesul prezentului cod, sediul permanent al unei persoane fizice se consideră a fi baza fixă. CAPITOLUL IV Reguli de aplicare generală Moneda de plată si de calcul a impozitelor si taxelor Art. 9. - (1) Impozitele si taxele se plătesc în moneda natională a României. (2) Sumele înscrise pe o declaratie fiscală se exprimă în moneda natională a României. (3) Sumele exprimate într-o monedă străină se convertesc în moneda natională a României, după cum urmează: a) în cazul unei persoane care desfăsoară o activitate într-un stat străin si îsi tine contabilitatea acestei activităti în moneda statului străin, profitul impozabil sau venitul net din activităti independente si impozitul plătit statului străin se convertesc în moneda natională a României prin utilizarea unei medii a cursurilor de schimb valutar pentru perioada căreia îi este aferent profitul impozabil sau venitul net; b) în oricare alt caz, sumele se convertesc în moneda natională a României prin utilizarea cursului de schimb valutar la data la care se primesc sau se plătesc sumele respective ori la altă dată prevăzută în norme. (4) În întelesul prevederilor alin. (3), cursul de schimb valutar, folosit pentru a converti în moneda natională a României sumele exprimate în moneda străină, este cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, exceptând cazurile prevăzute expres în norme. Venituri în natură Art. 10. - (1) În întelesul prezentului cod, veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar si/sau în natură. (2) În cazul venitului în natură, valoarea acestuia se stabileste pe baza cantitătii si a pretului de piată pentru bunurile sau serviciile respective. Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal Art. 11. - (1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în întelesul prezentului cod, autoritătile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzactie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzactii pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei. (11) Autoritătile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzactie efectuată de un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. (12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritătile fiscale tranzactiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declarati inactivi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi adusă la cunostintă publică, în conformitate cu cerintele prevăzute prin ordin. (2) În cadrul unei tranzactii între persoane afiliate, autoritătile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum este necesar, pentru a reflecta pretul de piată al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzactiei. La stabilirea pretului de piată al tranzactiilor între persoane afiliate se foloseste cea mai adecvată dintre următoarele metode: a) metoda comparării preturilor, prin care pretul de piată se stabileste pe baza preturilor plătite altor persoane care vând bunuri sau servicii comparabile către persoane independente; b) metoda cost-plus, prin care pretul de piată se stabileste pe baza costurilor bunului sau serviciului asigurat prin tranzactie, majorat cu marja de profit corespunzătoare; c) metoda pretului de revânzare, prin care pretul de piată se stabileste pe baza pretului de revânzare al bunului sau serviciului vândut unei persoane independente, diminuat cu cheltuiala cu vânzarea, alte cheltuieli ale contribuabilului si o marjă de profit; d) orice altă metodă recunoscută în liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică. __________ Alineatele (11) si (12) au fost introduse prin art. I pct. 31 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. Venituri obtinute din România Art. 12. - Următoarele venituri sunt considerate ca fiind obtinute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, sub formă de: a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România; b) venituri din activitătile dependente desfăsurate în România; c) dividende de la o persoană juridică română; d) dobânzi de la un rezident; e) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent; f) redevente de la un rezident; g) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redeventa este o cheltuială a sediului permanent; h) venituri din proprietăti imobiliare situate în România, inclusiv veniturile din exploatarea resurselor naturale situate în România, venituri din folosirea proprietătii imobiliare situate în România si venituri din transferul dreptului de proprietate asupra proprietătilor imobiliare situate în România; i) venituri din transferul titlurilor de participare la o persoană juridică, dacă persoana juridică este o persoană juridică română sau dacă cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una sau mai multe persoane juridice, reprezintă proprietăti imobiliare situate în România; j) venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat; k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul international si prestările de servicii accesorii acestui transport; l) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultantă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; m) venituri reprezentând remuneratii primite de nerezidentii ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române; n) comisioane de la un rezident; o) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent; p) venituri din activităti sportive si de divertisment desfăsurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităti sau de către alte persoane; q) Abrogat; r) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România; s) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate în România; t) orice alte venituri obtinute dintr-o activitate desfăsurată în România; t) venituri realizate din lichidare sau dizolvare fără lichidare lichidarea unei persoane juridice române. __________ Literele k) si l) au fost modificate prin art. I pct. 3 din Legea nr. 343/2006. - Litera q) a fost abrogată prin art. I pct. 4 din Legea nr. 343/2006. - Litera t) a fost introdusă prin art. I pct. 5 din Legea nr. 343/2006. - Litera t) a fost modificată prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 106/2007. Prevederi speciale privind schimbul de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene Art. 121. - Ministrul finantelor publice va dispune prin ordin măsurile necesare pentru implementarea sistemului de cooperare administrativă si schimb de informatii cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul taxei pe valoarea adăugată, accizelor si impozitului pe venit. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 32 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 123/2004. - Articolul a fost reintrodus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 33/2006. TITLUL II Impozitul pe profit CAPITOLUL I Dispozitii generale Contribuabili Art. 13. - Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili: a) persoanele juridice române; b) persoanele juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele juridice străine si persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică; d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăti imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română; e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât si în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana fizică se calculează, se retine si se varsă de către persoana juridică română. Sfera de cuprindere a impozitului Art. 14. - Impozitul pe profit se aplică după cum urmează: a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursă, atât din România, cât si din străinătate; b) în cazul persoanelor juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent; c) în cazul persoanelor juridice străine si al persoanelor fizice nerezidente care desfăsoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică, asupra părtii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecărei persoane; d) în cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăti imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri; e) în cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri atât în România, cât si în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică, asupra părtii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente. Scutiri Art. 15. - (1) Sunt scutiti de la plata impozitului pe profit următorii contribuabili: a) trezoreria statului; b) institutiile publice, pentru fondurile publice, inclusiv pentru veniturile proprii si disponibilitătile realizate si utilizate potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, dacă legea nu prevede altfel; c) persoanele juridice române care plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile cuprinse în titlul IV; d) fundatiile române constituite ca urmare a unui legat; e) cultele religioase, pentru veniturile obtinute din activităti economice care sunt utilizate pentru sustinerea activitătilor cu scop caritabil; e) Abrogat; f) cultele religioase, pentru veniturile : venituri obtinute din producerea si valorificarea obiectelor si produselor necesare activitătii de cult, potrivit legii, si pentru veniturile venituri obtinute din chirii, alte venituri obtinute din activităti economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obtinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu conditia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent si/sau în anii următori, pentru întretinerea si functionarea unitătilor de cult, pentru lucrările ri de constructie, de reparatie si de consolidare a lăcasurilor de cult si a clădirilor ecleziastice, pentru învătământ si pentru , pentru furnizarea, în nume propriu si/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în conditiile legii, pentru actiuni specifice si alte activităti nonprofit ale cultelor religioase, inclusiv veniturile din despăgubiri sub formă bănească, obtinute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate;potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor. g) institutiile de învătământ particular acreditate, precum si cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea finantării învătământului superior, cu modificările ulterioare; h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, potrivit Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru veniturile obtinute din activităti economice si care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătătirea utilitătilor si a eficientei clădirii, pentru întretinerea si repararea proprietătii comune; i) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii; j) Fondul de compensare a investitorilor, înfiintat potrivit legii. k) Banca Natională a României; l) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiintat potrivit legii. (2) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: a) cotizatiile si taxele de înscriere ale membrilor; b) contributiile bănesti sau în natură ale membrilor si simpatizantilor; c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislatiei în vigoare; d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalităti sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive; e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare; f) dividendele si dobânzile obtinute din plasarea disponibilitătilor rezultate din venituri scutite; g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole; h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantări nerambursabile; i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinte, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică; k) veniturile obtinute din reclamă si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetării stiintifice, învătământului, sportului, sănătătii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.; l) sumele primite ca urmare a nerespectării conditiilor cu care s-a făcut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizatiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz; m) veniturile realizate din despăgubiri de la societătile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică; n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III. (3) Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activităti economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevăzută la alin. (2). Organizatiile prevăzute în prezentul alineat datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, după caz. __________ Litera k) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 4 din O.G. nr. 83/2004. - Litera l) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 6 din Legea nr. 343/2006. - Litera f) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 7 din Legea nr. 343/2006. - Litera b) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera e) de la alin. (1) a fost abrogată prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera f) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 106/2007. - Literele l), m) si n) de la alin. (2) au fost introduse prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 106/2007. Anul fiscal Art. 16. - (1) Anul fiscal este anul calendaristic. (2) Când un contribuabil se înfiintează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat. Cotele de impozitare Art. 17. - Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevăzute la art. 38. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive Art. 18. - Contribuabilii care desfăsoară activităti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitătile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.G. nr. 83/2004. CAPITOLUL II Calculul profitului impozabil Reguli generale Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculează ca diferentă între veniturile realizate din orice sursă si cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. (2) Metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind iesirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu exceptia cazului prevăzut la alin. (3). Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modifică în cursul anului fiscal. (3) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului. (4) În cazul contribuabililor care desfăsoară activităti de servicii internationale, în baza conventiilor la care România este parte, veniturile si cheltuielile efectuate în scopul realizării acestora sunt luate în calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite în conformitate cu reglementările din aceste conventii. (5) Tranzactiile între persoane afiliate se realizează conform principiului pretului pietei libere, potrivit căruia tranzactiile între persoanele afiliate se efectuează în conditiile stabilite sau impuse care nu trebuie să difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite între întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se au în vedere principiile privind preturile de transfer. __________ Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatul (5) a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.G. nr. 83/2004. Venituri neimpozabile Art. 20. - Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoană juridică română; b) diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de valoare a investitiilor financiare pe termen lung, reprezentând actiuni detinute la societăti afiliate, titluri de participare si investitii detinute ca imobilizări, înregistrate astfel potrivit reglementărilor contabile. Acestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit, a cesionării, a retragerii, lichidării investitiilor financiare, precum si la data retragerii capitalului social la persoana juridică la care se detin titlurile de participare; c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile; d) veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 1 din Rectificarea publicată în MOF nr. 765 din 07/09/2006 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene Art. 201. - (1) După data aderării României la Uniunea Europeană sunt, de asemenea, neimpozabile si: a) dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneste cumulativ următoarele conditii: 1. plăteste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei optiuni sau exceptări; 2. detine minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009; 3. la data înregistrării venitului din dividende detine participatia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani. Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridică română prin intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridică română îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute la pct. 1-3; b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăti-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana juridică străină întruneste, cumulativ, următoarele conditii: 1. are una dintre formele de organizare prevăzute la alin. (4); 2. în conformitate cu legislatia fiscală a statului membru, este considerată a fi rezident al statului membru respectiv si, în temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat tert, nu se consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii Europene; 3. plăteste, în conformitate cu legislatia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei optiuni sau exceptări, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia; 4. detine minimum 15% din capitalul social al filialei dintr-un stat membru, respectiv o participare minimă de 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009; 5. la data înregistrării venitului din dividende de către sediul permanent din România, persoana juridică străină detine participatia minimă prevăzută la pct. 4, pe o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani. (2) Prevederile alin. (1) lit. a) si b) nu se aplică profiturilor repartizate persoanelor juridice române, respectiv sediilor permanente din România ale unor persoane juridice străine dintr-un stat membru, în legătură cu lichidarea unei filiale dintr-un stat membru. (3) În aplicarea prevederilor prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) stat membru - stat al Uniunii Europene; b) filială dintr-un stat membru - persoana juridică străină al cărei capital social include si participatia minimă prevăzută la alin. (1) lit. a) pct. 2 si lit. b) pct. 4, detinută de o persoană juridică română, respectiv de un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine dintr-un stat membru; c) stat tert - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene. (4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. 1, formele de organizare pentru persoanele juridice străine sunt: a) societătile înfiintate în baza legii belgiene, cunoscute ca 'societe anonyme'/'naamloze vennootschap', 'societe en commandite par actions'/'commanditaire vennootschap op aandelen', 'societe privee a responsabilite limitee'/'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite limitee'/'cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite illimitee'/'cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid', 'societe en nom collectif'/'vennootschap onder firma', 'societe en commandite simple'/'gewone commanditaire vennootschap', întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice mentionate mai sus, si alte societăti constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian; b) societătile înfiintate în baza legii daneze, cunoscute ca 'aktieselskab' si 'anpartsselskab'; alte societăti supuse impozitării, conform legii impozitului pe profit, în măsura în care venitul lor impozabil este calculat si impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislatiei fiscale aplicabile la 'aktieselskaber'; c) societătile înfiintate în baza legii germane, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft', 'Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts', si alte societăti constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german; e) societătile înfiintate în baza legii spaniole, cunoscute ca 'sociedad anonima', 'sociedad comanditaria por acciones', 'sociedad de responsabilidad limitada', organsime de drept public care functionează în baza legii private; alte entităti constituite conform legii spaniole, supuse impozitului pe profit spaniol ('Impuesto sobre Sociedades'); f) societătile înfiintate în baza legii franceze, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilite limitee', 'societes par actions simplifiees', 'societes d'assurances mutuelles', 'caisses d'epargne et de prevoyance', 'societes civiles', care sunt automat supuse impozitului pe profit, 'cooperatives', 'unions de cooperatives', întreprinderi publice industriale si comerciale, precum si alte societăti constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez; g) societătile înfiintate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiintate în baza Legii asociatiilor industriale si de aprovizionare, societăti de constructii înfiintate în baza Legii asociatiilor de constructii si trusturi bancare de economii, înfiintate în baza Legii trusturilor bancare de economii, 1989; h) societătile înfiintate în baza legii italiene, cunoscute ca 'societa per azioni', 'societa in accomandita per azioni', 'societa a responsabilita limitata', 'societa cooperative', 'societa di mutua assicurazione', si entităti publice si private a căror activitate este în întregime sau în principal comercială; i) societătile înfiintate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilite limitee', 'societe cooperative', 'societe cooperative organisee comme une societe anonyme', 'association d'assurances mutuelles', 'association d'epargne-pension' 'entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public', si alte societăti constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez; j) societătile înfiintate în baza legii olandeze, cunoscute ca 'naamloze vennootschap', 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'Open commanditaire vennootschap', 'Cooperatie', 'onderlinge waarborgmaatschappij', 'Fonds voor gemene rekening', 'vereniging op cooperatieve grondslag', 'vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt', si alte societăti constituite în baza legii olandeze si supuse impozitului pe profit olandez; k) societătile înfiintate în baza legii austriece, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften', 'Betriebe gewerblicher Art von Korperschaften des offentlichen Rechts', 'Sparkassen', si alte societăti constituite în baza legii austriece si supuse impozitului pe profit austriac; l) societătile comerciale sau societătile de drept civil ce au o formă comercială si întreprinderile publice înfiintate în conformitate cu legea portugheză; m) societătile înfiintate în baza legii finlandeze, cunoscute ca 'osakeyhtyio/aktiebolag', 'osuuskunta/andelslag', 'saastopankki/sparbank' and 'vakuutusyhtio/forsakringsbolag'; n) societătile înfiintate în baza legii suedeze, cunoscute ca as 'aktiebolag', 'forsakringsaktiebolag', 'ekonomiska foreningar', 'sparbanker', 'omsesidiga forsakringsbolag'; o) societătile înfiintate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord; p) societătile înfiintate în baza Reglementării Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind Statutul societătii europene (SE) si a Directivei 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societătii europene în ceea ce priveste implicarea lucrătorilor si asociatiile cooperatiste înfiintate în baza Reglementării Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societătii Cooperative Europene (SCE) si a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societătii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajatilor; q) societătile înfiintate în baza legislatiei cehe, cunoscute ca 'akciova spolec nost', 'spolecnost s rucenim omezenym'; r) societătile înfiintate în baza legii estoniene, cunoscute ca 'taisuhing', usaldusuhing', 'osauhing', 'aktsiaselts', 'tulundusuhistu'; s) societătile înfiintate în baza legii letone, cunoscute ca 'akciju sabiedriba', 'sabiedriba ar ierobezotu atbildibu'; t) societătile înfiintate în baza legii lituaniene; t) societătile înfiintate în baza legii ungare, cunoscute ca 'kozkereseti tarsasag', 'beteti tarsasag', 'kozos vallalat', 'korlatolt felelossegu tarsasag', 'reszvenytarsasag', 'egyesules', 'kozhasznu tarsasag', 'szovetkezet'; u) societătile înfiintate în baza legii malteze, cunoscute ca 'Kumpaniji ta' 'Responsabilita Limitata', 'Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet'; v) societătile înfiintate în baza legii poloneze, cunoscute ca 'spolka akcyjna', 'spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia'; w) societătile înfiintate în baza legii slovene, cunoscute ca 'delniska druzba', 'komanditna druzba', 'druzba z omejeno odgovornostjo'; x) societătile înfiintate în baza legislatiei slovace, cunoscute ca 'akciova spolocnost', 'spolocnost' s rucenim obmedzenym', 'komanditna spolocnost'. (5) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/435/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică societătilor-mamă si filialelor acestora din diferite state membre, amendată prin Directiva 2003/123/CE a Consiliului. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 9 din Legea nr. 343/2006. Cheltuieli Art. 21. - (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. (2) Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri si: a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viată stabilită de către contribuabil; b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă si a bolilor profesionale; c) cheltuielile reprezentând contributiile pentru asigurarea de accidente de muncă si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale; d) cheltuielile de reclamă si publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă si publicitate si bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor si demonstratii la punctele de vânzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor; e) cheltuielile de transport si de cazare în tară si în străinătate, efectuate de către pentru salariati si administratori, precum si pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme; f) contributia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit; g) taxele de înscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă; h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesională a personalului angajat; i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la târguri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil; k) cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitătii, obtinerea atestării conform cu standardele de calitate; l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor; m) taxele de înscriere, cotizatiile si contributiile datorate către camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale; n) pierderile înregistrate la scoaterea din evidentă a creantelor neîncasate, în următoarele cazuri: 1. procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza hotărârii judecătoresti; 2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperată de la mostenitori; 3. debitorul este dizolvat, în cazul societătii cu răspundere limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor; 4. debitorul înregistrează dificultăti financiare majore care îi afectează întreg patrimoniul. (3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată: a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit; b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordată salariatilor pentru deplasări în România si în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare. Intră sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzătoare a unor activităti sau unităti aflate în administrarea contribuabililor; grădinite, crese, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj. În cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentând: tichete de cresă acordate de angajator în conformitate cu legislatia în vigoare, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihnă, inclusiv transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi în gospodărie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament; d) perisabilitătile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, împreună cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice; e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii; f) Abrogat. g) cheltuielile cu provizioane si rezerve, în limita prevăzută la art. 22; h) cheltuielile cu dobânda si diferentele de curs valutar, în limita prevăzută la art. 23; i) amortizarea, în limita prevăzută la art. 24; j) cheltuielile efectuate, în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant; k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru fiecare participant; l) cheltuielile pentru functionarea, întretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafetelor construite prevăzute de legea locuintei, Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%. Diferenta nedeductibilă trebuie recuperată de la beneficiari, respectiv chiriasi/locatari; m) cheltuielile de functionare, întretinere si reparatii aferente unui sediu aflat în locuinta proprietate personală a unei persoane fizice, folosită si în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafetelor puse la dispozitia societătii în baza contractelor încheiate între părti, în acest scop; n) cheltuielile de functionare, întretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane fizice cu astfel de atributii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale. (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursă în numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România; b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările si penalitătile de întârziere datorate către autoritătile române, potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobânzile, penalitătile sau majorările datorate către autorităti străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente si/sau autorităti străine sunt cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorărilor al căror regim este reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri. c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VI. Nu intră sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităti naturale sau a altor cauze de fortă majoră, în conditiile stabilite prin norme; d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin retinere la sursă; e) cheltuielile făcute în favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decât cele generate de plăti pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piată pentru aceste bunuri sau servicii; f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operatiunii sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor; g) cheltuielile înregistrate de societătile agricole, constituite în baza legii, pentru dreptul de folosintă al terenului agricol adus de membrii asociati, peste cota de distributie din productia realizată din folosinta acestuia, prevăzută în contractul de societate sau asociere; h) cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora; i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu exceptia celor prevăzute la art. 20 lit. dc); j) cheltuielile cu contributiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative; k) cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului, conform titlului III; l) alte cheltuieli salariale si/sau asimilate acestora, care nu sunt impozitate la angajat, cu exceptia prevederilor titlului III; m) cheltuielile cu serviciile de management, consultantă, asistentă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activitătilor desfăsurate si pentru care nu sunt încheiate contracte; n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului, precum si cele care nu sunt aferente obiectului de activitate, cu exceptia celor care privesc bunurile reprezentând garantie bancară pentru creditele utilizate în desfăsurarea activitătii pentru care este autorizat contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale; o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidentă a creantelor incerte sau în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile înregistrate la scoaterea din evidentă a creantelor incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situatii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. n). În această situatie, contribuabilii care scot din evidentă clientii neîncasati sunt obligati să comunice în scris acestora scoaterea din evidentă a creantelor respective, în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare, după caz; p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineste cumulativ următoarele conditii: 1. este în limita a 30/00 din cifra de afaceri; 2. nu depăseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. În limitele respective se încadrează si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul constructiei de localuri, al dotărilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participării la congrese internationale; r) cheltuielile înregistrate în evidenta contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile către organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăsurată de contribuabili si care depăsesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) si m).; s) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descrestere a valorii acestora. (5) Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» deduce la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli: a) cheltuielile reprezentând diferenta dintre sumele cuvenite pe bază de contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputatilor, Administratia Prezidentială, Guvernul României si Curtea Constitutională pentru plata activitătii de reprezentare si protocol si cheltuielile înregistrate efectiv de regie; b) cheltuielile efectuate, în conditiile legii, pentru asigurarea administrării, păstrării integritătii si protejării imobilului «Palat Elisabeta» din domeniul public al statului; c) cheltuielile aferente producerii si emiterii permiselor de sedere temporară/permanentă pentru cetătenii străini, în conditiile reglementărilor legale. __________ Literele c), i), j) si n) de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 9 din O.G. nr. 83/2004. - Litera c) de la alin. (3) a fost modificată prin art. I pct. 10 din O.G. nr. 83/2004. - Literela e) de la alin. (3) a fost modificată prin art. I pct. 11 din O.G. nr. 83/2004. - Literele b), i), o) si p) de la alin. (4) au fost modificate prin art. I pct. 12 din O.G. nr. 83/2004. - Litera r) de la alin. (4) a fost introdusă prin art. I pct. 121 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. - Litera f) de la alin. (3) a fost abrogată prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Litera s) de la alin. (4) a fost introdusă prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatul (5) a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 203/2005. - Litera e) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 10 din Legea nr. 343/2006. - Literele b), c), j) si k) de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 11 din Legea nr. 343/2006. - Literele c), m), p) si s) de la alin. (4) au fost modificate prin art. I pct. 12 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 2 din Rectificarea publicată în MOF nr. 765 din 07/09/2006 - Litera e) de la alin. (2) si litera l) de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera i) de la alin. (4) a fost modificată prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera s) de la alin. (4) a fost introdusă prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 106/2007. Provizioane si rezerve Art. 22. - (1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel: a) rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare si functionare. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilităti societătilor comerciale care se restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de actiuni obtinut în urma procedurii de conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil; b) provizioanele pentru garantii de bună executie acordate clientilor; c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) si i), care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004; 2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăseste 270 de zile de la data scadentei; 3. nu sunt garantate de altă persoană; 4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului; d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si functionare, de către institutiile de credit, institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general tinut de Banca Natională a României, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare; e) Abrogat; f) Abrogat; g) Abrogat; h) rezervele tehnice constituite de societătile de asigurare si reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare, cu exceptia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în reasigurare, rezervele se diminuează astfel încât nivelul acestora să acopere partea de risc care rămâne în sarcina asigurătorului, după deducerea reasigurării; i) provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementărilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) si i), care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: 1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007; 2. creanta este detinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătoresti prin care se atestă această situatie; 3. nu sunt garantate de altă persoană; 4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; 5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului. k) provizioanele pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfăsoară activităti de depozitare a deseurilor, potrivit legii, în limita sumei stabilite prin proiectul pentru închiderea si urmărirea postînchidere a depozitului, corespunzătoare cotei-părti din tarifele de depozitare percepute; l) provizioanele constituite de companiile aeriene din România pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor aferente, potrivit programelor de întretinere a aeronavelor, aprobate corespunzător de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. (2) Contribuabilii autorizati să desfăsoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale sunt obligati să înregistreze în evidenta contabilă si să deducă provizoane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile din exploatare, pe toată durata de functionare a exploatării zăcămintelor naturale. (3) Pentru titularii de acorduri petroliere, care desfăsoară operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă mai mare de 100 m, cota provizionului constituit pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicată asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile înregistrate, pe toată perioada exploatării petroliere. (4) Regia Autonomă "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA constituie trimestrial un provizion, potrivit prevederilor legale, pentru diferenta dintre veniturile din exploatare realizate efectiv din activitatea de rută aeriană si costurile efective ale activitătii de rută aeriană, care este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare care depăsesc tarifele stabilite anual de EUROCONTROL. (5) Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusă se include în veniturile impozabile, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei către participanti sub orice formă, lichidării, divizării, fuziunii contribuabilului sau oricărui alt motiv. Prevederile prezentului alineat nu se aplică dacă un alt contribuabil preia un provizion sau o rezervă în legătură cu o divizare sau fuziune, reglementările acestui articol aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezervă. (6) Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale si rezerve reprezentând facilităti fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculează impozitul pe profit si se stabilesc dobânzi si penalităti de întârziere, de la data aplicării facilitătii respective, potrivit legii. Nu se supun impozitării rezervele de influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută, constituite potrivit legii, înregistrate de societăti comerciale bancare - persoane juridice române si sucursalele băncilor străine, care îsi desfăsoară activitatea în România. (7) În întelesul prezentului articol, prin constituirea unui provizion sau a unei rezerve se întelege si majorarea unui provizion sau a unei rezerve. (8) Provizioanele constituite pentru creantele asupra clientilor, înregistrate de către contribuabili înainte de 1 ianuarie 2004, sunt deductibile în limitele prevăzute la alin. (1) lit. c), în situatia în care creantele respective îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: a) nu sunt garantate de altă persoană; b) sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului; c) au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului; d) creanta este detinută asupra unei persoane juridice pentru care a fost deschisă procedura falimentului, pe baza hotărârii judecătoresti prin care se atestă această situatie; e) nu au mai fost constituite provizioane deductibile fiscal pentru creanta respectivă. __________ Alineatul (6) a fost modificat prin liniuta 1 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004. - Litera g) de la alin. (1) a fost abrogată prin art. I pct. 13 din O.G. nr. 83/2004. - Litera k) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 131 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. - Alineatul (8) a fost introdus prin art. I pct. 14 din O.G. nr. 83/2004. - Litera d) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 13 din Legea nr. 343/2006. - Literele e) si f) de la alin. (1) au fost abrogate prin art. I pct. 14 din Legea nr. 343/2006. - Litera h) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 15 din Legea nr. 343/2006. - Litera l) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 16 din Legea nr. 343/2006. Cheltuieli cu dobânzile si diferente de curs valutar Art. 23. - (1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului si sfârsitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat se întelege totalul creditelor si împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. (2) În conditiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu dobânzile si cu pierderea netă din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în perioada următoare, în conditiile alin. (1), până la deductibilitatea integrală a acestora. (3) În cazul în care cheltuielile din diferentele de curs valutar ale contribuabilului depăsesc veniturile din diferentele de curs valutar, diferenta va fi tratată ca o cheltuială cu dobânda, potrivit alin. (1), deductibilitatea acestei diferente fiind supusă limitei prevăzute la alin. (1). Cheltuielile din diferentele de curs valutar, care se limitează potrivit prezentului alineat, sunt cele aferente împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a capitalului. (4) Dobânzile si pierderile din diferente de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obtinute direct sau indirect de la bănci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate în norme, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente împrumuturilor obtinute de la institutiile de credit române sau străine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum si cele obtinute în baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piată reglementată nu intră sub incidenta prevederilor prezentului articol. (5) În cazul împrumuturilor obtinute de la alte entităti, cu exceptia celor prevăzute la alin. (4), dobânzile deductibile sunt limitate la: a) nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; si b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în valută. Acest nivel al ratei dobânzii se aplică la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (6) Limita prevăzută la alin. (5) se aplică separat pentru fiecare împrumut, înainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (2). (7) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică societătilor comerciale bancare, persoane juridice române, sucursalelor băncilor străine care îsi desfăsoară activitatea în România, societătilor de leasing pentru operatiunile de leasing, societătilor de credit ipotecar, institutiilor de credit, precum si institutiilor financiare nebancare. (8) În cazul unei persoane juridice străine care îsi desfăsoară activitatea printr-un sediu permanent în România, prevederile prezentului articol se aplică prin luarea în considerare a capitalului propriu. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 141 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 15 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 16 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 18 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatele (4) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 17 din Legea nr. 343/2006. Amortizarea fiscală Art. 24. - (1) Cheltuielile aferente achizitionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătătirii mijloacelor fixe amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării potrivit prevederilor prezentului articol. (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineste cumulativ următoarele conditii: a) este detinut si utilizat în productia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau în scopuri administrative; b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului; c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an. Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte. (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locatie de gestiune sau altele asemenea; b) mijloacele fixe puse în functiune partial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporală; acestea se cuprind în grupele în care urmează a se înregistra, la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor; c) investitiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substante minerale utile, precum si pentru lucrările de deschidere si pregătire a extractiei în subteran si la suprafată; d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătătirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix; e) investitiile efectuate din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor apartinând domeniului public, precum si în dezvoltări si modernizări ale bunurilor aflate în proprietate publică; f) amenajările de terenuri. (4) Nu reprezintă active amortizabile: a) terenurile, inclusiv cele împădurite; b) tablourile si operele de artă; c) fondul comercial; d) lacurile, băltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii; e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare; f) orice mijloc fix care nu îsi pierde valoarea în timp datorită folosirii, potrivit normelor; g) casele de odihnă proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazieră, altele decât cele utilizate în scopul realizării veniturilor. (5) Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se întelege: a) costul de achizitie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; b) costul de productie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de către contribuabil; c) valoarea de piată, pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit. (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli: a) în cazul constructiilor, se aplică metoda de amortizare liniară; b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată; c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă. (7) În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de utilizare a mijlocului fix. (8) În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficientii următori: a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 si 5 ani; b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 si 10 ani; c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. (9) În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după cum urmează: a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăsi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix; b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia. (10) Cheltuielile aferente achizitionării de brevete, drepturi de autor, licente, mărci de comert sau fabrică si alte valori similare, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezintă imobilizări necorporale se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. Cheltuielile aferente achizitionării sau producerii programelor informatice se recuperează prin intermediul deducerilor de amortizare liniară pe o perioadă de 3 ani. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresivă sau accelerată. (11) Amortizarea fiscală se calculează după cum urmează: a) începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în functiune; b) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normală de utilizare, pe durata normală de utilizare rămasă sau pe perioada contractului de concesionare sau închiriere, după caz; c) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate, închiriate sau luate în locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia, pe perioada contractului sau pe durata normală de utilizare, după caz; d) pentru cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioadă de 10 ani; e) amortizarea clădirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie în solutie prin sonde, carierelor, exploatărilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractivă de petrol, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizări după epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descopertă se calculează pe unitate de produs, în functie de rezerva exploatabilă de substantă minerală utilă. Amortizarea pe unitatea de produs se recalculează: 1. din 5 în 5 ani la mine, cariere, extractii petroliere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descopertă; 2. din 10 în 10 ani la saline; f) mijloacele de transport pot fi amortizate si în functie de numărul de kilometri sau numărul de ore de functionare prevăzut în cărtile tehnice, pentru cele achizitionate după data de 1 ianuarie 2004; g) pentru locuintele de serviciu, amortizarea este deductibilă fiscal până la nivelul corespunzător suprafetei construite prevăzute de legea locuintei; h) numai pentru autoturismele folosite în conditiile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. n). (12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia să păstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculează si se stabilesc dobânzi si penalităti de întârziere de la data aplicării facilitătii respective, potrivit legii. (13) Pentru investitiile realizate în parcurile industriale până la data de 31 decembrie 2006 se acordă o deducere suplimentară din profitul impozabil, în cotă de 20% din valoarea investitiilor în constructii sau a reabilitărilor de constructii, infrastructură internă si de conexiune la reteaua publică de utilităti, tinând seama de prevederile legale în vigoare privind clasificarea si duratele normate de utilizare a mijloacelor fixe amortizabile. Contribuabilii care beneficiază de facilitătile prevăzute la alin. (12) nu pot beneficia de facilitătile prevăzute în prezentul alineat. (14) Cheltuielile aferente localizării, explorării, dezvoltării sau oricărei activităti pregătitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recuperează în rate egale pe o perioadă de 5 ani, începând cu luna în care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achizitionării oricărui drept de exploatare a resurselor naturale se recuperează pe măsură ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperată raportată la valoarea totală estimată a resurselor. (15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. Câstigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezintă valoarea fiscală de intrare a mijloacelor fixe, diminuată cu amortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidentiată în sold la data de 31 decembrie 2003 amortizarea se calculează în baza valorii rămase neamortizate, pe durata normală de utilizare rămasă, folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la această dată. (16) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă si bolilor profesionale, precum si înfiintării si functionării cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în functiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. (17) În cazul unei imobilizări corporale cu o valoare de intrare mai mică decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, contribuabilul poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobilizării sau pentru recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol. (18) Cheltuielile aferente achizitionării sau producerii de containere sau ambalaje, care circulă între contribuabil si clienti, se recuperează prin deduceri de amortizare, prin metoda liniară, pe durata normală de utilizare stabilită de contribuabilul care îsi mentine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor. (19) Ministerul Finantelor Publice elaborează normele privind clasificatia si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. (20) Regia Autonomă "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA efectuează anual actualizarea valorii rămase neamortizate a mijloacelor fixe si imobilizărilor necorporale înscrise în bilantul anului fiscal cu indicele de inflatie al anului precedent, comunicat de Institutul National de Statistică. Valoarea activelor corporale si necorporale, achizitionate în cursul anului fiscal, va fi actualizată în functie de modificarea indicelui de inflatie din perioada cuprinsă între luna în care acestea au fost achizitionate si sfârsitul anului fiscal. Valoarea activelor si a patrimoniului propriu al Regiei Autonome "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA se majorează cu diferentele rezultate din reevaluarea anuală. Amortizarea capitalului Regiei Autonome "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, angajat si imobilizat în active corporale si necorporale, se stabileste prin metoda liniară. Valoarea rămasă neamortizată, aferentă mijloacelor fixe ale Regiei Autonome "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, scoase din functiune înainte de împlinirea duratei normale de utilizare, diminuată cu sumele rezultate din valorificare, se înregistrează în cheltuielile de exploatare si este deductibilă din punct de vedere fiscal. (20) Abrogat. (21) Pentru titularii de acorduri petroliere si subcontractantii acestora, care desfăsoară operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, se calculează amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a căror durată de folosire este limitată de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, în functie de rezerva exploatabilă de substantă minerală utilă, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor în curs, imobilizărilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate în contabilitate atât în lei, cât si în euro; aceste cheltuieli, înregistrate în contabilitate în lei, vor fi reevaluate la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar pe baza valorilor înregistrate în contabilitate în euro, la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a fiecărui exercitiu financiar. (22) Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu se aplică la calculul profitului impozabil, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) si ale art. 8 din aceeasi lege. __________ Litera a) de la alin. (2) a fost modificată prin liniuta 2 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004. - Alineatul (10) a fost modificat prin art. I pct. 19 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (12) a fost modificat prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatul (15) a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (20) a fost abrogat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 106/2007. Contracte de leasing Art. 25. - (1) În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operational, locatorul are această calitate. Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator, în cazul leasingului financiar, si de către locator, în cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24. (2) În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operational locatarul deduce chiria (rata de leasing). Pierderi fiscale Art. 26. - (1) Pierderea anuală, stabilită prin declaratia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obtinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. (2) Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îsi încetează existenta prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înfiintati sau de către cei care preiau patrimoniul societătii absorbite, după caz. (3) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1) se aplică luându-se în considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent în România. (4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenta prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale si limita celor 5 ani. __________ Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 21 din O.G. nr. 83/2004. Reorganizări, lichidări si alte transferuri de active si titluri de participare Art. 27. - (1) În cazul contributiilor cu active la capitalul unei persoane juridice în schimbul unor titluri de participare la această persoană juridică se aplică următoarele reguli: a) contributiile nu sunt transferuri impozabile în întelesul prevederilor prezentului titlu si al prevederilor titlului III; b) valoarea fiscală a activelor primite de persoana juridică este egală cu valoarea fiscală a acelor active la persoana care contribuie cu activul; c) valoarea fiscală a titlurilor de participare primite de persoana care contribuie cu activele este egală cu valoarea fiscală a activelor aduse drept contributie de către persoana respectivă. (2) Distribuirea de active de către o persoană juridică română către participantii săi, fie sub formă de dividend, fie ca urmare a operatiunii de lichidare, se tratează ca transfer impozabil, exceptându-se cazurile prevăzute la alin. (3). (3) Prevederile prezentului articol se aplică următoarelor operatiuni de reorganizare, dacă acestea nu au ca principal obiectiv evaziunea fiscală sau evitarea plătii impozitelor: a) fuziunea între două sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participantii la oricare persoană juridică care fuzionează primesc titluri de participare la persoana juridică succesoare; b) divizarea unei persoane juridice române în două sau mai multe persoane juridice române, în cazul în care participantii la persoana juridică initială beneficiază de o distribuire proportională a titlurilor de participare la persoanele juridice succesoare; c) achizitionarea de către o persoană juridică română a tuturor activelor si pafsivelor apartinând uneia sau mai multor activităti economice ale altei persoane juridice române, numai în schimbul unor titluri de participare; d) achizitionarea de către o persoană juridică română a minimum 50% din titlurile de participare la altă persoană juridică română, în schimbul unor titluri de participare la persoana juridică achizitoare si, dacă este cazul, a unei plăti în numerar care nu depăseste 10% din valoarea nominală a titlurilor de participare emise în schimb. (4) În cazul operatiunilor de reorganizare prevăzute la alin. (3) se aplică următoarele reguli: a) transferul activelor si pasivelor nu se tratează ca un transfer impozabil în întelesul prezentului titlu; b) schimbul unor titluri de participare detinute la o persoană juridică română cu titluri de participare la o altă persoană juridică română nu se tratează ca transfer impozabil în întelesul prezentului titlu si al titlului III; c) distribuirea de titluri de participare în legătură cu divizarea unei persoane juridice române nu se tratează ca dividend; d) valoarea fiscală a unui activ sau pasiv, asa cum este prevăzut la lit. a), este egală, pentru persoana care primeste un astfel de activ, cu valoarea fiscală pe care respectivul activ a avut-o la persoana care l-a transferat; e) amortizarea fiscală pentru orice activ prevăzut la lit. a) se determină în continuare în conformitate cu regulile prevăzute la art. 24, care s-ar fi aplicat de persoana care a transferat activul, dacă transferul nu ar fi avut loc; f) transferul unui provizion sau al unei rezerve nu se consideră o reducere sau anulare a provizionului sau rezervei, potrivit art. 22 alin. (5), dacă un alt contribuabil le preia si le mentine la valoarea avută înainte de transfer; g) valoarea fiscală a titlurilor de participare prevăzute la lit. b), care sunt primite de o persoană, trebuie să fie egală cu valoarea fiscală a titlurilor de participare care sunt transferate de către această persoană; h) valoarea fiscală a titlurilor de participare prevăzute la lit. c), care au fost detinute înainte de a fi distribuite, se alocă între aceste titluri de participare si titlurile de participare distribuite, proportional cu pretul de piată al titlurilor de participare, imediat după distribuire. (5) Dacă o persoană juridică română detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare la o altă persoană juridică română care transferă active si pasive către prima persoană juridică, printr-o operatiune prevăzută la alin. (3), anularea acestor titluri de participare nu se consideră transfer impozabil. (6) Abrogat. (7) În întelesul prezentului articol, valoarea fiscală a unui activ, a unui pasiv sau a unui titlu de participare este valoarea utilizată pentru calculul amortizării si al câstigului sau pierderii, în întelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit. __________ Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (6) a fost abrogat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 343/2006. Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor partiale, transferurilor de active si schimburilor de actiuni între societătile din diferite state membre ale Uniunii Europene Art. 271. - (1) Prevederile prezentului articol se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană. (2) Prevederile prezentului articol se aplică operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partială, transferurilor de active si schimburilor de actiuni în care sunt implicate societăti din două sau mai multe state membre. (3) În sensul prezentului articol, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: 1. fuziune - operatiunea prin care: a) una sau mai multe societăti, în momentul si ca efect al dizolvării fără lichidare, îsi transferă totalitatea activelor si pasivelor către o altă societate existentă, în schimbul emiterii către participantii lor a titlurilor de participare reprezentând capitalul celeilalte societăti si, dacă este cazul, al plătii în numerar a maximum 10% din valoarea nominală ori, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective; b) două sau mai multe societăti, în momentul si ca efect al dizolvării fără lichidare, îsi transferă totalitatea activelor si pasivelor unei alte societăti care se înfiintează, în schimbul emiterii către participantii lor a unor titluri de participare reprezentând capitalul noii societăti si, dacă este cazul, a plătii în numerar a maximum 10% din valoarea nominală ori, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor respective; c) o societate, în momentul dizolvării fără lichidare, îsi transferă totalitatea activelor si pasivelor către societatea care detine toate titlurile de participare ce reprezintă capitalul său; 2. divizare - operatiunea prin care o societate, în momentul si ca efect al dizolvării fără lichidare, îsi transferă totalitatea activelor si pasivelor către două sau mai multe societăti existente ori nou-înfiintate, în schimbul emiterii către participantii săi, pe bază de proportionalitate, de titluri de participare reprezentând capitalul societătilor beneficiare si, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor; 3. divizare partială - operatiunea prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, una sau mai multe ramuri de activitate, către una sau mai multe societăti existente ori nouînfiin tate, lăsând cel putin o ramură de activitate în compania cedentă, în schimbul emiterii către participantii săi, pe bază de proportionalitate, titlurile de participare reprezentând capitalul societătilor beneficiare si, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor; 4. active si pasive transferate - activele si pasivele societătii cedente care, în urma fuziunii, divizării sau divizării partiale, sunt integrate unui sediu permanent al societătii beneficiare, situat în statul membru al societătii cedente, si care contribuie la generarea profiturilor sau pierderilor luate în calcul la stabilirea bazei de impozitare; 5. transfer de active - operatiunea prin care o societate transferă, fără a fi dizolvată, totalitatea sau una ori mai multe ramuri ale activitătii sale către altă societate, în schimbul transferării titlurilor de participare reprezentând capitalul societătii beneficiare; 6. schimb de actiuni - operatiunea prin care o societate dobândeste o participatie în capitalul altei societăti în asa fel încât dobândeste majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea respectivă, în schimbul emiterii către participantii acesteia din urmă, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând capitalul societătii initiale si, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenta valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb; 7. societate cedentă - societatea care îsi transferă activele si pasivele ori care transferă totalitatea sau una ori mai multe dintre ramurile activitătii sale; 8. societate beneficiară - societatea care primeste activele si pasivele sau totalitatea ori una sau mai multe dintre ramurile de activitate ale societătii cedente; 9. societate achizitionată - societatea în care altă societate detine o participatie, în urma unui schimb de titluri de participare; 10. societate achizitoare - societatea care achizitionează o participatie, din actiunile unei societăti, în urma unui schimb de titluri de participare; 11. ramură de activitate - totalitatea activului si pasivului unei diviziuni dintr-o societate care, din punct de vedere organizatoric, constituie o activitate independentă, adică o entitate capabilă să functioneze prin propriile mijloace; 12. societate dintr-un stat membru - orice societate care îndeplineste cumulativ următoarele conditii: a) are una dintre formele de organizare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul titlu; b) în conformitate cu legislatia fiscală a statului membru, este considerată ca avându-si sediul fiscal în statul membru si, în temeiul conventiei încheiate cu un stat tert privind evitarea dublei impuneri, nu se consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii Europene; c) plăteste impozit pe profit sau un impozit similar impozitului pe profit, fără posibilitatea unei optiuni ori exceptări. (4) Operatiunile de fuziune sau de divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferenta dintre pretul de piată al elementelor din activ si pasiv transferate si valoarea lor fiscală. (5) Dispozitiile alin. (4) se aplică numai dacă compania beneficiară calculează amortizarea si orice câstig sau pierdere, aferente activelor si pasivelor transferate, în concordantă cu dispozitiile care ar fi fost aplicate companiei cedente dacă fuziunea, divizarea sau divizarea partială nu ar fi avut loc. (6) În cazul în care provizioanele sau rezervele constituite au fost anterior deduse din baza impozabilă de către societatea cedentă si nu provin de la sediile permanente din străinătate, aceste provizioane sau rezerve pot fi preluate, în aceleasi conditii de deducere, de către sediul permanent al societătii beneficiare situat în România, societatea beneficiară asumându-si astfel drepturile si obligatiile societătii cedente. (7) Referitor la operatiunile mentionate la alin. (2), în situatia în care societatea cedentă înregistrează pierdere fiscală, determinată potrivit prezentului titlu, aceasta nu se recuperează de către sediul permanent al societătii beneficiare situat în România. (8) Atunci când o societate beneficiară detine o participatie la capitalul societătii cedente, veniturile societătii beneficiare provenite din anularea participatiei sale nu se impozitează în cazul în care participatia societătii beneficiare la capitalul societătii cedente este mai mare de 15%, respectiv 10%, începând cu data de 1 ianuarie 2009. (9) În cazul schimbului de actiuni se aplică următoarele: a) atribuirea, în cazul fuziunii, divizării sau al unui schimb de actiuni, a titlurilor de participare reprezentând capitalul societătii beneficiare ori achizitoare unui participant al societătii cedente sau achizitionate, în schimbul unor titluri reprezentând capitalul acestei societăti, nu reprezintă transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului III; b) atribuirea, în cazul divizării partiale, a titlurilor de participare ale societătii cedente, reprezentând capitalul societătii beneficiare, nu reprezintă transferuri impozabile potrivit prezentului titlu si titlului III; c) dispozitiile lit. a) se aplică numai dacă actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite o valoare fiscală mai mare decât valoarea pe care acestea o aveau înainte de fuziune, divizare sau schimb de actiuni; d) dispozitiile lit. b) se aplică numai dacă actionarul nu atribuie titlurilor de participare primite si celor detinute în compania cedentă o valoare fiscală mai mare decât valoarea titlurilor detinute la societatea cedentă înainte de divizarea partială; e) profitul sau venitul provenit din cesionarea ulterioară a titlurilor de participare se impozitează potrivit prevederilor prezentului titlu sau ale titlului III, după caz; f) expresia valoare fiscală reprezintă valoarea ce este utilizată pentru calcularea veniturilor sau pierderilor, în scopul determinării venitului impozabil ori aportului de capital al unui participant al societătii; (10) Dispozitiile alin. (4)-(9) se aplică si transferului de active. (11) Prevederile prezentului articol nu se aplică atunci când fuziunea, divizarea, divizarea partială, transferul de active sau schimbul de actiuni: a) are ca obiectiv principal sau ca unul dintre principalele obiective frauda si evaziunea fiscală. Faptul că una dintre operatiunile prevăzute la alin. (2) nu este îndeplinită din motive economice valabile, cum ar fi restructurarea sau rationalizarea activitătilor societătilor participante la operatiune, poate constitui o prezumtie că operatiunea are ca obiectiv principal sau ca unul dintre obiectivele principale frauda si evaziunea fiscală; b) are drept efect faptul că o societate, implicată sau nu în operatiune, nu mai îndeplineste conditiile necesare reprezentării angajatilor în organele de conducere ale societătii, în conformitate cu acordurile în vigoare înainte de operatiunea respectivă. Această prevedere se aplică în măsura în care în societătile la care face referire prezentul articol nu se aplică dispozitiile comunitare care contin norme echivalente privind reprezentarea angajatilor în organele de conducere ale societătii. (12) Dispozitiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 90/434/CEE privind impunerea fuziunilor, divizărilor si transferului activelor si schimburilor de valori mobiliare între companii ale unor state membre diferite, amendată prin Directiva 2005/19/CE. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 343/2006. Asocieri fără personalitate juridică Art. 28. - (1) În cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile si cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere. (2) Orice asociere fără personalitate juridică dintre persoane juridice străine, care îsi desfăsoară activitatea în România, trebuie să desemneze una din părti care să îndeplinească obligatiile ce îi revin fiecărui asociat potrivit prezentului titlu. Persoana desemnată este responsabilă pentru: a) înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală competentă, înainte ca aceasta să înceapă să desfăsoare activitate; b) conducerea evidentelor contabile ale asocierii; c) plata impozitului în numele asociatilor, conform art. 34 alin. (1); d) depunerea unei declaratii fiscale trimestriale la autoritatea fiscală competentă, care să contină informatii cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care este atribuibilă fiecărui asociat, precum si impozitul care a fost plătit la buget în numele fiecărui asociat; e) furnizarea de informatii în scris, către fiecare asociat, cu privire la partea din veniturile si cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă acestuia, precum si la impozitul care a fost plătit la buget în numele acestui asociat. (3) Într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe persoane juridice române, veniturile si cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare din asociere. (4) Într-o asociere fără personalitate juridică cu o persoană juridică străină si/sau cu persoane fizice nerezidente, precum si cu persoane fizice române, persoana juridică română trebuie să îndeplinească obligatiile ce îi revin fiecărui asociat, potrivit prezentului titlu. __________ Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 22 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 23 din O.G. nr. 83/2004. CAPITOLUL III Aspecte fiscale internationale Veniturile unui sediu permanent Art. 29. - (1) Persoanele juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România au obligatia de a plăti impozitul pe profit pentru profitul impozabil care este atribuibil sediului permanent. (2) Profitul impozabil se determină în conformitate cu regulile stabilite în cap. II al prezentului titlu, în următoarele conditii: a) numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent se includ în veniturile impozabile; b) numai cheltuielile efectuate în scopul obtinerii acestor venituri se includ în cheltuielile deductibile. (3) Profitul impozabil al sediului permanent se determină prin tratarea acestuia ca persoană separată si prin utilizarea regulilor preturilor de transfer la stabilirea pretului de piată al unui transfer făcut între persoana juridică străină si sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu detine o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor si alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preturilor de transfer. (4) Înainte de a desfăsura activitate printr-un sediu permanent în România, reprezentantul legal al persoanei juridice străine prevăzute la alin. (1) trebuie să înregistreze sediul permanent la autoritatea fiscală competentă. __________ Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 24 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.G. nr. 83/2004. Venituri obtinute de persoanele juridice străine din proprietăti imobiliare si din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare Art. 30. - (1) Persoanele juridice străine care obtin venituri din proprietăti imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română au obligatia de a plăti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri. (2) Veniturile din proprietătile imobiliare situate în România includ următoarele: a) veniturile din închirierea sau cedarea folosintei proprietătii imobiliare situate în România; b) câstigul din vânzarea-cesionarea drepturilor de proprietate sau al oricăror drepturi legate de proprietatea imobiliară situată în România; c) câstigul din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică, dacă minimum 50% din valoarea mijloacelor fixe ale persoanei juridice sunt, fie direct, fie prin intermediul mai multor persoane juridice, proprietăti imobiliare situate în România; d) veniturile obtinute din exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv câstigul din vânzarea-cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale. (3) Orice persoană juridică străină care obtine venituri dintr-o proprietate imobiliară situată în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română are obligatia de a plăti impozit pe profit, potrivit art. 34, si de a depune declaratii de impozit pe profit, potrivit art. 35. Orice persoană juridică străină poate desemna un reprezentant fiscal pentru a îndeplini aceste obligatii. (4) Orice persoană juridică română sau persoană juridică străină cu sediul permanent în România, care plăteste veniturile prevăzute la alin. (1), către o persoană juridică străină, are obligatia de a retine impozitul calculat din veniturile plătite si de a vira impozitul retinut la bugetul de stat. (5) Abrogat. (6) Prevederile art. 119 se aplică oricărei persoane care are obligatia să retină impozit, în conformitate cu prezentul articol. __________ Alineatul (5) a fost abrogat prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Credit fiscal Art. 31. - (1) Dacă o persoană juridică română obtine venituri dintr-un stat străin prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursă si veniturile sunt impozitate atât în România cât si în statul străin, atunci impozitul plătit către statul străin, fie direct, fie indirect prin retinerea si virarea de o altă persoană, se deduce din impozitul pe profit ce se determină potrivit prevederilor prezentului titlu. (2) Deducerea pentru impozitele plătite către un stat străin într-un an fiscal nu poate depăsi impozitul pe profit, calculat prin aplicarea cotei de impozit pe profit prevăzute la art. 17 alin. (1) la profitul impozabil obtinut în statul străin, determinat în conformitate cu regulile prevăzute în prezentul titlu sau la venitul obtinut din statul străin. (3) Impozitul plătit unui stat străin este dedus, numai dacă persoana juridică română prezintă documentatia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin. (4) Abrogat. (5) Abrogat. __________ Alineatele (4) si (5) au fost abrogate prin art. I pct. 26 din O.G. nr. 83/2004. Pierderi fiscale externe Art. 32. - (1) Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent din străinătate este deductibilă doar din veniturile obtinute din străinătate. (2) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din străinătate se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursă de venit. Pierderile neacoperite se reportează si se recuperează în următorii 5 ani fiscali consecutivi. CAPITOLUL IV Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietătilor imobiliare si titlurilor de participare __________ Capitolul IV a fost abrogat prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Reguli speciale aplicabile vânzării-cesionării proprietătilor imobiliare si titlurilor de participare Art. 33. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat, ca urmare a abrogării capitolului din care face parte, art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. CAPITOLUL V Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale Plata impozitului Art. 34. - (1) Plata impozitului se face astfel: a) contribuabilii, societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, au obligatia de a plăti impozit pe profit anual, cu plăti anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fată de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului initial al anului pentru care se efectuează plătile anticipate. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit, prevăzut la art. 35 alin. (1); b) contribuabilii, altii decât cei prevăzuti la lit. a), au obligatia de a declara si plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 200810, acesti contribuabili urmează să aplice sistemul plătilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii mentionati la lit. a). (2) În cazul asocierilor fără personalitate juridică, impozitul datorat de către contribuabilii prevăzuti la art. 13 lit. c) si e) si retinut de către persoana juridică responsabilă se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra părtii din profiturile asocierii, care este atribuibilă fiecărui asociat. Persoana responsabilă are obligatia de a declara si plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii. (3) Contribuabilii prevăzuti la art. 13 lit. d) au obligatia de a declara si plăti impozit pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. (4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. (5) Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si viticultură au obligatia de a declara si plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. (6) Contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a) au obligatia de a declara si efectua trimestrial plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fată de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului initial al anului pentru care se efectuează plătile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plătile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calcul plătile anticipate efectuate în acel an. (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a) nouînfiin tnou-înfiintati, înfiintati în cursul anului precedent sau care, la sfârsitul anului fiscal precedent, î înregistrează pierdere fiscală, precum si cei care în anul precedent au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor efectuează plăti anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată. În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează si se efectuează plătile anticipate nu mai beneficiază de facilitătile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plătile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul si impozitul pe profit scutit. (8) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. a), care înregistrează pierdere contabilă la sfârsitul unui trimestru, nu mai au obligatia de a efectua plata anticipată stabilită pentru acel trimestru. (9) Declararea, regularizarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal 2006, în cazul contribuabililor prevăzuti la alin. (1) lit. a), se efectuează până la data de 31 martie 2007. (10) Contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. b) plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 alin. (1). (11) Contribuabilii prevăzuti la alin. (1) lit. b), care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuală de impozit pe profit si plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor. (12) Persoanele juridice care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligatia să depună, prin exceptie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuală de impozit pe profit si să plătească impozitul până la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului. (13) Obligatiile fiscale reglementate de prezentul titlu sunt venituri ale bugetului de stat. Impozitul pe profit datorat pentru anul 2006 de către regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de către societătile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se declară, se regularizează si se plăteste la bugetele locale respective, până la data de 31 martie 2007. Dobânzile/majorările de întârziere si amenzile înregistrate de către regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si de către societătile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari se datorează si se plătesc potrivit legii. (131) Prin exceptie de la prevederile alin. (13), impozitul pe profit, dobânzile/majorările de întârziere si amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale si a consiliilor judetene, precum si cele datorate de societătile comerciale în care consiliile locale si/sau judetene sunt actionari majoritari, care realizează proiecte cu asistentă financiară din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internationale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective până la sfârsitul anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de împrumut. (14) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), indicele de inflatie necesar pentru actualizarea plătilor anticipate se comunică, prin ordin al ministrului finantelor publice, până la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plătile anticipate. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (131) a fost introdus prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 110/2006. - Litera b) de la alin. (1) si alineatul (7) au fost modificate prin art. I pct. 12 din O.U.G. nr. 106/2007. Depunerea declaratiilor de impozit pe profit Art. 35. - (1) Contribuabilii au obligatia să depună o declaratie anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor. (2) O dată cu declaratia de impozit pe profit anuală, contribuabilii au obligatia să depună si o declaratie privind plătile si angajamentele de plată către persoanele nerezidente, care cuprinde scopul si suma fiecărei plăti, numele si adresa beneficiarului. Nu se cuprind în această declaratie sumele angajate sau plătite pentru bunurile importate sau pentru transportul international. (2) Abrogat. (3) Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (2) a fost abrogat prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL VI Retinerea impozitului pe dividende Declararea si retinerea impozitului pe dividende Art. 36. - (1) O persoană juridică română care plăteste dividende către o persoană juridică română are obligatia să retină, să declare si să plătească impozitul pe dividende, retinut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol. (2) Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română. (3) Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declară si se plăteste la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteste dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteste până la data de 31 decembrie a anului respectiv. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor detine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plătii dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniti până la data plătii acestora. Prevederile prezentului alineat se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană. (5) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică si asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investitii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 24 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale Pierderi fiscale din perioadele de scutire Art. 37. - Orice pierdere fiscală netă care apare în perioada în care contribuabilul a fost scutit de impozitul pe profit poate fi recuperată din profiturile impozabile viitoare, potrivit art. 26. Pierderea fiscală netă este diferenta dintre pierderile fiscale totale pe perioada de scutire si profitul impozabil total în aceeasi perioadă. Dispozitii tranzitorii Art. 38. - (1) În cazul persoanelor juridice care au obtinut, înainte de 1 iulie 2003, certificatul permanent de investitor în zonă defavorizată, scutirea de impozit pe profitul aferent investitiilor noi se aplică în continuare pe perioada existentei zonei defavorizate. (2) Contribuabilii care au efectuat cheltuieli cu investitii înainte de 1 iulie 2002, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, si care continuă investitiile conform ordonantei mentionate, beneficiază în continuare de deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor distinct evidentiate, făcute cu investitiile respective, fără a depăsi data de 31 decembrie 2006. (3) Contribuabilii care îsi desfăsoară activitatea în zona liberă pe bază de licentă si care până la data de 1 iulie 2002 au realizat investitii în zona liberă, în active corporale amortizabile utilizate în industria prelucrătoare, în valoare de cel putin 1.000.000 dolari S.U.A., beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit, în continuare, până la data de 31 decembrie 2006. Dispozitiile prezentului alineat nu se mai aplică în situatia în care survin modificări în structura actionariatului contribuabilului. În întelesul prezentului alineat, modificare de actionariat în cazul societătilor cotate se consideră a fi o modificare a actionariatului în proportie de mai mult de 25% din numărul actiunilor, pe parcursul unui an calendaristic. (4) Cu exceptia prevederilor alin. (3), contribuabilii care obtin venituri din activităti desfăsurate pe bază de licentă într-o zonă liberă au obligatia de a plăti impozit pe profit în cotă de 5% pentru profitul impozabil care corespunde acestor venituri, până la data de 31 decembrie 2004. (5) Contribuabilii care beneficiază de facilitătile prevăzute la alin. (1)-(4) nu pot beneficia de amortizarea accelerată sau de deducerea prevăzută la art. 24 alin. (12). (6) Unitătile protejate destinate persoanelor cu handicap, definite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă minimum 75% din sumele obtinute prin scutire se reinvestesc în vederea achizitiei de echipament tehnologic, masini, utilaje, instalatii si/sau pentru amenajarea locurilor de muncă protejate. Scutirea de la plata impozitului pe profit se aplică până la data de 31 decembrie 2006. (7) Contribuabilii direct implicati în productia de filme cinematografice, înscrisi ca atare în Registrul cinematografic, beneficiază, până la data de 31 decembrie 2006, de: a) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-părti din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei; b) reducerea impozitului pe profit în proportie de 20%, în cazul în care se creează noi locuri de muncă si se asigură cresterea numărului scriptic de angajati, cu cel putin 10% fată de anul financiar precedent. (8) Societatea Natională "Nuclearelectrica" - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2010, în conditiile în care profitul este utilizat exclusiv pentru finantarea lucrărilor de investitii la obiectivul Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-Unitatea 2, potrivit legii. (9) Societatea Comercială «Automobile Dacia» - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2006. (10) Societatea Comercială «Sidex» - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2004. (11) Compania Natională "Aeroportul International Henri Coandă - Otopeni" - S.A. beneficiază de scutire de la plata impozitului pe profit până la data de 31 decembrie 2006. (12) La calculul profitului impozabil, următoarele venituri sunt neimpozabile până la data de 31 decembrie 2006: a) veniturile realizate din activitătile desfăsurate pentru obiectivul Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-Unitatea 2, până la punerea în functiune a acestuia; b) veniturile realizate din aplicarea unei inventii brevetate în România, inclusiv din fabricarea produsului sau aplicarea procesului, pe o perioadă de 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data începerii aplicării si cuprinsi în perioada de valabilitate a brevetului, potrivit legii; c) veniturile realizate din practicarea apiculturii. (13) Pentru investitiile directe cu impact semnificativ în economie, realizate până la data de 31 decembrie 2006, potrivit legii, contribuabilii pot deduce o cotă suplimentară de 20% din valoarea acestora. Deducerea se calculează în luna în care se realizează investitia. În situatia în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispozitiilor art. 26. Pentru investitiile realizate se poate calcula amortizare accelerată, cu exceptia investitiilor în clădiri. Contribuabilii care beneficiază de facilitătile prevăzute la prezentul alineat nu pot aplica prevederile art. 24 alin. (12). (14) Facilitătile fiscale privind impozitul pe profit din actele normative mentionate în prezentul articol, precum si cele care decurg din alte acte normative date în aplicarea acestora rămân în vigoare până la termenele si în conditiile stipulate de acestea. __________ - Alineatele (3) si (9) au fost modificate prin art. I pct. 30 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatele (1) si (11) au fost modificate prin art. I pct. 301 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. - Alineatul (10) a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 123/2004. ANEXĂ __________ Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 25 din Legea nr. 343/2006. LISTA SOCIETĂŢILOR la care se face referire în art. 271 alin. (3) pct. 12 lit. a) a) societătile înfiintate în baza Reglementării Consiliului nr. 2.157/2001/CE, din 8 octombrie 2001, privind statutul societătii europene (SE) si a Directivei 2001/86/CE a Consiliului, din 8 octombrie 2001, de completare a Statutului societătii europene în ceea ce priveste implicarea lucrătorilor si asociatiile cooperatiste înfiintate în baza Reglementării Consiliului (CE) nr. 1.435/2003, din 22 iulie 2003, privind Statutul Societătii Cooperative Europene (SCE) si a Directivei Consiliului 2003/72/CE, din 22 iulie 2003, de completare a Statutului Societătii Cooperative Europene cu privire la implicarea angajatilor; b) societătile înfiintate în baza legii belgiene, cunoscute ca 'societe anonyme'/'naamloze vennootschap', 'societe en commandite par actions'/'commanditaire vennootschap op aandelen', 'societe privee a responsabilite limitee'/'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite limitee'/'cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative a responsabilite illimitee'/'cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid', 'societe en nom collectif'/'vennootschap onder firma', 'societe en commandite simple'/'gewone commanditaire vennootschap', întreprinderi publice ce au adoptat una dintre formele juridice mentionate mai sus, si alte societăti constituite conform legii belgiene, supuse impozitului pe profit belgian; c) societătile înfiintate în baza legislatiei cehe, cunoscute ca 'akciova spolecnost', 'spolecnost s rucenim omezenym'; d) societătile înfiintate în baza legii daneze, cunoscute ca 'aktieselskab' si 'anpartsselskab'; alte societăti supuse impozitării conform legii impozitului pe profit, în măsura în care venitul lor impozabil este calculat si impozitat în conformitate cu regulile generale ale legislatiei fiscale aplicabile la 'aktieselskaber'; e) societătile înfiintate în baza legii germane, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft', 'Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des offentlichen Rechts', si alte societăti constituite conform legii germane, supuse impozitului pe profit german; f) societătile înfiintate în baza legii estoniene ca 'taisuhing', 'usaldusuhing', 'osauhing', 'aktsiaselts', 'tulundusuhistu'; h) societătile înfiintate în baza legii spaniole, cunoscute ca 'sociedad anonima', 'sociedad comanditaria por acciones', 'sociedad de responsabilidad limitada, organisme de drept public care functionează în baza legii private; i) societătile înfiintate în baza legii franceze, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilite limitee', 'societes par actions simplifiees', 'societes d'assurances mutuelles', 'caisses d'epargne et de prevoyance', 'societes civiles', care sunt automat supuse impozitului pe profit, 'cooperatives', 'unions de cooperatives', întreprinderi publice industriale si comerciale si alte societăti constituite conform legii franceze, supuse impozitului pe profit francez; j) societătile înfiintate sau existente în baza legii irlandeze, organisme înfiintate pe baza legii asociatiilor industriale si de aprovizionare, societăti de constructii, înfiintate pe baza legii asociatiilor de constructii, si trusturile bancare de economii, înfiintate pe baza legii trusturilor bancare de economii, 1989; k) societătile înfiintate în baza legii italiene, cunoscute ca 'societa per azioni', 'societa in accomandita per azioni', 'societa a responsibilita limitata', 'societa cooperative', 'societa di mutua assircurazione', si entităti publice si private a căror activitate este în întregime sau în principal comercială; m) societătile înfiintate în baza legii letone, cunoscute ca 'akciju sabiedriba', 'sabiedriba ar ierobezotu atbildibu'; n) societătile înfiintate în baza legii lituaniene; o) societătile înfiintate în baza legii statului Luxemburg, cunoscute ca 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe a responsabilite limitee', 'societe cooperative', 'societe cooperative organisee comme une societe anonyme', 'association d'assurances mutuelles', 'association d'epargne-pension', 'entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public', si alte societăti constituite în baza legii luxemburgheze, supuse impozitului pe profit luxemburghez; p) societătile înfiintate în baza legii ungare, cunoscute ca 'kozkereseti tarsasag', 'beteti tarsasag', 'kozos vallalat', 'korlatolt felelo ssegu tarsasag', 'reszvenytarsasag', 'egyesules', 'kozhasznu tarsasag', 'szovetkezet'; q) societătile înfiintate în baza legii malteze, cunoscute ca 'Kumpaniji ta' Responsabilita Limitata', 'Socjetajiet en commandite li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet'; r) societătile înfiintate în baza legii olandeze, cunoscute ca 'naamloze vennnootschap', 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'Open commanditaire vennootschap', 'Cooperatie', 'onderlinge waarborgmaatschappij', 'Fonds voor gemene rekening', 'Vereniging op cooperatieve grondslag', 'vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt', si alte societăti constituite în baza legii olandeze si supuse impozitului pe profit olandez; s) societătile înfiintate în baza legii austriece, cunoscute ca 'Aktiengesellschaft', 'Gesellschaft mit beschrankter Haftung', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften'; s) societătile înfiintate în baza legii poloneze, cunoscute ca 'spolka akcyjna', 'spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia'; t) societătile comerciale sau societătile de drept civil ce au formă comercială, precum si alte entităti a căror activitate este de natură comercială sau industrială, înregistrate potrivit legii portugheze; t) societătile înfiintate în baza legii slovene, cunoscute ca 'delniska druzba', 'komanditna druzba', 'druzba z omejeno odgovornostjo'; u) societătile înfiintate în baza legislatiei slovace, cunoscute ca 'akciova spolocnost', 'spolocnost' s rucenim obmedzenym', 'komanditna spolocnost'; v) societătile înfiintate în baza legii finlandeze, cunoscute ca 'osakeyhtio/aktiebolag', 'osuuskunta/andelslag', 'saastopankki/sparbank' and 'vakuutusyhtio/forsakringsbolag'; w) societătile înfiintate în baza legii suedeze, cunoscute ca 'aktiebolag', 'forsakringsaktiebolag', 'ekonomiska foreningar', 'sparbanker', 'omsesidiga forsakringsbolag'; x) societătile înfiintate în baza legii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. TITLUL III Impozitul pe venit __________ Titlul III, ce contine art. 39-95, a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. CAPITOLUL I Dispozitii generale Contribuabili Art. 39. - Următoarele persoane datorează plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite în continuare contribuabili: a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfăsoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activităti dependente în România; d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevăzute la art. 89. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Sfera de cuprindere a impozitului Art. 40. - (1) Impozitul prevăzut în prezentul titlu, denumit în continuare impozit pe venit, se aplică următoarelor venituri: a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obtinute din orice sursă, atât din România, cât si din afara României; b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute la lit. a), numai veniturilor obtinute din România, care sunt impuse la nivelul fiecărei surse din categoriile de venituri prevăzute la art. 41; c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăsoară activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului net atribuibil sediului permanent; d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfăsoară activitate dependentă în România, venitului salarial net din această activitate dependentă; e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevăzute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevăzute în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit. (2) Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile de rezidentă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursă, atât din România, cât si din afara României, începând cu al patrulea an fiscal. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Art. 41. - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele: a) venituri din activităti independente, definite conform art. 46; b) venituri din salarii, definite conform art. 55; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61; d) venituri din investitii, definite conform art. 65; e) venituri din pensii, definite conform art. 68; f) venituri din activităti agricole, definite conform art. 71; g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75; h) venituri din transferul proprietătilor imobiliare, definite conform art. 771; i) venituri din alte surse, definite conform art. 78. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Venituri neimpozabile Art. 42. - În întelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natură primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii; b) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia câstigurilor primite de la societătile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale; b1) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, conform legii; c) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitătilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; d) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrati în gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat; e) contravaloarea cupoanelor ce reprezintă bonuri de valoare care se acordă cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale în vigoare; f) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat; g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decât cele definite la cap. VIII1; h) drepturile în bani si în natură primite de militarii în termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitătilor de învătământ din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati; i) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de scolarizare sau perfectionare în cadru institutionalizat; j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie. Pentru proprietătile imobiliare, în cazul mostenirilor si donatiilor se aplică reglementările prevăzute la art. 771 alin. (2) si (3); k) veniturile din agricultură si silvicultură, cu exceptia celor prevăzute la art. 71; l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitătile desfăsurate în România în calitatea lor oficială, în conditii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; m) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, în conformitate cu legislatia în vigoare; n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitătile desfăsurate în România în calitatea lor oficială, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe; o) veniturile primite de cetăteni străini pentru activitatea de consultantă desfăsurată în România, în conformitate cu acordurile de finantare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale; p) veniturile primite de cetăteni străini pentru activităti desfăsurate în România, în calitate de corespondenti de presă, cu conditia reciprocitătii acordate cetătenilor români pentru venituri din astfel de activităti si cu conditia ca pozitia acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe; q) sumele reprezentând diferenta de dobândă subventionată pentru creditele primite în conformitate cu legislatia în vigoare; r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, dacă subventiile sunt acordate în conformitate cu legislatia în vigoare; s) veniturile reprezentând avantaje în bani si/sau în natură primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii si văduvele de război, accidentatii de război în afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, urmasii eroilor-martiri, rănitilor, luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945; t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevăzuti în legislatia în materie, în vederea realizării obiectivelor de înaltă performantă: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupă valorică, precum si la jocurile olimpice, în cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevăzuti de legislatia în materie, în vederea pregătirii si participării la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale României; u) premiile si alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti în cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti în cadrul competitiilor desfăsurate în România; v) prima de stat acordată în pentru economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificările si ri si completările ulterioareri prin Legea nr. 227/2007; x) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Literele d) si j) au fost modificate prin art. I pct. 26 din Legea nr. 343/2006. - Litera b1) a fost introdusă prin art. I pct. 14 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera v) a fost modificată prin art. I pct. 15 din O.U.G. nr. 106/2007. Cotele de impozitare Art. 43. - (1) Cota de impozit este de 16% si se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) activităti independente; b) salarii; c) cedarea folosintei bunurilor; d) investitii; e) pensii; f) activităti agricole; g) premii; h) alte surse. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute expres pentru categoriile de venituri cuprinse în titlul III. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 343/2006. Perioada impozabilă Art. 44. - (1) Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabilă este inferioară anului calendaristic, în situatia în care decesul contribuabilului survine în cursul anului. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe Art. 45. - (1) Deducerea personală, precum si celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. (2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul că fractiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. CAPITOLUL II Venituri din activităti independente Definirea veniturilor din activităti independente Art. 46. - (1) Veniturile din activităti independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual si/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităti adiacente. (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii. (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii. (4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, mărci de fabrică si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Venituri neimpozabile Art. 47. - (1) Nu sunt venituri impozabile: a) veniturile obtinute prin aplicarea efectivă în tară de către titular sau, după caz, de către licentiatii acestuia a unei inventii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, după caz, aplicarea procedeului, în primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data începerii aplicării si cuprinsi în perioada de valabilitate a brevetului; b) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia. b) Abrogat. (2) De prevederile alin. (1) beneficiază persoanele fizice care exploatează inventia, respectiv titularul brevetului aplicat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Litera b) de la alin. (1) a fost abrogată prin art. I pct. 16 din O.U.G. nr. 106/2007. Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităti independente, determinat pe baza contabilitătii în partidă simplă Art. 48. - (1) Venitul net din activităti independente se determină ca diferentă între venitul brut si cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50. (2) Venitul brut cuprinde: a) sumele încasate si echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăsurarea activitătii; b) veniturile sub formă de dobânzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate în legătură cu o activitate independentă; c) câstigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activitătii; d) veniturile din angajamentul de a nu desfăsura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană; e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă. (3) Nu sunt considerate venituri brute: a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităti sau în cursul desfăsurării acesteia; b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice; c) sumele primite ca despăgubiri; d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donatii. (4) Conditiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: a) să fie efectuate în cadrul activitătilor desfăsurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente; b) să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz; d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru: 1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 2. activele ce servesc ca garantie bancară pentru creditele utilizate în desfăsurarea activitătii pentru care este autorizat contribuabilul; 3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional; 4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul plătii de către suportator. (5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum si pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6); b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6); c) suma cheltuielilor cu indemnizatia plătită pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; d) cheltuielile sociale, în limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual; e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie; f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii; g) contributiile efectuate în numele angajatilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislatia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană; h) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană; i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât si în scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activitătii independente; j) cheltuielile reprezentând contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă si boli profesionale, potrivit legii; k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate în desfăsurarea activitătii, pe baza contractului încheiat între părti, în limita nivelului dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României; l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societătile de leasing; m) cotizatii plătite la asociatiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6); n) cheltuielile reprezentând contributiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat. (6) Baza de calcul se determină ca diferentă între venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile plătite la asociatiile profesionale. (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate; c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate; d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h); e) donatii de orice fel; f) amenzile, confiscările, dobânzile, penalitătile de întârziere si penalitătile datorate autoritătilor române si străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale; g) ratele aferente creditelor angajate; h) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizări corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a imobilizării corporale, potrivit prevederilor legale; i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate si neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o polită de asigurare; k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozitiilor legale în vigoare; l) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit; m) alte sume prevăzute prin legislatia în vigoare. (8) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente sunt obligati să organizeze si să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenta contabilă, si să completeze Registrul-jurnal de încasări si plăti, Registrul-inventar si alte documente contabile prevăzute de legislatia în materie. (9) În Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfăsurării activitătii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Litera a) de la alin. (5) a fost modificată prin art. I pct. 28 din Legea nr. 343/2006. - Literele g) si h) de la alin. (5) au fost modificate prin art. I pct. 29 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 30 din Legea nr. 343/2006. Stabilirea venitului net anual din activităti independente pe baza normelor de venit Art. 49. - (1) Venitul net dintr-o activitate independentă, care este desemnată conform alin. (2) si care este desfăsurată de către contribuabil, individual, fără salariati, se determină pe baza normelor de venit. (2) Ministerul Finantelor Publice elaborează normele care contin nomenclatorul activitătilor pentru care venitul net se stabileste pe bază de norme de venit si precizează regulile care se utilizează pentru stabilirea acestor norme de venit. (3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit înainte de data de 1 ianuarie a anului în care urmează a se aplica normele respective. (4) În cazul în care un contribuabil desfăsoară o activitate independentă pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităti se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăsurată activitatea respectivă. (5) Dacă un contribuabil desfăsoară două sau mai multe activităti desemnate, venitul net din aceste activităti se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activităti. (6) În cazul în care un contribuabil desfăsoară o activitate din cele prevăzute la alin. (1) si o altă activitate care nu este prevăzută la alin. (1), atunci venitul net din activitătile independente desfăsurate de contribuabil se determină pe baza contabilitătii în partidă simplă, conform art. 48. (7) Dacă un contribuabil desfăsoară activitate de transport de persoane si de bunuri în regim de taxi si desfăsoară si o altă activitate independentă, atunci venitul net din activitătile independente desfăsurate de contribuabil se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, conform art. 48. În acest caz, venitul net din aceste activităti nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri în regim de taxi. (8) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligatia să organizeze si să conducă contabilitate în partidă simplă pentru activitatea respectivă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală Art. 50. - (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileste prin scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli: a) o cheltuială deductibilă egală cu 40% din venitul brut; b) contributiile sociale obligatorii plătite. (2) În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a următoarelor cheltuieli: a) o cheltuială deductibilă egală cu 50% din venitul brut; b) contributiile sociale obligatorii plătite. (3) În cazul exploatării de către mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum si în cazul remuneratiei reprezentând dreptul de suită si al remuneratiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1) si (2). (4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de încasări si plăti referitoare la încasări. Această reglementare este optională pentru cei care consideră că îsi pot îndeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia să arhiveze si să păstreze documentele justificative cel putin în limita termenului de prescriptie prevăzut de lege. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă Art. 51. - (1) Contribuabilii care obtin venituri din activităti independente, impusi pe bază de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 48. (2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi si se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă nu se depune o cerere de renuntare de către contribuabil. (3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net în sistem real se depune la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăsurat activitate si în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activitătii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Retinerea la sursă a impozitului reprezentând plăti anticipate pentru unele venituri din activităti independente Art. 52. - (1) Plătitorii următoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursă, reprezentând plăti anticipate, din veniturile plătite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie; c) venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; d) venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e); e) venituri din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară; f) venitul obtinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV, care nu generează o persoană juridică. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste după cum urmează: a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut; b) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. f), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere; (3) Impozitul ce trebuie retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Litera d) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 31 din Legea nr. 343/2006. Plăti anticipate ale impozitului pe veniturile din activităti independente Art. 53. - Un contribuabil care desfăsoară o activitate independentă are obligatia să efectueze plăti anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevăzute la art. 52, pentru care plata anticipată se efectuează prin retinere la sursă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Impozitarea venitului net din activităti independente Art. 54. - Venitul net din activităti independente se impozitează potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. CAPITOLUL III Venituri din salarii Definirea veniturilor din salarii Art. 55. - (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani si/sau în natură obtinute de o persoană fizică ce desfăsoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă. (2) În vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: a) indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii de demnitate publică, stabilite potrivit legii; b) indemnizatiile din activităti desfăsurate ca urmare a unei functii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ; c) drepturile de soldă lunară, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; d) indemnizatia lunară brută, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăti nationale, societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; e) sumele primite de membrii fondatori ai societătilor comerciale constituite prin subscriptie publică; f) sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în consiliul de administratie, în comitetul de directie si în comisia de cenzori; g) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii; h) indemnizatia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaratia de asigurări sociale; i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entităti neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primită pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice; j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societătilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a actionarilor; k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor. (3) Avantajele, cu exceptia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate dependentă includ, însă nu sunt limitate la: a) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu exceptia deplasării pe distantă dus-întors de la domiciliu la locul de muncă; b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decât pretul pietei; c) împrumuturi nerambursabile; d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului; e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal; f) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scopul personal; g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plătii primei respective, altele decât cele obligatorii. (4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile, în întelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamitătilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de muncă al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihnă, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă. Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului si a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depăseste 1.500.000 lei. Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale si finantate din buget; a1) tichetele de cresă acordate potrivit legii; b) tichetele de masă si drepturile de hrană acordate de angajatori angajatilor, în conformitate cu legislatia în vigoare; c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitătii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitătii activitătii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si compensarea diferentei de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale; d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitătilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucrează în afara tării, în conformitate cu legislatia în vigoare; e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislatiei în vigoare; f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajatii îsi au domiciliul si localitatea unde se află locul de muncă al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile în care nu se asigură locuintă sau nu se suportă contravaloarea chiriei, conform legii; g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegării si detasării în altă localitate, în tară si în străinătate, în interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial si de alte entităti neplătitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordată salariatilor din institutiile publice; h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului; i) indemnizatiile de instalare ce se acordă o singură dată, la încadrarea într-o unitate situată într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor, în limita unui salariu de bază la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care îsi stabilesc domiciliul în localităti din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, în care îsi au locul de muncă; j) sumele reprezentând plătile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentând plătile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii; k) sumele reprezentând plătile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plăti compensatorii primite de politisti aflati în situatii similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislatiei în materie; k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de bază; l) veniturile din salarii, ca urmare a activitătii de creare de programe pentru calculator; încadrarea în activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice; m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităti dependente desfăsurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfăsurare a activitătii în străinătate; n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională si perfectionarea angajatului legată de activitatea desfăsurată de acesta pentru angajator; o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu; p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajării si implicit la momentul acordării; r) diferenta favorabilă dintre dobânda preferentială stabilită prin negociere si dobânda practicată pe piată, pentru credite si depozite. (5) Avantajele primite în bani si în natură si imputate salariatului în cauză nu se impozitează. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Litera a1) de la alin. (4) a fost introdusă prin art. I pct. 32 din Legea nr. 343/2006. - Litera k1) de la alin. (4) a fost modificată prin art. I pct. 33 din Legea nr. 343/2006. Deducere personală Art. 56. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află functia de bază. (2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 10.000.000 lei inclusiv, astfel: - pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere - 2.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au o persoană în întretinere - 3.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au două persoane în întretinere - 4.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au trei persoane în întretinere - 5.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întretinere - 6.500.000 lei. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fată de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acordă deducerea personală. (3) Persoana în întretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depăsesc 2.500.000 lei lunar. (4) În cazul în care o persoană este întretinută de mai multi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform întelegerii între părti. (5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniti, ai contribuabilului sunt considerati întretinuti. (6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întretinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întretinute. Perioada se rotunjeste la luni întregi în favoarea contribuabilului. (7) Nu sunt considerate persoane aflate în întretinere: a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice în suprafată de peste 10.000 mp în zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 în zonele montane; b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafată. (8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Determinarea impozitului pe venitul din salarii Art. 57. - (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează si se retine la sursă de către plătitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel: a) la locul unde se află functia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferentă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si următoarele: - deducerea personală acordată pentru luna respectivă; - cotizatia sindicală plătită în luna respectivă; - contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăsească echivalentul în lei a 200 euro; b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferentă între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora; (21) În cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează si se retine la data efectuării plătii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara functiei de bază la data plătii, si se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. (3) Plătitorul este obligat să determine valoarea totală a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează în conditiile legii, unitătilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii. (5) Obligatia calculării, retinerii si virării acestei sume prevăzute la alin. (4) revine organului fiscal competent. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Litera a) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 34 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (21) a fost introdus prin art. I pct. 35 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 36 din Legea nr. 343/2006. Termen de plată a impozitului Art. 58. - Plătitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plătii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisireapentru economisirea si creditarea în sistem colectiv si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ , conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007 Art. 581. - Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de bază, cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificările si ri si completările ulterioare, în ri prin Legea nr. 227/2007, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordării acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor publice. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 37 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din O.U.G. nr. 106/2007. Fise fiscale Art. 59. - (1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fisele fiscale. (2) Plătitorul de venituri are obligatia să completeze formularele prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată de efectuare a plătii salariilor. Plătitorul este obligat să păstreze fisele fiscale pe întreaga durată a angajării si să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Plata impozitului pentru anumite venituri salariale Art. 60. - (1) Contribuabililor care îsi desfăsoară activitatea în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum si persoanelor fizice române care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitătii desfăsurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol. (2) Orice contribuabil prevăzut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plăti impozit lunar la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 57. (3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societătilor comerciale si ale organizatiilor economice străine, autorizate potrivit legii să îsi desfăsoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplică contribuabililor, în cazul în care optiunea de mai sus este formulată si comunicată organului fiscal competent. (4) Persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea, potrivit alin. (1), este obligată să ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data începerii desfăsurării activitătii de către contribuabil si, respectiv, a încetării acesteia, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei în care îndeplineste obligatia privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii, potrivit alin. (3). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 38 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL IV Venituri din cedarea folosintei bunurilor Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor Art. 61. - Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, în bani si/sau în natură, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de către proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal, altele decât veniturile din activităti independente. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor Art. 62. - (1) Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal. Aceste hotărâri se transmit în cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitătilor fiscale din subordine. (2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. (4) Dispozitiile privind optiunea prevăzută la art. 51 alin. (2) si (3) se aplică si în cazul contribuabililor mentionati la alin. (3). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Plăti anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor Art. 63. - Un contribuabil care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datorează plăti anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de stat, conform art. 82. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor Art. 64. - Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. CAPITOLUL V Venituri din investitii Definirea veniturilor din investitii Art. 65. - (1) Veniturile din investitii cuprind: a) dividende; b) venituri impozabile din dobânzi; c) câstiguri din transferul titlurilor de valoare. Reprezintă titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si părtile sociale; d) venituri din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni similare. e) venituri din lichidare sau dizolvare fără lichidare lichidarea unei persoane juridice. (2) Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi: a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente; b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat si obligatiunilor municipale; c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clientilor constituite în baza Legii nr. 541/2002, cu modificările si completările ulterioare.legislatiei privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ; c1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în functie de fondul social detinut; (3) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul «Proprietatea» de către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste actiuni, în conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Literele c) si e) Litera c) de la alin. (1) au a fost modificatemodificată prin art. I pct. 39 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 41 din Legea nr. 343/2006. - Litera e) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 18 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera c) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 19 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera c1) de la alin. (2) a fost introdusă prin art. I pct. 20 din O.U.G. nr. 106/2007. Stabilirea venitului din investitii Art. 66. - (1) Câstigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si părtile sociale, reprezintă diferenta pozitivă/negativă dintre pretul de vânzare si pretul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori, diminuată, după caz, cu costurile aferente tranzactiei. În cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, pretul de cumpărare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. În cazul tranzactiilor cu actiuni cumpărate la pret preferential, în cadrul sistemului stock options plan, câstigul se determină ca diferentă între pretul de vânzare si pretul de cumpărare preferential, diminuat cu costurile aferente tranzactiei. (2) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, câstigul se determină ca diferentă pozitivă între pretul de răscumpărare si pretul de cumpărare/subscriere. Pretul de răscumpărare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumpărare/subscriere este pretul plătit de investitorul persoană fizică pentru achizitionarea titlului de participare. (3) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra părtilor sociale, câstigul din înstrăinarea părtilor sociale se determină ca diferentă pozitivă între pretul de vânzare si valoarea nominală/pretul de cumpărare. Începând cu a doua tranzactie, valoarea nominală va fi înlocuită cu pretul de cumpărare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente. (4) Determinarea câstigului potrivit alin. (1)-(3) se efectuează la data încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între părti. (41) Abrogat. (5) Câstigul net anual se determină ca diferentă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise. Câstigul net anual se calculează pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusă conform prevederilor art. 83. (6) Pentru tranzactiile din anul fiscal cu titlurile de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare, în cazul societătilor închise, fiecare intermediar sau plătitor de venit, după caz, are următoarele obligatii: a) calcularea câstigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil; b) transmiterea informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuală, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată, în formă scrisă către acesta, până la data de 28 februarie a anului următor celui pentru care se face calculul. (7) Veniturile obtinute sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen reprezintă diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni, în momentul încheierii operatiunii si evidentierii în contul clientului. Câstigul net anual se determină ca diferentă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv din astfel de operatiuni. Câstigul net anual se calculează pe baza declaratiei privind venitul realizat, depusă conform prevederilor art. 83. Pentru tranzactiile din anul fiscal, fiecare intermediar sau plătitor de venit, după caz, are următoarele obligatii: a) calcularea câstigului anual/pierderii anuale pentru tranzactiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil; b) transmiterea informatiilor privind câstigul anual/pierderea anuală, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată, în formă scrisă către acesta, până la data de 28 februarie a anului următor celui pentru care se face calculul. (8) Venitul impozabil realizat din lichidare sau dizolvare fără lichidare lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distributiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificatI completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatele (1) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 42 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (41) a fost abrogat prin art. I pct. 43 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (5) si (6) au fost modificate prin art. I pct. 44 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (7) si (8) au Alineatul (7) a fost modificate prin art. I pct. 45 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (8) a fost abrogat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 106/2007. Retinerea impozitului din veniturile din investitii Art. 67. - (1) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile închise de investitii, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Obligatia calculării si retinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor sau asociatilor până la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteste până la data de 31 decembrie a anului respectiv. (2) Veniturile sub formă de dobânzi pentru: depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează si se retine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situatia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plătii dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plătii dobânzii, pentru venituri de această natură, pe baza contractelor civile. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate, depozitele la vedere/conturile curente constituite anterior datei de 1 ianuarie 2007, dar a căror scadentă este începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru determinarea impozitului pe veniturile din dobânzi se aplică cota de impozit de la data constituirii. (3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decât cele prevăzute la alin. (1) si (2) se efectuează astfel: a) câstigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, se impune cu o cotă de 1%, impozitul retinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului reprezentând plata anticipată revine intermediarilor, societătilor de administrare a investitiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau altor plătitori de venit, după caz, la fiecare tranzactie. Impozitul calculat si retinut la sursă se virează la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, pe baza căreia organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual pe care contribuabilul îl are de recuperat, si emite o decizie de impunere anuală, luându-se în calcul si impozitul retinut la sursă, reprezentând plată anticipată. Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent astfel: 1. prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrăinate sau răscumpărate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii; 2. prin aplicarea cotei de 1% asupra câstigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrăinate sau răscumpărate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, începând cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii; b) în cazul câstigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societătilor închise, si din transferul părtilor sociale, obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine dobânditorului. Calculul si retinerea impozitului de către dobânditor se efectuează la momentul încheierii tranzactiei, pe baza contractului încheiat între părti. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a părtilor sociale trebuie înscrisă în registrul comertului si/sau în registrul asociatilor/actionarilor, după caz, operatiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părtilor sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comertului ori în registrul actionarilor, după caz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nu esalonat; c) câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cotă de 1% la fiecare tranzactie, impozitul retinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz. Impozitul calculat si retinut, reprezentând plată anticipată, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, pe baza căreia organul fiscal stabileste impozitul anual datorat, respectiv impozitul anual pe care contribuabilul îl are de recuperat, si emite o decizie de impunere anuală, luându-se în calcul si impozitul retinut la sursă, reprezentând plată anticipată. Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent, prin aplicarea cotei de 16% asupra câstigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7); d) venitul impozabil obtinut din lichidare sau dizolvare fără lichidare lichidarea unei persoane juridice de către actionari/asociati persoane fizice se impune cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat si retinut la sursă se virează până la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmită de lichidatori. (4) Pierderile rezultate din tranzactiile cu părti sociale si valori mobiliare, în cazul societătilor închise, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compensează si nu se reportează. (5) Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevăzute la alin. (4), înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează la sfârsitul anului fiscal cu câstigurile de aceeasi natură realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevăzute la alin. (4), în cursul anului respectiv. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, aceasta nu se reportează. (6) Pierderile rezultate din operatiuni de vânzare/cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează la sfârsitul anului fiscal cu câstigurile de aceeasi natură realizate în cursul anului respectiv. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, aceasta nu se reportează. (7) Impozitul anual de recuperat, prevăzut la alin. (3) lit. a) si c), se stabileste de organul fiscal competent ca diferentă între impozitul reprezentând plăti anticipate efectuate în cursul anului si impozitul anual datorat. Organul fiscal va restitui contribuabilului sumele datorate, în termenul si conditiile stabilite de lege. (8) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizează norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 46 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 3 din Rectificarea publicată în MOF nr. 765 din 07/09/2006 - Litera d) a fost modificată prin art. I pct. 22 din O.U.G. nr. 106/2007. Art. 671. - Abrogat. __________ Articolul a fost introdus prin Titlul VIII art. I pct. 1 din Legea nr. 247/2005. - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 47 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL VI Venituri din pensii Definirea veniturilor din pensii Art. 68. - Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiintate din contributiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 48 din Legea nr. 343/2006. Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii Art. 69. - Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 9001.000 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizică. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 49 din Legea nr. 343/200623 din O.U.G. nr. 106/2007. Retinerea impozitului din venitul din pensii Art. 70. - (1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol. (2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. (3) Impozitul calculat se retine la data efectuării plătii pensiei si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. (4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii. (5) În cazul unei pensii care nu este plătită lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin împărtirea pensiei plătite la fiecare din lunile cărora le este aferentă pensia. (6) Drepturile de pensie restante se defalchează pe lunile la care se referă, în vederea calculării impozitului datorat, retinerii si virării acestuia. (7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate în functie de numărul acestora, iar impozitarea se va face în raport cu drepturile cuvenite fiecărui urmas. (8) În cazul veniturilor din pensii si/sau al diferentelor de venituri din pensii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează asupra venitului impozabil lunar si se retine la data efectuării plătii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plătii si se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. (9) Impozitul pe veniturile din pensii se virează si se retine integral la bugetul de stat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Alineatul (8) a fost introdus prin art. I pct. 50 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (9) a fost introdus prin art. I pct. 24 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL VII Venituri din activităti agricole Definirea veniturilor din activităti agricole Art. 71. - Veniturile din activităti agricole sunt venituri din următoarele activităti: a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat; b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea; d) valorificarea produselor agricole obtinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti, pentru utilizare ca atare, începând cu data de 1 ianuarie 2008. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Litera d) a fost introdusă prin art. I pct. 51 din Legea nr. 343/2006. Stabilirea venitului net anual din activităti agricole pe bază de norme de venit Art. 72. - (1) Venitul net dintr-o activitate agricolă se stabileste pe bază de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de către directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si se aprobă de către directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează si se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafată. (3) Dacă o activitate agricolă este desfăsurată de un contribuabil pe perioade mai mici - începere, încetare si alte fractii de an - decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităti se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul căreia se desfăsoară activitatea. (4) Dacă o activitate agricolă a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorată calamitătilor naturale, norma de venit aferentă activitătii se reduce, astfel încât să reflecte această pierdere. (5) Contribuabilii care desfăsoară activităti pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit nu au obligatia să organizeze si să conducă contabilitate în partidă simplă, pentru activitatea respectivă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă Art. 73. - (1) Un contribuabil care desfăsoară o activitate agricolă, prevăzută la art. 71, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit art. 48. (2) Dispozitiile privind optiunea prevăzută la art. 51 alin. (2) si (3) se aplică si în cazul contribuabililor mentionati la alin. (1). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activităti agricole Art. 74. - (1) Impozitul pe venitul net din activităti agricole se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit, cât si în sistem real, impozitul fiind final. (2) Orice contribuabil care desfăsoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, are obligatia de a depune anual o declaratie de venit la organul fiscal competent, până la data de 15 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul unei activităti pe care contribuabilul începe să o desfăsoare după data de 15 mai, declaratia de venit se depune în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe să desfăsoare activitatea. (3) În cazul unui contribuabil care determină venitul net din activităti agricole pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, acesta este obligat să efectueze plăti anticipate, aferente acestor venituri, la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art. 82 alin. (3). Plătile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent, care va emite o decizie de impunere anuală. (4) În cazul contribuabililor care realizează venituri bănesti din agricultură, potrivit prevederilor art. 71 lit. d), prin valorificarea produselor vândute către unităti specializate pentru colectare, unităti de procesare industrială sau către alte unităti pentru utilizare ca atare, impozitul se calculează prin retinere la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate, începând cu data de 1 ianuarie 20089, impozitul fiind final. (5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) se stabileste prin norme care se emit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Alineatele (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 52 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (4) si (5) au fost introduse prin art. I pct. 53 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 25 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL VIII Venituri din premii si din jocuri de noroc Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc Art. 75. - (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii. (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind câstigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot , definite conform normelor metodologice, altele decât cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu câstiguri. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 26 din O.U.G. nr. 138/2004106/2007. Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc Art. 76. - Venitul net este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentând venit neimpozabil. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc Art. 77. - (1) Venitul Veniturile sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, se impun, prin retinerea la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăseste cuantumul de 100 milioane 10.000 lei si cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăseste cuantumul de 100 milioane lei10.000 lei inclusiv. Venitul net se calculează la nivelul câstigurilor realizate într-o zi de la acelasi organizator sau plătitor. (3) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine plătitorilor de venituri. (4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, în bani si/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite îstabilită în sumă de 600 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, , realizate de la acelasi organizator sau plătitor într-o singură zi.contribuabil: a) pentru fiecare premiu; b) pentru câstigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau plătitor într-o singură zi. (5) Impozitul calculat si retinut în momentul plătii este impozit final. (6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatul (4) a Alineatele (1), (2) si (4) au fost modificat e prin art. I pct. 54 din Legea nr. 343/200627 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL VIII1 Venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal __________ Capitolul VIII1, ce contine art. 771-773, a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Definirea venitului din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal Art. 771. - (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fără constructii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fără constructii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: - 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăseste 200.000 lei inclusiv; b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani: - 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv; - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăseste 200.000 lei inclusiv. (2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale; b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie între rude si afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum si între soti. (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1), dacă succesiunea este dezbătută si finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, mostenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se calculează la valoarea declarată de părti în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la această valoare. (5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. (6) Impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat si încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) si (3), se va realiza realizează prin hotărâre judecătorească, sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) si (3) se va calcula si se va încasa calculează si se încasează de către organul fiscal competent. Instantele judecătoresti care pronuntă hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile comunică organului fiscal competent horăhotărârea si documentatia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii. Pentru îalte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoresti si a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligatiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) si (3) si, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. (7) Impozitul stabilit în conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:virează si se retine integral la bugetul de stat. a) cota de 40% se face venit la bugetul de stat; b) cota de 50% se face venit la bugetul unitătilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării; c) cota de 10% se face venit la bugetul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru îndeplinirea activitătii de publicitate imobiliară. (8) Procedura de calculare, încasare si virare a impozitului perceput în conditiile alin. (1) si (3), precum si obligatiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului justitiei, cu consultarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 55 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 110/2006. - Litera a) a fost modificată prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 110/2006. - Alineatele (6) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 106/2007. Rectificarea impozitului Art. 772. - În cazul în care, după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public, se constată erori sau omisiuni în calcularea si încasarea impozitului prevăzut la art. 771 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent această situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 771 alin. (1) si (3), în vederea încasării impozitului. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. 771 alin. (1) si (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeste că neîncasarea integrală sau partială este imputabilă notarului public care, cu intentie, nu si-a îndeplinit această obligatie. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 343/2006. Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietătilor imobiliare Art. 773. - Notarii publici au obligatia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativă privind transferurile de proprietăti imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzactie: a) părtile contractante; b) valoarea înscrisă în documentul de transfer; c) impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal; d) taxele notariale aferente transferului. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. CAPITOLUL IX Venituri din alte surse Definirea veniturilor din alte surse Art. 78. - (1) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri: a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activităti pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; b) câstiguri primite de la societătile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părti cu ocazia tragerilor de amortizare; c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale; d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial; e) venituri primite de persoanele fizice din activităti desfăsurate pe baza contractelor/conventiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele care sunt impozitate conform cap. II si conform optiunii exercitate de către contribuabil. Optiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris, în momentul încheierii fiecărei/fiecărui conventii/contract civil si este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activitătii desfăsurate pe baza acestei/acestui conventii/contract. (2) Veniturile Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 41 lit. a)-h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu, precum si cele enumerate prin normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decât veniturile care sunt neimpozabile în conformitate cu prezentul titluîn aplicarea prezentului articol. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Litera e) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 57 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 29 din O.U.G. nr. 106/2007. Calculul impozitului si termenul de plată Art. 79. - (1) Impozitul pe venit se calculează prin retinere la sursă la momentul plătii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. (2) Impozitul calculat si retinut reprezintă impozit final. (3) Impozitul astfel retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. CAPITOLUL X Venitul net anual impozabil Stabilirea venitului net anual impozabil Art. 80. - (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursă din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. (2) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 41 lit. a), c) si f), ce se realizează într-o fractiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fractiuni ale aceluiasi an, se consideră venit anual. (3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor si din activităti agricole se reportează si se completează cu venituri obtinute din aceeasi sursă de venit din următorii 5 ani fiscali. (31) Pierderile provenind din străinătate se reportează si se compensează cu veniturile de aceeasi natură si sursă, realizate în străinătate, pe fiecare tară, înregistrate în următorii 5 ani fiscali. (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele: a) reportul se efectuează cronologic, în functie de vechimea pierderii, în următorii 5 ani consecutivi; b) dreptul la report este personal si netransmisibil; c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Declaratii de venit estimat Art. 81. - (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligati să depună la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursă. (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia să depună o declaratie privind venitul estimat, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între părti. Declaratia privind venitul estimat se depune o dată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părti. (3) Contribuabilii care, în anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior depun, odată cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia estimativă de venit. (4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun, o dată cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 58 din Legea nr. 343/2006. Stabilirea plătilor anticipate de impozit Art. 82. - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităti independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activităti agricole sunt obligati să efectueze în cursul anului plăti anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plătile anticipate se stabilesc prin retinere la sursă. (2) Plătile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), contribuabilii au obligatia efectuării plătilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul precedent si suma reprezentând plăti anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ depuse în luna decembrie nu se mai stabilesc plăti anticipate, venitul net aferent perioadei până la sfârsitul anului urmând să fie supus impozitării, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Plătile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului încheiat între părti; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit optiunii. În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. (3) Plătile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectuează potrivit deciziei emise pe baza declaratiei privind venitul realizat. Contribuabilii care determină venitul net din activităti agricole, potrivit art. 72 si 73, datorează plăti anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit, până la data de 1 septembrie inclusiv, si 50% din impozit, până la data de 15 noiembrie inclusiv. (4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plăti anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (5) Pentru stabilirea plătilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul venitul anual estimat, în toate situatiile în care a fost depusă o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plătilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16%, prevăzută la art. 43 alin. (1). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatele (2), (3) si (5) au fost modificate prin art. I pct. 59 din Legea nr. 343/2006. Declaratia privind venitul realizat Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităti independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activităti agricole determinate în sistem real au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă si categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. (2) Declaratia privind venitul realizat se completează si pentru câstigul net anual/pierderea netă anuală, generată de: a) tranzactii cu titluri de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare, în cazul societătilor închise; b) operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen. (3) Nu se depun declaratii privind venitul realizat, pentru următoarele categorii de venituri: a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii; b) venituri sub formă de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse în fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuti la art. 60; c) venituri din investitii, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2), precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; d) venituri din pensii; e) venituri din activităti agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (4); f) venituri din transferul proprietătilor imobiliare; g) venituri din alte surse. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 60 din Legea nr. 343/2006. Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil Art. 84. - (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual datorat este calculat de organul fiscal, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/câstigul net anual din anul fiscal respectiv, cu exceptia prevederilor art. 67 alin. (3) lit. a). (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câstigul net anual din operatiuni de vânzarecumpă rare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează în conditiile legii, unitătilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii. (3) Organul fiscal competent are obligatia calculării, retinerii si virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe: a) venitul net anual impozabil; b) câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare; c) câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen. (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. (5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, în intervalul si în forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (6) Diferentele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie, privind colectarea creantelor bugetare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatele (1), (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 61 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL XI Proprietatea comună si asociatiile fără personalitate juridică Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute în comun Art. 85. - Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute în comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinători legali, înscrisi într-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-părti pe care acestia le detin în acea proprietate sau în mod egal, în situatia în care acestea nu se cunosc. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Reguli privind asocierile fără personalitate juridică Art. 86. - (1) Prevederile prezentului articol nu se aplică: - pentru asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 28; - fondurilor de investitii constituite ca asociatii fără personalitate juridică; - asocierilor cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile numai reglementările fiscale din titlul II.; - fondurilor de pensii administrat privat si fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislatiei specifice în materie. (2) În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociatii au obligatia să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activitătii, care să cuprindă inclusiv date referitoare la: a) părtile contractante; b) obiectul de activitate si sediul asociatiei; c) contributia asociatilor în bunuri si drepturi; d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contributiei fiecăruia; e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fată de autoritătile publice; f) conditiile de încetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat. (3) În cazul în care între membrii asociati există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părtile sunt obligate să facă dovada că participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobândit capacitate de exercitiu restrânsă. (4) Asocierile au obligatia să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati. (5) Venitul/pierderea anual/anuală, realizate în cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contributiei, conform contractului de asociere. (6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât asocierea cu o persoană juridică, va fi stabilit în aceeasi manieră ca si pentru categoria de venituri în care este încadrat. (7) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităti independente, din care se deduc contributiile obligatorii în vederea obtinerii venitului net. (8) Impozitul retinut de persoana juridică în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică română care nu generează o persoană juridică, reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual pe venit. Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului, determinat conform metodologiei stabilite în legislatia privind impozitul pe venitul microîntreprinderii, revine persoanei juridice române. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 62 din Legea nr. 343/2006. - Liniuta 4 de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 30 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL XII Aspecte fiscale internationale Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităti independente Art. 87. - (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfăsoară o activitate independentă, prin intermediul unui sediu permanent în România, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independentă, ce este atribuibil sediului permanent. (2) Venitul net dintr-o activitate independentă ce este atribuibil unui sediu permanent se determină conform art. 48, în următoarele conditii: a) în veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent; b) în cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizării acestor venituri. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităti dependente Art. 88. - Persoanele fizice nerezidente, care desfăsoară activităti dependente în România, sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai dacă se îndeplineste cel putin una dintre următoarele conditii: a) persoana nerezidentă este prezentă în România timp de una sau mai multe perioade de timp care, în total, depăsesc 183 de zile din oricare perioadă de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic în cauză; b) veniturile salariale sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident; c) veniturile salariale reprezintă cheltuiala deductibilă a unui sediu permanent în România. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente Art. 89. - (1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decât cele prevăzute la art. 87, 88 si la titlul V, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu. (2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevăzute la alin. (1), se determină pe fiecare sursă, potrivit regulilor specifice fiecărei categorii de venit, impozitul fiind final. (3) Cu exceptia plătii impozitului pe venit prin retinere la sursă, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizează venituri din România, potrivit prezentului titlu, au obligatia să declare si să plătească impozitul corespunzător fiecărei surse de venit, direct sau printr-un împuternicit, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 63 din Legea nr. 343/2006. Venituri obtinute din străinătate Art. 90. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 40 alin. (2) datorează impozit pentru veniturile obtinute din străinătate. (2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în functie de natura acestuia. (3) Contribuabilii care obtin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligatia să le declare, potrivit declaratiei specifice, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului. (4) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, în intervalul si în forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (5) Diferentele de impozit rămase de achitat, conform deciziei de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează si nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie, privind colectarea creantelor bugetare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Creditul fiscal extern Art. 91. - (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, denumit în continuare credit fiscal extern, în limitele prevăzute în prezentul articol. (2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii: a) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obtinut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin retinere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de: 1. autoritatea fiscală a statului străin respectiv; 2. angajator, în cazul veniturilor din salarii; 3. alt plătitor de venit, pentru alte categorii de venituri; b) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41. (3) Creditul fiscal extern se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate. În situatia în care contribuabilul în cauză obtine venituri din străinătate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tară si pe fiecare natură de venit. (31) După data aderării României la Uniunea Europeană, pentru veniturile din economii, definite la art. 1245, obtinute de persoanele fizice rezidente din acele state membre care au perioada de tranzitie specificată la art. 1249, se aplică metoda de eliminare a dublei impuneri, prevăzută la art. 12414 alin. (2). (4) Abrogat. (5) În vederea calculului creditului fiscal extern, sumele în valută se transformă la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din anul de realizare a venitului. Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate în unităti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Natională a României, se vor transforma astfel: a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulatie internatională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursă; b) din valuta de circulatie internatională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Natională a României, din anul de realizare a venitului respectiv. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatul (31) a fost introdus prin art. I pct. 64 din Legea nr. 343/2006. Pierderi fiscale externe Art. 92. - Abrogat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. CAPITOLUL XIII Obligatii declarative ale plătitorilor de venituri cu retinere la sursă Obligatii declarative ale plătitorilor de venituri cu retinere la sursă Art. 93. - (1) Plătitorii de venituri, cu regim de retinere la sursă a impozitelor, sunt obligati să calculeze, să retină, să vireze si să declare impozitul retinut la sursă, până la termenul de virare a acestuia inclusiv, cu exceptiile prevăzute în prezentul titlu. (2) Plătitorii de venituri, cu regim de retinere la sursă a impozitelor, au obligatia să depună o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. (3) Fac exceptie de la termenul prevăzut la alin. (2) si au obligatia depunerii declaratiei, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, următorii: a) plătitorii de venituri din activitătile independente prevăzute la art. 52; b) plătitorii de venituri din salarii, în legătură cu veniturile din salarii plătite contribuabililor, care nu au obligatia depunerii declaratiei prevăzute la alin. (2) si pentru care obligatiile declarative sunt prevăzute la art. 59; c) plătitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vânzarecumpă rare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 65 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL XIV Dispozitii tranzitorii si finale Dispozitii tranzitorii Art. 94. - (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevăzute în actele normative privind unele măsuri de protectie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, rămân valabile până la data expirării lor. (2) Pierderile înregistrate în perioada de scutire de contribuabili nu se compensează cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri în anii respectivi si nu se reportează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabililor. (3) Prevederile privind îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 40 alin. (2) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. Definitivarea impunerii pe anul 2006 Art. 95. - Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat în anul fiscal 2006 se va elabora formularistica necesară, ce va fi aprobată prin ordin al ministrului finantelor publice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 66 din Legea nr. 343/2006. Art. 96-101. - Abrogate. __________ Articolele au fost abrogate prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 138/2004. Dispozitii finale Art. 102. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 66 din O.G. nr. 83/2004. TITLUL IV Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Definitia microîntreprinderii Art. 103. - În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineste cumulativ următoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizează venituri, altele decât cele din consultantă si management, în proportie de peste 50% din veniturile totale; b) are de la 1 până la 9 salariati inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depăsit echivalentul în lei a 100.000 euro; d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decât statul, autoritătile locale si institutiile publice. __________ Litera a) a fost modificată prin art. I pct. 67 din Legea nr. 343/2006. Optiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii Art. 104. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional. (2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 103 si dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. (3) O persoană juridică română care este nou-înfiintată poate opta să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă conditiile prevăzute la art. 103 lit. a) si d) sunt îndeplinite la data înregistrării la registrul comertului si conditia prevăzută la art. 103 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării. (4) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre conditiile prevăzute la art. 103. (5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care: a) desfăsoară activităti în domeniul bancar; b) desfăsoară activităti în domeniile asigurărilor si reasigurărilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfăsoară activităti de intermediere în aceste domenii; c) desfăsoară activităti în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor; d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajati. (6) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Optiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor. __________ Alineatul (6) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 138/2004. Aria de cuprindere a impozitului Art. 105. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor obtinute de microîntreprinderi din orice sursă, cu exceptia celor prevăzute la art. 108. Anul fiscal Art. 106. - (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. (2) În cazul unei persoane juridice care se înfiintează sau îsi încetează existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat. Cota de impozitare Art. 107. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 68 din Legea nr. 343/2006. Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro Art. 1071. - Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultantă si management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăsit oricare dintre limitele prevăzute în acest articol, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plătile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 69 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 110/2006. Baza impozabilă Art. 108. - (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad: a) veniturile din variatia stocurilor; b) veniturile din productia de imobilizări corporale si necorporale; c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor; d) veniturile din provizioane; e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale; f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societătile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii. (2) În cazul în care o microîntreprindere achizitionează case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în functiune, potrivit legii. Procedura de declarare a optiunii Art. 109. - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică optiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv. (2) Persoanele juridice care se înfiintează în cursul unui an fiscal înscriu optiunea în cererea de înregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv. (3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligatia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineste conditiile prevăzute la art. 103. (4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu si microîntreprinderile care desfăsoară activităti în zonele libere si/sau în zonele defavorizate. __________ Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale Art. 110. - (1) Calculul si plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. (2) Microîntreprinderile au obligatia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaratia de impozit pe venit. Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere Art. 111. - În cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit, conform prezentului titlu, si o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligatia de a calcula, de a retine si de a vărsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizică, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Prevederi fiscale referitoare la amortizare Art. 112. - Persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit sunt obligate să evidentieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit. TITLUL V Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiintate în România CAPITOLUL I Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti Contribuabili Art. 113. - Nerezidentii care obtin venituri impozabile din România au obligatia de a plăti impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti în continuare contribuabili. Sfera de cuprindere a impozitului Art. 114. - Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, se aplică asupra veniturilor brute impozabile obtinute din România. Venituri impozabile obtinute din România Art. 115. - (1) Veniturile impozabile obtinute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt: a) dividende de la o persoană juridică română; b) dobânzi de la un rezident; c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent; d) redevente de la un rezident; e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redeventa este o cheltuială a sediului permanent; f) comisioane de la un rezident; g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent; h) venituri din activităti sportive si de divertisment desfăsurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activităti sau de către alte persoane; i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultantă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România; j) venituri reprezentând remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române; k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul international si prestările de servicii accesorii acestui transport; l) venituri din profesii independente desfăsurate în România - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, în cazul când sunt obtinute în alte conditii decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă sau în mai multe perioade care nu depăsesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat; m) veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, în măsura în care pensia lunară depăseste plafonul prevăzut la art. 69; n) Abrogat. o) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România; p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate în România, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator într-o singură zi de joc; q) venituri realizate de nerezidenti din lichidare sau dizolvare fără lichidare a lichidarea unei persoane juridice române. Venitul brut realizat din lichidare sau dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice române reprezintă suma excedentului distributiilor în bani sau în natură care depăseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. (2) Următoarele venituri impozabile obtinute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impozitează conform titlurilor II sau III, după caz: a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent în România; b) veniturile unei persoane juridice străine obtinute din proprietăti imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare detinute într-o persoană juridică română; c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependentă desfăsurată în România; d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din închirierea sau din altă formă de cedare a dreptului de folosintă a unei proprietăti imobiliare situate în România sau , din transferul proprietătilor imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare detinute într-la o persoană juridică română si din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare. __________ Litera i) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 67 din O.G. nr. 83/2004. - Literele k) si m) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Litera n) de la alin. (1) a fost abrogată prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Litera q) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 70 din Legea nr. 343/2006. - Litera q) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 31 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera d) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 32 din O.U.G. nr. 106/2007. IMPORTANT! - Potrivit art. III din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005, "(5) Cota de impozit de 16% se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006 si pentru veniturile realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente, prevăzute la art. 115, cu exceptia veniturilor obtinute din jocuri de noroc pentru care se mentine cota de impozit de 20%." Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din România de nerezidenti Art. 116. - (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din România se calculează, se retine si se varsă la bugetul de stat de către plătitorii de venituri. (2) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: a) 10% pentru veniturile din dobânzi si redevente, dacă beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoană juridică rezidentă într-un stat membru sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat membru. Această cotă de impunere se aplică în perioada de tranzitie, de la data aderării României la Uniunea Europeană si până la data de 31 decembrie 2010, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor să detină minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani, care se încheie la data plătii dobânzii sau redeventelor; b) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p); c) 16% în cazul oricăror alte venituri impozabile obtinute din România, asa cum sunt enumerate la art. 115, cu exceptia veniturilor din dobânzile obtinute de la depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumentele de economisire dobândite anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru care se aplică cota de impozit de la data constituirii/dobândirii. (3) Abrogat. (4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculează după cum urmează: a) pentru veniturile ce reprezintă remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice române, potrivit art. 57; b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 70. (5) Impozitul se calculează, respectiv se retine în momentul plătii venitului si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se retine si se varsă, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, valabil în ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite actionarilor sau asociatilor până la sfârsitul anului în care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară si se plăteste până la data de 31 decembrie a anului respectiv. (51) Pentru veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la bănci si la alte institutii de credit autorizate si situate în România, impozitul se calculează si se retine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul certificatelor de depozit si al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării. (52) Modul de determinare si/sau declarare a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de participare la o persoană juridică română va fi stabilit prin norme. (6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, în conformitate cu prezentul capitol, este impozit final. __________ Literele a) si b) de la alin. (4) au fost modificate art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 71 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (3) a fost abrogat prin art. I pct. 72 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 73 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (51) si (52) au fost introduse prin art. I pct. 74 din Legea nr. 343/2006. Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol Art. 117. - Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti următoarele venituri: a) dobânzile la depozitele la vedere/conturi curente; b) dobânda la instrumentele/creditele externe, titlurile de creantă reprezentând credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni, precum si dobânda aferentă emisiunilor de titluri de stat pe piata internă si externă de capital, cu conditia ca aceste instrumente/titluri să fie emise si/sau garantate de Guvernul României, consiliile locale, Banca Natională a României, de bănci care actionează în calitate de agent al Guvernului român. c) dobânda la instrumente/titluri de creantă emise de societătile comerciale române, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă instrumentele/titlurile de creantă sunt tranzactionate pe o piată de valori mobiliare reglementată de autoritatea în domeniu a statului în care se află această piată si dobânda este plătită unei persoane care nu este o persoană afiliată a emitătorului instrumentelor/titlurilor de creantă; d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din România, ca urmare a participării la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice; e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice; f) veniturile obtinute de nerezidenti din România, care prestează servicii de consultantă, asistentă tehnică si alte servicii similare în orice domeniu, în cadrul contractelor finantate prin împrumut, credit sau alt acord financiar încheiat între organisme financiare internationale si statul român ori persoane juridice române, inclusiv autorităti publice, având garantia statului român, precum si în cadrul contractelor finantate prin acorduri de împrumut încheiate de statul român cu alte organisme financiare, în cazul în care dobânda percepută pentru aceste împrumuturi se situează sub nivelul de 3% pe an; g) veniturile persoanelor juridice străine care desfăsoară în România activităti de consultantă în cadrul unor acorduri de finantare gratuită, încheiate de Guvernul României/autorităti publice cu alte guverne/autorităti publice sau organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale; h) după data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru, situat într-un alt stat membru, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul dividendelor detine minimum 15% din titlurile de participare la întreprinderea persoană juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani, care se încheie la data plătii dividendului. Conditia de detinere minimă va fi de 10% începând cu anul 2009. Conditiile în care se aplică aceste prevederi, referitoare la tipurile de întreprinderi din statele membre către care se fac plătile de dividende si definitia termenului stat membru, sunt prevăzute la art. 201; i) după data aderării României la Uniunea Europeană, veniturile din economii sub forma plătilor de dobândă, asa cum sunt definite la art. 1245, obtinute din România de persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit; j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau redevente, asa cum sunt definite la art. 12419, obtinute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor detine minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani, care se încheie la data plătii dobânzii sau redeventelor. __________ Litera b) a fost modificată prin art. I pct. 69 din O.G. nr. 83/2004. - Literele a), c), g) si h) au fost modificate prin art. I pct. 75 din Legea nr. 343/2006. - Literele i) si j) au fost introduse prin art. I pct. 76 din Legea nr. 343/2006. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri Art. 118. - (1) În întelesul art. 116, dacă un contribuabil este rezident al unei tări cu care România a încheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obtinut de către acel contribuabil din România nu poate depăsi cota de impozit, prevăzută în conventie, care se aplică asupra acelui venit, potrivit alin. (2). În situatia în care cotele de impozitare din legislatia internă sunt mai favorabile decât cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplică cotele de impozitare mai favorabile. (2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidentă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidentă. În cazul în care certificatul de rezidentă fiscală nu se prezintă în acest termen, se aplică prevederile titlului V. În momentul prezentării certificatului de rezidentă fiscală se aplică prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri si se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescriptie, în conditiile în care certificatul de rezidentă fiscală mentionează că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescriptie, rezidenta fiscală în statul contractant cu care este încheiată conventia de evitare a dublei impuneri, pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile din România. Certificatul de rezidentă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plătile este valabil si în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu exceptia situatiei în care se schimbă conditiile de rezidentă. (3) Macheta certificatului de rezidentă fiscală pentru rezidentii români, precum si termenul de depunere de către nerezidenti a documentelor de rezidentă fiscală, emise de autoritatea din statul de rezidentă al acestora, se stabilesc prin norme. __________ Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 70 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 77 din Legea nr. 343/2006. Declaratii anuale privind retinerea la sursă Art. 119. - (1) Plătitorii de venituri care au obligatia să retină la sursă impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din România trebuie să depună o declaratie la autoritatea fiscală competentă până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul. (11) După data aderării României la Uniunea Europeană, plătitorii de venituri sub forma dobânzilor au obligatia să depună o declaratie informativă referitoare la plătile de astfel de venituri făcute către persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene. Declaratia se depune până la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului curent, pentru informatii referitoare la plătile de dobânzi făcute în cursul anului precedent. Modelul si continutul declaratiei informative, precum si procedura de declarare a veniturilor din dobânzile realizate din România de către persoane fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. (2) Abrogat. __________ Alineatul (2) a fost abrogat prin art. I pct. 71 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 78 din Legea nr. 343/2006. Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenti Art. 120. - (1) Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscală competentă prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului plătit către bugetul de stat de el însusi sau de o altă persoană, în numele său. (2) Autoritatea fiscală competentă are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului plătit de nerezidenti. (3) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului plătit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme. Dispozitii tranzitorii Art. 121. - Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente si de contractorii independenti ai acestora, din activităti desfăsurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii «Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă-Unitatea 2», sunt scutite de impozitul prevăzut în prezentul capitol până la punerea în functiune a obiectivului de mai sus. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 72 din O.G. nr. 83/2004. CAPITOLUL II Impozitul pe reprezentante Contribuabili Art. 122. - Orice persoană juridică străină, care are o reprezentantă autorizată să functioneze în România, potrivit legii, are obligatia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol. Stabilirea impozitului Art. 123. - (1) Impozitul pe reprezentantă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, valabil în ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat. (2) În cazul unei persoane juridice străine, care în cursul unui an fiscal înfiintează sau desfiintează o reprezentantă în România, impozitul datorat pentru acest an se calculează proportional cu numărul de luni de existentă a reprezentantei în anul fiscal respectiv. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 73 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale Art. 124. - (1) Orice persoană juridică străină are obligatia de a plăti impozitul pe reprezentantă la bugetul de stat, în două transe egale, până la datele de 20 iunie si 20 decembrie. (2) Orice persoană juridică străină care datorează impozitul pe reprezentantă are obligatia de a depune o declaratie anuală la autoritatea fiscală competentă, până la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere. (3) Orice persoană juridică străină, care înfiintează sau desfiintează o reprezentantă în cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscală la autoritatea fiscală competentă, în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost înfiintată sau desfiintată. (4) Reprezentantele sunt obligate să conducă evidenta contabilă prevăzută de legislatia în vigoare din România. CAPITOLUL III Modul de impozitare a veniturilor din economii obtinute din România de persoane fizice rezidente în state membre si aplicarea schimbului de informatii în legătură cu această categorie de venituri __________ Capitolul III, ce contine art. 1241-12417, a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Definitia beneficiarului efectiv Art. 1241. - (1) În sensul prezentului capitol, prin beneficiar efectiv se întelege orice persoană fizică ce primeste o plată de dobândă sau orice persoană fizică pentru care o plată de dobândă este garantată, cu exceptia cazului când această persoană dovedeste că plata nu a fost primită sau garantată pentru beneficiul său propriu, respectiv atunci când: a) actionează ca un agent plătitor, în întelesul art. 1243 alin. (1); sau b) actionează în numele unei persoane juridice, al unei entităti care este impozitată pe profit, conform regimului general pentru impozitarea profiturilor, al unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat conform Directivei Consiliului nr. 85/611/CEE, din 20 decembrie 1985, privind coordonarea dispozitiilor legale, de reglementare si administrare privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), sau în numele unei entităti la care se face referire la art. 1243 alin. (2), iar în acest din urmă caz, dezvăluie numele si adresa acelei entităti operatorului economic care efectuează plata dobânzii si operatorul transmite aceste informatii autoritătii competente a statului membru în care este stabilită entitatea; sau c) actionează în numele altei persoane fizice care este beneficiarul efectiv si dezvăluie agentului plătitor identitatea acelui beneficiar efectiv, în conformitate cu art. 1242 alin. (2). (2) Atunci când un agent plătitor are informatii care arată că persoana fizică ce primeste o plată de dobândă sau pentru care o plată de dobândă este garantată, poate să nu fie beneficiarul efectiv, iar atunci când nici prevederile alin. (1) lit. a), nici cele ale alin. (1) lit. b) nu se aplică acelei persoane fizice, se vor lua măsuri rezonabile pentru stabilirea identitătii beneficiarului efectiv, conform prevederilor 1242 alin. (2). Dacă agentul plătitor nu poate identifica beneficiarul efectiv, va considera persoana fizică în discutie drept beneficiar efectiv. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Identitatea si determinarea locului de rezidentă a beneficiarilor efectivi Art. 1242. - (1) România va adopta si va asigura aplicarea pe teritoriul său a procedurilor necesare, care să permită agentului plătitor să identifice beneficiarii efectivi si locul lor de rezidentă, în scopul aplicării prevederilor art. 1247-12411. Aceste proceduri trebuie să fie în conformitate cu cerintele minime prevăzute la alin. (2) si (3). (2) Agentul plătitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv în functie de cerintele minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul plătitor si primitorul dobânzii, la data începerii relatiei, astfel: a) pentru relatiile contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv, respectiv numele si adresa sa, prin utilizarea informatiilor de care dispune, în special conform reglementărilor în vigoare din statul său de stabilire si dispozitiilor Directivei 91/308/CEE, din 10 iunie 1991, privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor; b) în cazul relatiilor contractuale încheiate sau al tranzactiilor efectuate în absenta relatiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili identitatea beneficiarului efectiv, constând în nume, adresă si, dacă există, numărul fiscal de identificare, atribuit de către statul membru de rezidentă pentru scopurile fiscale. Aceste detalii vor fi stabilite pe baza pasaportului sau a cardului de identitate oficial, prezentat de beneficiarul efectiv. Dacă adresa nu apare nici în pasaport, nici în cardul de identitate oficial, atunci va fi stabilită pe baza oricărui alt document doveditor de identitate prezentat de beneficiarul efectiv. Dacă numărul fiscal de identificare nu este mentionat în pasaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidentă fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, prezentate de beneficiarul efectiv, identitatea sa se va completa prin mentionarea datei si a locului nasterii, stabilite pe baza pasaportului sau a cardului de identitate oficial. (3) Agentul plătitor stabileste rezidenta beneficiarului efectiv, pe baza cerintelor minime care sunt conforme cu relatiile dintre agentul plătitor si primitorul dobânzii la data începerii relatiei. Sub rezerva prevederilor de mai jos, se consideră că rezidenta se află în tara în care beneficiarul efectiv îsi are adresa permanentă: a) în cazul relatiilor contractuale încheiate înainte de data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza informatiilor de care dispune, în special ca urmare a reglementărilor în vigoare în statul său de stabilire si a prevederilor Directivei nr. 91/308/CEE; b) în cazul relatiilor contractuale încheiate sau al tranzactiilor efectuate în absenta relatiilor contractuale, începând cu data de 1 ianuarie 2004, agentul plătitor va stabili rezidenta beneficiarului efectiv pe baza adresei mentionate în pasaport, în cardul de identitate oficial sau, dacă este necesar, pe baza oricărui alt document doveditor de identitate, prezentat de beneficiarul efectiv, si în concordantă cu următoarea procedură: pentru persoanele fizice care prezintă pasaportul sau cardul de identitate oficial emis de către un stat membru si care declară ele însele că sunt rezidente într-o tară tertă, rezidenta lor va fi stabilită prin intermediul unui certificat de rezidentă fiscală, emis de o autoritate competentă a tării terte în care persoana fizică a declarat că este rezident. În lipsa prezentării acestui certificat, se consideră că rezidenta este situată în statul membru care a emis pasaportul sau un alt document de identitate oficial. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Definitia agentului plătitor Art. 1243. - (1) În sensul prezentului capitol, se întelege prin agent plătitor orice operator economic care plăteste dobânda sau garantează plata dobânzii pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv, indiferent dacă operatorul este debitorul creantei care produce dobândă sau operatorul însărcinat de către debitor sau de către beneficiarul efectiv cu plata dobânzii sau cu garantarea plătii de dobândă. (2) Orice entitate stabilită într-un stat membru către care se plăteste dobândă sau pentru care plata este garantată în beneficiul beneficiarului efectiv va fi, de asemenea, considerată agent plătitor, la momentul plătii sau garantării unei astfel de plăti. Prezenta prevedere nu se va aplica dacă operatorul economic are motive să creadă, pe baza dovezilor oficiale prezentate de acea entitate, că: a) este o persoană juridică, cu exceptia celor prevăzute la alin. (5); sau b) profitul său este impozitat prin aplicarea regimului general referitor la impozitarea profiturilor; sau c) este un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat conform Directivei nr. 85/611/CEE. Un operator economic care plăteste dobândă sau garantează plata dobânzii pentru o astfel de entitate stabilită în alt stat membru si care este considerată agent plătitor, în temeiul prezentului alineat, va comunica numele si adresa entitătii si suma totală a dobânzii plătite sau garantate entitătii autoritătii competente a statului membru unde este stabilit, care va transmite mai departe aceste informatii autoritătii competente din statul membru unde este stabilită entitatea. (3) Entitatea prevăzută la alin. (2) poate totusi să aleagă să fie tratată, în scopul aplicării prezentului capitol, ca un organism de plasament colectiv în valori mobiliare, asa cum acesta este prevăzut la alin. (2) lit. c). Exercitarea acestei posibilităti face obiectul unui certificat emis de statul membru în care entitatea este stabilită, certificat care este prezentat operatorului economic de către entitate. România va elabora norme în ceea ce priveste această optiune ce poate fi exercitată de entitătile stabilite pe teritoriul său. (4) Atunci când operatorul economic si entitatea vizate la alin. (2) sunt stabiliti în România, România va lua măsurile necesare pentru a da asigurări că acea entitate îndeplineste prevederile prezentului capitol atunci când actionează ca agent plătitor. (5) Persoanele juridice exceptate de la prevederile alin. (2) lit. a) sunt: a) în Finlanda: avoinyhtio (y) si kommandiittiyhtio (ky)/oppet bolag si kommanditbolag; b) în Suedia: handelsbolag (HB) si kommanditbolag (KB). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Definitia autoritătii competente Art. 1244. - În sensul prezentului capitol, se întelege prin autoritate competentă: a) pentru România - Agentia Natională de Administrare Fiscală; b) pentru tările terte - autoritatea competentă definită pentru scopul conventiilor bilaterale sau multilaterale de evitare a dublei impuneri sau, în lipsa acestora, oricare altă autoritate competentă pentru emiterea certificatelor de rezidentă fiscală. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Definitia plătii dobânzilor Art. 1245. - (1) În sensul prezentului capitol, prin plata dobânzii se întelege: a) dobânda plătită sau înregistrată în cont, referitoare la creantele de orice natură, fie că este garantată sau nu de o ipotecă ori de o clauză de participare la beneficiile debitorului, si, în special, veniturile din obligatiuni guvernamentale si veniturile din obligatiuni de stat, inclusiv primele si premiile legate de astfel de titluri de valoare, obligatiuni sau titluri de creantă; penalitătile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate plăti de dobânzi; b) dobânzile capitalizate sau capitalizarea prin cesiunea, rambursarea sau răscumpărarea creantelor, prevăzute la lit. a); c) venitul provenit din plătile dobânzilor fie direct, fie prin intermediul unei entităti prevăzute la art. 1243 alin. (2), distribuit prin: - organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE; - entităti care beneficiază de optiunea prevăzută la art. 1243 alin. (3); - organisme de plasament colectiv stabilite în afara sferei teritoriale prevăzute la art. 1246; d) venitul realizat din cesiunea, rambursarea sau răscumpărarea actiunilor ori unitătilor în următoarele organisme si entităti, dacă aceste organisme si entităti investesc direct sau indirect, prin intermediul altor organisme de plasament colectiv sau entităti la care se face referire mai jos, mai mult de 40% din activele lor în creante de natura celor prevăzute la lit. a), cu conditia ca acest venit să corespundă câstigurilor care, direct sau indirect, provin din plătile dobânzilor care sunt definite la lit. a) si b). Entitătile la care se face referire sunt: - organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizate în conformitate cu Directiva nr. 85/611/CEE; - entităti care beneficiază de optiunea prevăzută la art. 1243 alin. (3); - organisme de plasament colectiv stabilite în afara sferei teritoriale prevăzute la art. 1246. (2) În ceea ce priveste alin. (1) lit. c) si d), atunci când un agent plătitor nu dispune de nicio informatie cu privire a proportia veniturilor care provin din plăti de dobânzi, suma totală a venitului va fi considerată plată de dobândă. (3) În ceea ce priveste alin. (1) lit. d), atunci când un agent plătitor nu dispune de nicio informatie privind procentul activelor investite în creante, în actiuni sau în unităti, acest procent este considerat a fi superior celui de 40%. Atunci când nu se poate determina suma venitului realizat de beneficiarul efectiv, venitul este considerat ca fiind rezultatul cesiunii, rambursării sau răscumpărării actiunii ori unitătilor. (4) Atunci când dobânda, asa cum este prevăzută la alin. (1), este plătită sau creditată într-un cont detinut de o entitate prevăzută la art. 1243 alin. (2), această entitate nefiind beneficiara optiunii prevăzute la art. 1243 alin. (3), dobânda respectivă va fi considerată ca plată de dobândă de către această entitate. (5) În ceea ce priveste alin. (1) lit. b) si d), România cere agentilor plătitori situati pe teritoriul ei să anualizeze dobânda peste o anumită perioadă de timp, care nu poate depăsi un an, si să trateze aceste dobânzi anualizate ca plăti de dobândă, chiar dacă nicio cesiune, răscumpărare sau rambursare nu intervine în decursul acestei perioade. (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) si d), România va exclude din definitia plătii dobânzii orice venit mentionat în prevederile legate de organisme sau entităti stabilite pe teritoriul lor, unde investitia acestor entităti în creantele prevăzute la alin. (1) lit. a) nu depăseste 15% din activele lor. În acelasi fel, prin derogare de la alin. (4), România va exclude din definitia plătii dobânzii prevăzute la alin. (1) plata dobânzii sau creditarea într-un cont al unei entităti prevăzute la art. 1243 alin. (2), care nu beneficiază de optiunea prevăzută la art. 1243 alin. (3) si este stabilită pe teritoriul României, în cazul în care investitia acestei entităti în creantele prevăzute la alin. (1) lit. a) nu depăseste 15% din activele sale. Exercitarea acestei optiuni de către România implică legătura cu alte state membre. (7) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, procentul prevăzut la alin. (1) lit. d) si la alin. (3) va fi de 25%. (8) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. d) si la alin. (6) sunt determinate în functie de politica de investitii, asa cum este definită în regulile de finantare sau în documentele constitutive ale organismelor ori entitătilor, iar în lipsa acestora, în functie de componenta reală a activelor acestor organisme sau entităti. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Sfera teritorială Art. 1246. - Prevederile acestui capitol se aplică dobânzilor plătite de către un agent plătitor stabilit în teritoriul în care Tratatul de instituire a Comunitătii Europene se aplică pe baza art. 299. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Informatiile comunicate de un agent plătitor Art. 1247. - (1) Atunci când beneficiarul efectiv este rezident într-un stat membru, altul decât România, unde este agentul plătitor, informatiile minime pe care agentul plătitor trebuie să le comunice autoritătii competente din România sunt următoarele: a) identitatea si rezidenta beneficiarului efectiv, stabilite conform art. 1242; b) numele si adresa agentului plătitor; c) numărul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea creantei generatoare de dobândă; d) informatii referitoare la plata dobânzii, în conformitate cu alin. (2). (2) Continutul minim de informatii referitoare la plata dobânzii, pe care agentul plătitor trebuie să le comunice, va face distinctia dintre următoarele categorii de dobândă si va indica: a) în cazul unei plăti de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a): suma dobânzii plătite sau creditate; b) în cazul unei plăti de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. b) si d): fie suma dobânzii sau a venitului prevăzut la respectivul alineat, fie suma totală a venitului din cesiune, răscumpărare sau rambursare; c) în cazul unei plăti de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. c): fie suma venitului prevăzut la respectivul alineat, fie suma totală a distributiei; d) în cazul unei plăti de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (4): suma dobânzii care revine fiecărui membru din entitatea prevăzută la art. 1243 alin. (2), care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 1241 alin. (1); e) în cazul unei plăti de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (5): suma dobânzii anualizate. (3) România va limita informatiile care privesc plătile de dobânzi ce urmează a fi raportate de către agentul plătitor la informatia referitoare la suma totală a dobânzii sau a venitului si la suma totală a veniturilor obtinute din cesiune, răscumpărare sau rambursare. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 4 din Rectificarea publicată în MOF nr. 765 din 07/09/2006 Schimbul automat de informatii Art. 1248. - (1) Autoritatea competentă din România va comunica autoritătii competente din statul membru de rezidentă al beneficiarului efectiv informatiile prevăzute la art. 1247. (2) Comunicarea de informatii are un caracter automat si trebuie să aibă loc cel putin o dată pe an, în decursul a 6 luni următoare sfârsitului anului fiscal, pentru toate plătile de dobândă efectuate în cursul acestui an. (3) Dispozitiile prezentului capitol se completează cu cele ale cap. V din prezentul titlu, cu exceptia prevederilor art. 12435. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Perioada de tranzitie pentru trei state membre Art. 1249. - (1) În cursul unei perioade de tranzitie, începând cu data la care se face referire la alin. (2) si (3), Belgia, Luxemburg si Austria nu sunt obligate să aplice prevederile privind schimbul automat de informatii în ceea ce priveste veniturile din economii. Totusi, aceste tări au dreptul să primească informatii de la celelalte state membre. În cursul perioadei de tranzitie, scopul prezentului capitol este de a garanta un minimum de impozitare efectivă a veniturilor din economii sub forma plătilor de dobândă efectuate într-un stat membru în favoarea beneficiarilor efectivi, care sunt persoane fizice rezidente fiscal în alt stat membru. (2) Perioada de tranzitie se va termina la sfârsitul primului an fiscal încheiat care urmează după definitivarea ultimului dintre următoarele evenimente: a) data de intrare în vigoare a acordului dintre Comunitatea Europeană, după decizia în unanimitate a Consiliului, si Confederatia Elvetiană, Principatul Liechtenstein, Republica San Marino, Principatul Monaco si Principatul Andorra, care prevede schimbul de informatii la cerere, asa cum este definit în Modelul Acordului OECD privind schimbul de informatii în materie fiscală, publicat la data de 18 aprilie 2002, denumit în continuare Modelul Acordului OECD, în ceea ce priveste plătile de dobândă, asa cum sunt definite în prezentul capitol, efectuate de agentii plătitori stabiliti pe teritoriul acestor tări către beneficiarii efectivi rezidenti pe teritoriul pentru care se aplică prezentul capitol, în plus fată de aplicarea simultană de către aceste tări a unei retineri la sursă cu o cotă definită pentru perioadele corespunzătoare prevăzute la art. 12410; b) data la care Consiliul se învoieste, în unanimitate, ca Statele Unite ale Americii să schimbe informatii, la cerere, în conformitate cu Modelul Acordului OECD, în ceea ce priveste plătile de dobânzi efectuate de agentii plătitori stabiliti pe teritoriul lor către beneficiarii efectivi rezidenti pe teritoriul în care se aplică prevederile referitoare la efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii. (3) La sfârsitul perioadei de tranzitie, Belgia, Luxemburg si Austria sunt obligate să aplice prevederile privind efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii, prevăzute la art. 1247 si 1248, si să înceteze aplicarea perceperii unei retineri la sursă si a venitului distribuit, reglementate la art. 12410 si 12411. Dacă, în decursul perioadei de tranzitie, Belgia, Luxemburg si Austria aleg aplicarea prevederilor privind efectuarea schimbului automat de informatii privind veniturile din economii, prevăzut la art. 1247 si 1248, atunci nu se vor mai aplica nici retinerea la sursă, nici partajarea venitului, prevăzute la art. 12410 si 12411. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Retinerea la sursă Art. 12410. - (1) În decursul perioadei de tranzitie prevăzute la art. 1249 atunci când beneficiarul efectiv al dobânzii este rezident într-un stat membru, altul decât cel în care agentul plătitor este stabilit, Belgia, Luxemburg si Austria vor percepe o retinere la sursă de 15% în primii 3 ani ai perioadei de tranzitie (1 iulie 2005 - 30 iunie 2008), de 20% în timpul următorilor 3 ani (1 iulie 2008 - 30 iunie 2011) si de 35% pentru următorii ani (începând cu 1 iulie 2011). (2) Agentul plătitor va percepe o retinere la sursă după cum urmează: a) în cazul unei plăti de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a): la suma dobânzii plătite sau creditate; b) în cazul unei plăti de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. b) sau d): la suma dobânzii sau venitului prevăzute/prevăzut la aceste litere sau prin perceperea unui efect echivalent care să fie suportat de primitor pe suma totală a venitului din cesiune, răscumpărare si rambursare; c) în cazul plătii de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. c): pe suma venitului prevăzut la respectivul alineat; d) în cazul plătii de dobândă, în întelesul art. 1245 alin. (4): pe suma dobânzii care revine fiecărui membru al entitătii la care s-a făcut referire la art. 1243 alin. (2), care îndeplineste conditiile art. 1241 alin. (1); e) atunci când un stat membru exercită optiunea prevăzută la art. 1245 alin. (5): pe suma dobânzii anualizate. (3) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a) si b), retinerea la sursă este percepută la pro-rata pentru perioada de detinere a creantei de către beneficiarul efectiv. Dacă agentul plătitor nu este în măsură să determine perioada de detinere pe baza informatiilor de care dispune, se consideră că beneficiarul efectiv a detinut creanta pe toată perioada de existentă, dacă beneficiarul nu furnizează o dovadă a datei de achizitie. (4) Perceperea unei retineri la sursă de statul membru al agentului plătitor nu împiedică statul membru de rezidentă fiscală a beneficiarului efectiv să impoziteze venitul, conform legii sale nationale, prin respectarea prevederilor Tratatului de instituire a Comunitătii Europene. (5) În decursul perioadei de tranzitie, statele membre care percep retinerea la sursă pot prevedea ca un agent operator care plăteste dobândă sau garantează dobânda pentru o entitate prevăzută la art. 1243 alin. (2) lit. c) stabilită în alt stat membru să fie considerat ca fiind agent plătitor în locul entitătii si va percepe retinerea la sursă pentru această dobândă, dacă entitatea nu a acceptat formal numele si adresa sa si suma totală a dobânzii care îi este plătită sau garantată, care să fie comunicată conform ultimului paragraf al art. 1243 alin. (2) lit. c). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Distribuirea venitului Art. 12411. - (1) Statele membre care aplică o retinere la sursă, conform art. 12410 alin. (1), vor retine 25% din venitul lor si vor transfera 75% din venit statului membru de rezidentă al beneficiarului efectiv al dobânzii. (2) Statele membre care aplică o retinere la sursă, conform art. 12410 alin. (5), vor retine 25% din venitul lor si vor transfera 75% altor state membre, proportional cu transferurile efectuate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1). (3) Aceste transferuri vor avea loc nu mai târziu de 6 luni de la sfârsitul anului fiscal al statului membru al agentului plătitor, în cazul alin. (1), sau al statului membru al operatorului economic, în cazul alin. (2). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Exceptii de la sistemul de retinere la sursă Art. 12412. - (1) Statele membre care percep o retinere la sursă, conform art. 12410, prevăd una sau două dintre următoarele proceduri, permitând beneficiarului efectiv să ceară ca o asemenea retinere să nu fie aplicată: a) o procedură care permite beneficiarului efectiv să autorizeze în mod expres agentul plătitor să comunice informatiile, în conformitate cu art. 1247 si 1248. Această autorizatie acoperă toate dobânzile plătite beneficiarului efectiv de către respectivul agent plătitor. În acest caz se aplică prevederile art. 1248; b) o procedură care garantează că retinerea la sursă nu va fi percepută atunci când beneficiarul efectiv prezintă agentului său plătitor un certificat emis în numele sau de autoritatea competentă a statului său de rezidentă fiscală, în concordantă cu prevederile alin. (2). (2) La cererea beneficiarului efectiv, autoritatea competentă a statului membru de rezidentă fiscală va emite un certificat care indică: a) numele, adresa si numărul de identificare fiscală sau alt număr ori, în lipsa acestuia, data si locul nasterii beneficiarului efectiv; b) numele si adresa agentului plătitor; c) numărul de cont al beneficiarului efectiv sau, în lipsa acestuia, identificarea garantiei. (3) Acest certificat este valabil pentru o perioadă care nu depăseste 3 ani. Certificatul va fi emis fiecărui beneficiar efectiv care îl solicită, în termen de două luni de la solicitare. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Măsuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informatii cu statele care au perioadă de tranzitie la impunerea economiilor Art. 12413. - Procedura administrării acestui capitol în relatia cu cele 3 state care au perioadă de tranzitie în aplicarea prevederilor acestui capitol se va stabili prin hotărâre a Guvernului, elaborată în comun de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Integrării Europene si al Ministerului Afacerilor Externe. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Eliminarea dublei impuneri Art. 12414. - (1) România asigură pentru beneficiarii efectivi rezidenti eliminarea oricărei duble impuneri care ar putea rezulta din perceperea retinerii la sursă în tările care au perioadă de tranzitie, prevăzute la art. 1249, în concordantă cu prevederile alin. (2). (2) România restituie beneficiarului efectiv rezident în România impozitul retinut conform art. 12410. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Titluri de creante negociabile Art. 12415. - (1) Pe parcursul perioadei de tranzitie, prevăzută la art. 1249, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010, obligatiunile nationale si internationale si alte titluri de creante negociabile, a căror primă emisiune este anterioară datei de 1 martie 2001 sau pentru care prospectele emisiunii de origine au fost aprobate înainte de această dată de autoritătile competente, în întelesul Directivei nr. 80/390/CEE privind cerintele de redactare, verificare si distribuire a informatiilor necesare listării ce trebuie publicate pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a bursei, sau de către autoritătile competente ale tărilor terte, nu sunt considerate creante, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a), cu conditia ca niciun fel de emisiuni noi ale acestor titluri de creante negociabile să nu fi fost realizate începând cu data de 1 martie 2002. Totusi, dacă perioada de tranzitie se prelungeste după data de 31 decembrie 2010, prevederile prezentului alineat vor continua să se aplice doar în ceea ce priveste aceste titluri de creante negociabile: a) care contin clauzele de sumă brută si de restituire anticipată; si b) atunci când agentul plătitor, asa cum este definit la art. 1243 alin. (1) si (2), este stabilit în unul dintre cele trei state membre care aplică retinerea la sursă si atunci când agentul plătitor plăteste dobânda sau garantează dobânda pentru beneficiul imediat al beneficiarului efectiv rezident în România. Dacă o nouă emisiune pentru titlurile de creante negociabile mentionate mai sus, emise de un guvern sau de o entitate asimilată, care actionează ca autoritate publică sau al cărei rol este recunoscut de un tratat international, în întelesul art. 12416, este realizată începând cu data de 1 martie 2002, ansamblul acestor titluri emise, constând în emisiunea de origine si în oricare alta ulterioară, este considerat ca fiind o creantă, în întelesul art. 1245 alin. (1) lit. a). (2) Prevederile alin. (1) nu împiedică în niciun fel România de a impozita veniturile obtinute din titlurile de creante negociabile la care se face referire în alin. (1), în conformitate cu legislatia fiscală natională. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Anexa referitoare la lista entitătilor asimilate la care se face referire la art. 12415 Art. 12416. - Pentru scopurile art. 12415, următoarele entităti sunt considerate ca fiind entităti care actionează ca autoritate publică sau al căror rol este recunoscut de un tratat international: 1. entităti din Uniunea Europeană: Belgia - Vlaams Gewest (Regiunea Flamandă); - Region wallonne (Regiunea Valonă); - Region bruxelloise/Brussels Gewest (Regiunea Bruxelles); - Communaute francaise (Comunitatea Franceză); - Vlaamse Gemeenschap (Comunitatea Flamandă); - Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunitatea vorbitoare de limbă germană); Bulgaria - municipalităti; Spania - Xunta de Galicia (Executivul Regional al Galiciei); - Junta de Andalucia (Executivul Regional al Andaluziei); - Junta de Extremadura (Executivul Regional Extremadura); - Junta de Castilla - La Mancha (Executivul Regional Castilla - La Mancha); - Junta de Castilla - LeÎn (Executivul Regional Castilla - Leon); - Gobierno Foral de Navarra (Guvernul Regional al Navarrei); - Govern de les Illes Balears (Guvernul Insulelor Baleare); - Generalitat de Catalunya (Guvernul Autonom al Cataloniei); - Generalitat de Valencia (Guvernul Autonom al Valenciei); - Diputacion General de Aragon (Consiliul Regional al Aragonului); - Gobierno de las Islas Canarias (Guvernul Insulelor Canare); - Gobierno de Murcia (Guvernul Murciei); - Gobierno de Madrid (Guvernul Madridului); - Gobierno de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco/Euzkadi (Guvernul Comunitătii Autonome a Ţărilor Bascilor); - Diputacion Foral de Guipuzcoa (Consiliul Regional Guipuzcoa); - Diputacion Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiliul Regional Vizcaya); - Diputacion Foral de Alava (Consiliul Regional Alava); - Ayuntamiento de Madrid (Consiliul Orăsenesc al Madridului); - Ayuntamiento de Barcelona (Consiliul Orăsenesc al Barcelonei); - Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiliul Insulei Gran Canaria); - Cabildo Insular de Tenerife (Consiliul Insulei Tenerife); - Instituto de Credito Oficial (Institutia Creditului Public); - Instituto Catalan de Finanzas (Institutia Financiară a Cataloniei); - Instituto Valenciano de Finanzas (Institutia Financiară a Valenciei); Grecia Franta - La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fondul de Răscumpărare a Datoriei Publice); - L'Agence francaise de developpement (AFD) (Agentia Franceză de Dezvoltare); - Reseau Ferre de France (RFF) (Reteaua Franceză de Căi Ferate); - Caisse Nationale des Autoroutes (CAN) (Fondul National al Autostrăzilor); - Assistance publique Hopitaux de Paris (APHP) (Asistenta Publică a Spitalelor din Paris); - Charbonnages de France (CDF) (Consiliul Francez al Cărbunelui); - Entreprise miniere et chimique (EMC) (Compania Minieră si Chimică); Italia - regiuni; - provincii; - municipalităti; - Cassa Depositi e Prestiti (Fondul de Depozite si Împrumuturi); Letonia - Pasvaldibas (guvernele locale); Polonia - gminy (comune); - powiaty (districte); - wojewodztwa (provincii); - zwiazki gmîn (asociatii de comune); - powiatow (asociatii de districte); - wojewodztw (asociatii de provincii); - miasto stoleczne Warszawa (capitala Varsovia); - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentia pentru Restructurare si Modernizare a Agriculturii); - Agencja Nieruchomosci Rolnych (Agentia Proprietătilor Agricole); Portugalia - Regiao Autonoma da Madeira (Regiunea Autonomă a Madeirei); - Regiao Autonoma dos Acores (Regiunea Autonomă a Azorelor); - municipalităti; România - autoritătile administratiei publice locale; Slovacia - mesta a obce (municipalităti); - Zeleznice Slovenskej Republiky (Compania Slovacă de Căi Ferate); - Statny fond cestneho hospodarstva (Fondul de Stat pentru Gestionarea Drumurilor); - Slovenske elektrarne (Companiile Slovace de Energie); - Vodohospodarska vystavba (Compania de Economie a Apei). 2. entităti internationale; - Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare; - Banca Europeană de Investitii; - Banca Asiatică de Dezvoltare; - Banca Africană de Dezvoltare; - Banca Mondială - Banca Internatională de Reconstructie si Dezvoltare - Fondul Monetar International; - Corporatia Financiară Internatională; - Banca InterAmericană de Dezvoltare; - Fondul Social de Dezvoltare al Consiliului Europei; - Euratom; - Comunitatea Europeană; - Corporatia Andină de Dezvoltare (CAF); - Eurofima; - Comunitatea Economică a Cărbunelui si Otelului; - Banca Nordică de Investitii; - Banca Caraibiană de Dezvoltare. Prevederile art. 12415 nu aduc atingere niciuneia dintre obligatiile internationale pe care România si le-a asumat în relatiile cu entitătile internationale mentionate mai sus. 3. entităti din state terte: - acele entităti care îndeplinesc următoarele criterii: a) entitatea care este considerată în mod cert ca fiind o entitate publică, conform criteriilor nationale; b) o astfel de entitate publică este un producător din afara Comunitătii, care administrează si finantează un grup de activităti, furnizând în principal bunuri si servicii din afara Comunitătii, destinate beneficiului Comunitătii si care sunt efectiv controlate de guvernul central; c) respectiva entitate publică este un emitent de datorii de mari dimensiuni si cu regularitate; d) statul vizat poate să garanteze că o asemenea entitate publică nu va exercita o răscumpărare înainte de termen, în cazul clauzelor de reîntregire a sumei brute. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. Data aplicării Art. 12417. - Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei nr. 2003/48/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind impunerea veniturilor din economii sub forma plătilor de dobânzi, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 79 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL IV Redevente si dobânzi la întreprinderi asociate __________ Capitolul IV, ce contine art. 12418-12427, a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Sfera de aplicare si procedura Art. 12418. - (1) Plătile de dobânzi si redevente ce provin din România sunt exceptate de la orice impozite aplicate asupra acelor plăti în România, fie prin retinere la sursă, fie prin declarare, cu conditia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redeventelor să fie o întreprindere din alt stat membru sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru situat în alt stat membru. (2) O plată făcută de o întreprindere rezidentă în România sau de către un sediu permanent situat în România trebuie să fie considerată ca provenind din România, denumită în continuare stat sursă. (3) Un sediu permanent este tratat ca plătitor al dobânzilor sau redeventelor doar în măsura în care acele plăti reprezintă cheltuieli deductibile fiscal pentru sediul permanent din România. (4) O întreprindere a unui stat membru va fi tratată ca beneficiar efectiv al dobânzilor si redeventelor doar dacă primeste acele plăti pentru beneficiul său propriu, si nu ca un intermediar pentru o altă persoană, cum ar fi un agent, un mandatar sau semnatar autorizat. (5) Un sediu permanent trebuie să fie tratat ca beneficiar efectiv al dobânzilor sau redeventelor: a) dacă creanta sau dreptul de utilizare a informatiei, în privinta căreia plătile de dobânzi sau redevente iau nastere, este efectiv legată de acel sediu permanent; si b) dacă plătile de dobânzi sau redevente reprezintă venituri cu privire la care acel sediu permanent este supus, în statul membru în care este situat, unuia dintre impozitele mentionate la art. 12420 lit. a) pct. (iii) sau, în cazul Belgiei, «impozitului nerezidentilor/belasting der niet-verblijfhouders» ori, în cazul Spaniei, «impozitului asupra venitului nerezidentilor» sau unui impozit care este identic sau în mod substantial similar si care este aplicat după data de intrare în vigoare a prezentului capitol, suplimentar sau în locul acelor impozite existente. (6) Dacă un sediu permanent al unei întreprinderi a unui stat membru este considerat ca plătitor sau ca beneficiar efectiv al dobânzilor ori redeventelor, nicio altă parte a întreprinderii nu va fi tratată ca plătitor sau ca beneficiar efectiv al acelor dobânzi ori redevente, în sensul prezentului articol. (7) Prezentul articol trebuie să se aplice numai în cazul în care întreprinderea care este plătitor sau întreprinderea al cărei sediu permanent este considerat plătitor al dobânzilor ori redeventelor este o întreprindere asociată a întreprinderii care este beneficiarul efectiv sau al cărei sediu permanent este tratat ca beneficiarul efectiv al acelor dobânzi ori al acelor redevente. (8) Prevederile prezentului articol nu se aplică dacă dobânzile sau redeventele sunt plătite de către ori către un sediu permanent situat într-un stat tert al unei întreprinderi dintr-un stat membru si activitatea întreprinderii este, în întregime sau partial, desfăsurată prin acel sediu permanent. (9) Prevederile prezentului articol nu împiedică România să ia în considerare, la determinarea impozitului pe profit, atunci când aplică legislatia sa fiscală, dobânzile sau redeventele primite de către întreprinderile rezidente, de sediile permanente ale întreprinderilor rezidente în România sau de către sediile permanente situate în România. (10) România nu va aplica prevederile prezentului capitol unei întreprinderi a altui stat membru sau unui sediu permanent al unei întreprinderi a altui stat membru, atunci când conditiile stabilite la art. 12420 lit. b) nu au fost mentinute pentru o perioadă neîntreruptă de cel putin 2 ani. (11) România solicită ca îndeplinirea cerintelor stabilite de prezentul articol si de art. 12420 să fie dovedită la data plătii dobânzilor sau redeventelor printr-o atestare. Dacă îndeplinirea cerintelor stabilite în prezentul articol nu a fost atestată la data plătii, România va aplica retinerea impozitului la sursă. (12) România stabileste ca o conditie pentru acordarea scutirii, potrivit acestui capitol, emiterea unei decizii privind acordarea în mod obisnuit a scutirii pe baza unei atestări în care să se certifice îndeplinirea cerintelor stabilite de prezentul articol si de art. 12420. Decizia privind acordarea scutirii va fi dată într-o perioadă de cel mult 3 luni după prezentarea atestării si după ce au fost furnizate acele informatii doveditoare pe care autoritătile locale din România le solicită de drept. Decizia va fi valabilă pe o perioadă de cel putin un an după ce a fost emisă. (13) În sensul alin. (11) si (12), atestarea care va fi prezentată în legătură cu fiecare contract de plată trebuie să fie valabilă pentru cel putin un an, dar nu mai mult de 3 ani, de la data emiterii acestei atestări si va contine următoarele informatii: a) dovada rezidentei, în scopul impozitării, pentru întreprinderea care primeste dobânzi sau redevente din România si, când este necesar, dovada existentei unui sediu permanent atestat de autoritatea fiscală a statului membru în care întreprinderea care primeste dobânzi sau redevente este rezidentă pentru scopuri fiscale sau în care este situat sediul permanent; b) detinerea dreptului de beneficiar efectiv al dobânzilor sau redeventelor de către întreprinderea care primeste astfel de plăti, în conformitate cu prevederile alin. (4), sau existenta conditiilor în conformitate cu prevederile alin. (5), când un sediu permanent este beneficiarul plătii; c) îndeplinirea cerintelor, în conformitate cu prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii), în cazul întreprinderii primitoare; d) o detinere minimă, în conformitate cu prevederile art. 12420 lit. b); e) perioada pentru care detinerea la care se face referire la lit. d) a existat. Statele membre pot să solicite, în plus, justificarea legală pentru plătile din cadrul contractului, de exemplu pot solicita contractul de împrumut sau contractul de licentă. (14) Dacă cerintele pentru acordarea scutirii încetează să fie îndeplinite, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va informa imediat întreprinderea plătitoare sau sediul permanent plătitor si, dacă statul sursă solicită astfel, si autoritatea competentă a acelui stat. (15) Dacă respectiva întreprindere plătitoare sau sediul permanent a retinut impozitul la sursă asupra venitului ce urma să fie scutit de impozit, conform prezentului articol, aceasta poate face o cerere pentru restituirea acestui impozit retinut la sursă. România va solicita informatia specificată la alin. (13). Cererea pentru restituirea impozitului trebuie să fie transmisă în perioada prevăzută în prezentul alineat. Această perioadă de depunere a cererii de restituire va fi de cel putin 2 ani de la data la care dobânda sau redeventele sunt plătite. (16) România va restitui impozitul retinut la sursă în plus într-un interval de un an de la primirea cererii de restituire a impozitului si a informatiilor doveditoare pe care le poate solicita în mod rezonabil. Dacă impozitul retinut la sursă nu a fost restituit în perioada mentionată, întreprinderea primitoare sau sediul permanent va fi îndreptătit, la expirarea anului în cauză, să solicite dobânda asupra sumei reprezentând impozitul care trebuie restituit. Dobânda solicitată se va calcula la o rată egală cu rata dobânzii interne care se aplică în cazuri similare, corespunzător prevederilor legislatiei nationale din România. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Definitia dobânzii si a redeventelor Art. 12419. - În sensul prezentului capitol: a) termenul dobândă înseamnă venitul din creante de orice fel, însotite sau nu de garantii ipotecare ori de o clauză de participare la profiturile debitorului si, în special, venitul din efecte publice, titluri de creantă sau obligatiuni, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creantă sau obligatiuni; penalitătile pentru plata cu întârziere nu vor fi considerate dobânzi; b) termenul redevente înseamnă plătile de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, inclusiv asupra filmelor de cinematograf si software, orice patent, marcă de comert, desen ori model, plan, formulă secretă sau procedeu de fabricatie, ori pentru informatii referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial ori stiintific; plătile pentru folosirea sau dreptul de folosire a echipamentului industrial, comercial ori stiintific vor fi considerate redevente. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Definitia întreprinderii, întreprinderii asociate si a sediului permanent Art. 12420. - În sensul prezentului capitol: a) termenul întreprindere a unui stat membru înseamnă orice întreprindere: (i) care îmbracă una dintre formele enumerate în această privintă în lista prevăzută la art. 12426; si (ii) care, în conformitate cu legislatia fiscală a unui stat membru, este considerată ca fiind rezidentă în acel stat membru si nu este considerată, în întelesul unei conventii de evitare a dublei impuneri pe venit si pe capital încheiată cu un stat tert, ca fiind rezident în scopul impozitării în afara Comunitătii; si (iii) care este supusă unuia dintre următoarele impozite, fără a fi scutită de impozit, sau unui impozit care este identic ori, în esentă, similar si care este stabilit după data de intrare în vigoare a prezentului articol, în plus sau în locul acelor impozite existente: - impozitul societătilor/vennootschapsbelasting, în Belgia; - selskabsskat, în Danemarca; - Korperschaftsteuer, în Germania; - impuesto sobre sociedades, în Spania; - impot sur les societes, în Franta; - corporation tax, în Irlanda; - imposta sul reddito delle persone giuridiche, în Italia; - impot sur le revenu des collectivites, în Luxemburg; - vennootschapsbelasting, în Olanda; - Korperschaftsteuer, în Austria; - imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas, în Portugalia; - vhteisoien tulovero/în komstskatten, în Finlanda; - statlîn g în komstskatt, în Suedia; - corporation tax, în Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord; - dan z prijmu pravnickych osob, în Republica Cehă; - tulumaks, în Estonia; - uznemumu ienakuma nodoklis, în Letonia; - pelno mokestis, în Lituania; - tarsasagi ado, în Ungaria; - taxxa fuq l-income, în Malta; - todatek dochodowy od osob prawnych, în Polonia; - davek od dobicka praznih oseb, în Slovenia; - dan z prijmov pravnickych osob, în Slovacia; - impozitul pe profit, în România; b) o întreprindere este o întreprindere asociată a unei alte întreprinderi dacă, cel putin: (i) prima întreprindere are o participare minimă directă de 25% în capitalul celei de-a doua întreprinderi; sau (ii) cea de-a doua întreprindere are o participare minimă directă de 25% în capitalul primei întreprinderi; sau (iii) o întreprindere tertă are o participare minimă directă de 25% atât în capitalul primei companii, cât si în al celei de-a doua. Participările în capitalul social trebuie să fie detinute numai la întreprinderile rezidente pe teritoriul Comunitătii Europene; c) termenul sediu permanent înseamnă un loc fix de afaceri situat într-un stat membru, prin care se desfăsoară în întregime sau în parte activitatea unei întreprinderi rezidente într-un alt stat membru. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Exceptarea plătilor de dobânzi sau de redevente Art. 12421. - (1) România nu este obligată să asigure beneficiile prezentului capitol în următoarele cazuri: a) atunci când plătile sunt tratate ca o distribuire de beneficii sau ca o restituire de capital, conform legislatiei române; b) pentru plătile rezultate din creante care dau dreptul de participare la profiturile debitorului; c) pentru plătile rezultate din creante care dau dreptul creditorului să îsi schimbe dreptul de a primi dobânda contra unui drept de participare în profiturile debitorului; d) pentru plătile rezultate din creante care nu contin niciun fel de prevederi referitoare la restituirea datoriei principale sau dacă restituirea este datorată pentru o perioadă mai mare de 50 de ani după data emisiunii. (2) Când datorită relatiilor speciale existente între debitor si beneficiarul efectiv al dobânzii sau redeventelor ori între unul dintre ei si o altă persoană, suma dobânzilor sau redeventelor depăseste suma care s-ar fi convenit între debitor si beneficiarul efectiv, în lipsa unor astfel de relatii, prevederile prezentului articol se aplică numai în această ultimă sumă mentionată, dacă există o astfel de sumă. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Fraudă si abuz Art. 12422. - (1) Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor legislatiei nationale sau a celor bazate pe tratate, la care România este parte, care sunt necesare pentru prevenirea fraudei sau abuzului. (2) România poate, în cazul tranzactiilor pentru care motivul principal sau unul dintre motivele principale este frauda, evaziunea fiscală sau abuzul, să retragă beneficiile stabilite prin prezentul capitol sau poate să refuze aplicarea lui. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Reguli tranzitorii pentru Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia si Slovacia Art. 12423. - (1) Grecia, Letonia, Polonia si Portugalia sunt autorizate să nu aplice prevederile privind scutirea plătilor de dobânzi si redevente între întreprinderi asociate până la data de 1 iulie 2005, iar pe durata perioadei de tranzitie de 8 ani, începând cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicată în aceste tări plătilor de dobândă sau redevente, care se fac către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru sau către un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu trebuie să depăsească 10% în timpul primilor 4 ani si 5% în timpul următorilor 4 ani. Lituania este autorizată să nu aplice prevederile privind scutirea plătilor de dobânzi si redevente între întreprinderi asociate, până la data de 1 iulie 2005. Pe durata unei perioade de tranzitie de 6 ani, începând de la 1 iulie 2005, cota de impozit aplicată în această tară asupra plătilor de redevente făcute către o întreprindere asociată rezidentă în alt stat membru sau către un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu trebuie să depăsească 10%. În timpul primilor 4 ani din perioada de tranzitie de 6 ani, cota de impozit aplicată asupra plătilor de dobânzi făcute unei întreprinderi asociate din alt stat membru sau unui sediu permanent situat în alt stat membru nu va depăsi 10%; pentru următorii 2 ani, cota de impozit aplicată asupra unor astfel de plăti de dobânzi nu va depăsi 5%. Spania si Republica Cehă sunt autorizate, doar pentru plătile de redevente, să nu aplice prevederile privind scutirea plătilor de redevente între întreprinderi asociate, până la data de 1 iulie 2005. În timpul unei perioade de tranzitie de 6 ani, începând cu data de 1 iulie 2005, cota impozitului aplicată în aceste tări plătilor de redeventă făcute către o întreprindere asociată din alt stat membru sau către un sediu permanent al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, situat în alt stat membru, nu va depăsi 10%. Slovacia este autorizată, numai pentru plătile de redevente, să nu aplice prevederile privind scutirea de impozit pentru o perioadă de tranzitie de doi ani, începând cu data de 1 mai 2004. Totusi, aceste reguli tranzitorii sunt supuse aplicării permanente a oricăror cote de impozit, mai scăzute decât cele la care se face referire mai sus, în conditiile unor acorduri bilaterale încheiate între Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia si alte state membre. (2) Când o întreprindere rezidentă în România sau un sediu permanent al unei întreprinderi a unui stat membru, situat în România: a) primeste dobânzi sau redevente din partea unei întreprinderi asociate din Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia; b) primeste redevente din partea unei întreprinderi asociate din Republica Cehă, Spania sau Slovacia; c) primeste dobânzi sau redevente din partea unui sediu permanent situat în Grecia, Letonia, Lituania, Polonia sau Portugalia, al unei întreprinderi asociate a unui stat membru; sau d) primeste redevente de la un sediu permanent situat în Republica Cehă, Spania sau Slovacia al unei întreprinderi asociate a unui stat membru, România acordă la calculul impozitului pe profit o sumă egală cu impozitul plătit în Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, în conformitate cu alin. (1), stabilită asupra acelui venit. Suma se acordă ca o deducere din impozitul pe profitul obtinut de întreprinderea sau de sediul permanent care a primit acel venit. (3) Deducerea prevăzută la alin. (2) nu poate să depăsească acea sumă mai mică: a) fată de impozitul de plată din Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia sau Slovacia, pentru un astfel de venit, pe baza alin. (1); sau b) a părtii de impozit pe profitul întreprinderii sau al sediului permanent care primeste dobânda sau redeventele, astfel cum este calculată înainte ca deducerea să fie acordată, care este atribuibilă acelor plăti, conform legislatiei nationale a României. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Clauza de delimitare Art. 12424. - Prevederile prezentului capitol nu exclud aplicarea prevederilor nationale sau celor bazate pe tratatele la care România este parte si ale căror prevederi au în vedere eliminarea sau evitarea dublei impozitări a dobânzilor si a redeventelor. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Măsuri luate de România Art. 12425. - Procedura administrării acestui capitol se va stabili prin hotărâre a Guvernului, elaborată în comun de Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Integrării Europene si al Ministerului Afacerilor Externe. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Lista societătilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii) Art. 12426. - Societătile acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii) sunt următoarele: a) societăti cunoscute în legislatia belgiană ca: "naamloze vennootschap/societe anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/societe en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/ societe privee a responsabilite limitee" si acele entităti publice legislative care desfăsoară activitate conform dreptului privat; b) societăti cunoscute în legislatia daneză ca: "aktieselskab" si "anpartsselskab"; c) societăti cunoscute în legislatia germană ca: "Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung" si "bergrechtliche Gewerkschaft"; e) societăti cunoscute în legislatia spaniolă ca: "sociedad anonima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada" si acele entităti publice legale care desfăsoară activitate conform dreptului privat; f) societăti cunoscute în legislatia franceză ca: "societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee" si entităti publice si întreprinderi industriale si comerciale; g) societăti cunoscute în legislatia irlandeză ca societăti pe actiuni sau pe garantii, societăti private pe actiuni sau pe garantii, entităti înregistrate conform legislatiei societătilor industriale si prudentiale sau societăti de constructii înregistrate conform legii societătilor de constructii; h) societăti cunoscute în legislatia italiană ca: "societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata" si entităti publice si private care desfăsoară activităti industriale si comerciale; i) societăti cunoscute în legislatia luxemburgheză ca: "societe anonyme, societe en commandite par actions si societe a responsabilite limitee"; j) societăti cunoscute în legislatia olandeză ca: "noomloze vennootschap" si "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"; k) societăti cunoscute în legislatia austriacă ca: "Aktiengesellschaft" si "Gesellschaft mit beschrankter Haftung"; l) societăti comerciale sau societăti înfiintate conform legii civile, având formă comercială, si cooperative si entităti publice înregistrate conform legii portugheze; m) societăti cunoscute în legislatia finlandeză ca: "osakeyhtio/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, saastopankki/sparbank" si "vakuutusyhtio/forsakrîn gsbolag"; n) societăti cunoscute în legislatia suedeză ca: "aktiebolag" si "forsakrin gsaktiebolag"; o) societăti înregistrate conform legislatiei Marii Britanii; p) societăti cunoscute în legislatia cehă ca: "akciova spolecnost", "spolecnost s rucenim omezenym", "verejna obchodni spolecnnost", "komanditni spolecnost", "druzstvo"; q) societăti cunoscute în legislatia estoniană ca: "taisuhin g", "usaldusuhin g", "osauhin g", "aktsiaselts", "tulundusuhistu"; r) societăti cunoscute în legislatia cipriotă ca societăti înregistrate în conformitate cu legea companiilor, entităti publice corporatiste, precum si alte entităti care sunt considerate societăti, conform legii impozitului pe venit; s) societăti cunoscute în legislatia letonă ca: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobezotu atbildibu"; s) societăti înregistrate conform legislatiei lituaniene; t) societăti cunoscute în legislatia ungară ca: "kozkereseti tarsasag", "beteti tarsasag", "kozos vallalat", "korlatolt felelossegu tarsasag", "reszvenytarsasag", "egyesules", "kozhasznu tarsasag", "szovetkezet"; t) societăti cunoscute în legislatia malteză ca: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet în akkomandita li l-kapital taghhom maqsum f'azzjonitjiet"; u) societăti cunoscute în legislatia poloneză ca: "spolka akcyjna", "spolka z ofraniczona odpowiedzialnoscia"; v) societăti cunoscute în legislatia slovenă ca: "delniska druzba", "komanditna delniska druzba", "komanditna druzba", "druzba z omejeno odgovornostjo", "druzba z neomejeno odgovornostjo"; w) societăti cunoscute în legislatia slovacă ca: "akciova spolocnos", "spolocnost's rucenim obmedzenym", "komanditna spolocnos", "verejna obchodna spolocnos", "druzstvo". __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. Data aplicării Art. 12427. - Prevederile prezentului capitol, reprezentând transpunerea Directivei 2003/49/CE a Consiliului, din 3 iunie 2003, privind un sistem comun de impozitare aplicabil plătilor de dobânzi si redevente efectuate între societăti asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2011. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 80 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL V Schimb de informatii în domeniul impozitelor directe, conform conventiilor de evitare a dublei impuneri __________ Capitolul V, ce contine art. 12428-12441, a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Prevederi generale Art. 12428. - (1) În conformitate cu prevederile prezentului capitol, autoritătile competente ale statelor membre vor schimba orice informatie care poate să le îndreptătească să efectueze o corectă stabilire a impozitelor pe venit si pe capital si orice informatie referitoare la stabilirea impozitelor asupra primelor de asigurare la care se face referire la art. 3 paragraful 6 din Directiva 76/308/CEE a Consiliului, din 15 martie 1976, privind asistenta reciprocă în materie de recuperare a creantelor legate de anumite obligatii fiscale, taxe, impozite si alte măsuri, cu amendamentele ulterioare. (2) Vor fi privite ca impozite pe venit si pe capital, indiferent de modul în care sunt stabilite, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elemente de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe câstigurile din înstrăinarea proprietătii mobiliare sau imobiliare, impozitul pe sumele totale ale salariilor plătite de întreprinderi, precum si impozitele pe cresterea de capital. (3) Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt în prezent, în mod special: a) în Belgia: - impozitul persoanelor fizice; - impozitul societătilor; - impozitul persoanelor morale; - impozitul nerezidentilor; b) în Danemarca: - indkomstskat til staten; - selskabsskat; - den kommunale indkomstskat; - den amtskommunale indkomstskat; - folkepensionsbidragene; - somendsskatten; - den saerlige indkomstskat; - kirkeskat; - formueskat til staten; - bidrag til dagpengefonden; c) în Germania: - Einkommensteuer; - Korperschaftsteuer; - Vermogensteuer; - Gewerbesteuer; - Grundsteuer; d) în Grecia: e) în Spania: - impozitul pe venitul persoanelor fizice; - impozitul pe societăti; - impozitul extraordinar pe averea persoanelor fizice; f) în Franta: - impozitul pe venit; - impozitul pe societate; - impozitele profesionale; - taxe fonciere sur les proprietes baties; - taxe fonciere sur les proprietes non baties; g) în Irlanda: - impozitul pe venit; - impozitul pe corporatie; - impozitul pe câstiguri de capital; - impozitul pe avere; h) în Italia: - imposta sul reddito delle persone fisiche; - imposta sul reddito delle persone giuridiche; - imposta locale sui redditi; i) în Luxemburg: - impozitul pe veniturile persoanelor fizice; - impozitul pe veniturile colectivitătilor; - impozitul comercial comunal; - impozitul pe avere; - impozitul funciar; j) în Olanda: - Inkomstenbelasting; - Vennootschapsbelosting; - Vermogensbelasting; k) în Austria - Einkommensteuer - Korperschaftsteuer; - Grundsteuer; - Bodenwertabgabe; - Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben; l) în Portugalia: - contribuicao predial; - imposto sobre a industria agricola; - contribuicao industrial; - imposto de capitais; - imposto profissional; - imposto complementar; - imposto de mais - valias; - imposto sobre o rendimento do petroleo; - os adicionais devidos sobre os impostos precedentes; m) în Finlanda: - Valtion tuleverot - de statlin ga inkomstskatterna; - Yhteisojen tulovero - inkomstskatten for samfund; - Kunnallisvero - kommunalskatten; - Kirkollisvero - kyrkoskatten; - Kansanelakevakuutusmaksu - folkpensionsforsakrîn gspremien; - Sairausvakuutusmaksu- sjukforsakrîn gspremien; - Korkotulom lahdevero - kallskatten pa ranteîn komst; - Rajoitetusti verovelvollisen lahdevero - kallskatten for begransat skattskylding; - Valtion varallisuusvero - den statlinga formogenhetsskatten; - Kiin teistovero - fastin ghetsskatten; n) în Suedia: - Den statliga inkomstskatten; - Sjomansskatten; - Kupongskatten; - Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta; - Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m.fl.; - Den statlinga fastighetsskatten; - Den kommunala inkomstskatten; - Formogenhetsskatten; o) în Marea Britanie: - impozitul pe venit; - impozitul pe corporatii; - impozitul pe câstigurile de capital; - impozitul pe venitul petrolier; - impozitul pe îmbunătătiri funciare; p) în Republica Cehă: - dane priijmu; - dan z nemovitosti; - dan dedicka, dan darovaci a dan z prevodu nemovitosti; - dan z pridane hodnoty; - spotrebni dane; q) în Estonia: - Tulumaks; - Sotsiaalmaks; - Maamaks; r) în Cipru: s) în Letonia: - iedzivotaju ienakuma nodoklis; - nekustama ipasuka nodoklis; - uznemumu ienakuma nodoklis; s) în Lituania: - gyventoju pajamu mokestis; - pelno mokestis; - imoniu ir organizaciju nekilnojamojo turto mokestis; - zemes mokestis; - mokestis uz valstybinius gamtos isteklius; - mokestis uz aplinkos tersima; - naftos ir duju istekliu mokestis; - paveldimo turto mokestis; t) în Ungaria: - szemelyi jovedelemando; - tarsazagi ado; - osztalekado; - altalanos forgalmi ado; - jovedeki ado; - epitmenyado; - telekado; t) în Malta: - Taxxa fuq l-income; u) în Polonia: - podatek dochodowy od osob prawnych; - podatek dochodowy od osob fizycznych; - podatek od czynnosci cywilnopranych; v) în Slovenia: - dohodnina; - davki obcanov; - davek od dobicka pravnih oseb; - posebni davek na bilacno vsoto bank in hranilnic; w) în Slovacia: - dan z prijmov fyzickych osob; - dan z prijmov pravnickych osob; - dan z dedicstva; - dan z darovania; - dan z prevodu a prechodu nehnutel'nosti; - dan z nehnutel'nosti; - dan z predanej hodnoty; - spotrebne dane. (4) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, asupra oricăror impozite identice sau similare stabilite ulterior, în plus, sau în locul impozitelor prevăzute la alin. (3). Autoritătile competente ale statelor membre se vor informa reciproc asupra datei de intrare în vigoare a unor asemenea impozite. (5) Sintagma autoritate competentă înseamnă: a) în Belgia: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; b) în Danemarca: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; c) în Germania: - ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat; d) în Grecia: e) în Spania: - ministrul economiei si finantelor sau un reprezentant autorizat; f) în Franta: - ministrul economiei sau un reprezentant autorizat; g) în Irlanda: - comisionarii de venituri sau reprezentantii lor autorizati; h) în Italia: - seful departamentului de politică fiscală sau reprezentantul său autorizat; i) în Luxemburg: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; j) în Olanda: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; k) în Austria: - ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat; l) în Portugalia: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; m) în Finlanda: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; n) în Suedia - seful departamentului de finante sau reprezentantul său autorizat; o) în Marea Britanie: - comisionarii de la vamă si accize sau un reprezentant autorizat pentru informatiile solicitate, referitoare la taxe asupra primelor de asigurare si accize; - comisionarii de la Inland Revenue sau reprezentantii lor autorizati; p) în Republica Cehă: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; q) în Estonia: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; r) în Cipru: s) în Letonia: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; s) în Lituania: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; t) în Ungaria: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; t) în Malta: - ministrul responsabil de departamentul fiscal sau un reprezentant autorizat; u) în Polonia: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; v) în Slovenia: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; w) în Slovacia: - ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat; x) în România: - ministrul finantelor publice sau un reprezentant autorizat. Schimb la cerere Art. 12429. - (1) Autoritatea competentă dintr-un stat membru poate cere autoritătii competente a altui stat membru să transmită informatia la care s-a făcut referire la art. 12428 alin. (1), într-un caz special. Autoritatea competentă a statului solicitat nu va da curs cererii de schimb de informatii dacă este evident că autoritatea competentă a statului care face cererea nu a epuizat propriile sale surse obisnuite de obtinere a informatiilor, surse pe care le-ar fi putut utiliza, conform circumstantelor, pentru a obtine informatiile cerute fără a provoca riscul de periclitare a realizării căutării după rezultat. (2) Pentru scopul transmiterii informatiei la care s-a făcut referire la art. 12428 alin. (1), autoritatea competentă a statului membru solicitat va asigura conditiile pentru conducerea oricăror anchete necesare în vederea obtinerii acestor informatii. (3) În scopul obtinerii informatiei cerute, autoritatea competentă căreia i se solicită această informatie sau autoritatea administrativă la care se recurge va proceda ca si cum ar actiona pe cont propriu sau, la cererea celeilalte autorităti, în contul propriului stat membru. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Schimbul automat de informatii Art. 12430. - Pentru categoriile de cazuri pe care autoritătile competente le vor determina conform procedurii de consultare prevăzute la art. 12438, autoritătile competente ale statelor membre vor schimba în mod regulat informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. (1), fără o cerere anterioară. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Schimbul spontan de informatii Art. 12431. - (1) Autoritatea competentă a unui stat membru poate transmite autoritătii competente a oricărui alt stat membru vizat, fără o cerere anterioară, informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. (1), pe care le cunoaste din următoarele circumstante: a) autoritatea competentă a unui stat contractant s-a bazat pe presupunerea că ar putea fi o pierdere a impozitului într-un alt stat membru; b) o persoană supusă impozitării obtine o reducere a impozitului sau o scutire de impozit în alt stat membru, care ar putea genera o crestere a impozitului sau a obligatiei de impozitare în alt stat membru; c) afacerea tratată între o persoană supusă impozitării într-un stat membru si o persoană supusă impozitării într-un alt stat membru este dirijată prin una sau mai multe tări, astfel încât să rezulte o diminuare a impozitului în unul sau în celălalt stat membru sau în ambele state; d) autoritatea competentă a unui stat membru s-a bazat pe presupunerea că diminuarea impozitului poate rezulta din transferurile artificiale de profituri în cadrul grupurilor de întreprinderi; e) informatia transmisă la unul din statele membre de către autoritatea competentă a celuilalt stat este în măsură să dea informatiile care pot fi relevante în stabilirea obligatiei pentru impunere în ultimul dintre state. (2) Autoritătile competente ale statelor membre pot, conform procedurii de consultare prevăzute la art. 12438, să extindă schimbul de informatii prevăzut la alin. (1) la alte cazuri decât cele specificate în articolul mentionat. (3) Autoritătile competente ale statelor membre pot să-si transmită una alteia informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. 1, despre care au cunostintă, în orice alt caz, fără o cerere anterioară. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Limita de timp pentru transmiterea informatiei Art. 12432. - Autoritatea competentă a unui stat membru căruia, conform dispozitiilor prezentului capitol, i se solicită să furnizeze informatii le va transmite cât mai repede posibil. Dacă întâmpină obstacole în furnizarea informatiilor sau dacă refuză să le furnizeze, va informa autoritatea care solicită informatia despre acest lucru, indicând natura obstacolelor sau a motivelor refuzului său. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Colaborarea dintre oficialii statului vizat Art. 12433. - Pentru scopul aplicării prevederilor precedente, autoritatea competentă a statului membru care furnizează informatia si autoritatea competentă a statului membru pentru care se furnizează informatia pot cădea de acord, conform procedurii de consultare prevăzute la art. 12438, să autorizeze prezenta în primul stat membru a oficialilor administratiei fiscale din celălalt stat membru. Amănuntele pentru aplicarea acestei prevederi vor fi determinate conform aceleiasi proceduri. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Prevederi privind secretul Art. 12434. - (1) Toate informatiile făcute cunoscute unui stat membru, conform prezentului capitol, vor fi păstrate secrete în acel stat în acelasi mod ca si informatia primită conform legislatiei interne. În orice caz, asemenea informatii: a) pot fi făcute cunoscute numai persoanelor direct implicate în stabilirea impozitului sau în controlul administrativ al acestei stabiliri a impozitului; b) pot fi făcute cunoscute numai în legătură cu procedurile judecătoresti sau procedurile administrative care implică sanctiuni luate în vederea sau în legătură cu stabilirea sau revizuirea bazei de impozitare si numai persoanelor care sunt direct implicate în asemenea proceduri; astfel de informatii pot fi totusi dezvăluite în timpul audierilor publice sau al proceselor de judecată, dacă autoritatea competentă a statului membru care a furnizat informatia nu ridică nici o obiectie la momentul când acest stat furnizează prima dată informatia; c) vor fi folosite, în orice circumstantă, numai pentru scopuri fiscale sau în legătură cu procedurile judecătoresti sau administrative care implică sanctiuni întreprinse cu privire la sau în legătură cu stabilirea sau revizuirea bazei fiscale. În plus, informatiile pot fi folosite la stabilirea altor obligatii fiscale, taxe si impozite prevăzute la art. 2 din Directiva nr. 76/308/CEE a Consiliului. (2) Dispozitiile alin. (1) nu vor obliga un stat membru a cărui legislatie sau practică administrativă instituie, pentru scopuri fiscale, prevederi legislative cu puteri mai restrânse decât cele cuprinse în acest alineat să furnizeze informatii, dacă statul vizat nu actionează în sensul respectării acelor prevederi legislative cu puteri mai restrânse. (3) Indiferent de prevederile alin. (1), autoritătile competente ale statului membru care furnizează informatia pot permite să fie folosită această informatie pentru alte scopuri, în statul care cere informatia, dacă, potrivit legislatiei din statul care dă informatia, aceasta poate fi folosită în statul care dă informatia, în conditii similare, pentru scopuri similare. (4) Când o autoritate competentă a unui stat contractant consideră că informatia care s-a primit de la autoritatea competentă a unui alt stat membru este posibil să fie folositoare autoritătii competente a unui stat tert, ea poate transmite informatia ultimei autorităti competente mentionate, cu acordul autoritătii competente care a furnizat informatia. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Limitări la schimbul de informatii Art. 12435. - (1) Prezentul capitol nu va impune nici o obligatie statului membru căruia i se cere informatia de a face cercetări sau de a furniza informatii, dacă în acest stat ar fi contrară propriei sale legislatii sau practicii sale administrative realizarea unor astfel de cercetări sau colectarea informatiilor solicitate. (2) Furnizarea informatiei poate fi refuzată când ar conduce la dezvăluirea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unei informatii a cărei dezvăluire ar fi contrară politicii publice. (3) Autoritatea competentă a unui stat membru poate refuza să furnizeze informatiile când statul membru vizat este în imposibilitate de a furniza informatii similare, pentru motive practice sau legale. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Notificarea Art. 12436. - (1) La cererea autoritătii competente a unui stat membru, autoritatea competentă a celuilalt stat membru va notifica, în conformitate cu prevederile legale care reglementează notificarea unor instrumente similare în statul membru solicitat, destinatarul tuturor instrumentelor si deciziilor care sunt emise de autoritătile administrative ale statului membru solicitant si care privesc aplicarea pe teritoriul său a legislatiei privind impozitele acoperite de prezentul capitol. (2) Cererile pentru notificare vor indica subiectul instrumentului sau deciziei care urmează a fi notificat si vor specifica numele si adresa destinatarului, împreună cu orice alte informatii prin care se poate facilita identificarea destinatarului. (3) Autoritatea solicitată va informa imediat autoritatea solicitantă asupra răspunsului său la cererea pentru notificare si, în mod special, va comunica data de notificare a deciziei sau a instrumentului la destinatar. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Verificări simultane Art. 12437. - (1) Când situatia fiscală a uneia sau a mai multor persoane supuse impunerii este în interesul comun sau complementar a două sau mai multe state membre, aceste state pot conveni să desfăsoare verificări simultane pe teritoriile lor, astfel încât să poată schimba informatiile astfel obtinute ori de câte ori un astfel de schimb de informatii este mai eficient decât efectuarea de verificări numai de către unul dintre statele membre. (2) Autoritatea competentă din fiecare stat membru va identifica în mod arbitrar persoanele supuse impozitării, pe care intentionează să le propună pentru o verificare simultană. Această autoritate competentă va comunica autoritătilor competente responsabile din celelalte state membre vizate cazurile care, din punctul său de vedere, ar fi subiectul unei verificări simultane. Această autoritate competentă va comunica motivele sale în ceea ce priveste alegerea cazurilor, cât mai mult posibil, prin comunicarea informatiilor care au condus la luarea deciziei pentru o verificare simultană. Autoritatea competentă va specifica perioada de timp în care se vor derula operatiunile de control. (3) Autoritatea competentă din fiecare stat membru vizat va decide dacă doreste să ia parte la operatiuni de verificări simultane. La primirea unei propuneri pentru o verificare simultană, autoritatea competentă va confirma acordul sau va comunica refuzul său, motivat, celeilalte autorităti. (4) Fiecare autoritate competentă din statele membre vizate va numi un reprezentant, care va avea responsabilitatea supravegherii si coordonării activitătii de control. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Consultări Art. 12438. - (1) Pentru scopurile implementării prezentului capitol, consultările vor fi tinute, dacă este necesar, în cadrul unui comitet care va avea loc între: a) autoritătile competente ale statelor membre vizate, la cererea fiecăruia dintre ele, cu privire la problemele bilaterale; b) autoritătile competente ale tuturor statelor membre si Comisie, la cererea uneia dintre aceste autorităti sau a Comisiei, în măsura în care problema ridicată nu este numai în interes bilateral. (2) Autoritătile competente ale statelor membre pot comunica în mod direct între ele. Autoritătile competente ale statelor membre pot, prin asistentă reciprocă, să permită autoritătilor desemnate de acestea să comunice direct între ele în cazurile speciale sau în alte categorii de cazuri. (3) Când autoritătile competente încheie acorduri care vizează probleme bilaterale, acoperite de prezentul articol, altele decât cele cu privire la cazurile individuale, acestea vor informa cât mai repede posibil Comisia asupra acestui fapt. La rândul său, Comisia va notifica autoritătile competente ale statelor membre. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Schimb de experientă Art. 12439. - Statele membre vor monitoriza în mod constant, împreună cu Comisia, procedura de cooperare prevăzută în prezentul capitol si vor face schimb de experientă, în special în domeniul preturilor de transfer din cadrul grupurilor de întreprinderi, în scopul îmbunătătirii unei asemenea cooperări si, atunci când este cazul, pentru redactarea unor reglementări în domeniile vizate. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Aplicabilitatea unor prevederi lărgite referitoare la asistentă Art. 12440. - Prevederile anterioare nu vor împiedica îndeplinirea oricăror obligatii mai extinse referitoare la schimbul de informatii care pot decurge din alte acte juridice. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. Data aplicării Art. 12441. - Prevederile prezentului capitol, care transpun prevederile Directivei nr. 77/799/CEE privind asistenta reciprocă între autoritătile competente din statele membre în domeniul taxării directe si impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare, se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006. TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată CAPITOLUL I Definitii __________ Titlul Capitolului I a fost modificat prin art. I pct. 82 din Legea nr. 343/2006. Definitia taxei pe valoarea adăugată Art. 125. - Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 83 din Legea nr. 343/2006. Semnificatia unor termeni si expresii Art. 1251. - (1) În sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: 1. achizitie reprezintă bunurile si serviciile obtinute sau care urmează a fi obtinute de o persoană impozabilă, prin următoarele operatiuni: livrări de bunuri si/sau prestări de servicii, efectuate sau care urmează a fi efectuate de altă persoană către această persoană impozabilă, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri; 2. achizitie intracomunitară are întelesul art. 1301; 3. active corporale fixe reprezintă orice activ detinut pentru a fi utilizat în productia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, dacă acest activ are durata normală de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decât limita prevăzută prin hotărâre a Guvernului sau prin prezentul titlu; 4. activitate economică are întelesul prevăzut la art. 127 alin. (2). Atunci când o persoană desfăsoară mai multe activităti economice, prin activitate economică se întelege toate activitătile economice desfăsurate de aceasta; 5. baza de impozitare reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile, stabilită conform cap. VII; 6. bunuri reprezintă bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrică, energia termică, gazele naturale, agentul frigorific si altele de această natură se consideră bunuri corporale mobile; 7. produse accizabile reprezintă următoarele bunuri supuse accizelor, conform legislatiei în vigoare:sunt produsele energetice, alcoolul si băuturile alcoolice si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite de legislatia în vigoare, cu exceptia gazului distribuit prin sistemul de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice; a) uleiuri minerale; b) alcool si băuturi alcoolice; c) tutun prelucrat. 8. codul de înregistrare în scopuri de TVA reprezintă codul prevăzut la art. 154 alin. (1), atribuit de către autoritătile competente din România persoanelor care au obligatia să se înregistreze conform art. 153 sau 1531, sau un cod de înregistrare similar, atribuit de autoritătile competente dintr-un alt stat membru; 9. data aderării este data la care România aderă la Uniunea Europeană; 10. decont de taxă reprezintă decontul care se întocmeste si se depune conform art. 1562; 11. Directiva a 6-a 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 347 din 11 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare. Referirile din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state membre la articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 13 3 iunie 1977, cu modificările si completările ulterioarevor fi considerate referiri la articolele corespunzătoare din Directiva 112, conform tabelului de corelări din anexa XII la această directivă; 12. factura reprezintă documentul prevăzut la art. 155; 13. importator reprezintă persoana pe numele căreia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine exigibilă, conform art. 136; 14. întreprindere mică reprezintă o persoană impozabilă care aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 152 sau, după caz, un regim de scutire echivalent, în conformitate cu prevederile legale ale statului membru în care persoana este stabilită, conform art. 24 si 24 (a) ale Directivei a 6-a; 15. livrare intracomunitară are întelesul prevăzut la art. 128 alin. (9); 16. livrare către sine are întelesul prevăzut la art. 128 alin. (4); 17. perioada fiscală este perioada prevăzută la art. 1561; 18. persoană impozabilă are întelesul art. 127 alin. (1) si reprezintă persoana fizică, grupul de persoane, institutia publică, persoana juridică, precum si orice entitate capabilă să desfăsoare o activitate economică; 19. persoană juridică neimpozabilă reprezintă persoana, alta decât persoana fizică, care nu este persoană impozabilă, în sensul art. 127 alin. (1); 20. persoană neimpozabilă reprezintă persoana care nu îndeplineste conditiile art. 127 alin. (1) pentru a fi considerată persoană impozabilă; 21. persoană reprezintă o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă sau o persoană neimpozabilă; 22. plafon pentru achizitii intracomunitare reprezintă plafonul stabilit conform art. 126 alin. (4) lit. b); 23. plafon pentru vânzări la distantă reprezintă plafonul stabilit conform art. 132 alin. (2) lit. a); 24. prestarea către sine are întelesul prevăzut la art. 129 alin. (4); 25. regim vamal suspensiv reprezintă, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, regimurile si destinatiile vamale prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7; 26. servicii furnizate pe cale electronică sunt: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distantă a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice - software - si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzică, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de învătământ la distantă. Atunci când furnizorul de servicii si clientul său comunică prin curier electronic, aceasta nu înseamnă in sine că serviciul furnizat este un serviciu electronic; 27. taxă înseamnă taxa pe valoarea adăugată, aplicabilă conform prezentului titlu; 28. taxă colectată reprezintă taxa aferentă livrărilor de bunuri si/sau prestărilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabilă, precum si taxa aferentă operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, conform art. 150-1511; 29. taxă deductibilă reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană impozabilă pentru achizitiile efectuate; 30. taxă de dedus reprezintă taxa aferentă achizitiilor, care poate fi dedusă conform art. 145 alin. (2)-(4); 31. taxă dedusă reprezintă taxa deductibilă, care a fost efectiv dedusă; 32. vânzarea la distantă reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de altă persoană în numele acestuia. (2) În întelesul prezentului titlu: a) o persoană impozabilă are un sediu fix în România dacă dispune în România de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrări de bunuri si/sau prestări de servicii impozabile; b) o persoană impozabilă este stabilită în România în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii: 1. persoana impozabilă are în România un sediu central, o sucursală, o fabrică, un atelier, o agentie, un birou, un birou de vânzări sau cumpărări, un depozit sau orice altă structură fixă, cu exceptia santierelor de constructii; 2. structura este condusă de o persoană împuternicită să angajeze persoana impozabilă în relatiile cu clientii si furnizorii; 3. persoana care angajează persoana impozabilă în relatiile cu clientii si furnizorii să fie împuternicită să efectueze achizitii, importuri, livrări de bunuri si prestări pentru persoana impozabilă; 4. obiectul de activitate al structurii respective să fie livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, conform prezentului titlu. (3) În întelesul prezentului titlu, mijloacele de transport noi sunt cele definite potrivit lit. a) si care îndeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv: a) mijloacele de transport reprezintă o navă care depăseste 7,5 m lungime, o aeronavă a cărei greutate la decolare depăseste 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a cărui capacitate depăseste 48 cm3 sau a cărui putere depăseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu exceptia: 1. navelor maritime folosite pentru navigatie în apele internationale si care transportă călători cu plată sau pentru desfăsurarea de activităti comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operatiuni de salvare sau asistentă în larg ori pentru pescuitul de coastă; si 2. aeronavelor folosite pe liniile aeriene care operează cu plată, în principal, pe rute internationale; b) conditiile care trebuie îndeplinite sunt: 1. în cazul unui vehicul terestru, acesta să nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrării în functiune sau să nu fi efectuat deplasări care depăsesc 6.000 km; 2. în cazul unei nave maritime, să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în functiune sau să nu fi efectuat deplasări a căror durată totală depăseste 100 de ore; 3. în cazul unei aeronave, să nu fi fost livrată cu mai mult de 3 luni de la data intrării în functiune sau să nu fi efectuat zboruri a căror durată totală depăseste 40 de ore. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 84 din Legea nr. 343/2006. - Pct. 7 si 11 de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 106/2007. Aplicare teritorială Art. 1252. - (1) În sensul prezentului titlu: a) teritoriul unui stat membru îComunitate si teritoriu comunitar înseamnă teritoriul unei tări conform definitiei acestuia pentru fiecare stat membru de la alin. (2)-(4)teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite în prezentul articol; b) comunitate sstat membru si teritoriu comunitar îl statului membru înseamnă teritoriul statelor membre conform definitiei acestuia pentru fiecare fiecărui stat membru de al Comunitătii pentru care se aplică Tratatul de înfiintare a Comunitătii Europene, în conformitate cu art. 299 din acesta, cu exceptia teritoriilor prevăzute la alin. (2)-(4 si (3); c) teritoriu tert si stat tert înseamnă orice teritoriu, altul decât cele definite teritorii terte sunt teritoriile prevăzute la alin. (2), (3) si (4) ca teritoriu al unui stat membru. si (3); (2) Teritoriul tării este zona în care d) tară tertă înseamnă orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplică Tratatul de instituire prevederile Tratatului de înfiintare a Comunitătii Europene, conform definitiei pentru fiecare stat membru prevăzut la art. 299 al tratatului. (3) 2) Următoarele teritorii ale fiecăruia din statele membre de mai jos, care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitătii, se exclud din teritoriul tăriicomunitar din punct de vedere al taxei: a) Republica Federală Germania: 1. Insula Heligoland; 2. teritoriul Busingen; b) Regatul Spaniei: 1. Ceuta; 2. Melilla; c) Republica Italiană: 1. Livigno; 2. Campione d'Italia; 3. apele italiene ale Lacului Lugano. (4) 3) Următoarele teritorii ale fiecăruia din statele membre de mai jos, care fac parte din teritoriul vamal al Comunitătii, se exclud din teritoriul tăriicomunitar din punct de vedere al taxei: a) Regatul Spaniei: Insulele Canare; b) Republica Franceză: teritoriile din străinătate; c) Republica Elenă: Muntele Athos. c) Muntele Athos; d) Insulele Aland; e) Insulele Channel. (54) Se consideră ca fiind incluse în teritoriile următoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos: a) Republica Franceză: Principatul Monaco; b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man; c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 84 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL II Operatiuni impozabile __________ Titlul Capitolului II a fost modificat prin art. I pct. 85 din Legea nr. 343/2006. Operatiuni impozabile Art. 126. - (1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: a) operatiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 si 133; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 127 alin. (1), actionând ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitătile economice prevăzute la art. 127 alin. (2); (2) Este, de asemenea, operatiune impozabilă si importul de bunuri efectuat în România de orice persoană, dacă locul importului este în România, potrivit art. 1322. (3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si următoarele operatiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 1321: a) o achizitie intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce actionează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de derogarea prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce actionează ca atare si care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, si căreia nu i se aplică prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vânzările la distantă; b) o achizitie intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană; c) o achizitie intracomunitară de produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă, care actionează ca atare, sau de o persoană juridică neimpozabilă. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile în România achizitiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele conditii: a) sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă; b) valoarea totală a acestor achizitii intracomunitare nu depăseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăsit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin norme. (5) Plafonul pentru achizitii intracomunitare prevăzut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitată în statul membru din care se expediază sau se transportă bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor. (6) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevăzută la alin. (4), au dreptul să opteze pentru regimul general prevăzut la alin. (3) lit. a). Optiunea se aplică pentru cel putin doi ani calendaristici. (7) Regulile aplicabile în cazul depăsirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, prevăzut la alin. (4) lit. b), sau al exercitării optiunii sunt stabilite prin norme. (8) Nu sunt considerate operatiuni impozabile în România: a) achizitiile intracomunitare de bunuri a căror livrare în România ar fi scutită conform art. 143 alin. (1) lit. h)-m); b) achizitia intracomunitară de bunuri, efectuată în cadrul unei operatiuni triunghiulare de o persoană impozabilă, denumită cumpărător revânzător, care este înregistrată în scopuri de TVA în alt stat membru, dar nu este stabilită în România, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii: 1. achizitia să fie efectuată în vederea realizării unei livrări ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul României, de către cumpărătorul revânzător, persoană impozabilă, care nu este stabilită în România; 2. bunurile achizitionate de cumpărătorul revânzător să fie transportate de furnizor sau de cumpărătorul revânzător ori de altă persoană, în contul unuia din acestia, direct dintr-un stat membru, altul decât cel în care cumpărătorul revânzător este înregistrat în scopuri de TVA, către beneficiarul livrării ulterioare efectuate în România; 3. beneficiarul livrării ulterioare să fie o persoană impozabilă sau o persoană juridică neimpozabilă, înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 sau 1531; 4. beneficiarul livrării ulterioare să fie obligat la plata taxei pentru livrarea efectuată de persoana impozabilă care nu este stabilită în România; c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si de antichităti, în sensul prevederilor art. 1522, atunci când vânzătorul este o persoană impozabilă revânzătoare, care actionează în această calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, în sensul art. 26 (a) 313 si 326 din Directiva a 6-a, 112, sau vânzătorul este organizator de vânzări prin licitatie publică, care actionează în această calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului special, în sensul art. 26 (a) 333 din Directiva a 6-a112; d) achizitia intracomunitară de bunuri care urmează unei livrări de bunuri aflate în regim vamal suspensiv sau sub o procedură de tranzit intern, dacă pe teritoriul României se încheie aceste regimuri sau această procedură pentru respectivele bunuri. (9) Operatiunile impozabile pot fi: a) operatiuni taxabile, pentru care se aplică cotele prevăzute la art. 140; b) operatiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. În prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevăzute la art. 143-1441; c) operatiuni scutite de taxă fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa si nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. În prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevăzute la art. 141; d) importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxă, conform art. 142; e) operatiuni prevăzute la lit. a)-c), care sunt scutite fără drept de deducere, fiind efectuate de întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 152, pentru care nu se datorează taxa si nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 85 din Legea nr. 343/2006. - Litera c) de la alin. (8) a fost modificată prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL III Persoane impozabile Persoane impozabile si activitatea economică Art. 127. - (1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăsoară, de o manieră independentă si indiferent de loc, activităti economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităti. (2) În sensul prezentului titlu, activitătile economice cuprind activitătile producătorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitătile extractive, agricole si activitătile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate. (3) Nu actionează de o manieră independentă angajatii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveste conditiile de muncă, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului. (4) Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitătile care sunt desfăsurate în calitate de autorităti publice, chiar dacă pentru desfăsurarea acestor activităti se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plăti, cu exceptia acelor activităti care ar produce distorsiuni concurentiale dacă institutiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum si a celor prevăzute la alin. (5) si (6). (5) Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitătile desfăsurate în calitate de autorităti publice, dar care sunt scutite de taxă, conform art. 141. (6) Institutiile publice sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru următoarele activităti: a) telecomunicatii; b) furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energie termică, agent frigorific si altele de aceeasi natură; c) transport de bunuri si de persoane; d) servicii prestate în porturi si aeroporturi; e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare; f) activitatea târgurilor si expozitiilor comerciale; g) depozitarea; h) activitătile organismelor de publicitate comercială; i) activitătile agentiilor de călătorie; j) activitătile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemănătoare; k) operatiunile posturilor publice de radio si televiziune. (7) Prin derogare exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoană care efectuează ocazional o livrare intracomunitară de mijloace de transport noi va fi considerată persoană impozabilă pentru orice astfel de livrare. (8) În conditiile si în limitele prevăzute în norme, sunt considerate ca un grup fiscal unic persoanele este considerat ca persoană impozabilă unică un grup de persoane impozabile stabilite în România , care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relatii strânse una cu alta din punct de vedere financiar, economic si organizatoricorganizatoric, financiar si economic. (9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizatii fără personalitate juridică este considerat persoană impozabilă separată pentru acele activităti economice care nu sunt desfăsurate în numele asocierii sau organizatiei respective. (10) Asocierile în participatiune constituite exclusiv din persoane impozabile române nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică si sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participatiune. _________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 86 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (7), (8) si (10) au fost modificate prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL IV Operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei __________ Titlul Capitolului IV a fost modificat prin art. I pct. 87 din Legea nr. 343/2006. Livrarea de bunuri Art. 128. - (1) Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. (2) Se consideră că o persoană impozabilă, care actionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea însăsi, în conditiile stabilite prin norme. (3) Următoarele operatiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1): a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană, ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plătii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing; b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite; c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în conditiile prevăzute de legislatia referitoare la proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri. (4) Sunt asimilate livrărilor de bunuri efectuate cu plată următoarele operatiuni: a) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achizitionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăsurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părtilor lor componente a fost dedusă total sau partial; b) preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achizitionate sau produse de către aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane în mod gratuit, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părtilor lor componente a fost dedusă total sau partial; c) preluarea de către o persoană impozabilă de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de către aceasta, altele decât bunurile de capital prevăzute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, dacă taxa aferentă bunurilor respective a fost dedusă total sau partial la data achizitiei; d) bunurile constatate lipsă din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c). (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociatii sau actionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevăzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părtilor lor componente a fost dedusă total sau partial. (6) În cazul a două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separată a bunului, chiar dacă bunul este transportat direct beneficiarului final. (7) Transferul tuturor activelor sau al unei părti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active si pasive, sau, după caz, si de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea, indiferent dacă e făcut cu plată sau nu ori ca aport în natură la capitalul unei societăti, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevăzută de lege. (8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1): a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităti naturale sau a unor cauze de fortă majoră, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevăzute prin norme; b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, în conditiile stabilite prin norme; c) perisabilitătile, în limitele prevăzute prin lege; d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne; e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor promotionale, pentru încercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vânzare, alte bunuri acordate în scopul stimulării vânzărilor; f) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destinatii prevăzute de lege, în conditiile stabilite prin norme. (9) Livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri, în întelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora. (10) Este asimilat cu livrarea intracomunitară cu plată transferul de către o persoană impozabilă de bunuri apartinând activitătii sale economice din România într-un alt stat membru, cu exceptia non-transferurilor prevăzute la alin. (12). (11) Transferul prevăzut la alin. (10) reprezintă expedierea sau transportul oricăror bunuri mobile corporale din România către alt stat membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizate în scopul desfăsurării activitătii sale economice. (12) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezintă expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizat în scopul uneia din următoarele operatiuni: a) livrarea bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, î în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (5) si (6) privind vânzarea la distantă; b) livrarea bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrările cu instalare sau asamblare, efectuate de către furnizor sau în numele acestuia; c) livrarea bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul Comunitătii, în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. d); d) livrarea bunului respectiv, realizată de persoana impozabilă, în conditiile prevăzute la art. 143 alin. (2) cu privire la livrările intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1) lit. a) si b) cu privire la scutirile pentru livrările la export si la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) si m) cu privire la scutirile pentru livrările destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale si fortelor NATO; e) livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate, în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrării acestor bunuri; f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implică lucrări asupra bunurilor corporale efectuate în statul membru în care se termină expedierea sau transportul bunului, cu conditia ca bunurile, după prelucrare, să fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fuseseră expediate sau transportate initial; g) utilizarea temporară a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, în scopul prestării de servicii în statul membru de destinatie, de către persoana impozabilă stabilită în România; h) utilizarea temporară a bunului respectiv, pentru o perioadă care nu depăseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, în conditiile în care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, în vederea utilizării temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporară cu scutire integrală de drepturi de import. (13) În cazul în care nu mai este îndeplinită una din conditiile prevăzute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din România în alt stat membru. În acest caz, transferul se consideră efectuat în momentul în care conditia nu mai este îndeplinită. (14) Prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot introduce măsuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10)-(13). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 88 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (7) a fost modificat prin art. I pct. 37 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera a) de la alin. (8) a fost modificată prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera a) de la alin. (12) a fost modificată prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 106/2007. Prestarea de servicii Art. 129. - (1) Se consideră prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definită la art. 128. (2) O persoană impozabilă, care actionează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ca intermediar în prestarea de servicii, se consideră că a primit si a prestat ea însăsi aceste servicii, în conditiile stabilite prin norme. (3) Prestările de servicii cuprind operatiuni cum sunt: a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor în cadrul unui contract de leasing; b) transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, mărcilor comerciale si a altor drepturi similare; c) angajamentul de a nu desfăsura o activitate economică, de a nu concura cu altă persoană sau de a tolera o actiune ori o situatie; d) prestările de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în numele unei autorităti publice sau potrivit legii; e) servicii de intermediere efectuate de persoane care actionează în numele si în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. (4) Sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată următoarele: a) utilizarea temporară a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa economică sau pentru a fi puse la dispozitie, în vederea utilizării în mod gratuit, altor persoane, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau partial; b) serviciile care fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzul personal al angajatilor săi sau pentru uzul altor persoane. (5) Nu constituie prestare de servicii efectuată cu plată: a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economică a persoanei impozabile, ca parte a unei prestări de servicii efectuată în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, precum si pentru alte destinatii prevăzute de lege, în conditiile stabilite prin norme; b) serviciile care fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor; c) servicii prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garantie de către persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. (6) În cazul în care mai multe persoane impozabile, care actionează în nume propriu, intervin prin tranzactii succesive în cadrul unei prestări de servicii, se consideră că fiecare persoană a primit si a prestat în nume propriu serviciul respectiv. Fiecare tranzactie se consideră o prestare separată si se impozitează distinct, chiar dacă serviciul respectiv este prestat direct către beneficiarul final. (7) Prevederile art. 128 alin. (5) si (7) se aplică în mod corespunzător si prestărilor de servicii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 89 din Legea nr. 343/2006. Schimbul de bunuri sau servicii Art. 130. - În cazul unei operatiuni care implică o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrări de bunuri si/sau prestări de servicii, fiecare persoană impozabilă se consideră că a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plată. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 90 din Legea nr. 343/2006. Achizitiile intracomunitare de bunuri Art. 1301. - (1) Se consideră achizitie intracomunitară de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. (2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plată următoarele: a) utilizarea în România, de către o persoană impozabilă, în scopul desfăsurării activitătii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de altă persoană, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul căruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobândite ori importate de către aceasta, în scopul desfăsurării activitătii economice proprii, dacă transportul sau expedierea acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11); b) preluarea de către fortele armatei române, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a căror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, în situatia în care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. g). (3) Se consideră, de asemenea, că este efectuată cu plată achizitia intracomunitară de bunuri a căror livrare, dacă ar fi fost realizată în România, ar fi fost tratată drept o livrare de bunuri efectuată cu plată. (4) Este asimilată unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de către o persoană juridică neimpozabilă a unor bunuri importate de acea persoană în Comunitate si transportate sau expediate într-un alt stat membru decât cel în care s-a efectuat importul. Persoana juridică neimpozabilă va beneficia de rambursarea taxei plătite în România pentru importul bunurilor, dacă dovedeste că achizitia sa intracomunitară a fost supusă taxei în statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate. (5) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot reglementa măsuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 91 din Legea nr. 343/2006. Importul de bunuri Art. 131. - Importul de bunuri reprezintă: a) intrarea în Comunitate pe teritoriul Comunitătii de bunuri care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 9 si 10 se află în liberă circulatie în întelesul art. 24 din Tratatul de instituire înfiintare a Comunitătii Europene sau care, în conditiile în care bunurile sunt supuse Tratatului de instituire a Comunitătii Europene a Cărbunelui si Otelului, nu sunt puse în circulatie liberă; b) pe lângă operatiunile prevăzute la lit. a), intrarea în Comunitate de bunuri a bunurilor care se află în liberă circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, altele decât bunurile prevăzute la lit. a)care face parte din teritoriul vamal al Comunitătii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 92 din Legea nr. 343/200640 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL V Locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei __________ Titlul Capitolului V a fost modificat prin art. I pct. 93 din Legea nr. 343/2006. Locul livrării de bunuri Art. 132. - (1) Se consideră a fi locul livrării de bunuri: a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumpărător sau de un tert. Dacă locul livrării, stabilit conform prezentei prevederi, se situează în afara teritoriului comunitar, locul livrării realizate de către importator si locul oricărei livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import; b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul, de către furnizor sau de către altă persoană în numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau unui montaj; c) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispozitia cumpărătorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate; d) locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuată în interiorul Comunitătii, dacă: 1. partea transportului de pasageri efectuată în interiorul Comunitătii reprezintă partea transportului, efectuată fără nici o oprire în afara Comunitătii, între locul de plecare si locul de sosire ale transportului de pasageri; 2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezintă primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul Comunitătii, eventual după o oprire în afara Comunitătii; 3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezintă ultimul punct de debarcare prevăzut în interiorul Comunitătii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Comunitătii, eventual înainte de o oprire în afara Comunitătii; e) în cazul livrării de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrării de energie electrică, către un comerciant persoană impozabilă, locul livrării se consideră locul unde comerciantul persoană impozabilă este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livrează bunurile sau, în absenta unui astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuită. Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală în ceea ce priveste cumpărările de gaz si energie electrică o reprezintă revânzarea de astfel de produse si al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil; f) în cazul livrării de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de energie electrică, în situatia în care o astfel de livrare nu se regăseste la lit. e), locul livrării reprezintă locul în care cumpărătorul utilizează si consumă efectiv gazul natural sau energia electrică. În situatia în care bunurile nu sunt consumate de cumpărător, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizată de gaz sau energie electrică se consideră ca fiind utilizată si consumată la locul în care noul cumpărător este stabilit sau are un sediu fix pentru care se livrează bunurile. În absenta unui astfel de sediu, se consideră că acesta a utilizat si a consumat bunurile în locul în care îsi are domiciliul sau resedinta sa obisnuită. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul unei vânzări la distantă care se efectuează dintr-un stat membru spre România, locul livrării se consideră în România dacă livrarea este efectuată către un cumpărător persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, care beneficiază de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau către orice altă persoană neimpozabilă si dacă sunt îndeplinite următoarele conditii: a) valoarea totală a vânzărilor la distantă al căror transport sau expediere în România se realizează de către un furnizor, în anul calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distantă, inclusiv valoarea respectivei vânzări la distantă, sau în anul calendaristic precedent, depăseste plafonul pentru vânzări la distantă de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileste prin norme; sau b) furnizorul a optat în statul membru din care se transportă bunurile pentru considerarea vânzărilor sale la distantă, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru în România, ca având loc în România. (3) Locul livrării este întotdeauna în România, în cazul vânzărilor la distantă de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru către persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, fără să se aplice plafonul prevăzut la alin. (2) lit. a). (4) Derogarea prevăzută la alin. (2) nu se aplică vânzărilor la distantă efectuate din alt stat membru în România: a) de mijloace de transport noi; b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau în numele acestuia; c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevăzut la art. 26 (a) 313, 326 sau 333 din Directiva a 6-a112, privind bunurile second-hand, operele de artă, obiectele de colectie si antichitătile, astfel cum sunt definite la art. 1522 alin. (1); d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate; e) de produse accizabile, livrate către persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării pentru vânzările la distantă efectuate din România către alt stat membru se consideră în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuată către o persoană care nu îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii: a) valoarea totală a vânzărilor la distantă, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România către un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distantă, inclusiv valoarea respectivei vânzări la distantă, sau în anul calendaristic precedent, depăseste plafonul pentru vânzări la distantă, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adăugată din statul membru respectiv, astfel de vânzări având locul livrării în statul respectiv; sau b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzărilor sale la distantă, care presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. Optiunea se exercită în conditiile stabilite prin norme si se aplică tuturor vânzărilor la distantă, efectuate către respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercită optiunea si în următorii doi ani calendaristici. (6) În cazul vânzărilor la distantă de produse accizabile efectuate din România către persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul livrării este întotdeauna în celălalt stat membru. (7) Derogarea prevăzută la alin. (5) nu se aplică vânzărilor la distantă efectuate din România către un alt stat membru: a) de mijloace de transport noi; b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de altă persoană în numele acestuia; c) de bunuri taxate în România, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti, prevăzut la art. 1522; d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate; e) de produse accizabile, livrate către persoane juridice neimpozabile si persoane impozabile. (8) În aplicarea alin. (2)-(7), atunci când o vânzare la distantă presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute dintr-un teritoriu tert si importul de către furnizor într-un stat membru, altul decât statul membru în care se expediază sau se transportă în vederea livrării acestora către client, se va considera că bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru în care se efectuează importul. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 94 din Legea nr. 343/2006. - Litera c) de la alin. (4) a fost modificată prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 106/2007. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri Art. 1321. - (1) Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. (2) În cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, prevăzută la art. 126 alin. (3) lit. a), dacă cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de autoritătile unui stat membru, altul decât cel în care are loc achizitia intracomunitară, conform alin. (1), locul respectivei achizitii intracomunitare se consideră în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA. (3) Dacă o achizitie intracomunitară a fost supusă la plata taxei în alt stat membru, conform alin. (1), si în România, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce în mod corespunzător în România. (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică dacă cumpărătorul face dovada că achizitia intracomunitară a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în statul membru în care are loc achizitia intracomunitară, conform alin. (1). (5) AchiziPrevederile alin. (2) nu se vor aplica, iar achizitia intracomunitară de bunuri, efectuată conform alin. (1), în cadrul unei operatiuni triunghiulare în alt stat membru decât România, de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153, se va considera că a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în acel alt stat membru, dacă se îndeplinesc următoarele conditii: a) cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România, î în conformitate cu art. 153, face dovada că a efectuat achizitia intracomunitară în vederea efectuării unei livrări ulterioare în acel alt stat membru, livrare pentru care beneficiarul, care este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru unde este stabilit,respectiv a fost desemnat ca persoană obligată la plata taxei aferente; b) obligatiile privind declararea acestor operatiuni, stabilite prin norme, au fost îndeplinite de către cumpărătorul revânzător înregistrat în scopuri de TVA în România, în conformitate cu art. 153. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 95 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 106/2007. Locul importului de bunuri Art. 1322. - (1) Locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului membru în care se află bunurile când intră pe teritoriul comunitar. (2) Atunci Prin exceptie de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a) , care nu se află în liberă circulatie, sunt plasate, la intrarea în Comunitate, în unul dintre regimurile sau situatiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7, locul importului pentru aceste bunuri se consideră a fi pe teritoriul statului membru în care bunurile încetează să mai fie plasate într-un n astfel de regimuri sau situatii. (3) Atunci când bunurile la care se face referire la în art. 131 lit. b), care se află în liberă circulatie la intrarea în Comunitate, sunt în una dintre situatiile care le-ar permite, dacă ar fi fost importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a), să beneficieze de unul dintre regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedură de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul căruia se încheie aceste regimuri sau această procedură. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 95 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 43 din O.U.G. nr. 106/2007. Locul prestării de servicii Art. 133. - (1) Locul prestării de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix de la care serviciile sunt efectuate. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile; b) locul unde se efectuează transportul, în functie de distantele parcurse, în cazul serviciilor de transport, altele decât cele de transport intracomunitar de bunuri; c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri. Prin exceptie, în cazul în care serviciul de transport este prestat unui client care, pentru prestarea respectivă, furnizează un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritătile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului, se consideră că transportul are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA. Prin transport intracomunitar de bunuri se întelege orice transport de bunuri ale cărui: 1. loc de plecare si loc de sosire sunt situate în două state membre diferite; sau 2. loc de plecare si loc de sosire sunt situate în acelasi stat membru, dar transportul este efectuat în legătură directă cu un transport intracomunitar de bunuri; d) locul în care se prestează serviciile, în cazul unei prestări de servicii constând în activităti accesorii transportului, cum sunt încărcarea, descărcarea, manipularea si servicii similare acestora. Prin exceptie, în cazul în care astfel de servicii implică activităti accesorii unui transport intracomunitar de bunuri si sunt prestate pentru un client care furnizează pentru prestatia respectivă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritătile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se prestează efectiv serviciile, se consideră că prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA; e) în statul membru de plecare a transportului, pentru serviciile de intermediere prestate în legătură cu un transport intracomunitar de bunuri de către intermediarii care actionează în numele si în contul altor persoane. Prin exceptie, în cazul în care clientul furnizează pentru aceste servicii un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritătile competente dintr-un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului, se consideră că prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA; f) locul în care se prestează serviciile accesorii, pentru serviciile de intermediere prestate în legătură cu serviciile accesorii transportului intracomunitar de bunuri de către intermediarii care actionează în numele si în contul altor persoane. Prin exceptie, în cazul în care clientul furnizează pentru aceste servicii un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritătile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care au fost prestate serviciile, se consideră că prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA; g) locul unde clientul căruia îi sunt prestate serviciile este stabilit sau are un sediu fix, cu conditia ca respectivul client să fie stabilit sau să aibă un sediu fix în afara Comunitătii ori să fie o persoană impozabilă actionând ca atare, stabilită sau care are un sediu fix în Comunitate, dar nu în acelasi stat cu prestatorul, în cazul următoarelor servicii: 1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport; 2. operatiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport; 3. transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, mărcilor comerciale si a altor drepturi similare; 4. serviciile de publicitate si marketing; 5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare; 6. prelucrarea de date si furnizarea de informatii; 7. operatiunile bancare, financiare si de asigurări, inclusiv reasigurări, cu exceptia închirierii de seifuri; 8. punerea la dispozitie de personal; 9. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor retele, precum si alte prestări de servicii legate direct de acestea; 10. telecomunicatiile. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, înscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natură, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondială de informatii. În cazul în care serviciile de telecomunicatii sunt prestate de către o persoană stabilită în afara Comunitătii sau care are un sediu fix în afara Comunitătii de la care serviciile sunt prestate, către o persoană neimpozabilă care este stabilită, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuită în Comunitate, se consideră că prestarea are loc în România, dacă serviciile au fost efectiv utilizate în România; 11. serviciile de radiodifuziune si televiziune. În cazul în care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de către o persoană stabilită în afara Comunitătii sau care are un sediu fix în afara Comunitătii de la care serviciile sunt prestate, către o persoană neimpozabilă care este stabilită, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuită în Comunitate, se consideră că locul prestării este în România, dacă serviciile au fost efectiv utilizate în România; 12. serviciile furnizate pe cale electronică. În cazul în care serviciile furnizate pe cale electronică sunt prestate de o persoană stabilită în afara Comunitătii sau care are un sediu fix în afara Comunitătii de la care serviciile sunt prestate, către o persoană neimpozabilă care este stabilită, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuită în România, se consideră că locul prestării este în România; 13. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activităti economice sau a unui drept prevăzut la prezenta literă; 14. prestările de servicii de intermediere, efectuate de persoane care actionează în numele si contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate în legătură cu serviciile prevăzute la prezenta literă; h) locul unde sunt prestate serviciile, în cazul următoarelor servicii: 1. servicii culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau similare, inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activităti; 2. expertize privind bunurile mobile corporale, precum si lucrările efectuate asupra acestora. Prin exceptie, se consideră că aceste servicii au loc: - în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care aceste servicii sunt prestate unui client care îi comunică prestatorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, valabil atribuit de autoritătile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se prestează efectiv serviciile, si se referă la bunuri transportate în afara statului membru în care serviciile sunt prestate; - în România, dacă o persoană impozabilă stabilită în România exportă temporar bunuri în afara Comunitătii, în scopul expertizării sau pentru alte lucrări efectuate asupra acestora, si ulterior le reimportă, iar serviciile respective sunt tranzactionate altor persoane, potrivit art. 129 alin. (6); i) locul operatiunii de bază pentru serviciile de intermediere aferente acestei operatiuni, prestate de intermediari care actionează în numele si în contul altor persoane, când aceste servicii sunt prestate în legătură cu alte operatiuni decât cele prevăzute la lit. e), f) si g). Prin operatiune de bază se întelege livrarea de bunuri, prestarea de servicii, achizitia intracomunitară sau importul de bunuri efectuate de persoana în numele si în contul căreia actionează intermediarul. Prin exceptie, în cazul în care, pentru serviciile prestate, clientul a furnizat un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritătile competente dintr-un stat membru, altul decât cel în care se realizează operatiunile, se consideră că prestarea are loc în statul membru care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), închirierea sau leasingul de mijloace de transport se consideră că are locul prestării: a) în România, când aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă, stabilită sau care are un sediu fix în afara Comunitătii, de la care serviciile sunt prestate, dacă serviciile sunt efectiv utilizate în România de beneficiar; b) în afara Comunitătii, când aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă, stabilită sau având sediul fix în România, de la care serviciile sunt prestate, dacă serviciile sunt efectiv utilizate în afara Comunitătii de beneficiar. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 96 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL VI Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată Faptul generator si exigibilitatea - definitii Art. 134. - (1) Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. (2) Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptătită, în baza legii, să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. (3) Exigibilitatea plătii taxei reprezintă data la care o persoană are obligatia de a plăti taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Această dată determină si momentul de la care se datorează majorări de întârziere pentru neplata taxei. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 97 din Legea nr. 343/2006. Faptul generator pentru livrări de bunuri si prestări de servicii Art. 1341. - (1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu exceptiile prevăzute în prezentul capitol. (2) Pentru livrările de bunuri în baza unui contract de consignatie sau în cazul operatiunilor similare, cum ar fi stocurile la dispozitia clientului, livrările de bunuri în vederea testării sau a verificării conformitătii, astfel cum sunt definite prin norme, se consideră că bunurile sunt livrate la data la care consignatarul sau, după caz, beneficiarul devine proprietar al bunurilor. (3) Pentru livrările de bunuri imobile, faptul generator intervine la data la care sunt îndeplinite formalitătile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător. (4) Pentru prestările de servicii decontate pe bază de situatii de lucrări, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultantă, cercetare, expertiză si alte servicii similare, faptul generator ia nastere la data emiterii situatiilor de lucrări sau, după caz, la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar. (5) Prin derogare de la alin. (1), faptul generator intervine: a) în cazul livrărilor de bunuri si/sau al prestărilor de servicii, altele decât operatiunile prevăzute la lit. b), care se efectuează continuu, dând loc la decontări sau plăti succesive, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică si altele asemenea, în ultima zi a perioadei specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, dar perioada nu poate depăsi un an; b) în cazul operatiunilor de închiriere, leasing, concesionare si arendare de bunuri, la data specificată în contract pentru efectuarea plătii. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 98 din Legea nr. 343/2006. Exigibilitatea pentru livrări de bunuri si prestări de servicii Art. 1342. - (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator; b) la data la care se încasează avansul, pentru plătile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adăugată aferente importului, precum si orice avansuri încasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezintă plata partială sau integrală a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuată înainte de data livrării sau prestării acestora; c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin masini automate de vânzare, de jocuri sau alte masini similare. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 98 din Legea nr. 343/2006. Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă Art. 1343. - Prin derogare (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1342, în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri, scutită e de taxă conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisă factura pentru întreaga contravaloare a livrării în cauză, dar nu mai târziu de a cincisprezeceaîn cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevăzute la art. 155 alin. (1), dacă factura este emisă înainte de a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 98 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 44 din O.U.G. nr. 106/2007. Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii intracomunitare de bunuri Art. 135. - (1) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face achizitia. (2) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisă factura către persoana care efectuează achizitia, pentru întreaga contravaloare a livrării de bunuri, dar nu mai târziu de a cincisprezeceaîn cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevăzute în legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), dacă aceasta este emisă înainte de cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 99 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 106/2007. Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri Art. 136. - (1) În cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare. (2) În cazul în care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare prevăzute la alin. (1), faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare dacă bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe. (3) În cazul în care, la import, bunurile sunt plasate într-un regim vamal special, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) si d), faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 100 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL VII Baza de impozitare Baza de impozitare pentru livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate în interiorul tării Art. 137. - (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din: a) pentru livrări de bunuri si prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinută sau care urmează a fi obtinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni; b) pentru operatiunile prevăzute la art. 128 alin. (3) lit. c), compensatia aferentă; c) pentru operatiunile prevăzute la art. 128 alin. (4) si (5), pentru transferul prevăzut la art. 128 alin. (10) si pentru achizitiile intracomunitare considerate ca fiind cu plată si prevăzute la art. 1301 alin. (2) si (3), pretul de cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenta unor astfel de preturi de cumpărare, pretul de cost, stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste conform procedurii stabilite prin norme; d) pentru operatiunile prevăzute la art. 129 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabilă pentru realizarea prestării de servicii; e) în cazul schimbului prevăzut la art. 130 si, în general, atunci când plata se face partial ori integral în natură sau atunci când valoarea plătii pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii nu a fost stabilită de părti sau nu poate fi usor stabilită, baza de impozitare se consideră ca fiind valoarea normală pentru respectiva livrare/prestare. Este considerată ca valoare normală a unui bun/serviciu tot ceea ce un cumpărător, care se află în stadiul de comercializare unde este efectuată operatiunea, trebuie să plătească unui furnizor/prestator independent în interiorul tării, în momentul în care se realizează operatiunea, în conditii de concurentă, pentru a obtine acelasi bun/serviciu. (2) Baza de impozitare cuprinde următoarele: a) impozitele si taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată; b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumpărătorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrările de bunuri sau de prestările de servicii în cauză, se consideră cheltuieli accesorii. (3) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitătii taxei; b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, penalizările si orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau partială a obligatiilor contractuale, dacă sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezintă contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; c) dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăti cu întârziere; d) valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă si clienti, prin schimb, fără facturare; e) sumele achitate de furnizor sau prestator, în numele si în contul clientului, si care apoi se decontează acestuia, precum si sumele încasate în numele si în contul unei alte persoane. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 101 din Legea nr. 343/2006. Ajustarea bazei de impozitare Art. 138. - Baza de impozitare se reduce în următoarele situatii: a) dacă a fost emisă o factură si, ulterior, operatiunea este anulată total sau partial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor; b) în cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, în conditiile anulării totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză, declarată printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, sau în urma unui arbitraj, ori în cazul în care există un acord scris între părti; c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronuntării hotărârii judecătoresti de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotărâre rămasă definitivă si irevocabilă; e) în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 102 din Legea nr. 343/2006. Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare Art. 1381. - (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 pentru determinarea bazei de impozitare în cazul livrării acelorasi bunuri în interiorul tării. În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 1301 alin. (1), 2) lit. a), baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform determină în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) pentru determinarea bazei de impozitare în cazul livrării acelorasi bunuri în interiorul tării. În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 1301 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determină în conformitate cu prevederile lit. c) si ale art. 137 alin. (1) lit. c2). (2) Baza de impozitare cuprinde si accizele plătite sau datorate în alt stat membru decât România de persoana care efectuează achizitia intracomunitară, pentru bunurile achizitionate. Prin exceptie, îÎn cazul în care accizele sunt rambursate persoanei care efectuează achizitia intracomunitară, valoarea în statul membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare efectuate în România se reduce corespunzător. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 103 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 47 din O.U.G. nr. 106/2007. Baza de impozitare pentru import Art. 139. - (1) Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor, stabilită conform legislatiei vamale în vigoare, la care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate în afara României, precum si cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată care urmează a fi percepută. (2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, care intervin până la primul loc de destinatie a bunurilor în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită conform alin. (1). Primul loc de destinatie a bunurilor îl reprezintă destinatia indicată în documentul de transport sau în orice alt document însotitor al bunurilor, când acestea intră în România, sau, în absenta unor astfel de documente, primul loc de descărcare a bunurilor în România. (3) Baza de impozitare nu cuprinde elementele prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a)-d). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 104 din Legea nr. 343/2006. Cursul de schimb valutar Art. 1391. - (1) Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă. (2) Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decât importul de bunuri, se exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Natională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea în cauză. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 105 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL VIII Cotele de taxă __________ Titlul Capitolului VIII a fost modificat prin art. I pct. 106 din Legea nr. 343/2006. Cotele Art. 140. - (1) Cota standard este de 19% si se aplică asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse. (2) Cota redusă este de 9% si se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii si/sau livrări de bunuri: a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură si arheologice, grădini zoologice si botanice, târguri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m); b) livrarea de manuale scolare, cărti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau în principal publicitătii; c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare; d) livrarea de produse ortopedice; e) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar; f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. (3) Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilitătii taxei. (4) În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 1342 alin. (2). (5) Cota aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul României pentru livrarea aceluiasi bun. (6) Cota aplicabilă pentru achizitii intracomunitare de bunuri este cota aplicată pe teritoriul României pentru livrarea aceluiasi bun si care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 107 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL IX Operatiuni scutite de taxă __________ Titlul Capitolului IX a fost modificat prin art. I pct. 108 din Legea nr. 343/2006. Scutiri pentru operatiuni din interiorul tării Art. 141. - (1) Următoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxă: a) spitalizarea, îngrijirile medicale si operatiunile strâns legate de acestea, desfăsurate de unităti autorizate pentru astfel de activităti, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unităti autorizate să desfăsoare astfel de activităti; b) prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi si de tehnicieni dentari; c) prestările de îngrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile în materie; d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de către entităti autorizate în acest sens; e) livrările de organe, sânge si lapte, de provenientă umană; f) activitatea de învătământ prevăzută în Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, formarea profesională a adultilor, precum si prestările de servicii si livrările de bunuri strâns legate de aceste activităti, efectuate de institutiile publice sau de alte entităti autorizate; g) livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele si cantinele organizate pe lângă institutiile publice si entitătile autorizate prevăzute la lit. f), în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activitătile scutite conform lit. f); h) meditatiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învătământului scolar, preuniversitar si universitar; i) prestările de servicii si/sau livrările de bunuri strâns legate de asistenta si/sau protectia socială, efectuate de institutiile publice sau de alte entităti recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de căminele de bătrâni; j) prestările de servicii si/sau livrările de bunuri strâns legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entităti recunoscute ca având caracter social; k) prestările de servicii si/sau livrările de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fără scop patrimonial care au obiective de natură politică, sindicală, religioasă, patriotică, filozofică, filantropică, patronală, profesională sau civică, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în conditiile în care această scutire nu provoacă distorsiuni de concurentă; l) prestările de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fără scop patrimonial pentru persoanele care practică sportul sau educatia fizică; m) prestările de servicii culturale si/sau livrările de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fără scop patrimonial, recunoscute ca atare de către Ministerul Culturii si Cultelor; n) prestările de servicii si/sau livrările de bunuri efectuate de persoane ale căror operatiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) si i)-m), cu ocazia manifestărilor destinate să le aducă sprijin financiar si organizate în profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri să nu producă distorsiuni concurentiale; o) activitătile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decât activitătile de natură comercială; p) serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferentă acestora; q) prestările de servicii efectuate de către grupuri independente de persoane, ale căror operatiuni sunt scutite sau nu intră în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul prestării către membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitătilor acestora, în cazul în care aceste grupuri solicită membrilor lor numai rambursarea cotei-părti de cheltuieli comune, în limitele si în conditiile stabilite prin norme si în conditiile în care această scutire nu este de natură a produce distorsiuni concurentiale.; r) furnizarea de personal de către institutiile religioase sau filozofice în scopul activitătilor prevăzute la lit. a), f), i) si j). (2) Următoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: a) prestările următoarelor servicii financiare si bancarede natură financiar-bancară: 1. acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditului creditelor de către persoana care îlle acordă; 2. acordarea, negocierea si preluarea garantiilor de credit sau a garantiilor colaterale pentru crediteori a altor garantii sau orice operatiuni cu astfel de garantii, precum si administrarea garantiilor de credit de către persoana care acordă creditul; 3. orice operatiune, tranzactii, inclusiv negocierea, legată privind conturile de depozite financiare si conturi depozit sau conturile curente, plăti, transferuri, debite, viramente, creante, cecuri si alte efecte de comert, cu exceptia recuperării de creante si operatiunilor de factoring:instrumente negociabile, exceptând recuperarea creantelor; 4. emiterea, transferul si/sau orice alte operatiuni cu monedă natională sau valută tranzactii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele si monedele utilizate ca mijloc legal de plată, cu exceptia monedelor sau a bancnotelor care sunt obiecte obiectelor de colectie, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plată sau monede de interes numismatic; 5. emisiunea, transferul si/sau orice alte operatiuni, cu exceptia administrării si depozitării, tranzactii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau păstrarea în sigurantă, cu actiuni, titluri de participare, titluri de creante, părti sociale în societăti comerciale sau asociatii, obligatiuni si alte valori mobiliare, garantate si alte instrumente financiare, cu exceptia operatiunilor legate de documentele care atestă titlul de proprietatedocumentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor; 6. gestionarea fondurilor comune de plasament si/sau a fondurilor comune de garantare a creantelor, efectuată de orice entităti constituite în acest scop; b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestările de servicii în legătură cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele care intermediază astfel de operatiuni; c) jocurile de noroc organizate de persoanele autorizate, conform legii, să desfăsoare astfel de activităti; 6. administrarea de fonduri speciale de investitii; b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestările de servicii în legătură cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediază astfel de operatiuni; c) pariuri, loterii si alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, să desfăsoare astfel de activităti; d) livrarea la valoarea nominală de timbre postale utilizabile pentru serviciile postale, de timbre fiscale si alte timbre similare; e) arendarea, concesionarea, închirierea si leasingul de bunuri imobile, cu următoarele exceptii: 1. operatiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; 2. închirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor; 3. închirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv în bunuri imobile; 4. închirierea seifurilor; f) livrarea de către orice persoană a unei constructii, a unei părti a acesteia si a terenului pe care este construită, precum si a oricărui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplică pentru livrarea unei constructii noi, a unei părti a acesteia sau a unui teren construibil, dacă este efectuată de o persoană impozabilă care si-a exercitat ori ar fi avut dreptul să-si exercite dreptul de deducere total sau partial a taxei pentru achizitia, transformarea sau construirea unui astfel de imobil. În sensul prezentului articol, se definesc următoarele: 1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei în vigoare; 2. constructie înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ; 3. livrarea unei constructii noi sau a unei părti din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a constructiei sau a unei părti a acesteia, după caz, în urma transformării; 4. o constructie nouă cuprinde si orice constructie transformată astfel încât structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, în absenta acestor modificări, dacă costul transformărilor, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piată a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării; g) livrările de bunuri care au fost afectate unei activităti scutite, în temeiul prezentului articol, dacă taxa aferentă bunurilor respective nu a fost dedusă, precum si livrările de bunuri a căror achizitie a făcut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. a) si b). (3) Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operatiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) si f), în conditiile stabilite prin norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 109 din Legea nr. 343/2006. - Litera i) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 48 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera r) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 49 din O.U.G. nr. 106/2007. - Literele a), b) si c) de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 50 din O.U.G. nr. 106/2007. - Partea introductivă de la lit. f) a alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 51 din O.U.G. nr. 106/2007. Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare Art. 142. - (1) Sunt scutite de taxă: a) importul si achizitia intracomunitară de bunuri a căror livrare în România este în orice situatie scutită de taxă în interiorul tării; b) achizitia intracomunitară de bunuri al căror import în România este în orice situatie scutit de taxă, conform prezentului articol; c) achizitia intracomunitară de bunuri pentru care, în conformitate cu art. 145 alin. (2) lit. b)-d), persoana care cumpără bunurile în orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrală a taxei care s-ar datora, dacă respectiva achizitie nu ar fi scutită; d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc conditiile pentru scutire definitivă de taxe vamale, în temeiul Regulamentului 918/83/CEE al Consiliului, prevăzute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983, pentru stabilirea unui sistem comunitar privind exceptările de la taxa vamală, publicat î ce determină domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final al anumitor mărfuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificările si completările ulterioare, al Directivei 83/181/Directiva 69/169/CEE a Consiliului, din 28 martie 1983, ce determină domeniul articolului 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final al anumitor mărfuri, din 28 mai 1969 privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri si accizele la import pentru călătoriile internationale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, 133 din 4 iunie 1969, cu modificările si completările ulterioare, al Directivei 69/169/CEE a Consiliului, din 28 mai 1969, privind armonizarea prevederilor stabilite prin legi, regulamente sau actiuni administrative referitoare la si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la impozitul pe cifra de afaceri si accizele la import pentru călătoriile internationale, taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tările terte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 4 iunie 1969, cu modificările si completările ulterioare, si al Directivei 78/1035/CEE a Consiliului, din 19 decembrie 1978, privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din statele nemembre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 366 din 28 decembrie 1978, cu modificările si completările ulterioareUniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006; e) importul de bunuri de către misiunile diplomatice si birourile consulare care beneficiază de scutire, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale; f) importul de bunuri efectuat de reprezentantele organismelor în România de organismele internationale si interguvernamentale acreditate în recunoscute ca atare de autoritătile publice din România, precum si de către membrii acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile stabilite în conventiile de înfiintare a acestor organizatii sau prin acorduri de sediu; g) importul de bunuri efectuat în România de către fortele armate ale statelor străine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte sunt destinate efortului iau parte la efortul comun de apărare. Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de instituireînfiintare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor; h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitătii, îdacă bunurile se află în aceeasi stare în care se aflau la momentul exportului, si care si dacă importul respectiv beneficiază de scutire de taxe vamale; i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitătii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformări, adaptări, asamblări sau altor lucrări asupra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca această scutire să fie limitată la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara Comunitătii; j) importul î, efectuat în porturi de capturi, neprocesate sau către întreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau după ce au fost conservate în vederea comercializării î, dar înainte de a fi livrate, realizate de persoane care efectuează pescuit maritimlivrare; k) importul de gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale si importul de energie electrică; l) importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert, sau o tară tertă, atunci când livrarea acestor bunuri de către importator constituie o livrare scutită, conform art. 143 alin. (2); m) importul de aur efectuat de Banca Natională a României. (2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru operatiunile prevăzute la alin. (1) si, după caz, procedura si conditiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 110 din Legea nr. 343/2006. - Literele literele d)-j) si l) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 52 din O.U.G. nr. 106/2007. Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrări intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar Art. 143. - (1) Sunt scutite de taxă: a) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitătii de către furnizor sau de altă persoană în contul său; b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitătii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu exceptia bunurilor transportate de cumpărătorul însusi si care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcatiunilor si a avioanelor de agrement sau a oricărui alt mijloc de transport de uz privat. Este scutită, de asemenea, si livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliti în Comunitate, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii: - călătorul nu este stabilit în Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunitătii. Adresa sau domiciliul permanent înseamnă locul specificat astfel în pasaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative; - bunurile sunt transportate în afara Comunitătii înainte de sfârsitul celei de-a treia luni ce urmează lunii în care are loc livrarea; - valoarea totală a livrării, plus TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut în prima zi lucrătoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului următor; b) livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitătii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu exceptia bunurilor transportate de cumpărătorul însusi si care sunt folosite la echiparea sau alimentarea ambarcatiunilor de agrement si a avioanelor de turism sau a oricărui alt mijloc de transport de uz privat. Este scutită, de asemenea, si livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliti î- dovada exportului se va face prin factură sau alt document care tine locul acesteia, purtând avizul biroului vamal la iesirea din Comunitate; c) prestările de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevăzute la art. 1441, 141, legate direct de exportul de bunuri sau de bunurile plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut urile ori situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7; d) prestările de servicii de transport, prestările de servicii , inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului si alte servicii , altele decât cele prevăzute la art. 1441, 141, dacă acestea sunt direct legate de importul de bunuri, dacă si valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139; e) prestările de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate, plasate în regimul vamal de perfectionare activă, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5, si în vederea prelucrării în România si care ulterior sunt transportate în afara Comunitătii de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre acestia; f) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din si în insulele care formează regiunile autonome Azore si Madeira, precum si serviciile accesorii acestuia; g) transportul international de persoane; h) în cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori altă activitate economică sau pentru salvare ori asistentă pe mare, următoarele operatiuni: 1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, navlosirea, leasingul si închirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit; 2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru navele de război încadrate în Nomenclatura Combinată (NC) cod 8906 10 00, care părăsesc tara si se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancorate, cu exceptia , în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coastă, dar inclusiv pentru navele de război care părăsesc tara si se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancoratea proviziilor; 3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 sau la art. 1441, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru încărcătura acestora; i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene, în principal pentru transportul international de persoane si/sau de mărfuri, efectuat cu plată, următoarele operatiuni: 1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, leasingul si închirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aeronave; 2. livrarea de carburanti si provizii destinate utilizării pe aeronave; 3. prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 sau la art. 1441, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru încărcătura acestora; j) livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetătenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în conditii de reciprocitate; k) livrările de bunuri si prestările de servicii în favoarea reprezentantelor organizatiilor organismelor internationale si interguvernamentale acreditate în România sau într-un alt stat membru, recunoscute ca atare de autoritatile publice din România, precum si a membrilor acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile precizate în conventiile de înfiintare a acestor organizatiiorganisme sau prin acorduri de sediu; l) livrările de bunuri netransportate în afara României si/sau prestările de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al fortelor armate ale statelor străine membre NATO sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori aprovizionării popotelor sau cantinelor, dacă fortele iau parte la efortul de apărare comun; scutirea se acordă prin restituirea taxei, potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice; m) livrările de bunuri transportate sau expediate către sau prestarea serviciilor într-un alt stat membru NATO, decât România, în scopul utilizării de către fortele armate ale oricărui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinatie, sau de către personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor, dacă aceste forte iau parte la efortul de apărare comun; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor către fortele armate ale Regatului Unit stationate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiintare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate uzului oficial al fortelor armate ale unui stat, altul decât România, sau al utilizării de către aceste forte sau personalului civil care însoteste fortele armate le însoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, dacă fortele iau parte la efortul de apărare comun; n) livrările de aur către Banca Natională a României; o) livrările de bunuri către organismele recunoscute care transportă sau expediază aceste bunuri în afara Comunitătii, ca parte a activitătilor umanitare, caritabile sau de instruire; scutirea se acordă prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (2) Sunt, de asemenea, scutite de taxă următoarele: a) livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritătile fiscale din alt stat membru, cu exceptia: 1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică, altele decât livrările intracomunitare de mijloace de transport noi; 2. livrărilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti, conform prevederilor art. 1522; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA; c) livrările intracomunitare de produse accizabile către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabilă care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25 februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulatia si controlul produselor supuse accizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia: 1. livrărilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mică; 2. livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti, conform prevederilor art. 1522; d) livrările intracomunitare de bunuri, prevăzute la art. 128 alin. (10), care ar beneficia de scutirea prevăzută la lit. a) dacă ar fi efectuate către altă persoană impozabilă, cu exceptia livrărilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti, conform prevederilor art. 1522. (3) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru operatiunile prevăzute la alin. (1) si (2) si, după caz, procedura si conditiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 111 din Legea nr. 343/2006. - Literele b)-e), h) si k)-m) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 53 din O.U.G. nr. 106/2007. Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri Art. 144. - (1) Sunt scutite de taxă următoarele: a) livrarea de bunuri care urmează: 1. să fie plasate în regim vamal de admitere temporară, cu exonerare totală de la plata taxelor vamaledrepturilor de import; 2. să fie prezentate autoritătilor vamale în vederea vămuirii si, după caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar; 3. să fie introduse într-o zonă liberă sau într-un antrepozit liber; 4. să fie plasate în regim de antrepozit vamal; 5. să fie plasate în regim de perfectionare activă, cu suspendare de la plata drepturilor de import; 6. să fie plasate în regim de tranzit vamal extern; 7. să fie admise în apele teritoriale: - pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de productie, în scopul construirii, reparării, întretinerii, modificării sau reutilării acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la tărmcontinent; - pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie; 8. să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugatăTVA, definit după cum urmează: - pentru produse accizabile, orice locatie situată în România, care este definită ca antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificările si completările ulterioare; - pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locatie situată în România si definită prin norme; b) livrarea de bunuri efectuată în locatiile prevăzute la lit. a), precum si livrarea de bunuri care se află în unul dintre regimurile sau situatiile precizate la lit. a); c) prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c) si la art. 1441, aferente livrărilor prevăzute la lit. a) sau efectuate în locatiile prevăzute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situatiile prevăzute la lit. a); d) livrările de bunuri care încă se află în regim vamal de tranzit intern, precum si prestările de servicii aferente acestor livrări, altele decât cele prevăzute la art. 1441.; e) importul de bunuri care urmează să fie plasate în regim de antrepozit de TVA. (2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxă pentru operatiunile prevăzute la alin. (1) si, după caz, procedura si conditiile care trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 112 din Legea nr. 343/2006. - Litera a) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 54 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera e) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 55 din O.U.G. nr. 106/2007. Scutiri pentru intermediari Art. 1441. - Sunt scutite de taxă serviciile prestate de intermediarii care actionează în numele si în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operatiunile scutite prevăzute la art. 143 si 144, cu exceptia operatiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) si alin. (2), sau în legătură cu operatiunile desfăsurate în afara Comunitătii. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 113 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 56 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL X Regimul deducerilor Sfera de aplicare a dreptului de deducere Art. 145. - (1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitătii taxei. (2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizitiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operatiuni: a) operatiuni taxabile; b) operatiuni rezultate din activităti economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România; c) operatiuni scutite de taxă, conform art. 143, 144 si 1441; d) operatiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b), în cazul în care cumpărătorul ori clientul este stabilit în afara Comunitătii sau în cazul în care aceste operatiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara Comunitătii, precum si în cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actionează în numele si în contul altei persoane, atunci când acestia intervin în derularea unor astfel de operatiuni; e) operatiunile prevăzute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), dacă taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv. (3) Dacă nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabilă are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevăzute la art. 128 alin. (8) si la art. 129 alin. (5). (4) În conditiile stabilite prin norme se acordă dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoană impozabilă înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153. (5) Nu sunt deductibile: a) taxa aferentă sumelor achitate în numele si în contul clientului si care apoi se decontează acestuia, precum si taxa aferentă sumelor încasate în numele si în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrărilor/prestărilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e); b) taxa datorată sau achitată pentru achizitiile de băuturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 114 din Legea nr. 343/2006. Conditii de exercitare a dreptului de deducere Art. 146. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele conditii: a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său, să detină o factură care să cuprindă informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5); b) pentru taxa aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său, dar pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-g): 1. să detină o factură care să cuprindă informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) sau documentele prevăzute la art. 1551 alin. (1); si 2. să înregistreze taxa ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea taxei; c) pentru taxa achitată pentru importul de bunuri, altele decât cele prevăzute la lit. d), să detină declaratia vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să mentioneze persoana impozabilă ca importator al bunurilor din punct de vedere al taxei, precum si documente care să ateste plata taxei de către importator sau de către altă persoană în contul său; d) pentru taxa datorată pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), să detină declaratia vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să mentioneze persoana impozabilă ca importator al bunurilor în scopuri de taxă, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să înscrie taxa pe valoarea adăugată ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea; e) pentru taxa aferentă unei achizitii intracomunitare de bunuri: 1. să detină o factură sau documentul prevăzut la art. 1551 alin. (1); si 2. să înregistreze taxa ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea; f) pentru taxa aferentă unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitară de bunuri, prevăzută la art. 1301 alin. (2) lit. a), să detină documentul prevăzut la art. 155 alin. (4), emis în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevăzut la art. 1551 alin. (1) si să înregistreze această taxă ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea taxei. (2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau obligatiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justifica dreptul de deducere a taxei. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 115 din Legea nr. 343/2006. Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt si persoana partial impozabilă Art. 147. - (1) Persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operatiuni care dau drept de deducere, cât si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumită în continuare persoană impozabilă cu regim mixt. Persoana care realizează atât operatiuni pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 127, cât si operatiuni pentru care are calitatea de persoană impozabilă este denumită persoană partial impozabilă. (2) Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente achizitiilor efectuate de către o persoană impozabilă cu regim mixt se determină conform prezentului articol. Persoana partial impozabilă nu are drept de deducere pentru achizitiile destinate activitătii pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă. Dacă persoana partial impozabilă desfăsoară activităti în calitate de persoană impozabilă, din care rezultă atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fără drept de deducere, este considerată persoană impozabilă mixtă pentru respectivele activităti si aplică prevederile prezentului articol. În conditiile stabilite prin norme, persoana partial impozabilă poate solicita aplicarea unei pro-rata speciale în situatia în care nu poate tine evidente separate pentru activitatea desfăsurată în calitate de persoană impozabilă si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă. (3) Achizitiile destinate exclusiv realizării de operatiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investitii destinate realizării de astfel de operatiuni, se înscriu într-o coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibilă aferentă acestora se deduce integral. (4) Achizitiile destinate exclusiv realizării de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizării de astfel de operatiuni se înscriu într-o coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări pentru aceste operatiuni, iar taxa deductibilă aferentă acestora nu se deduce. (5) Achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv dacă vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere se evidentiază într-o coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibilă aferentă acestor achizitii se deduce pe bază de pro-rata. (6) Pro-rata prevăzută la alin. (5) se determină ca raport între: a) suma totală, fără taxă, dar cuprinzând subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constând în livrări de bunuri si prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numărător; si b) suma totală, fără taxă, a operatiunilor prevăzute la lit. a) si a operatiunilor constând în livrări de bunuri si prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate în scopul finantării operatiunilor scutite fără drept de deducere sau operatiunilor care nu se află în sfera de aplicare a taxei. (7) Se exclud din calculul pro-rata următoarele: a) valoarea oricărei livrări de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabilă în activitatea sa economică; b) valoarea oricăror livrări de bunuri sau prestări de servicii către sine efectuate de persoana impozabilă si prevăzute la art. 128 alin. (4) si la art. 129 alin. (4), precum si a transferului prevăzut la art. 128 alin. (10); c) valoarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a) si b), precum si a operatiunilor imobiliare, altele decât cele prevăzute la lit. a), în măsura în care acestea sunt accesorii activitătii principale. (8) Pro-rata definitivă se determină anual, iar calculul acesteia include toate operatiunile prevăzute la alin. (6), pentru care exigibilitatea taxei ia nastere în timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitivă se determină procentual si se rotunjeste până la cifra unitătilor imediat următoare. La decontul de taxă prevăzut la art. 1562, în care s-a efectuat ajustarea prevăzută la alin. (12), se anexează un document care prezintă metoda de calcul al pro-rata definitivă. (9) Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă, prevăzută la alin. (8), determinată pentru anul precedent, sau pro-rata estimată pe baza operatiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere în totalul operatiunilor se modifică în anul curent fată de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie să comunice organului fiscal competent, la începutul fiecărui an fiscal, cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia. În cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate, pro-rata aplicabilă provizoriu este pro-rata estimată pe baza operatiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul său decont de taxă, prevăzut la art. 1562. (10) Taxa de dedus într-un an calendaristic se determină provizoriu prin înmultirea valorii taxei deductibile prevăzute la alin. (5) pentru fiecare perioadă fiscală din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie prevăzută la alin. (9), determinată pentru anul respectiv. (11) Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculează definitiv prin înmultirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv, prevăzută la alin. (5), cu pro-rata definitivă prevăzută la alin. (8), determinată pentru anul respectiv. (12) La sfârsitul anului, persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să ajusteze taxa dedusă provizoriu astfel: a) din taxa de dedus determinată definitiv, conform alin. (11), se scade taxa dedusă într-un an determinată provizoriu, conform alin. (10); b) rezultatul diferentei de la lit. a), în plus sau în minus după caz, se înscrie în rândul de regularizări din decontul de taxă, prevăzut la art. 1562, aferent ultimei perioade fiscale a anului, sau în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile, în cazul anulării înregistrării acesteia. (13) În ceea ce priveste taxa de dedus aferentă bunurilor de capital, definite conform art. 149 alin. (1), utilizate pentru operatiunile prevăzute la alin. (5): a) prima deducere se determină în baza pro-rata provizorie prevăzută la alin. (9), pentru anul în care ia nastere dreptul de deducere. La finele anului, deducerea se ajustează, conform alin. (12), în baza pro-rata definitivă prevăzută la alin. (8). Această primă ajustare se efectuează asupra valorii totale a taxei deduse initial; b) ajustările ulterioare iau în considerare o cincime, pentru bunurile mobile, sau o douăzecime, pentru bunurile imobile, după cum urmează: 1. taxa deductibilă initială se împarte la 5 sau la 20; 2. rezultatul calculului efectuat conform pct. 1 se înmulteste cu pro-rata definitivă prevăzută la alin. (8), aferentă fiecăruia dintre următorii 4 sau 19 ani; 3. taxa dedusă initial în primul an, conform pro-rata definitivă, se împarte la 5 sau la 20; 4. rezultatele calculelor efectuate conform pct. 2 si 3 se compară, iar diferenta în plus sau în minus reprezintă ajustarea de efectuat, care se înscrie în rândul de regularizări din decontul de taxă prevăzut la art. 1562, aferent ultimei perioade fiscale a anului. (14) În situatii speciale, când pro-rata calculată potrivit prevederilor prezentului articol nu asigură determinarea corectă a taxei de dedus, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, poate, la solicitarea justificată a persoanelor impozabile: a) să aprobe aplicarea unei pro-rata speciale. Dacă aprobarea a fost acordată în timpul anului, persoanele impozabile au obligatia să recalculeze taxa dedusă de la începutul anului pe bază de pro-rata specială aprobată. Persoana impozabilă cu regim mixt poate renunta la aplicarea pro-rata specială numai la începutul unui an calendaristic si este obligată să anunte organul fiscal competent până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului respectiv; b) să autorizeze persoana impozabilă să stabilească o pro-rata specială pentru fiecare sector al activitătii sale economice, cu conditia tinerii de evidente contabile distincte pentru fiecare sector. (15) În baza propunerilor făcute de către organul fiscal competent, Ministerul Finantelor Publice, prin directia sa de specialitate, poate să impună persoanei impozabile anumite criterii de exercitare a dreptului de deducere pentru operatiunile viitoare ale acesteia, respectiv: a) să aplice o pro-rata specială; b) să aplice o pro-rata specială pentru fiecare sector al activitătii sale economice; c) să-si exercite dreptul de deducere numai pe baza atribuirii directe, în conformitate cu prevederile alin. (3) si (4), pentru toate operatiunile sau numai pentru o parte din operatiuni; d) să tină evidente distincte pentru fiecare sector al activitătii sale economice. (16) Prevederile alin. (6)-(13) se aplică si pentru pro-rata specială prevăzută la alin. (14) si (15). Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru calculul pro-rata specială se vor lua în considerare: a) operatiunile specificate în decizia Ministerului Finantelor Publice, pentru cazurile prevăzute la alin. (14) lit. a) sau la alin. (15) lit. b); b) operatiunile realizate pentru fiecare sector de activitate, pentru cazurile prevăzute la alin. (14) lit. b) sau la alin. (15) lit. b). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 116 din Legea nr. 343/2006. Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă Art. 1471. - (1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul să scadă din valoarea totală a taxei colectate, pentru o perioadă fiscală, valoarea totală a taxei pentru care, în aceeasi perioadă, a luat nastere si poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145-147. (2) În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile si formalitătile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevăzute la art. 146, persoana impozabilă îsi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste conditii si formalităti sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează celui în care a luat nastere dreptul de deducere. (3) Prin norme se vor preciza conditiile necesare aplicării prevederilor alin. (2), pentru situatia în care dreptul de deducere este exercitat după mai mult de 3 ani consecutivi după anul în care acest drept ia nastere. (4) Dreptul de deducere se exercită chiar dacă nu există o taxă colectată sau taxa de dedus este mai mare decât cea colectată pentru perioada fiscală prevăzută la alin. (1) si (2). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din Legea nr. 343/2006. Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România Art. 1472. - (1) În conditiile stabilite prin norme: a) persoana impozabilă neînregistrată si care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilită în alt stat membru, poate solicita rambursarea taxei achitate; b) persoana impozabilă neînregistrată si care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA si nu este stabilită în Comunitate poate solicita rambursarea taxei achitate dacă, în conformitate cu legile tării unde este stabilită, o persoană impozabilă stabilită în România ar avea acelasi drept de rambursare în ceea ce priveste taxa pe valoarea adăugată sau alte impozite/taxe similare aplicate în tara respectivă; c) persoana neînregistrată si care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, dar care efectuează în România o livrare intracomunitară scutită de mijloace de transport noi poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia efectuată de aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate să depăsească taxa care s-ar aplica dacă livrarea de către această persoană a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabilă; d) persoana impozabilă stabilită în România, neînregistrată si care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operatiunilor prevăzute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau în alte situatii prevăzute prin norme. (2) În cazul în care se constată că cererile de rambursare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt frauduloase si nu se aplică o sanctiune administrativă, organele fiscale competente vor refuza orice rambursare către persoana impozabilă respectivă pe o perioadă de 2 ani de la data depunerii cererii frauduloase. (3) În cazul în care rambursarea prevăzută la alin. (1) lit. a) a fost obtinută fraudulos sau eronat, s-a aplicat o sanctiune administrativă si s-au stabilit obligatiile fiscale accesorii, iar sumele nu au fost achitate, organele fiscale competente vor proceda după cum urmează: a) vor suspenda orice altă rambursare către persoana impozabilă respectivă până la plata sumelor datorate; sau b) vor deduce sumele respective din orice rambursare viitoare solicitată de respectiva persoană impozabilă. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din Legea nr. 343/2006. Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 Art. 1473. - (1) În situatia în care taxa aferentă achizitiilor efectuate de o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153, care este deductibilă într-o perioadă fiscală, este mai mare decât taxa colectată pentru operatiuni taxabile, rezultă un excedent în perioada de raportare, denumit în continuare sumă negativă a taxei. (2) După determinarea taxei de plată sau a sumei negative a taxei pentru operatiunile din perioada fiscală de raportare, persoanele impozabile trebuie să efectueze regularizările prevăzute în prezentul articol, prin decontul de taxă prevăzut la art. 1562. (3) Suma negativă a taxei, cumulată, se determină prin adăugarea la suma negativă a taxei, rezultată în perioada fiscală de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, dacă nu s-a solicitat a fi rambursat. (4) Taxa de plată cumulată se determină în perioada fiscală de raportare prin adăugarea la taxa de plată din perioada fiscală de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, până la data depunerii decontului de taxă prevăzut la art. 1562, din soldul taxei de plată al perioadei fiscale anterioare. (5) Prin decontul de taxă prevăzut la art. 1562, persoanele impozabile trebuie să determine diferentele dintre sumele prevăzute la alin. (2) si (3), care reprezintă regularizările de taxă si stabilirea soldului taxei de plată sau a soldului sumei negative a taxei. Dacă taxa de plată cumulată este mai mare decât suma negativă a taxei cumulată, rezultă un sold de taxă de plată în perioada fiscală de raportare. Dacă suma negativă a taxei cumulată este mai mare decât taxa de plată cumulată, rezultă un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscală de raportare. (6) Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în perioada fiscală următoare. Nu poate fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare. (7) În cazul persoanelor impozabile care sunt absorbite de altă persoană impozabilă, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul de taxă al persoanei care a preluat activitatea. (8) În situatia în care două sau mai multe persoane impozabile fuzionează, persoana impozabilă care preia activitatea celorlalte preia si soldul taxei de plată către bugetul de stat, precum si soldul sumei negative a taxei, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii. (9) Rambursarea soldului sumei negative a taxei se efectuează de organele fiscale, în conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin normele în vigoare. (10) Pentru operatiuni scutite de taxă cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. b), j), k), l) si o), persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, pot beneficia de rambursarea taxei, potrivit procedurii prevăzute prin ordin al ministrului finantelor publice. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din Legea nr. 343/2006. Ajustarea taxei deductibile în cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decât bunurile de capital Art. 148. - În conditiile în care regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine nu se aplică, deducerea initială se ajustează în următoarele cazuri: a) deducerea este mai mare sau mai mică decât cea pe care persoana impozabilă avea dreptul să o opereze; b) dacă există modificări ale elementelor luate în considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite după depunerea decontului de taxă, inclusiv în cazurile prevăzute la art. 138; c) persoana impozabilă îsi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 118 din Legea nr. 343/2006. Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital Art. 149. - (1) În sensul prezentului articol: a) bunurile de capital reprezintă toate activele corporale fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv reparatiile sau lucrările de întretinere a acestor active, chiar în conditiile în care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane; b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionării sau oricărei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinând persoanei care le închiriază, le dă în leasing sau le pune la dispozitia altei persoane; c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital; d) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital reprezintă taxa achitată sau datorată, aferentă oricărei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitată sau datorată, aferentă reparării ori întretinerii acestor bunuri sau cea aferentă achizitiei pieselor de schimb destinate reparării ori întretinerii bunurilor de capital. (2) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, în conditiile în care nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine, se ajustează, în situatiile prevăzute la alin. (4) lit. a)-d): a) pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decât cele prevăzute la lit. b); b) pe o perioadă de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel putin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat. (3) Perioada de ajustare începe: a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), achizitionate sau fabricate, de la data aderării; b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite prima dată, pentru bunurile de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, si se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior anului aderării; c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), care sunt achizitionate, si se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă formalitătile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător s-au îndeplinit în anul aderării sau într-un an ulterior anului aderării; d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima dată după transformare sau modernizare, pentru transformările sau modernizările bunurilor de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), a căror valoare este de cel putin 20% din valoarea totală a bunului imobil transformat sau modernizat, si se efectuează pentru suma taxei deductibile aferente transformării sau modernizării, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformări sau modernizări, plătită ori datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări după transformare sau modernizare este anul aderării sau un an ulterior aderării. (4) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează: a) în situatia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă: 1. integral sau partial, pentru alte scopuri decât activitătile economice; 2. pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei; 3. pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită fată de deducerea initială; b) în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse; c) în situatia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricărei operatiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv; d) în situatia în care bunul de capital îsi încetează existenta, cu exceptia cazurilor în care se dovedeste că respectivul bun de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă; e) în cazurile prevăzute la art. 138. (5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel: a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2), pentru o . Ajustarea deducerii se face o singură dată pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în care apare modificarea destinatiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situatia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevăzută la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă initial, pentru fiecare an în care apare o modificare a destinatiei de utilizare. Prin exceptie, dacă bunul de capital se utilizează integral în alte scopuri decât activitătile economice sau pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei, ajustarea deducerii se face o singură dată pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în care apare modificarea destinatiei de utilizare; b) pentru cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă initial, pentru fiecare an în care apar modificări ale elementelor taxei deduse; c) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c) si d), ajustarea se efectuează o singură dată pentru întreaga perioadă de ajustare rămasă, incluzând anul în care apare obligatia ajustării, si este de până la o cincime sau, după caz, o douăzecime pe an, astfel: 1. din valoarea taxei nededuse până la momentul ajustării, pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. c); 2. din valoarea taxei deduse initial, pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. d); d) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectuează atunci când apar situatiile enumerate la art. 138, conform procedurii prevăzute în norme. (6) Persoana impozabilă trebuie să păstreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile, care să permită controlul taxei deductibile si al ajustărilor efectuate. Această situatie trebuie păstrată pe o perioadă care începe în momentul la care taxa aferentă achizitiei bunului de capital devine exigibilă si se încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte înregistrări, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentru aceeasi perioadă. (7) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustărilor este neglijabilă, conform prevederilor din norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 119 din Legea nr. 343/2006. - Litera a) de la alin. (5) a fost modificată prin art. I pct. 57 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL XI Persoanele obligate la plata taxei __________ Titlul Capitolului XI a fost modificat prin art. I pct. 120 din Legea nr. 343/2006. Persoana obligată la plata taxei pentru operatiunile taxabile din România Art. 150. - (1) Următoarele persoane sunt obligate la plata taxei, dacă aceasta este datorată în conformitate cu prevederile prezentului titlu: a) persoana impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile, conform prevederilor prezentului titlu, cu exceptia cazurilor pentru care se aplică prevederileclientul este obligat la plata taxei conform prevederilor lit. b)-g); b) persoana impozabilă care actionează ca atare si care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g), dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5); c) persoana înregistrată conform art. 153 sau 1531, care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i) si care a comunicat prestatorului codul său de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5); d) persoana înregistrată conform art. 153 sau 1531, căreia i se livrează gaze naturale sau energie electrică în conditiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5); e) persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, înregistrată conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, în următoarele conditii: 1. cumpărătorul revânzător al bunurilor să fie înu fie stabilit în România, să fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru si să fi efectuat o achizitie intracomunitară a acestor bunuri în România, care nu se cuprinde în sfera de aplicare a taxei,este impozabilă conform art. 126 alin. (8) lit. b); si 2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevăzute la pct. 1, să fi fost transportate de furnizor sau de cumpărătorul revânzător ori de altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului revânzător , dintr-un stat membru, altul decât statul în care cumpărătorul revânzător este stabilit ca persoană impozabilăînregistrat în scopuri de TVA, direct către beneficiarul livrării; si 3. cumpărătorul revânzător să îl desemneze pe beneficiarul livrării ulterioare ca persoană obligată la plata taxei pentru livrarea respectivă; f) persoana care încheie regimurile sau situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) ori persoana din cauza căreia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a); g) persoana impozabilă actionând ca atare sau persoana juridică neimpozabilă, stabilită în România sau nestabilită în România, dar înregistrată prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livrări de bunuri sau prestări de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133, altele decât cele prevăzute la lit. b)-e), dacă sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România si care nu este înregistrată în România, conform art. 153. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1): a) atunci când persoana obligată la plata taxei, conform alin. (1), este o persoană impozabilă stabilită în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoană poate, în conditiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei; b) atunci când persoana obligată la plata taxei, conform alin. (1), este o persoană impozabilă care nu este stabilită în Comunitate, respectiva persoană este obligată, în conditiile stabilite prin norme, să desemneze un reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei. (3) Orice persoană care înscrie taxa pe o factură sau în orice alt document care serveste ca factură este obligată la plata acesteia. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 121 din Legea nr. 343/2006. - Literele a)-f) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 58 din O.U.G. nr. 106/2007. Persoana obligată la plata taxei pentru achizitii intracomunitare Art. 151. - Persoana care efectuează o achizitie intracomunitară de bunuri care este taxabilă, conform prezentului titlu, este obligată la plata taxei. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 122 din Legea nr. 343/2006. Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri Art. 1511. - Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxării, conform prezentului titlu, este obligatia importatorului. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 123 din Legea nr. 343/2006. Răspunderea individuală si în solidar pentru plata taxei Art. 1512. - (1) Beneficiarul este tinut răspunzător individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligată la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5): a) nu este emisă; b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre următoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părtilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare; c) nu mentionează valoarea taxei sau o mentionează incorect. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), dacă beneficiarul dovedeste achitarea taxei către persoana obligată la plata taxei, nu mai este tinut răspunzător individual si în solidar pentru plata taxei. (3) Furnizorul sau prestatorul este tinut răspunzător individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b)-e), dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1): a) nu este emisă; b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre următoarele informatii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părtilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calculării bazei de impozitare. (4) Furnizorul este tinut răspunzător individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligată la plata taxei pentru o achizitie intracomunitară de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, dacă factura prevăzută la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevăzută la art. 1551 alin. (1): a) nu este emisă; b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre următoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al părtilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare calculării bazei de impozitare. (5) Persoana care îl reprezintă pe importator, persoana care depune declaratia vamală pentru bunurile importate si proprietarul bunurilor sunt tinuti răspunzători individual si în solidar pentru plata taxei, împreună cu importatorul prevăzut la art. 1511. (6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul si transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabilă pentru transport sunt tinuti răspunzători individual si în solidar pentru plata taxei, împreună cu persoana obligată la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1) lit. a), f) si g) si art. 1511. (7) Persoana care desemnează o altă persoană ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (2), este tinută răspunzătoare individual si în solidar pentru plata taxei, împreună cu reprezentantul său fiscal. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 123 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL XII Regimuri speciale __________ Titlul Capitolul XII a fost modificat prin art. I pct. 124 din Legea nr. 343/2006. Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici Art. 152. - (1) Persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României la data aderării si se rotunjeste la următoarea mie poate solicita scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). (2) Cifra de afaceri care serveste drept referintă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăsurate de o mică întreprindere, efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, incluzând si operatiunile scutite cu drept de deducere si pe cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), dacă acestea nu sunt accesorii activitătii principale, cu exceptia următoarelor: a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă; b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). (3) Persoana impozabilă care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă. (4) O persoană impozabilă nou-înfiintată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activitătii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3). (5) În sensul alin. (4), pentru persoana impozabilă care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) se determină proportional cu perioada rămasă de la înfiintare si până la sfârsitul anului, fractiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. (6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire si a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăsirii plafonului. Data atingerii sau depăsirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăsit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligatii privind taxa de plată si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă, conform art. 153. (7) După atingerea sau depăsirea plafonului de scutire sau după exercitarea optiunii prevăzute la alin. (3), persoana impozabilă nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar dacă ulterior realizează o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de scutire. (8) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire: a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, în conditiile art. 145 si 146; b) nu are voie să mentioneze taxa pe factură sau alt document; c) este obligată să mentioneze pe orice factură o referire la prezentul articol, pe baza căreia se aplică scutirea. (9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare si ajustările de efectuat în cazul modificării regimului de taxă. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 124 din Legea nr. 343/2006. - Partea introductivă a alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 59 din O.U.G. nr. 106/2007. Regimul special pentru agentiile de turism Art. 1521. - (1) În sensul aplicării prezentului articol, prin agentie de turism se întelege orice persoană care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediază, oferă informatii sau se angajează să furnizeze persoanelor care călătoresc individual sau în grup, servicii de călătorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeti, cămine, locuinte de vacantă si alte spatii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate si alte servicii turistice. Agentiile de turism includ si touroperatorii. (2) În cazul în care o agentie de turism actionează în nume propriu în beneficiul direct al călătorului si utilizează livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de alte persoane, toate operatiunile realizate de agentia de turism în legătură cu călătoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agentie în beneficiul călătorului. (3) Serviciul unic prevăzut la alin. (2) are locul prestării în România, dacă agentia de turism este stabilită sau are un sediu fix în România si serviciul este prestat prin sediul din România. (4) Baza de impozitare a serviciului unic prevăzut la alin. (2) este constituită din marja de profit, exclusiv taxa, care se determină ca diferentă între suma totală care va fi plătită de călător, fără taxă, si costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în beneficiul direct al călătorului, în cazul în care aceste livrări si prestări sunt realizate de alte persoane impozabile. (5) În cazul în care livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate în afara Comunitătii, serviciul unic al agentiei de turism este considerat serviciu prestat de un intermediar si este scutit de taxă. În cazul în care livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate atât în interiorul, cât si în afara Comunitătii, se consideră ca fiind scutită de taxă numai partea serviciului unic prestat de agentia de turism aferentă operatiunilor realizate în afara Comunitătii. (6) Fără să contravină prevederilor art. 145 alin. (2), agentia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrările de bunuri si prestările de servicii în beneficiul direct al călătorului si utilizate de agentia de turism pentru furnizarea serviciului unic prevăzut la alin. (2). (7) Agentia de turism poate opta si pentru aplicarea regimului normal de taxă pentru operatiunile prevăzute la alin. (2), cu următoarele exceptii, pentru care este obligatorie taxarea în regim special: a) când călătorul este o persoană fizică; b) în situatia în care serviciile de călătorie cuprind si componente pentru care locul operatiunii se consideră ca fiind în afara României. (8) Agentia de turism trebuie să tină, în plus fată de evidentele care trebuie tinute conform prezentului titlu, orice alte evidente necesare pentru stabilirea taxei datorate conform prezentului articol. (9) Agentiile de turism nu au dreptul să înscrie taxa în mod distinct în facturi sau în alte documente legale care se transmit călătorului, pentru serviciile unice cărora li se aplică regimul special, în acest caz înscriindu-se distinct în documente mentiunea «TVA inclusă». (10) Atunci când agentia de turism efectuează atât operatiuni supuse regimului normal de taxare, cât si operatiuni supuse regimului special, aceasta trebuie să păstreze evidente contabile separate pentru fiecare tip de operatiune în parte. (11) Regimul special prevăzut de prezentul articol nu se aplică pentru agentiile de turism care actionează în calitate de intermediar si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3) lit. e) în ceea ce priveste baza de impozitare. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 60 din O.U.G. nr. 106/2007. Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti Art. 1522. - (1) În sensul prezentului articol: a) operele de artă reprezintă: 1. tablouri, colaje si plachete decorative similare, picturi si desene, executate integral de mână, altele decât planurile si desenele de arhitectură, de inginerie si alte planuri si desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată si copii carbon obtinute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus si articolele industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701); 2. gravuri, stampe si litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru sau color, ale uneia sau mai multor plăci/planse executate în întregime manual de către artist, indiferent de proces sau de materialul folosit de acesta, fără a include procese mecanice sau fotomecanice (NC cod tarifar 9702 00 00); 3. productii originale de artă statuară sau de sculptură, în orice material, numai dacă sunt executate în întregime de către artist; copiile executate de către un alt artist decât autorul originalului (NC cod tarifar 9703 00 00); 4. tapiserii (NC cod tarifar 5805 00 00) si carpete de perete (NC cod tarifar 6304 00 00), executate manual după modele originale asigurate de artist, cu conditia să existe cel mult 8 copii din fiecare; 5. piese individuale de ceramică executate integral de către artist si semnate de acesta; 6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în cel mult 8 copii numerotate care poartă semnătura artistului sau denumirea/numele atelierului, cu exceptia bijuteriilor din aur sau argint; 7. fotografiile executate de către artist, scoase pe suport hârtie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate, numerotate si limitate la 30 de copii, incluzându-se toate dimensiunile si monturile; b) obiectele de colectie reprezintă: 1. timbre postale, timbre fiscale, mărci postale, plicuri «prima zi», serii postale complete si similare, obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate să aibă curs (NC cod tarifar 9704 00 00); 2. colectii si piese de colectie de zoologie, botanică, mineralogie, anatomie sau care prezintă un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic (NC cod tarifar 9705 00 00); c) antichitătile sunt obiectele, altele decât operele de artă si obiectele de colectie, cu o vechime mai mare de 100 de ani (NC cod tarifar 9706 00 00); d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se află sau după efectuarea unor reparatii, altele decât operele de artă, obiectele de colectie sau antichitătile, pietrele pretioase si alte bunuri prevăzute în norme; e) persoana impozabilă revânzătoare este persoana impozabilă care, în cursul desfăsurării activitătii economice, achizitionează sau importă bunuri second-hand si/sau opere de artă, obiecte de colectie sau antichităti în scopul revânzării, indiferent dacă respectiva persoană impozabilă actionează în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui contract de comision la cumpărare sau vânzare; f) organizatorul unei vânzări prin licitatie publică este persoana impozabilă care, în desfăsurarea activitătii sale economice, oferă bunuri spre vânzare prin licitatie publică, în scopul adjudecării acestora de către ofertantul cu pretul cel mai mare; g) marja profitului este diferenta dintre pretul de vânzare aplicat de persoana impozabilă revânzătoare si pretul de cumpărare, în care: 1. pretul de vânzare constituie suma obtinută de persoana impozabilă revânzătoare de la cumpărător sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de această tranzactie, impozitele, obligatiile de plată, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare, percepute de persoana impozabilă revânzătoare cumpărătorului, cu exceptia reducerilor de pret; 2. pretul de cumpărare reprezintă tot ce constituie suma obtinută, conform definitiei pretului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabilă revânzătoare; h) regimul special reprezintă reglementările speciale prevăzute de prezentul articol pentru taxarea livrărilor de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti la cota de marjă a profitului. (2) Persoana impozabilă revânzătoare va aplica regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti, altele decât operele de artă livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care există obligatia colectării taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Comunitătii, de la unul dintre următorii furnizori: a) o persoană neimpozabilă; b) o persoană impozabilă, în măsura în care livrarea efectuată de respectiva persoană impozabilă este scutită de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. g); c) o întreprindere mică, în măsura în care achizitia respectivă se referă la bunuri de capital; d) o persoană impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea de către aceasta a fost supusă taxei în regim special. (3) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabilă revânzătoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea următoarelor bunuri: a) opere de artă, obiecte de colectie sau antichităti pe care le-a importat; b) opere de artă achizitionate de persoana impozabilă revânzătoare de la autorii acestora sau de la succesorii în drept ai acestora, pentru care există obligatia colectării taxei. (4) În cazul livrărilor prevăzute la alin. (2) si (3), pentru care se exercită optiunea prevăzută la alin. (3), baza de impozitare este marja profitului, determinată conform alin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prin exceptie, pentru livrările de opere de artă, obiecte de colectie sau antichităti importate direct de persoana impozabilă revânzătoare, conform alin. (3), pretul de cumpărare pentru calculul marjei de profit este constituit din baza de impozitare la import, stabilită conform art. 139, plus taxa datorată sau achitată la import. (5) Orice livrare de bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie sau antichităti, efectuată în regim special, este scutită de taxă, în conditiile art. 143 alin. (1) lit. a), b), h)-m) si o). (6) Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevăzute la alin. (2) si (3), în măsura în care livrarea acestor bunuri se taxează în regim special. (7) Persoana impozabilă revânzătoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare eligibilă pentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrările de bunuri pentru care se poate exercita optiunea de aplicare a regimului special prevăzut la alin. (3). (8) În cazul în care persoana impozabilă revânzătoare aplică regimul normal de taxare pentru bunurile pentru care putea opta să aplice regimul special prevăzut la alin. (3), persoana respectivă va avea dreptul de deducere a taxei datorate sau achitate pentru: a) importul de opere de artă, obiecte de colectie sau antichităti; b) pentru opere de artă achizitionate de la autorii acestora sau succesorii în drept ai acestora. (9) Dreptul de deducere prevăzut la alin. (8) ia nastere la data la care este exigibilă taxa colectată aferentă livrării pentru care persoana impozabilă revânzătoare optează pentru regimul normal de taxă. (10) Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmează să fie achizitionate de la persoana impozabilă revânzătoare, în măsura în care livrarea acestor bunuri de către persoana impozabilă revânzătoare este supusă regimului special. (11) Regimul special nu se aplică pentru: a) livrările efectuate de o persoană impozabilă revânzătoare pentru bunurile achizitionate în interiorul Comunitătii de la persoane care au beneficiat de scutire de taxă, conform art. 142 alin. (1) lit. a) si e)-g) si art. 143 alin. (1) lit. h)-m), la cumpărare, la achizitia intracomunitară sau la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei; b) livrarea intracomunitară de către o persoană impozabilă revânzătoare de mijloace de transport noi scutite de taxă, conform art. 143 alin. (2) lit. b). (12) Persoana impozabilă revânzătoare nu are dreptul să înscrie taxa aferentă livrărilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, în facturile emise clientilor. Mentiunea «TVA inclusă si nedeductibilă» va înlocui suma taxei datorate, pe facturi si alte documente emise cumpărătorului. (13) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabilă revânzătoare care aplică regimul special trebuie să îndeplinească următoarele obligatii: a) să stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de taxă, conform art. 1561 si 1562; b) să tină evidenta operatiunilor pentru care se aplică regimul special. (14) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabilă revânzătoare care efectuează atât operatiuni supuse regimului normal de taxă, cât si regimului special, trebuie să îndeplinească următoarele obligatii: a) să tină evidente separate pentru operatiunile supuse fiecărui regim; b) să stabilească taxa colectată în cadrul regimului special pentru fiecare perioadă fiscală în care trebuie să depună decontul de taxă, conform art. 1561 si 1562. (15) Dispozitiile alin. (1)-(14) se aplică si vânzărilor prin licitatie publică efectuate de persoanele impozabile revânzătoare care actionează ca organizatori de vânzări prin licitatie publică în conditiile stabilite prin norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006. Regimul special pentru aurul de investitii Art. 1523. - (1) Aurul de investitii înseamnă: a) aurul, sub formă de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pietele de metale pretioase, având puritatea minimă de 9950/00, reprezentate sau nu prin hârtii de valoare, cu exceptia lingourilor sau plachetelor cu greutatea de cel mult 1 g; b) monedele de aur care îndeplinesc următoarele conditii: 1. au titlul mai mare sau egal cu 9000/00; 2. sunt reconfectionate după anul 1800; 3. sunt sau au constituit moneda legală de schimb în statul de origine; si 4. sunt vândute în mod normal la un pret care nu depăseste valoarea de piată liberă a aurului continut de monede cu mai mult de 80%; (2) Nu intră în sfera prezentului articol monedele vândute în scop numismatic. (3) Următoarele operatiuni sunt scutite de taxă: a) livrările, achizitiile intracomunitare si importul de aur de investitii, inclusiv investitiile în hârtii de valoare, pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat în conturi de aur si cuprinzând mai ales împrumuturile si schimburile cu aur care conferă un drept de proprietate sau de creantă asupra aurului de investitii, precum si operatiunile referitoare la aurul de investitii care constau în contracte la termen futures si forward, care dau nastere unui transfer al dreptului de proprietate sau de creantă asupra aurului de investitii; b) serviciile de intermediere în livrarea de aur de investitii, prestate de agenti care actionează în numele si pe seama unui mandant. (4) Persoana impozabilă care produce aurul de investitii sau transformă orice aur în aur de investitii poate opta pentru regimul normal de taxă pentru livrările de aur de investitii către altă persoană impozabilă, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a). (5) Persoana impozabilă care livrează în mod curent aur în scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de taxă, pentru livrările de aur de investitii prevăzut la alin. (1) lit. a) către altă persoană impozabilă, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a). (6) Intermediarul care prestează servicii de intermediere în livrarea de aur, în numele si în contul unui mandant, poate opta pentru taxare, dacă mandantul si-a exercitat optiunea prevăzută la alin. (4). (7) Optiunile prevăzute la alin. (4)-(6) se exercită printr-o notificare transmisă organului fiscal competent. Optiunea intră în vigoare la data înregistrării notificării la organele fiscale sau la data depunerii acesteia la postă, cu confirmare de primire, după caz, si se aplică tuturor livrărilor de aur de investitii efectuate de la data respectivă. În cazul optiunii exercitate de un intermediar, optiunea se aplică pentru toate serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar în beneficiul aceluiasi mandant care si-a exercitat optiunea prevăzută la alin. (5). În cazul exercitării optiunilor prevăzute la alin. (4)-(6), persoanele impozabile nu pot reveni la regimul special. (8) În cazul în care livrarea de aur de investitii este scutită de taxă, conform prezentului articol, persoana impozabilă are dreptul să deducă: a) taxa datorată sau achitată, pentru achizitiile de aur de investitii efectuate de la o persoană care si-a exercitat optiunea de taxare; b) taxa datorată sau achitată, pentru achizitiile intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior transformat în aur de investitii de persoana impozabilă sau de un tert în numele persoanei impozabile; c) taxa datorată sau achitată, pentru serviciile prestate în beneficiul său, constând în schimbarea formei, greutătii sau puritătii aurului, inclusiv aurului de investitii. (9) Persoana impozabilă care produce aur de investitii sau transformă aurul în aur de investitii are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii legate de productia sau transformarea aurului respectiv. (10) Pentru livrările de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 3250/00, precum si pentru livrările de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare către cumpărători persoane impozabile, cumpărătorul este persoana obligată la plata taxei, conform normelor. (11) Persoana impozabilă care comercializează aur de investitii va tine evidenta tuturor tranzactiilor cu aur de investitii si va păstra documentatia care să permită identificarea clientului în aceste tranzactii. Aceste evidente se vor păstra minimum 5 ani de la sfârsitul anului în care operatiunile au fost efectuate. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006. Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile Art. 1524. - (1) În întelesul prezentului articol: a) persoana impozabilă nestabilită înseamnă persoana impozabilă care nu are un sediu fix si nici nu este stabilită în Comunitate, căreia nu i se solicită din alte motive să se înregistreze în Comunitate în scopuri de TVA si care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile stabilite în Comunitate; b) stat membru de înregistrare înseamnă statul membru ales de persoana impozabilă, nestabilită pentru declararea începerii activitătii sale ca persoană impozabilă pe teritoriul comunitar, conform prezentului articol; c) stat membru de consum înseamnă statul membru în care serviciile electronice îsi au locul prestării, în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. f) 56 alin. (1) lit. k) din Directiva a 6-a112, în care beneficiarul, care nu actionează în calitate de persoană impozabilă în cadrul unei activităti economice, este stabilit, îsi are domiciliul sau resedinta obisnuită. (2) Persoana impozabilă nestabilită care prestează servicii electronice, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 26, unor persoane neimpozabile stabilite în Comunitate sau care îsi au domiciliul sau resedinta obisnuită într-un stat membru poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite într-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate către persoane neimpozabile stabilite în Comunitate. (3) În cazul în care o persoană impozabilă nestabilită optează pentru regimul special si alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operatiunilor taxabile, persoana respectivă trebuie să depună în format electronic o declaratie de începere a activitătii la organul fiscal competent. Declaratia trebuie să contină următoarele informatii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa postală, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul national de înregistrare fiscală, după caz, precum si o declaratie prin care se confirmă că persoana nu este înregistrată în scopuri de TVA în Comunitate. Modificările ulterioare ale datelor din declaratia de înregistrare trebuie aduse la cunostintă organului fiscal competent, pe cale electronică. (4) La primirea declaratiei de începere a activitătii organul fiscal competent va înregistra persoana nestabilită cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA si va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice. În scopul înregistrării nu este necesară desemnarea unui reprezentant fiscal. (5) Persoana impozabilă nestabilită trebuie să notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activitătii sau în caz de modificări ulterioare, care o exclud de la regimul special. (6) Persoana impozabilă nestabilită va fi scoasă din evidentă de către organul fiscal competent, dacă se îndeplineste una dintre următoarele conditii: a) persoana impozabilă informează organul fiscal că nu mai prestează servicii electronice; b) organul fiscal competent constată că operatiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat; c) persoana impozabilă nu mai îndeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special; d) persoana impozabilă încalcă în mod repetat regulile regimului special. (7) În termen de 20 de zile de la sfârsitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, un decont special de taxă, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, indiferent dacă au fost sau nu furnizate servicii electronice în perioada fiscală de raportare. (8) Decontul special de taxă trebuie să contină următoarele informatii: a) codul de înregistrare prevăzut la alin. (4); b) valoarea totală, exclusiv taxa, a prestărilor de servicii electronice, pentru perioada fiscală de raportare, cotele taxei aplicabile si valoarea corespunzătoare a taxei datorate fiecărui stat membru de consum în care taxa este exigibilă; c) valoarea totală a taxei datorate în Comunitate. (9) Decontul special de taxă de întocmeste în lei. În cazul în care prestările de servicii s-au efectuat în alte monede se va folosi, la completarea decontului, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrală Europeană pentru ziua respectivă sau cele din ziua următoare, dacă nu sunt publicate în acea zi. (10) Persoana impozabilă nestabilită trebuie să achite suma totală a taxei datorate Comunitătii într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, până la data la care are obligatia depunerii decontului special. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecărui stat membru, pentru serviciile electronice desfăsurate pe teritoriul lor, de persoana impozabilă nestabilită, înregistrată în România în scopuri de TVA. (11) Persoana impozabilă nestabilită trebuie să tină o evidentă suficient de detaliată a serviciilor pentru care se aplică acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum să determine dacă decontul prevăzut la alin. (7) este corect. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum. Persoana impozabilă nestabilită va păstra aceste evidente pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile. (12) Persoana impozabilă nestabilită care utilizează regimul special nu exercită dreptul de deducere prin decontul special de taxă, conform art. 1471, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei achitate, în conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. b), chiar dacă o persoană impozabilă stabilită în România nu ar avea dreptul la o compensatie similară în ceea ce priveste taxa sau un alt impozit similar, în conditiile prevăzute de legislatia tării în care îsi are sediul persoana impozabilă nestabilită. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006. - Litera c) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 61 din O.U.G. nr. 106/2007. CAPITOLUL XIII Obligatii __________ Titlul Capitolului XIII a fost modificat prin art. I pct. 127 din Legea nr. 343/2006. Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA Art. 153. - (1) Persoana impozabilă care este stabilită în România, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si realizează sau intentionează să realizeze o activitate economică ce implică operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează: a) înainte de realizarea unor astfel de operatiuni, în următoarele cazuri: 1. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăseste plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; 2. dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă; b) dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăseste plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care a atins sau depăsit acest plafon; c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru persoana impozabilă care: a) efectuează operatiuni în afara României care dau drept de deducere a taxei, conform art. 145 alin. (2) lit. b); b) efectuează operatiuni scutite de taxă si optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3). (3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoană impozabilă numai pentru că efectuează ocazional livrări intracomunitare de mijloace de transport noi. (4) O persoană impozabilă care nu este stabilită, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), si nici înregistrată în scopuri de TVA în România, care are sau nu un sediu fix în România si care este va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, înainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor în care persoana obligată la plata taxei pentru o livrare de bunuri sau prestare de servicii, este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente, înainte de efectuarea respectivei livrări de bunuri sau prestări de servicii. Sunt exceptate b)-g). Nu sunt obligate să se înregistreze în România conform acestui articol persoanele stabilite în afara Comunitătii, care efectuează servicii electronice către persoane neimpozabile din România si care sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate. (5) O persoană impozabilă nestabilită în România si neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are sau nu un sediu fix în România, care intentionează să efectueze o achizitie intracomunitară de bunuri, pentru care este obligată la plata taxei, conform art. 151, sau o livrare intracomunitară de bunuri scutită de taxă, va solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform acestui articol, înaintea efectuării achizitiei intracomunitare sau a livrării intracomunitare. (6) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate să solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5). (7) În cazul în care o persoană este obligată să se înregistreze, în conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), si nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu. (8) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în evidenta specială si în lista contribuabililor inactivi. Procedura de scoatere din evidentă este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dacă încetează situatia care a condus la scoaterea din evidentă. (9) Persoana înregistrată conform prezentului articol, în termen de 15 zile de la producerea oricăruia dintre evenimentele de mai jos, va anunta în scris organele fiscale competente cu privire la: a) modificări ale informatiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin altă metodă organului fiscal competent, în legătură cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare; b) încetarea activitătii sale economice. (10) Prin norme se stabilesc conditiile de aplicare a prevederilor prezentului articol. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 128 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 62 din O.U.G. nr. 106/2007. Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achizitii intracomunitare Art. 1531. - (1) Persoana impozabilă care nu este înregistrată si nu are obligatia să se înregistreze, conform art. 153, si persoana juridică neimpozabilă care intentionează să efectueze o achizitie intracomunitară în România au obligatia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol, înaintea efectuării achizitiei intracomunitare, în cazul în care valoarea achizitiei intracomunitare respective depăseste plafonul pentru achizitii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizitia intracomunitară. (2) Persoana impozabilă care nu este înregistrată si nu este obligată să se înregistreze, conform art. 153, si persoana juridică neimpozabilă pot solicita să se înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care realizează achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6). (3) Organele fiscale competente vor înregistra, în scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoană care solicită înregistrarea, conform alin. (1) sau (2). (4) Dacă persoana obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în conditiile alin. (1), nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu. (5) Persoana înregistrată în scopuri de TVA, conform alin. (1), poate solicita anularea înregistrării sale oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care a fost înregistrată, dacă valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depăsit plafonul de achizitii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior si dacă nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7). (6) Persoana înregistrată în scopuri de TVA, conform alin. (2), poate solicita anularea înregistrării oricând după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care a optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depăsit plafonul de achizitii în anul în care depune această solicitare sau în anul calendaristic anterior, dacă nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7). (7) Dacă după expirarea anului calendaristic prevăzut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevăzuti la alin. (6), care urmează celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabilă efectuează o achizitie intracomunitară în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol, se consideră că persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului în care a depăsit plafonul de achizitii intracomunitare. (8) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, dacă: a) persoana respectivă este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153; sau b) persoana respectivă are dreptul la anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicită anularea conform alin. (5) sau (6). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 129 din Legea nr. 343/2006. Prevederi generale referitoare la înregistrare Art. 154. - (1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 1531, are prefixul «RO», conform Standardului international ISO 3166 - alpha 2. (2) Anularea înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonerează de răspunderea care îi revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioară datei anulării si de obligatia de a solicita înregistrarea în conditiile prezentului titlu. (3) Departamentele unei institutii publice se pot înregistra pentru scopuri de TVA, dacă pot fi considerate ca parte distinctă din structura organizatorică a institutiei publice, prin care se realizează operatiuni impozabile. (4) Prin norme se stabilesc cazurile în care persoanele nestabilite în România pot fi scutite de înregistrarea pentru scopuri de TVA, conform prezentului capitol. (5) Persoanele înregistrate: a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. Informarea este optională, dacă persoana beneficiază de prestări de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-fg), lit. h) pct. 2 si lit. i); b) conform art. 1531 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizorului, de fiecare dată când realizează o achizitie intracomunitară de bunuri. Comunicarea codului este optională în cazul în care persoana respectivă beneficiază de prestări de servicii, conform art. 133 alin. (2) lit. c)-fg), lit. h) pct. 2 si lit. i). Pentru alte operatiuni constând în livrări de bunuri si prestări de servicii este interzisă comunicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA, obtinut în temeiul art. 1531, furnizorilor/prestatorilor sau clientilor. (6) Persoana impozabilă nestabilită în România, care si-a desemnat un reprezentant fiscal, va comunica denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 reprezentantului său fiscal, clientilor si furnizorilor săi, pentru operatiunile efectuate sau de care a beneficiat în România. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 130 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 63 din O.U.G. nr. 106/2007. Facturarea Art. 155. - (1) Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fără drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisă. De asemenea, persoana impozabilă trebuie să emită o factură către fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care a încasat avansurile, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisă. (2) Persoana înregistrată conform art. 153 trebuie să autofactureze, în termenul prevăzut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii către sine. (3) Persoana impozabilă va emite o factură, în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vânzare la distantă pe care a efectuat-o, în conditiile art. 132 alin. (2). (4) Persoana impozabilă va emite o autofactură, în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru, în conditiile art. 128 alin. (10). (5) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informatii: a) numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic; b) data emiterii facturii; c) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevăzut la art. 153, după caz, ale persoanei impozabile care emite factura; d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei; e) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale cumpărătorului de bunuri sau servicii, după caz; f) numele si adresa cumpărătorului, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cumpărătorul este înregistrat, conform art. 153, precum si adresa exactă a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. d); g) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealaltă parte contractantă nu este stabilită în România si si-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană obligată la plata taxei; h) codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i); i) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identifică cumpărătorul în celălalt stat membru, în cazul operatiunii prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a); j) codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitară în România, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 153 sau 1531, al cumpărătorului, în cazul aplicării art. 126 alin. (4) lit. b); k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitătile prevăzute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi; l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, cu exceptia cazului în care factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau încasării avansului; m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cotă, scutire sau operatiune netaxabilă, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret; n) indicarea, în functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a următoarelor mentiuni: 1. în cazul în care nu se datorează taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest prezentul titlu sau din Directiva a 6-a,112 ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fără drept de deducere», «neimpozabilă în România» sau, după caz, «neinclus în baza de impozitare»; 2. în cazul în care taxa se datorează de beneficiar în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g) sau ale art. 160, , o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a 112 ori mentiunea «taxare inversă» pentru operatiunile prevăzute la art. 160; 3. în cazul în care se aplică regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 1521 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice altă trimitere care să indice faptul că a fost aplicat regimul special; 4. dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti, trimiterea la art. 1522 sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altă trimitere care să indice faptul că a fost aplicat unul dintre regimurile respective; o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune; p) orice altă mentiune cerută de acest titlu. (6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii. (7) Prin derogare de la alin. (1) si fără să contravină prevederilor alin. (3), persoana impozabilă este scutită de obligatia emiterii facturii, pentru următoarele operatiuni, cu exceptia cazului în care beneficiarul solicită factura: a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau a abonamentelor; b) livrările de bunuri prin magazinele de comert cu amănuntul si prestările de servicii către populatie, consemnate în documente, fără nominalizarea cumpărătorului; c) livrările de bunuri si prestările de servicii consemnate în documente specifice, care contin cel putin informatiile prevăzute la alin. (5). (8) Prin norme se stabilesc conditiile în care: a) se poate întocmi o factură centralizatoare pentru mai multe livrări separate de bunuri sau prestări separate de servicii; b) se pot emite facturi de către cumpărător sau client în numele si în contul furnizorului/prestatorului; c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice; d) se pot emite facturi de către un tert în numele si în contul furnizorului/prestatorului; e) se pot păstra facturile într-un anumit loc. (9) Prin derogare exceptie de la dispozitiile alin. (5), se pot întocmi facturi simplificate în cazurile stabilite prin norme. Indiferent de situatie, trebuie ca facturile emise în sistem simplificat să contină cel putin următoarele informatii: a) data emiterii; b) identificarea persoanei impozabile emitente; c) identificarea tipurilor de bunuri si servicii furnizate; d) suma taxei de achitat sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia. (10) Orice document sau mesaj care modifică si care se referă în mod specific si fără ambiguităti la factura initială va fi tratat ca o factură. (11) România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în formă electronică drept facturi, dacă acestea îndeplinesc conditiile prevăzute de prezentul articol. (12) În situatia în care pachete care contin mai multe facturi sunt transmise sau puse la dispozitie aceluiasi destinatar prin mijloace electronice, informatiile care sunt comune facturilor individuale pot fi mentionate o singură dată, cu conditia ca acestea să fie accesibile pentru fiecare factură. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 131 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (1), lit. (n) de la alin. (5) si alineatul (9) au fost modificate prin art. I pct. 64 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatele (10), (11) si (12) au fost introduse prin art. I pct. 65 din O.U.G. nr. 106/2007. Alte documente Art. 1551. - (1) Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei, în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-e) si g) si ale art. 151, trebuie să autofactureze, până cel mai târziu în a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator. (2) Autofactura prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele informatii: a) un număr de ordine secvential si data emiterii autofacturii; b) denumirea/numele si adresa părtilor implicate în operatiune; c) codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 153 sau, după caz, la art. 1531, al persoanei care emite autofactura; d) data faptului generator, în cazul unei achizitii intracomunitare; e) elementele prevăzute la art. 155 alin. (5) lit. j); f) indicarea, pe cote, a bazei de impozitare si suma taxei datorate; g) numărul sub care este înscrisă autofactura în jurnalul de cumpărări, în registrul pentru nontransferuri sau în registrul bunurilor primite, pentru bunurile mobile corporale, transportate dintr-un alt stat membru în România, pe care persoana impozabilă trebuie să le completeze, conform art. 156 alin. (4). (3) La primirea facturii privind operatiunile prevăzute la alin. (1), persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă va înscrie pe factură o referire la autofacturare, iar pe autofactură, o referire la factură. (4) În cazul livrărilor în vederea testării sau pentru verificarea conformitătii, a stocurilor în regim de consignatie sau a stocurilor puse la dispozitie clientului, la data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabilă va emite către destinatarul bunurilor un document care cuprinde următoarele informatii: a) un număr de ordine secvential si data emiterii documentului; b) denumirea/numele si adresa părtilor; c) data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor; d) denumirea si cantitatea bunurilor. (5) În cazurile prevăzute la alin. (4), persoana impozabilă trebuie să emită un document către destinatarul bunurilor, în momentul returnării partiale sau integrale a bunurilor de către acesta din urmă. Acest document trebuie să cuprindă informatiile prevăzute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, care este înlocuită de data primirii bunurilor. (6) Pentru operatiunile mentionate la alin. (4), factura se emite în momentul în care destinatarul devine proprietarul bunurilor si cuprinde o referire la documentele emise conform alin. (4) si (5). (7) Documentele prevăzute la alin. (4) si (5) nu trebuie emise în situatia în care persoana impozabilă efectuează livrări de bunuri în regim de consignatie sau livrează bunuri pentru stocuri puse la dispozitie clientului, din România în alt stat membru care nu aplică măsuri de simplificare, situatie în care trebuie să autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin. (4). (8) În cazul în care persoana impozabilă care pune la dispozitie bunurile sau le expediază destinatarului nu este stabilită în România, nu are obligatia să emită documentele prevăzute la alin. (4) si (5). În acest caz, persoana impozabilă care este destinatarul bunurilor în România va fi cea care va emite un document care cuprinde informatiile prevăzute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este înlocuită de data primirii bunurilor. (9) Persoana impozabilă care primeste bunurile în România, în cazurile prevăzute la alin. (8), va emite, de asemenea, un document, în momentul returnării partiale sau integrale a bunurilor. Acest document cuprinde informatiile prevăzute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este înlocuită de data la care bunurile sunt returnate. În plus, se va face o referintă la acest document în factura primită, la momentul la care persoana impozabilă devine proprietara bunurilor sau la momentul la care se consideră că bunurile i-au fost livrate. (10) Transferul partial sau integral de active, prevăzut la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), se va evidentia într-un document întocmit de părtile implicate în operatiune, fiecare parte primind un exemplar al acestuia. Acest document trebuie să contină următoarele informatii: a) un număr de ordine secvential si data emiterii documentului; b) data transferului; c) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 153, al ambelor părti, după caz; d) o descriere exactă a operatiunii; e) valoarea transferului. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 132 din Legea nr. 343/2006. Evidenta operatiunilor Art. 156. - (1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie să tină evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate în desfăsurarea activitătii lor economice. (2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifică drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul desfăsurării oricărei operatiuni, trebuie să tină evidente pentru orice operatiune reglementată de prezentul titlu. (3) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie să tină evidente corecte si complete ale tuturor achizitiilor intracomunitare. (4) Evidentele prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie întocmite si păstrate astfel încât să cuprindă informatiile, documentele si conturile, inclusiv registrul nontransferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat membru, în conformitate cu prevederile din norme. (5) În cazul asociatiilor în participatiune care nu constituie o persoană impozabilă, drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizează veniturile si cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părti. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 133 din Legea nr. 343/2006. Perioada fiscală Art. 1561. - (1) Perioada fiscală este luna calendaristică. (2) Prin derogare de la alin. (1), perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care nu a depăsit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. (3) Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului trebuie să declare, cu ocazia înregistrării conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârsitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăseste plafonul prevăzut la alin. (2), recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârsitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. (4) Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153, în cursul anului, trebuie să declare cu ocazia înregistrării cifra de afaceri obtinută, recalculată în baza activitătii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăseste plafonul prevăzut la alin. (2), în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică, conform alin. (1). Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăseste plafonul prevăzut la alin. (2), persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. (5) Dacă cifra de afaceri efectiv obtinută în anul înregistrării, recalculată în baza activitătii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăseste plafonul prevăzut la alin. (2), în anul următor, perioada fiscală va fi luna calendaristică, conform alin. (1). Dacă această cifră de afaceri efectivă nu depăseste plafonul prevăzut la alin. (2), persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală. (6) Persoana impozabilă care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare în care să mentioneze cifra de afaceri din anul precedent, obtinută sau, după caz, recalculată. (7) Prin norme se stabilesc situatiile si conditiile în care se poate folosi o altă perioadă fiscală decât luna sau trimestrul calendaristic, cu conditia ca această perioadă să nu depăsească un an calendaristic. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 134 din Legea nr. 343/2006. Decontul de taxă Art. 1562. - (1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie să depună la organele fiscale competente, pentru fiecare perioadă fiscală, un decont de taxă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă. (2) Decontul de taxă întocmit de persoanele înregistrate conform art. 153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere în perioada fiscală de raportare si, după caz, suma taxei pentru care se exercită dreptul de deducere, în conditiile prevăzute la art. 1471 alin. (2), suma taxei colectate a cărei exigibilitate ia nastere în perioada fiscală de raportare si, după caz, suma taxei colectate care nu a fost înscrisă în decontul perioadei fiscale în care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevăzute în modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice. (3) Datele înscrise incorect într-un decont de taxă se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor înscrie la rândurile de regularizări. Alte declaratii Art. 1563. - (1) Persoanele înregistrate conform art. 1531, dar neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, trebuie să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă pentru: a) achizitii intracomunitare, altele decât achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile; b) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. c), d) si e). (2) Persoanele impozabile neînregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, trebuie să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. b). (3) Persoanele care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, trebuie să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă privind achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi. (4) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 si persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, trebuie să întocmească si să depună la organele fiscale competente un decont special de taxă pentru: a) achizitii intracomunitare de produse accizabile; b) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. f), cu exceptia situatiei în care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitară; c) operatiuni pentru care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) lit. g). (5) Decontul special de taxă pe valoarea adăugată trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice si se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor, în situatiile prevăzute la alin. (1)-(4). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei. (6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 10.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrătoare a anului, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care apartin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informatii: a) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii precum si suma taxei, către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; b) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii si suma taxei aferente, către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. (7) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), dar excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este între 10.000 si 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar din ultima zi lucrătoare a anului, trebuie să comunice, printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informatii: a) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; b) suma totală a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; c) suma totală si taxa aferentă a achizitiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153; d) suma totală a achizitiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. (8) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, care prestează servicii de transport international trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, suma totală a veniturilor obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din România. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 134 din Legea nr. 343/2006. - Partea introductivă de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 66 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatele (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 67 din O.U.G. nr. 106/2007. - Partea introductivă de la alin. (4) a fost modificată prin art. I pct. 68 din O.U.G. nr. 106/2007. Declaratia recapitulativă Art. 1564. - (1) Fiecare persoană impozabilă, înregistrată conform art. 153, trebuie să întocmească si să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaratie recapitulativă privind livrările intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde următoarele informatii: a) suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei, în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) si d) pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere în trimestrul calendaristic respectiv; b) suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, prevăzute la art. 1321 alin. (5) lit. b), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare care are desemnat un cod T, si pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere în trimestrul calendaristic respectiv. (2) Fiecare persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 si 1531, trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unui trimestru calendaristic, o declaratie recapitulativă privind achizitiile intracomunitare, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care va cuprinde următoarele informatii: a) suma totală a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care această persoană impozabilă este obligată la plata taxei, conform art. 151, si pentru care exigibilitatea taxei a intervenit în trimestrul calendaristic respectiv; b) suma totală a achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoană obligată la plata taxei, în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) lit. e). (3) Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 134 din Legea nr. 343/2006. Plata taxei la buget Art. 157. - (1) Orice persoană trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale până la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevăzute la art. 1562 si 1563. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabilă înregistrată conform art. 153 va evidentia în decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferentă achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate în beneficiul său, pentru care respectiva persoană este obligată la plata taxei, în conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g). (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxă, se plăteste la organul vamal, în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata drepturilor de import. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 2007 - -31 decembrie 2008 inclusiv, 2011 inclusiv nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, care au obtinut certificat de amânare de la plată, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor publice. . De la data de 1 ianuarie 200912, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153. (5) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (4) evidentiază taxa aferentă bunurilor importate în decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471. (6) În cazul în care persoana impozabilă nu este stabilită în România si este scutită, în conditiile art. 154 alin. (4), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie să emită o decizie în care să precizeze modalitatea de plată a taxei pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei. (7) Începând cu data de 15 aprilie 2007 inclusiv, pentru importul de bunuri scutit de taxă în conditiile prevăzute la art. 142 alin. (1) lit. l), taxa pe valoarea adăugată se garantează la organele vamale. Garantia privind taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor importuri se eliberează la solicitarea importatorilor în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 135 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (4) si (5) au Alineatul (5) a fost modificate prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 22/2007. - Alineatul (7) a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 22/2007. - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 69 din O.U.G. nr. 106/2007. Responsabilitatea plătitorilor si a organelor fiscale Art. 158. - (1) Orice persoană obligată la plata taxei poartă răspunderea pentru calcularea corectă si plata la termenul legal a taxei către bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a decontului si declaratiilor prevăzute la art. 1562 si 1563, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu si legislatiei vamale în vigoare. (2) Taxa se administrează de către organele fiscale si de autoritătile vamale, pe baza competentelor lor, asa cum sunt prevăzute în prezentul titlu, în norme si în legislatia vamală în vigoare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 136 din Legea nr. 343/2006. Registrul persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată Art. 1581. - Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală va lua măsuri pentru crearea unei baze de date electronice, care să contină informatii asupra tranzactiilor desfăsurate de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în vederea realizării schimbului de informatii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 33/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 317/2006. CAPITOLUL XIV Dispozitii comune Corectarea documentelor Art. 159. - (1) Corectarea informatiilor înscrise în facturi sau în alte documente care tin loc de factură se efectuează astfel: a) în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează si se emite un nou document; b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numărul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continând informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul si data documentului corectat. (2) În situatiile prevăzute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 138 lit. d). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 137 din Legea nr. 343/2006. Măsuri de simplificare Art. 160. - (1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prevăzute la alin. (2) au obligatia să aplice măsurile de simplificare prevăzute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea măsurilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât si beneficiarul să fie înregistrati în scopuri de TVA, conform art. 153. (2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea cărora se aplică măsurile de simplificare sunt: a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare; b) clădirile, părtile de clădire si terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare; c) lucrările de constructii-montaj; d) b) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele aflate în stare de faliment declarată prin hotărâre definitivă si irevocabilăpentru care s-a deschis procedura de insolventă, cu exceptia bunurilor livrate în cadrul comertului cu amănuntul; ec) materialul lemnos, conform prevederilor din norme. (3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri prevăzute la alin. (2) furnizorii sunt obligati să înscrie mentiunea «taxare inversă», fără să înscrie taxa aferentă. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa aferentă, pe care o evidentiază atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Pentru operatiunile supuse măsurilor de simplificare nu se face plata taxei între furnizor si beneficiar. (4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplică si prevederile art. 147, în functie de destinatia achizitiilor respective. (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii/prestatorii, cât si beneficiarii. În situatia în care furnizorul/prestatorul nu a mentionat «taxare inversă» în facturile emise pentru bunurile/serviciile care se încadrează la alin. (2), beneficiarul este obligat să aplice taxare inversă, să nu facă plata taxei către furnizor/prestator, să înscrie din proprie initiativă mentiunea «taxare inversă» în factură si să îndeplinească obligatiile prevăzute la alin. (3). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 138 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 70 din O.U.G. nr. 106/2007. Măsuri de simplificare Art. 1601. - Abrogat. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 82 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. - Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 139 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL XV Dispozitii tranzitorii Dispozitii tranzitorii Art. 161. - (1) În aplicarea alin. (2)-(14): a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat /considerată ca fiind construit î/construită înainte de data aderării, dacă acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizată prima dată înainte de data aderării; b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat /considerată achizitionat/achizitionată înainte de data aderării, dacă formalitătile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător s-au îndeplinit înainte de data aderării; c) un transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau o parte unei părti a acestuia este considerat transformat se consideră efectuată până la data aderării dacă, după transformare sau modernizat până la modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizată prima dată înainte de data aderării dacă, după transformare sau modernizare, a fost utilizat prima dată înainte de data aderării.; d) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei părti a acestuia se consideră efectuată după data aderării dacă, după transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizată prima dată după data aderării; e) prevederile alin. (4), (6), (10) si (12) se aplică numai pentru lucrările de modernizare sau transformare începute înainte de data aderării, care au fost finalizate după data aderării, care nu depăsesc 20% din valoarea bunului imobil sau a părtii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare. (2) Persoana impozabilă care a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei si care, la sau după data aderării, nu optează pentru taxare sau anulează optiunea de taxare a oricăreia dintre operatiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor. (3) Persoana impozabilă care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării, optează pentru taxarea oricăreia dintre operatiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau după data aderării, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibilă aferentă, conform normelor. (4) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării, este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării nu depăseste 20% din valoarea bunului imobil sau a părtii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana impozabilă, care a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, care nu optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anulează optiunea de taxare, la sau după data aderării, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor. (5) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării, este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării depăseste 20% din valoarea bunului imobil sau a părtii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana impozabilă, care a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, nu optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anulează optiunea de taxare, la sau după data aderării, va ajusta taxa deductibilă aferentă, conform prevederilor art. 149. (6) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării, este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării nu depăseste 20% din valoarea bunului imobil sau a părtii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau după data aderării, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibilă aferentă, conform normelor. (7) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderării, este transformat sau modernizat după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării depăseste 20% din valoarea bunului imobil sau a părtii acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau după data aderării, va ajusta taxa, conform prevederilor art. 149. (8) Persoana impozabilă care a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente unei constructii sau unei părti din aceasta, terenului pe care este situată sau oricărui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderării, si care, la sau după data aderării, nu optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibilă aferentă, în conditiile prevăzute la art. 149, dar perioada de ajustare este limitată la 5 ani. (9) Persoana impozabilă care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente unei constructii sau unei părti din aceasta, terenului pe care este situată sau oricărui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderării, si care optează la sau după data aderării, pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibilă aferentă conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitată la 5 ani. (10) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situată sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderării, sunt transformate sau modernizate după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării nu depăseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabilă, care a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, nu optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau după data aderării, va ajusta taxa dedusă înainte si după data aderării, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitată la 5 ani. (11) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situată sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderării, sunt transformate sau modernizate după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării depăseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana impozabilă, care a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, nu optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau după data aderării, va ajusta taxa dedusă înainte si după data aderării, conform art. 149. (12) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situată sau orice alt teren care nu este construibil, construite, transformate sau modernizate înainte de data aderării, sunt transformate sau modernizate după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării nu depăseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, persoana impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau după data aderării, va ajusta taxa nededusă înainte si după data aderării, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitată la 5 ani. (13) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situată sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderării, sunt transformate sau modernizate după data aderării, iar valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării depăseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabilă, care nu a avut dreptul la deducerea integrală sau partială a taxei aferente, optează pentru taxarea operatiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) la sau după data aderării, va ajusta taxa nededusă înainte si după data aderării, conform art. 149. (14) Prevederile alin. (8)-(13) nu sunt aplicabile în cazul livrării unei constructii noi sau a unei părti din aceasta, astfel cum este definită la art. 141 alin. (2) lit. f). (15) În cazul contractelor de vânzare de bunuri cu plata în rate, încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se derulează si după data aderării, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente după data aderării intervine la fiecare dintre datele specificate în contract pentru plata ratelor. În cazul contractelor de leasing încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, si care se derulează si după data aderării, dobânzile aferente ratelor scadente după data aderării nu se cuprind în baza de impozitare a taxei. (16) În cazul bunurilor mobile corporale introduse în tară înainte de data aderării de societătile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, si care au fost plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a taxei pe valoarea adăugată, dacă sunt achizitionate după data aderării de către utilizatori, se vor aplica reglementările în vigoare la data intrării în vigoare a contractului. (17) Obiectivele de investitii finalizate printr-un bun de capital, al căror an următor celui de punere în functiune este anul aderării României la Uniunea Europeană, se supun regimului de ajustare a taxei deductibile prevăzut la art. 149. (18) Certificatele de scutire de taxă eliberate până la data aderării pentru livrări de bunuri si prestări de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din străinătate si din tară sau de persoane fizice îsi păstrează valabilitatea pe perioada derulării obiectivelor. Nu sunt admise suplimentări ale certificatelor de scutire după data de 1 ianuarie 2007. (19) În cazul contractelor ferme, încheiate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplică prevederile legale în vigoare la data intrării în vigoare a contractelor, pentru următoarele operatiuni: a) activitătile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetaredezvoltare si inovare, în programele-nucleu si în planurile sectoriale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si activitătile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate în parteneriat international, regional si bilateral; b) lucrările de constructii, amenajări, reparatii si întretinere la monumentele care comemorează combatanti, eroi, victime ale războiului si ale Revolutiei din decembrie 1989. (20) Actelor aditionale la contractele prevăzute la alin. (19), încheiate după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare după data aderării. (21) Pentru garantiile de bună executie retinute din contravaloarea lucrărilor de constructii-montaj, evidentiate ca atare în facturi fiscale până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplică prevederile legale în vigoare la data constituirii garantiilor respective, în ceea ce priveste exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată. (22) Pentru lucrările imobiliare care se finalizează într-un bun imobil, pentru care antreprenorii generali au optat, înainte de data de 1 ianuarie 2007, ca plata taxei să se efectueze la data livrării bunului imobil, se aplică prevederile legale în vigoare la data la care si-au exprimat această optiune. (23) Asocierile în participatiune dintre persoane impozabile române si persoane impozabile stabilite în străinătate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite în străinătate, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, conform legislatiei în vigoare la data constituirii, se consideră persoane impozabile distincte si rămân înregistrate în scopuri de TVA, până la data finalizării contractelor pentru care au fost constituite. (24) Operatiunile efectuate de la data aderării în baza unor contracte în derulare la această dată vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu exceptiile prevăzute de prezentul articol si de art. 1611. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 140 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (18) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 110/2006. - Atentie! potrivit art. II si IV din Legea nr. 343/2006, de la data de 04/08/2006, prevederile alin. (15) al art. 161 din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplică în situatia în care, prin acte aditionale încheiate după data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prevederilor prezentei legi, valabilitatea contractelor de vânzare cu plata în rate si/sau a contractelor de leasing este prelungită după data aderării. - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 106/2007. Operatiuni efectuate înainte si de la data aderării Art. 1611. - (1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor aplica în continuare de la data aderării, până la iesirea bunurilor din aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spatiul comunitar, asa cum era acesta înaintea datei aderării: a) au intrat în România înaintea datei aderării; si b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în România; si c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei aderării. (2) Aparitia oricăruia dintre evenimentele de mai jos la sau după data aderării se va considera ca import în România: a) iesirea bunurilor în România din regimul de admitere temporară în care au fost plasate înaintea datei aderării în conditiile mentionate la alin. (1), chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale; b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate înaintea datei aderării, în conditiile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu au fost respectate prevederile legale; c) încheierea în România a unei proceduri interne de tranzit initiate în România înaintea datei aderării, în scopul livrării de bunuri cu plata în România înaintea datei aderării, de către o persoană impozabilă care actionează ca atare. Livrarea de bunuri prin postă va fi considerată în acest scop procedură internă de tranzit; d) încheierea în România a unei proceduri de tranzit extern initiate înaintea datei aderării; e) orice neregulă sau încălcare a legii, săvârsită în România în timpul unei proceduri interne de tranzit initiate în conditiile prevăzute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de tranzit extern prevăzute la lit. d); f) utilizarea în România, de la data aderării, de către orice persoană, a bunurilor livrate acesteia înaintea datei aderării, din Bulgaria sau din teritoriul comunitar, asa cum era acesta înaintea datei aderării, dacă: 1. livrarea bunurilor a fost scutită sau era probabil că va fi scutită, în conditiile art. 143 alin. (1) lit. a) si b); si 2. bunurile nu au fost importate înaintea datei aderării, în Bulgaria sau în spatiul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării. (3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre situatiile mentionate la alin. (2), nu există niciun fapt generator de taxă dacă: a) bunurile sunt expediate sau transportate în afara teritoriului comunitar, astfel cum este acesta de la data aderării; sau b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezintă mijloace de transport si sunt reexpediate sau transportate către statul membru din care au fost exportate si către persoana care le-a exportat; sau c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezintă mijloacele de transport care au fost achizitionate sau importate înaintea datei aderării, în conditiile generale de impozitare din România, Republica Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, si/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această conditie se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a respectivelor mijloace de transport care au fost achizitionate sau importate înaintea datei aderării, în conditiile generale de impozitare din România, Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderării, si/sau nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Această conditie se consideră îndeplinită atunci când data primei utilizări a respectivelor mijloace de transport este anterioară datei de 1 ianuarie 1999 si suma taxei datorate la import este nesemnificativă, conform prevederilor din norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 141 din Legea nr. 343/2006. - Litera c) de la alin. (3) a fost modificată prin art. I pct. 72 din O.U.G. nr. 106/2007. Directive transpuse Art. 1612. - Prezentul titlu transpune Directiva a 6-a, cu modificările si completările ulterioare112. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 141 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 73 din O.U.G. nr. 106/2007. TITLUL VII Accize si alte taxe speciale __________ Denumirea Titlului VII a fost modificată prin art. I pct. 142 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL I Accize armonizate SECŢIUNEA 1 Dispozitii generale Sfera de aplicare Art. 162. - Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din productia internă sau din import: a) bere; b) vinuri; c) băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri; d) produse intermediare; e) alcool etilic; f) tutun prelucrat; g) produse energetice; h) energie electrică. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 143 din Legea nr. 343/2006. Definitii Art. 163. - În întelesul prezentului titlu, se vor folosi următoarele definitii: a) produsele accizabile sunt produsele prevăzute la art. 162; b) productia de produse accizabile reprezintă orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice formă; c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritătii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat, în exercitiul activitătii, în anumite conditii prevăzute de prezentul titlu si de norme; d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamală, conform Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României potrivit legislatiei vamale în vigoare; e) antrepozitarul autorizat este persoana fizică sau juridică autorizată de autoritatea fiscală competentă, în exercitarea activitătii acesteia, să producă, să transforme, să detină, să primească si să expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal; f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform căruia plata accizelor este suspendată pe perioada producerii, transformării, detinerii si deplasării produselor; g) documentul administrativ de însotire a mărfii - DAI este documentul care trebuie folosit la miscarea produselor accizabile în regim suspensiv; h) documentul de însotire simplificat - DIS este documentul care trebuie folosit la miscarea intracomunitară a produselor accizabile cu accize plătite; i) codul NC reprezintă pozitia tarifară, subpozitia tarifară sau codul tarifar, conform Nomenclaturii combinate din Tariful asa cum este prevăzută/prevăzut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifară si statistică si la tariful vamal comun valabil în anul anterior anului în curs, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificări în nomenclatura combinată a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevăzute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme; j) operatorul înregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată să primească în exercitarea activitătii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv; k) operatorul neînregistrat este persoana fizică sau juridică autorizată îsă primească cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale să efectueze, cu titlu ocazional, aceleasi operatiuni prevăzute pentru operatorul înregistrat, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 144 din Legea nr. 343/2006. - Literele d), i) si k) au fost modificate prin art. I pct. 74 din O.U.G. nr. 106/2007. Teritoriul comunitar Art. 1631. - (1) Prevederile cap. I din prezentul titlu se aplică pe teritoriul Comunitătii, asa cum este definit pentru fiecare stat membru de Tratatul de înfiintare a Comunitătii Economice Europene si în special la art. 227, cu exceptia următoarelor teritorii nationale: a) pentru Republica Federală Germania: Insula Heligoland si teritoriul Busingen; b) pentru Republica Italiană: Livigno, Campione d'Italia si apele italiene ale lacului Lugano; c) pentru Regatul Spaniei: Ceuta, Melilla si Insulele Canare; d) pentru Republica Franceză: teritoriile de peste mări. (2) Operatiunile efectuate provenind din sau având ca destinatie: a) Principatul Monaco, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Franceză; b) Jungholz si Mittelberg (Kleines Walsertal), vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Federală Germania; c) Insula Man, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord; d) San Marino, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Italiană. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 145 din Legea nr. 343/2006. Faptul generator Art. 164. - Produsele prevăzute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 146 din Legea nr. 343/2006. Exigibilitatea Art. 165. - Acciza este exigibilă în momentul eliberării pentru consum sau când se constată pierderi sau lipsuri de produse accizabile. Eliberarea pentru consum Art. 166. - (1) În întelesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezintă: a) orice iesire, inclusiv ocazională, a produselor accizabile din regimul suspensiv; b) orice productie, inclusiv ocazională, de produse accizabile în afara regimului suspensiv; c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile - cu exceptia energiei electrice, gazului natural, cărbunelui si cocsului -, dacă produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv; d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă; e) orice detinere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu; f) receptia, de către un operator înregistrat sau neînregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. (2) Eliberare pentru consum se consideră si detinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru si pentru care acciza nu a fost plătită în România. (3) Nu se consideră eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în conditiile prevăzute la sectiunea a 5-a din prezentul capitol si conform prevederilor din norme, către: a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru; b) un comerciantoperator înregistrat în alt stat membru; c) un comerciantoperator neînregistrat în alt stat membru; d) o tară din afara teritoriului comunitar. (4) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile într-un antrepozit fiscal, datorată unor cazuri fortuite sau de fortă majoră ori neîndeplinirii conditiilor legale de comercializare, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 147 din Legea nr. 343/2006. - Literele b) si c) de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 75 din O.U.G. nr. 106/2007. Importul Art. 167. - (1) În întelesul prezentului titlu, import reprezintă orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia: a) plasării produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România; b) distrugerii sub supravegherea autoritătii vamale a produselor accizabile; c) plasării produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în conditiile prevăzute de legislatia vamală în vigoare. (2) Se consideră, de asemenea, import: a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul rămâne în România; b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv; c) aparitia oricărui alt eveniment care generează obligatia plătii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 148 din Legea nr. 343/2006. Producerea si detinerea în regim suspensiv Art. 168. - (1) Este interzisă producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal. (2) Este interzisă detinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost plătită. (3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică pentru berea, vinurile si băuturile fermentate, altele decât bere si vinuri, produse în gospodăriile individuale pentru consumul propriu. (4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică pentru energie electrică, gaz natural, cărbune si cocs. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 149 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 2-a Produse accizabile Bere Art. 169. - (1) În întelesul prezentului titlu, bere reprezintă orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de băuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, si într-un caz si în altul, o concentratie alcoolică mai mare de 0,5% în volum. (2) Pentru berea produsă de micii producători independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominală care nu depăseste 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelasi regim se aplică si pentru berea provenită de la micii producători independenti din statele membre, care au o capacitate nominală de productie ce nu depăseste 200.000 hl/an. (3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producător de bere are obligatia de a depune la autoritatea fiscală competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaratie pe propria răspundere privind capacitătile de productie pe care le detine, conform prevederilor din norme. (4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor toti operatorii economici mici producători care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii: sunt operatori economici producători de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fată de orice alt operator economic producător de bere; utilizează instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricărui alt operator economic producător de bere si nu functionează sub licenta de produs a altui operator economic producător de bere. (5) În situatia în care antrepozitarul autorizat pentru productia de bere, care beneficiază de nivelul redus al accizelor, îsi măreste capacitatea de productie prin achizitionarea de noi capacităti sau extinderea celor existente, acesta va înstiinta în scris autoritatea fiscală competentă despre modificările produse, va calcula si va vărsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzător noii capacităti de productie, începând cu luna imediat următoare celei în care a avut loc punerea în functiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme. (6) Este exceptată de la plata accizelor berea fabricată de persoana fizică si consumată de către aceasta si membrii familiei sale, cu conditia să nu fie vândută. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 150 din Legea nr. 343/2006. Vinuri Art. 170. - (1) În întelesul prezentului titlu, vinurile sunt: a) vinuri linistite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 si 2205, cu exceptia vinului spumos, asa cum este definit la lit. b), si care: 1. au o concentratie alcoolică mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depăseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare; sau 2. au o concentratie alcoolică mai mare de 15% în volum, dar care nu depăseste 18% în volum, au fost obtinute fără nici o îmbogătire, si la care alcoolul continut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare. b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205, si care: 1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în solutie egală sau mai mare de 3 bari; si 2. au o concentratie alcoolică care depăseste 1,2% în volum, dar care nu depăseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare. (2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizică si consumat de către aceasta si membrii familiei sale, cu conditia să nu fie vândut. Băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri Art. 171. - (1) În întelesul prezentului titlu, băuturile fermentate, altele decât bere si vinuri, reprezintă: a) alte băuturi fermentate linistite care se încadrează la codurile NC 2204 si 2205 si care nu sunt prevăzute la art. 170, ca si toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu exceptia altor băuturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b), si a produsului prevăzut la art. 169, având: 1. o concentratie alcoolică ce depăseste 1,2% în volum, dar nu depăseste 10% în volum; sau 2. o concentratie alcoolică ce depăseste 10% în volum, dar nu depăseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare. b) alte băuturi fermentate spumoase care se încadrează la codurile: NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 si 2205, care nu intră sub incidenta art. 170 si care sunt prezentate în sticle închise cu un dop tip ciupercă, fixat cu ajutorul legăturilor sau care sunt sub presiune datorată dioxidului de carbon în solutie egală sau mai mare de 3 bari, si care: 1. au o concentratie alcoolică care depăseste 1,2% în volum, dar nu depăseste 13% în volum; sau 2. au o concentratie alcoolică care depăseste 13% în volum, dar nu depăseste 15% în volum si la care alcoolul continut în produsul finit rezultă în întregime din fermentare. (2) Sunt exceptate de la plata accizelor băuturile fermentate, altele decât bere si vinuri, fabricate de persoana fizică si consumate de către aceasta si membrii familiei sale, cu conditia să nu fie vândute. Produse intermediare Art. 172. - (1) În întelesul prezentului titlu, produsele intermediare reprezintă toate produsele care au o concentratie alcoolică ce depăseste 1,2% în volum, dar nu depăseste 22% în volum, si care se încadrează la codurile: NC 2204, 2205 si 2206 00, dar care nu intră sub incidenta art. 169-171. (2) se consideră produse intermediare si orice băutură fermentată linistită prevăzută la art. 171 alin. (1) lit. a), care are o concentratie alcoolică ce depăseste 5,5% în volum si care nu rezultă în întregime din fermentare, si orice băutură fermentată spumoasă prevăzută la art. 171 alin. (1) lit. b), care are o concentratie alcoolică ce depăseste 8,5% în volum si care nu rezultă în întregime din fermentare. Alcool etilic Art. 173. - (1) În întelesul prezentului titlu, alcool etilic reprezintă: a) toate produsele care au o concentratie alcoolică ce depăseste 1,2% în volum si care sunt încadrate la codurile NC 2207 si 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate; b) produsele care au o concentratie alcoolică ce depăseste 22% în volum si care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00; c) tuică si rachiuri de fructe; d) orice alt produs, în solutie sau nu, care contine băuturi spirtoase potabile. (2) fiuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita unei cantităti echivalente de cel mult 50 litri de produs pentru fiecare gospodărie individuală/an, cu concentratia alcoolică de 100% în volum, se accizează prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicată alcoolului etilic, potrivit prevederilor din norme. (3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a căror productie nu depăseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplică accize specifice reduse. (4) Beneficiază de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice altă distilerie, nu functionează sub licenta de produs a unei alte distilerii si care îndeplinesc conditiile prevăzute de norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 151 din Legea nr. 343/2006. Tutun prelucrat Art. 174. - (1) În întelesul prezentului titlu, tutun prelucrat reprezintă: a) tigarete; b) tigări si tigări de foi; c) tutun de fumat: 1. tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în tigarete; 2. alte tutunuri de fumat. (2) Se consideră tigarete: a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigări sau tigări de foi, în sensul alin. (3); b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de tigarete, prin simpla mânuire neindustrială; c) rulourile de tutun care se pot înfăsura în hârtie de tigarete, prin simpla mânuire neindustrială; d) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, dar care respectă criteriile prevăzute la lit. a), b) sau c). (3) Se consideră tigări sau tigări de foi, dacă se pot fuma ca atare, după cum urmează: a) rulourile de tutun care contin tutun natural; b) rulourile de tutun care au un învelis exterior din tutun natural; c) rulourile de tutun care au o umplutură din amestec tăiat fin, învelis exterior de culoarea normală a unei tigări, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, dacă este cazul, si un liant, cu conditia ca: 1. învelisul si liantul să fie din tutun reconstituit; 2. masa unitară a rolei de tutun, excluzând filtrul sau mustiucul, să nu fie sub 1,2 grame; si 3. învelisul să fie fixat în formă de spirală, cu un unghi ascutit de minimum 30 grade fată de axa longitudinală a tigării. d) rulourile de tutun, care au o umplutură din amestec tăiat fin, învelis exterior de culoare normală a unei tigări, din tutun reconstituit, care acoperă complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, dacă este cazul, cu conditia ca: 1. masa unitară a ruloului, excluzând filtrul si mustiucul, să fie egală sau mai mare de 2,3 grame; si 2. circumferinta ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea tigării să nu fie sub 34 mm. e) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, dar care respectă criteriile de la lit. a), b), c) sau d) si are învelisul din tutun natural, învelisul si liantul din tutun reconstituit sau învelisul din tutun reconstituit. (4) Se consideră tutun de fumat: a) tutunul tăiat sau fărâmitat într-un alt mod, răsucit sau presat în bucăti, si care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară; b) deseurile de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amănuntul, care nu sunt prevăzute la alin. (2) si (3); c) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, dacă produsul respectă criteriile de la lit. a) sau b). (5) Se consideră tutun de fumat fin tăiat destinat rulării în tigarete: a) tutunul de fumat, asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lătime sub 1 mm; b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lătime mai mare de 1 mm, dacă tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzării pentru rularea tigaretelor. (6) Se consideră alt tutun de fumat orice tutun de fumat care nu este tutun de fumat tăiat fin. (6) Abrogat. (7) Un rulou de tutun prevăzut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca două tigarete - atunci când are o lungime, excluzând filtrul si mustiucul, mai mare de 9 cm, fără să depăsească 18 cm; ca trei tigarete - când are o lungime, excluzând filtrul si mustiucul, mai mare de 18 cm, fără să depăsească 27 cm, si asa mai departe. __________ Denumirea marginală si alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 152 din Legea nr. 343/2006. - Litera a) de la alin. (4) a fost modificată prin art. I pct. 76 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatul (6) a fost abrogat prin art. I pct. 77 din O.U.G. nr. 106/2007. Produse energetice Art. 175. - (1) În întelesul prezentului titlu, produsele energetice sunt: a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor; b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715; c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902; d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, numai dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor; e) produsele cu codul NC 3403; f) produsele cu codul NC 3811; g) produsele cu codul NC 3817; h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. (2) Intră sub incidenta prevederilor sectiunilor a 4-a si a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar următoarele produse energetice: a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor; b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50; c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 5-a se vor aplica numai circulatiei comerciale în vrac; d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29; e) produsele cu codul NC 2901 10; f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44; g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor; h) produsele cu codul NC 3824 90 99, dacă acestea sunt destinate utilizării drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. (3) Produsele energetice pentru care se datorează accize sunt: a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59; b) benzina fără plumb cu codurile NC 2710 11 31, NC 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49; c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 până la 2710 19 49; d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25; e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 până la 2711 19 00; f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00; g) păcura cu codurile NC de la 2710 19 61 până la 2710 19 69; h) cărbune si cocs cu codurile NC 2701, 2702 si 2704. (4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize dacă sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încălzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încălzire sau combustibilului pentru motor echivalent. (5) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent. (6) Pe lângă produsele energetice prevăzute la alin. (1), orice alt produs, cu exceptia turbei, destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat pentru încălzire, este accizat cu acciza aplicabilă produsului energetic echivalent. (7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de productie de produse energetice nu reprezintă eliberare pentru consum atunci când se efectuează în scopuri de productie. Când acest consum se efectuează în alte scopuri decât cel de productie si, în special, pentru propulsia vehiculelor, se consideră eliberare pentru consum. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 153 din Legea nr. 343/2006. Gaz natural Art. 1751. - (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul livrării acestui produs de către furnizorii autorizati potrivit legii, direct către consumatorii finali. (2) Operatorii economici autorizati în domeniul gazului natural au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în conditiile prevăzute în norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006. Cărbune si cocs Art. 1752. - (1) Cărbunele si cocsul vor fi supuse accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul livrării acestor produse de către companiile de extractie si, respectiv, de productie. (2) Companiile de extractie a cărbunelui si cele de productie a cocsului, în calitate de operatori cu produse accizabile, au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în conditiile prevăzute în norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006. Energie electrică Art. 1753. - (1) În întelesul prezentului titlu, energia electrică este produsul cu codul NC 2716. (2) Energia electrică va fi supusă accizelor, iar acciza va deveni exigibilă la momentul facturării energiei electrice furnizate către consumatorii finali. (3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul de electricitate destinat productiei de energie electrică, productiei combinate de energie electrică si energie termică, precum si consumul utilizat pentru mentinerea capacitătii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrică, în limitele stabilite de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei. (4) Operatorii economici autorizati în domeniul energiei electrice au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscală competentă, în conditiile prevăzute în norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006. Exceptii Art. 1754. - (1) Prevederile privind accizarea nu se vor aplica pentruSunt exceptate de la plata accizelor: 1. căldura rezultată si produsele cu codurile NC 4401 si 4402; 2. următoarele utilizări de produse energetice si energie electrică: a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire; b) utilizarea duală a produselor energetice. Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încălzire, cât si în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încălzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimică si în procesele electrolitic si metalurgic se consideră a fi utilizare duală; c) energia electrică utilizată în principal în scopul reducerii chimice îsi în procesele electrolitic se si metalurgice; d) energia electrică, atunci când reprezintă mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme; e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme. (2) Nu se consideră productie de produse energetice: a) operatiunile pe durata cărora sunt obtinute accidental mici cantităti de produse energetice, potrivit prevederilor din norme; b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibilă refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja plătită pentru un asemenea produs să nu fie mai mică decât acciza care poate fi cuvenită, dacă produsul energetic refolosit va fi pasibil de impunere; c) o operatie constând din amestecul - în afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal - al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca: 1. accizele asupra componentelor să fi fost plătite anterior; si 2. suma plătită să nu fie mai mică decât suma accizei care ar putea să fie aplicată asupra amestecului. (3) Conditia prevăzută la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica dacă acel amestec este scutit pentru o utilizare specifică. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006. - Partea introductivă de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 78 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera c), pct. 2 de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 79 din O.U.G. nr. 106/2007. SECŢIUNEA a 3-a Nivelul accizelor Nivelul accizelor Art. 176. - (1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007-2010 este cel prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul titlu. (2) Nivelul accizelor prevăzut la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate prevăzute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii. Sumele aferente acestei contributii se virează în contul Ministerului Sănătătii Publice. (3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi măsurat la o temperatură de 15?C. (4) Pentru motorina destinată utilizării în agricultură se aplică o acciză redusă. (5) Nivelul si conditiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 155 din Legea nr. 343/2006. Calculul accizei pentru tigarete Art. 177. - (1) Pentru tigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 91% din acciza aferentă tigaretelor din categoria de pret cea mai vândută, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteste acciza minimă. (11) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice va stabili nivelul accizei minime în functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vândută. (2) Acciza specifică se calculează în echivalent euro pe 1.000 de tigarete. (3) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra pretului maxim de vânzare cu amănuntul. (4) Pretul maxim de vânzare cu amănuntul este pretul la care produsul este vândut altor persoane decât comercianti si care include toate taxele si impozitele. (5) Pretul maxim de vânzare cu amănuntul pentru orice marcă de tigarete se stabileste de către persoana care produce tigaretele în România sau care importă tigaretele si este adus la cunostintă publică în conformitate cu cerintele prevăzute de norme. (6) Este interzisă vânzarea, de către orice persoană, a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi maxime de vânzare cu amănuntul. (7) Este interzisă vânzarea de tigarete, de către orice persoană, la un pret ce depăseste pretul maxim de vânzare cu amănuntul, declarat. __________ Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Alineatele (1) si (11) au fost modificate prin art. I pct. 156 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 4-a Regimul de antrepozitare Reguli generale Art. 178. - (1) Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost plătită, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal. (2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile. (3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile. (4) Detinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada plătii accizelor, atrage plata acestora. (5) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către avioane si nave sau furnizează produse accizabile din magazinele duty free, în conditiile prevăzute în norme. (6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producători de vinuri linistite care produc în medie mai putin de 200 hl de vin pe an. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 157 din Legea nr. 343/2006. Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal Art. 179. - (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscală competentă. (2) În vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca un loc să functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentionează să fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie să depună o cerere la autoritatea fiscală competentă, în modul si sub forma prevăzute în norme. (3) Cererea trebuie să contină informatii si să fie însotită de documente cu privire la: a) amplasarea si natura locului; b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate în decursul unui an; c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmează să-si desfăsoare activitatea ca antrepozitar autorizat; d) capacitatea persoanei care urmează a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevăzute la art. 183. (4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului de activitate ce urmează a se desfăsura în antrepozitul fiscal, conform precizărilor din norme. (5) Persoana care intentionează să fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat. (6) Persoana care îsi manifestă în mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscală competentă o singură cerere. Cererea va fi însotită de documentele prevăzute de prezentul titlu, aferente fiecărei locatii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 158 din Legea nr. 343/2006. Conditii de autorizare Art. 180. - (1) Autoritatea fiscală competentă eliberează autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii: a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitată trebuie să fie mai mare decât cantitatea prevăzută în norme, diferentiată în functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente; b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încât să se prevină scoaterea produselor accizabile din acest loc fără plata accizelor, conform prevederilor din norme; c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amănuntul a produselor accizabile; d) în cazul unei persoane fizice care urmează să-si desfăsoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta să nu fi fost condamnată în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare; e) în cazul unei persoane juridice care urmează să-si desfăsoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice să nu fi fost condamnati în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită în România sau în oricare dintre statele străine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, să nu fi fost condamnată pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare; f) persoana care urmează să îsi desfăsoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie să dovedească că poate îndeplini cerintele prevăzute la art. 183. (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizărilor din norme. (3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimilează antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 159 din Legea nr. 343/2006. Autorizarea ca antrepozit fiscal Art. 181. - (1) Autoritatea fiscală competentă va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare. (2) Autorizatia va contine următoarele: a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat; b) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal; c) tipul produselor accizabile si natura activitătii; d) capacitatea maximă de depozitare, în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operatiuni de depozitare; e) nivelul garantiei; f) perioada de valabilitate a autorizatiei; g) orice alte informatii relevante pentru autorizare. (3) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maximă de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinată de comun acord cu autoritatea fiscală competentă, în conformitate cu precizările din norme. Odată determinată, aceasta nu va putea fi depăsită în conditiile autorizării existente. Dacă această capacitate de depozitare depăseste maximul stabilit în autorizatie, va fi necesar ca, în termen de 15 zile de la modificarea capacitătii de depozitare initiale, să se solicite o aprobare pentru circumstantele schimbate. (4) Autorizatiile pot fi modificate de către autoritatea fiscală competentă. (5) Înainte de a fi modificată autorizatia, autoritatea fiscală competentă trebuie să-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificării propuse si asupra motivelor acesteia. (6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritătii fiscale competente modificarea autorizatiei, în conditiile prevăzute în norme. (7) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intră sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobării tacite. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 160 din Legea nr. 343/2006. Respingerea cererii de autorizare Art. 182. - (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicată în scris, o dată cu motivele luării acestei decizii. (2) În cazul în care autoritatea fiscală competentă a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta această decizie, conform prevederilor legislatiei în vigoare. Obligatiile antrepozitarului autorizat Art. 183. - (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a îndeplini următoarele cerinte: a) să depună la autoritatea fiscală competentă, dacă se consideră necesar, o garantie, în cazul productiei, transformării si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse, în conditiile stabilite prin norme; b) să instaleze si să mentină încuietori, sigilii, instrumente de măsură sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurării securitătii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal; c) să tină evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrările în derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si să prezinte evidentele corespunzătoare, la cererea autoritătilor fiscale competente; d) să tină un sistem corespunzător de evidentă a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate; e) să asigure accesul autoritătilor fiscale competente în orice zonă a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare si în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor; f) să prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritătile fiscale competente, la cererea acestora; g) să asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritătilor fiscale competente; h) să cerceteze si să raporteze către autoritătile fiscale competente orice pierdere, lipsă sau neregularitate cu privire la produsele accizabile; i) să înstiinteze autoritătile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusă a structurii antrepozitului fiscal, precum si a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garantiei constituite potrivit prevederilor lit. a); j) să înstiinteze autoritatea fiscală competentă despre orice modificare adusă datelor initiale în baza cărora a fost emisă autorizatia de antrepozitar, în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării; k) pentru antrepozitele fiscale în care se vor desfăsura activităti care se supun reglementării din punctul de vedere al protectiei mediului, este obligatorie obtinerea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, conform prevederilor legislatiei în vigoare; k) Abrogat; l) să se conformeze cu alte cerinte impuse prin norme. (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzător pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizărilor din norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 161 din Legea nr. 343/2006. - Litera k) de la alin. (1) a fost abrogată prin art. I pct. 80 din O.U.G. nr. 106/2007. Regimul de transfer al autorizatiei Art. 184. - (1) Autorizatiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizati numiti si nu sunt transferabile. (2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizatia nu va fi transferată în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie să depună o cerere de autorizare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 162 din Legea nr. 343/2006. Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei Art. 185. - (1) Autoritatea fiscală competentă poate anula autorizatia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea antrepozitului fiscal. (2) Autoritatea fiscală competentă poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal în următoarele situatii: a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoană fizică, dacă: 1. persoana a decedat; 2. persoana a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare; 3. activitatea desfăsurată este în situatie de faliment sau lichidare; b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoană juridică, dacă: 1. în legătură cu persoana juridică a fost deschisă o procedură de faliment ori de lichidare; sau 2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare; c) antrepozitarul autorizat nu respectă oricare dintre cerintele prevăzute la art. 183 sau la art. 195-198; d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului; e) pentru situatia prevăzută la alin. (9); f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitată în antrepozitul fiscal este mai mică decât cantitatea prevăzută în norme, conform art. 180 alin. (1) lit. a). (3) Autoritatea fiscală competentă poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal si în cazul în care s-a pronuntat o hotărâre definitivă pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare. (4) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscală competentă poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel: a) pe o perioadă de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei; b) până la solutionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în miscare actiunea penală pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicată, de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare. (5) Decizia prin care autoritatea fiscală competentă a hotărât suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal va fi comunicată si antrepozitarului detinător al autorizatiei. (6) Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei în vigoare. (7) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicării sau de la o altă dată cuprinsă în aceasta, după caz. (8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal suspendă efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionării contestatiei în procedură administrativă. (9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreste să renunte la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia să notifice acest fapt la autoritatea fiscală competentă cu cel putin 60 de zile înainte de data de la care renuntarea la autorizatie îsi produce efecte. (10) În cazul anulării autorizatiei, cererea pentru o nouă autorizatie poate fi depusă numai după o perioadă de cel putin 5 ani de la data anulării. (11) În cazul revocării autorizatiei, cererea pentru o nouă autorizatie poate fi depusă numai după o perioadă de cel putin 6 luni de la data revocării. (12) Antrepozitarii autorizati, cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendării, revocării ori anulării, pot valorifica produsele înregistrate în stoc - materii prime, semifabricate, produse finite - numai cu acordul autoritătii fiscale competente, în conditiile prevăzute de norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 163 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 41-a Operatorul înregistrat si operatorul neînregistrat __________ Sectiunea a 41-a, ce contine art. 1851 si 1852, a fost introdusă prin art. I pct. 164 din Legea nr. 343/2006. Operatorul înregistrat Art. 1851. - (1) Operatorul înregistrat înainte de primirea produselor trebuie să fie înregistrat la autoritatea fiscală competentă, în conditiile prevăzute în norme. (2) Operatorul înregistrat trebuie să respecte următoarele conditii: a) să garanteze plata accizelor în conditiile fixate de autoritatea fiscală competentă; b) să tină contabilitatea livrărilor de produse; c) să prezinte produsele oricând i se cere aceasta de către organele de control; d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului. (3) Pentru operatorii înregistrati, acciza va deveni exigibilă la momentul receptionării produselor. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 164 din Legea nr. 343/2006. Operatorul neînregistrat Art. 1852. - Operatorul neînregistrat are următoarele obligatii: a) să dea o declaratie la autoritatea fiscală competentă, înainte de expedierea produselor de către antrepozitarul autorizat, si să garanteze plata accizelor, în conditiile prevăzute în norme; b) să plătească acciza în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost receptionate produsele; c) să accepte orice control ce permite autoritătii fiscale competente să se asigure de primirea produselor si de plata accizelor aferente. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 164 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 5-a Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv Art. 186. - (1) Antrepozitarii autorizati de către autoritătile fiscale competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atât pentru circulatia natională, cât si pentru circulatia intracomunitară a produselor accizabile. (2) Pe durata deplasării unui produs accizabil, acciza se suspendă dacă sunt satisfăcute următoarele cerinte: a) deplasarea are loc între: 1. două antrepozite fiscale; 2. un antrepozit fiscal si un operator înregistrat; 3. un antrepozit fiscal si un operator neînregistrat; b) produsul este însotit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de însotire, care satisface cerintele prevăzute în norme; c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifică tipul si cantitatea produsului aflat în interior; d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat corespunzător, conform prevederilor din norme; e) autoritatea fiscală competentă a primit garantia pentru plata accizelor aferente produsului. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 165 din Legea nr. 343/2006. Documentul administrativ de însotire Art. 187. - (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisă numai atunci când este însotită de documentul administrativ de însotire. Modelul documentului administrativ de însotire va fi prevăzut în norme. (2) În cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, acest document se întocmeste în 5 exemplare, utilizate după cum urmează: a) primul exemplar rămâne la antrepozitul fiscal expeditor; b) exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului însotesc produsele accizabile pe parcursul miscării până la antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat. La sosirea produselor la locul de destinatie, acestea trebuie să fie completate de către primitor si să fie certificate de către autoritatea fiscală competentă în raza căreia îsi desfăsoară activitatea primitorul, cu exceptiile prevăzute în norme. După certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ de însotire se păstrează de către acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar exemplarul 4 se transmite si rămâne la autoritatea fiscală competentă a primitorului; c) exemplarul 5 se transmite de către expeditor, la momentul expedierii produselor, autoritătii fiscale competente în raza căreia acesta îsi desfăsoară activitatea. (3) Antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat are obligatia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire, în conformitate cu legislatia statului membru al expeditorului. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 166 din Legea nr. 343/2006. Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv Art. 188. - Pentru un produs în regim suspensiv care este deplasat, acciza continuă să fie suspendată la primirea produsului, dacă sunt satisfăcute următoarele cerinte: a) produsul accizabil este plasat în antrepozitul fiscal sau expediat către alt antrepozit fiscal, potrivit cerintelor prevăzute la art. 186 alin. (2); b) antrepozitul fiscal primitor înscrie pe fiecare exemplar al documentului administrativ de însotire tipul si cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum si orice discrepantă între produsul accizabil primit si produsul accizabil înscris în documentele administrative de însotire, semnând si înscriind data pe fiecare exemplar al documentului; c) antrepozitul fiscal primitor trebuie să obtină de la autoritatea fiscală competentă certificarea documentului administrativ de însotire a produselor accizabile primite, cu exceptiile prevăzute în norme; d) în termen de 15 zile următoare lunii de primire a produselor de către antrepozitul fiscal primitor, acesta returnează exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire antrepozitului fiscal expeditor. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 167 din Legea nr. 343/2006. Regimul accizelor pe durata deplasării Art. 189. - (1) În cazul oricărei abateri de la cerintele prevăzute la art. 186-188, acciza se datorează de către persoana care a expediat produsul accizabil. (2) Orice persoană care expediază un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exonerată de obligatia de plată a accizelor pentru acel produs, dacă primeste de la destinatarul produsului, respectiv antrepozitul fiscal, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat, primitor, exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire, certificat în mod corespunzător. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 168 din Legea nr. 343/2006. Descărcarea documentului administrativ de însotire Art. 1891. - Dacă o persoană care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu primeste documentul administrativ de însotire certificat, în termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are datoria de a înstiinta îobligatia ca în următoarele 5 zile să depună declaratia de accize la autoritatea fiscală competentă cu privire la acest fapt si de a plăti si să plătească accizele pentru produsul respectiv, în termen de 7 zile de la data expirării termenului de primire a acelui document. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 169 din Legea nr. 343/2006. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 81 din O.U.G. nr. 106/2007. Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe Art. 190. - În cazul produselor energetice deplasate în regim suspensiv prin conducte fixe, pe lângă respectarea prevederilor art. 188 si 189, antrepozitul fiscal expeditor are obligatia de a asigura autoritătilor fiscale competente, la cererea acestora, informatii exacte si actuale cu privire la deplasarea produselor energetice. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 170 din Legea nr. 343/2006. Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit fiscal si un birou vamal Art. 191. - (1) În cazul deplasării unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar si un antrepozit fiscal din România, acciza se suspendă dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de norme. Aceste conditii sunt în conformitate cu principiile prevăzute la art. 186-190. (2) În cazul deplasării unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar, regimul suspensiv este descărcat prin dovada emisă de biroul vamal de iesire din teritoriul comunitar, care confirmă că produsele au părăsit efectiv acest teritoriu. Acel birou vamal trebuie să trimită înapoi expeditorului exemplarul certificat al documentului administrativ de însotire care îi este destinat, în termen de 15 zile de la data realizării efective a exportului. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 171 din Legea nr. 343/2006. Momentul exigibilitătii accizelor Art. 192. - (1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibilă la data când produsul este eliberat pentru consum în România. (2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în conditiile prevăzute la art. 166. (3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibilă la data când se constată o pierdere sau o lipsă a produsului accizabil. (4) Prevederea alin. (3) nu se aplică si plata accizei nu se datorează dacă pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se află într-un regim suspensiv si sunt îndeplinite oricare dintre următoarele conditii: a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, spargerii, incendierii, inundatiilor sau altor cazuri de fortă majoră, dar numai în situatia în care autoritătii fiscale competente i se prezintă dovezi satisfăcătoare cu privire la evenimentul respectiv, împreună cu informatia privind cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România; b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasării produsului, dar numai în situatia în care cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România nu depăseste limitele prevăzute în norme. (5) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibilă la data la care produsul este utilizat în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea. (6) În cazul unui produs energetic, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă, acciza devine exigibilă la data la care produsul energetic este oferit spre vânzare ori la care este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încălzire. (7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibilă si care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revocă ori se anulează autorizatia, acciza devine exigibilă la data comunicării revocării sau anulării autorizatiei pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum. (8) Accizele se calculează în cota si rata de schimb în vigoare, la momentul în care acciza devine exigibilă. (9) Orice persoană aflată în una dintre situatiile prevăzute la alin. (3), (5), (6) si (7) are obligatia de a depune o declaratie de accize la autoritatea fiscală competentă si de a plăti acciza în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibilă. __________ Alineatele (6) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 172 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (9) a fost introdus prin art. I pct. 82 din O.U.G. nr. 106/2007. Restituiri de accize Art. 1921. - (1) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele plătite vor putea fi restituite în conditiile prevăzute în norme. (2) Pentru băuturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piată, dacă starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele plătite pot fi restituite în conditiile prevăzute în norme. (3) Acciza restituită nu poate depăsi suma efectiv plătită. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 173 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 51-a Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare în regim suspensiv a produselor accizabile __________ Sectiunea a 51-a, ce contine art. 1922 si 1923, a fost introdusă prin art. I pct. 174 din Legea nr. 343/2006. Lipsuri pe timpul suspendării Art. 1922. - (1) Antrepozitarii autorizati beneficiază de scutire pentru pierderile de natura celor prevăzute la art. 192 alin. (4), intervenite pe timpul transportului intracomunitar al produselor în regim suspensiv. În acest caz, pierderile trebuie dovedite, conform regulilor statului membru de destinatie. Aceste scutiri se aplică, de asemenea, si operatorilor înregistrati si neînregistrati pe timpul transportului în regim suspensiv. (2) Fără a contraveni dispozitiilor art. 1923, în cazul lipsurilor, altele decât pierderile la care se referă alin. (1), si în cazul pierderilor pentru care nu sunt acordate scutirile prevăzute la alin. (1), acciza va fi stabilită pe baza cotelor aplicabile în statele membre respective, în momentul în care pierderile - corect stabilite de către autoritătile fiscale competente - s-au produs sau, dacă este necesar, la momentul când lipsa a fost înregistrată. (3) Lipsurile la care se face referire la alin. (2) si pierderile care nu sunt scutite conform prevederilor alin. (1) vor fi, în toate cazurile, indicate de autoritătile fiscale competente pe versoul exemplarului documentului administrativ de însotire care va fi returnat expeditorului, potrivit procedurii stabilite prin norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 174 din Legea nr. 343/2006. Nereguli si abateri Art. 1923. - (1) Dacă o neregulă sau o abatere s-a comis în timpul circulatiei, implicând si exigibilitatea accizelor, aceasta se va datora, în statul membru unde a avut loc abaterea sau neregula, de către persoana fizică sau juridică din tara de provenientă care a garantat plata accizei pentru circulatie, fără ca aceasta să impieteze asupra începerii procedurilor penale. (2) Dacă acciza este plătită în alt stat membru decât cel de provenientă a produselor, statul membru care a încasat accizele va informa autoritătile fiscale competente ale tării de provenientă. (3) Dacă pe durata transportului o neregulă sau abatere a fost depistată, neputându-se stabili unde a avut loc, atunci se consideră că abaterea a avut loc pe teritoriul statului membru unde aceasta a fost depistată. (4) Atunci când produsele supuse accizelor nu ajung la destinatie si nu este posibilă stabilirea locului în care s-a comis abaterea sau neregula, aceasta se va considera a fi fost comisă în statul membru de livrare a produselor, care va colecta acciza cu cota în vigoare la data la care produsele au fost livrate, în afară de situatia în care, într-o perioadă de 4 luni de la data livrării produselor, se prezintă dovezi care să asigure autoritătile fiscale competente de corectitudinea tranzactiei ori să aducă lămuriri asupra locului unde s-a produs efectiv abaterea sau neregula. (5) Dacă, înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la data la care documentul administrativ de însotire a fost întocmit, statul membru unde a avut loc efectiv abaterea sau neregula este stabilit cu certitudine, acel stat membru va colecta acciza prin aplicarea cotei în vigoare la data la care bunurile au fost livrate. În acest caz, imediat ce dovada colectării taxei a fost prezentată, acciza plătită initial va fi rambursată. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 174 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 52-a Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite __________ Sectiunea a 52-a, ce contine art. 1924 - 19210, a fost introdusă prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. Produse cu accize plătite, utilizate în scopuri comerciale în România Art. 1924. - (1) În cazul în care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja în consum într-un stat membru, sunt detinute în scopuri comerciale în România, acciza va fi percepută în România. (2) Sunt considerate scopuri comerciale toate scopurile, altele decât nevoile proprii ale persoanelor fizice. (3) Acciza este datorată, după caz, de către comerciantul din România sau de persoana care primeste produsele pentru utilizare în România. (4) Produsele prevăzute la alin. (1) circulă între statul membru în care au fost deja eliberate în consum si România, însotite de documentul de însotire simplificat. (5) Comerciantul sau persoana la care se face referire la alin. (3) trebuie să îndeplinească următoarele cerinte: a) înaintea expedierii produselor să dea o declaratie autoritătilor fiscale competente în legătură cu locul unde urmează să fie primite acestea si să garanteze plata accizelor; b) să plătească accizele, potrivit prevederilor art. 193; c) să se supună oricăror controale care să permită autoritătii fiscale competente confirmarea primirii efective a mărfurilor si plata corespunzătoare a accizelor. (6) În cazul produselor supuse accizelor, care au fost deja eliberate în consum în România si care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor plătite în România, conform art. 1926. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. Documentul de însotire simplificat Art. 1925. - (1) Documentul de însotire simplificat se întocmeste de către expeditor în 3 exemplare si se utilizează după cum urmează: a) primul exemplar rămâne la expeditor; b) exemplarele 2 si 3 ale documentului de însotire simplificat însotesc produsele accizabile pe timpul transportului până la primitor; c) exemplarul 2 rămâne la primitorul produselor; d) exemplarul 3 trebuie să fie restituit expeditorului cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al mărfurilor în statul membru de destinatie, dacă furnizorul solicită în mod expres acest lucru în cadrul unei cereri de restituire de accize. (2) Modelul documentului de însotire simplificat va fi prevăzut în norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. Restituirea accizelor pentru produsele cu accize plătite Art. 1926. - (1) Un comerciant în timpul activitătii sale poate să solicite restituirea accizelor aferente produselor accizabile care au fost eliberate în consum în România, atunci când aceste produse sunt destinate consumului în alt stat membru, cu respectarea următoarelor conditii: a) înainte de eliberaxpedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie să facă o cerere de restituire la autoritatea fiscală competentă si să facă dovada că acciza a fost plătită; b) livrarea produselor către statul membru de destinatie se face în conformitate cu prevederile art. 1924; c) comerciantul expeditor trebuie să prezinte autoritătii fiscale competente copia returnată a documentului prevăzut la art. 1925, certificată de către destinatar, care trebuie să fie însotită de un document care să ateste că acciza a fost plătită în statul membru de destinatie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta adresa biroului autoritătii fiscale competente din statul membru de destinatie si data de acceptare a declaratiei destinatarului de către autoritatea fiscală competentă a statului membru de destinatie, împreună cu numărul de înregistrare a acestei declaratii. (2) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate si eliberate în consum în România, se pot restitui accizele de către autoritatea fiscală competentă, dacă această autoritate a stabilit că marcajele respective au fost distruse în conditiile prevăzute în norme. (3) În cazurile prevăzute la art. 1923, autoritatea fiscală competentă va restitui acciza plătită doar atunci când accizele au fost plătite anterior în statul membru de destinatie, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 1923 alin. (5). (4) În cazurile mentionate la art. 1928 alin. (1), autoritatea fiscală competentă, la cererea vânzătorului, poate restitui acciza plătită atunci când vânzătorul a urmat procedurile prevăzute la art. 1928 alin. (4). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. - Litera a) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 83 din O.U.G. nr. 106/2007. Persoane fizice Art. 1927. - (1) Pentru produsele supuse accizelor si eliberate în consum în alt stat membru, achizitionate de către persoane fizice pentru nevoile proprii si transportate de ele însele, accizele se datorează în statul membru în care produsele au fost achizitionate. (2) Produsele achizitionate de persoane fizice se consideră a fi destinate scopurilor comerciale, în conditiile si cantitătile prevăzute în norme. (3) Produsele achizitionate si transportate în cantităti superioare limitelor prevăzute în norme si destinate consumului în România se consideră a fi achizitionate în scopuri comerciale si, în acest caz, se datorează acciza în România. (4) Acciza devine exigibilă în România si pentru cantitătile de produse energetice eliberate în consum într-un alt stat membru si transportate de persoane fizice sau în numele acestora, folosind modalităti de transport atipic. Se consideră modalităti de transport atipic transportul carburantului altfel decât în rezervoarele autovehiculelor sau în canistre de rezervă adecvate, precum si transportul de produse de încălzire lichide altfel decât în autocisterne utilizate în numele comerciantilor profesionisti. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. Vânzarea la distantă Art. 1928. - (1) Produsele supuse accizelor, cumpărate de către persoane care nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator înregistrat ori neînregistrat si care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de către vânzător sau în numele acestuia, sunt supuse accizelor în statul membru de destinatie. În întelesul prezentului articol, statul membru de destinatie este statul membru în care soseste trimiterea sau transportul de produse accizabile. (2) Livrarea produselor supuse accizelor, eliberate deja în consum într-un stat membru si care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de către vânzător sau în numele acestuia către o persoană prevăzută la alin. (1), stabilită într-un alt stat membru, face ca acciza să fie datorată pentru respectivele produse în statul membru de destinatie. În această situatie, accizele plătite în statul membru de provenientă a bunurilor vor fi rambursate la cererea vânzătorului, în conditiile stabilite prin norme. (3) Acciza statului membru de destinatie va fi datorată de vânzător în momentul efectuării livrării. (4) Statul membru în care vânzătorul este stabilit trebuie să se asigure că acesta este în măsură să îndeplinească următoarele cerinte: a) să garanteze plata accizelor în conditiile fixate de statul membru de destinatie înaintea expedierii produselor si să asigure plata accizelor după sosirea produselor; b) să tină contabilitatea livrărilor de produse. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. Reprezentantul fiscal Art. 1929. - (1) Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru, antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal. (2) Reprezentantul fiscal trebuie să fie stabilit în România si înregistrat la autoritatea fiscală competentă. (3) Reprezentantul fiscal trebuie ca în locul si în numele destinatarului, care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, să respecte următoarele cerinte: a) să garanteze plata accizelor, în conditiile stabilite de autoritătile fiscale competente din statul membru de destinatie; b) să plătească accizele la momentul receptionării mărfurilor, conform procedurilor stabilite prin norme; c) să tină contabilitatea livrărilor de produse; d) să indice autoritătii fiscale competente locul în care sunt livrate mărfurile. (4) Pentru situatiile reglementate la art. 1928, vânzătorul poate desemna un reprezentant fiscal, în forma si maniera prevăzute la alin. (2) si (3). __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. Declaratii privind achizitii si livrări intracomunitare Art. 19210. - Operatorii înregistrati si neînregistrati, precum si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritătii fiscale competente o situatie lunară privind achizitiile si livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situatia, în conditiile stabilite prin norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 53-a Înregistrarea operatorilor de produse accizabile __________ Sectiunea a 53-a, ce contine art. 19211, a fost introdusă prin art. I pct. 176 din Legea nr. 343/2006. Registrul electronic de date Art. 19211. - (1) Autoritatea fiscală competentă va lua măsuri pentru întocmirea unei baze de date electronice care să contină o listă a persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si o listă a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale. (2) Persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de către autoritatea fiscală competentă un cod de accize, a cărui configuratie se va face conform prevederilor din norme. (3) Datele descrise la alin. (1) vor fi comunicate autoritătii fiscale competente din fiecare stat membru. Toate datele vor fi utilizate numai pentru a verifica dacă o persoană sau un loc sunt autorizate sau înregistrate. (4) Autoritatea fiscală competentă va lua măsuri pentru ca persoanelor implicate în circulatia intracomunitară a produselor supuse accizelor să li se permită să obtină confirmarea informatiilor detinute. (5) Orice informatie comunicată, indiferent în ce fel, este de natură confidentială, este supusă obligatiei secretului fiscal si beneficiază de protectia aplicată informatiilor similare, conform legislatiei nationale a statului membru care o primeste. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 176 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 6-a Obligatiile plătitorilor de accize Plata accizelor la bugetul de stat Art. 193. - (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul de plată a accizelor este: a) în cazul operatorilor înregistrati - ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost receptionate produsele accizabile; b) în cazul furnizorilor autorizati de energie electrică sau de gaz natural - data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. (3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul plătii accizelor este momentul înregistrării declaratiei vamale de import. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 177 din Legea nr. 343/2006. Depunerea declaratiilor de accize Art. 194. - (1) Orice plătitor de accize prevăzut la prezentul capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea fiscală competentă o declaratie de accize, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorul neînregistrat are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune în parte. (3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă de către antrepozitarii autorizati, plătitorii de accize, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaratia, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 1891 si la art. 192 alin. (9). (4) În situatiile prevăzute la art. 166 alin. (1) lit. b) si e), trebuie să se depună imediat o declaratie de accize la autoritatea fiscală competentă si, prin derogare de la prevederile art. 193, acciza se plăteste în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă declaratia. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 178 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 84 din O.U.G. nr. 106/2007. Documente fiscale Art. 195. - (1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt transportate sau detinute în afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie să fie dovedită folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 5 zile. Această prevedere nu este aplicabilă pentru produsele accizabile transportate sau detinute de către alte persoane decât comerciantii, în măsura în care aceste produse sunt ambalate în pachete destinate vânzării cu amănuntul. (2) Toate transporturile de produse accizabile sunt însotite de un document, astfel: a) miscarea produselor accizabile în regim suspensiv este însotită de documentul administrativ de însotire; b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însotită de factura ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat în norme; c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost plătită, este însotit de factură sau aviz de însotire, precum si de documentul de însotire simplificat, după caz. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 179 din Legea nr. 343/2006. Evidente contabile Art. 196. - Orice plătitor de accize are obligatia de a tine registre contabile precise, conform legislatiei în vigoare, care să contină suficiente informatii pentru ca autoritătile fiscale să poată verifica respectarea prevederilor din prezentul titlu. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 196 din Legea nr. 343/2006. Responsabilitătile plătitorilor de accize Art. 197. - (1) Orice plătitor de accize poartă răspunderea pentru calcularea corectă si plata la termenul legal a accizelor către bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor prezentului titlu si celor ale legislatiei vamale în vigoare. (2) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati să depună la autoritatea fiscală competentă o situatie, care să contină informatii cu privire la stocul de materii prime si produse finite la începutul lunii, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricată în cursul lunii, stocul de produse finite si materii prime la sfârsitul lunii de raportare si cantitatea de produse livrate, conform modelului prezentat în norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 181 din Legea nr. 343/2006. Garantii Art. 198. - (1) Antrepozitarul autorizat - după acceptarea conditiilor de autorizare a antrepozitului fiscal -, operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat si reprezentantul fiscal au obligatia depunerii la autoritatea fiscală competentă a unei garantii, conform prevederilor din norme, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. (2) Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevăzute în norme. (3) Valoarea garantiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 182 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 7-a Scutiri la plata accizelor Scutiri generale Art. 199. - (1) Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor atunci când sunt destinate pentru: a) livrarea în contextul relatiilor consulare sau diplomatice; b) organizatiile internationale, recunoscute ca atare de către autoritătile publice ale României, si membrii acestor organizatii, în limitele si în conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor organizatii, ori prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental; c) fortele armate apartinând oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu exceptia Fortelor Armate ale României, precum si pentru personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora; d) consumul aflat sub incidenta unui acord încheiat cu tări nemembre sau organizatii internationale, cu conditia ca un astfel de acord să fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxă pe valoarea adăugată. (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme. (3) Accizele nu se aplică pentru importul de produse accizabile aflate în bagajul călătorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul în România sau în străinătate, în limitele si în conformitate cu cerintele prevăzute de norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 183 din Legea nr. 343/2006. Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice Art. 200. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevăzute la art. 162, atunci când sunt: a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale; b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman; c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209; d) utilizate pentru producerea de medicamente; e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate preparării de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depăseste 1,2% în volum; f) utilizate în scop medical în spitale si farmacii; g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fără cremă, cu conditia ca în fiecare caz concentratia de alcool să nu depăsească 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intră în compozitia altor produse; h) Abrogat; i) Abrogat; j) Abrogat; k) Abrogat. (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 98 din O.G. nr. 83/2004. - Literele h), i), j) si k) de la alin. (1) au fost abrogate prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. - Litera e) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 184 din Legea nr. 343/2006. Scutiri pentru tutun prelucrat Art. 2001. - (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor. (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 185 din Legea nr. 343/2006. Scutiri pentru uleiuri mineraleproduse energetice si energie electrică Art. 201. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decât aviatia turistică în scop privat. Prin aviatie turistică în scop privat se întelege utilizarea unei aeronave de către proprietarul său sau de către persoana fizică ori juridică ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane ori de mărfuri sau prestări de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritătilor publice; b) produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru motor pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigatia ambarcatiunilor private de agrement. De asemenea, este scutită de la plata accizelor si electricitatea produsă la bordul ambarcatiunilor. Prin ambarcatiune privată de agrement se întelege orice ambarcatiune utilizată de către proprietarul său sau de către persoana fizică ori juridică ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane sau de mărfuri ori prestări de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritătilor publice; c) produsele energetice si energia electrică utilizate pentru productia de energie electrică, precum si energia electrică utilizată pentru mentinerea capacitătii de a produce energie electrică; d) produsele energetice si energia electrică utilizate pentru productia combinată de energie electrică si energie termică; e) produsele energetice - gazul natural, cărbunele si combustibilii solizi -, folosite de gospodării si/sau de organizatii de caritate; f) combustibilii pentru motor utilizati în domeniul productiei, dezvoltării, testării si mentenantei aeronavelor si vapoarelor; g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare în cursurile de apă navigabile si în porturi; h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimică, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal; i) produsele energetice care intră în România dintr-o tară tertă, continute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat utilizării drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si în containere speciale si destinate utilizării pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipează acele containere; j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar; k) orice produs energetic achizitionat direct de la operatori economici producători, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru încălzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de bătrâni, orfelinatelor si altor institutii de asistentă socială, institutiilor de învătământ si lăcasurilor de cult; l) produsele energetice, dacă astfel de produse sunt făcute din sau contin unul oriobtinute din unul sau mai multe dintre următoarele produse: - produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518; - produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase; - produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetică; - produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 si 4402; m) energia electrică produsă din surse regenerabile de energie; n) energia electrică obtinută de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrică în curent continuu, instalatiile energetice amplasate în marea teritorială care nu sunt racordate la reteaua electrică si sursele electrice cu o putere activă instalată sub 250 KW; o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru încălzire. (2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme. (3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiază de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme. (4) Prevederile alin. (1) si (3) vor înceta să se aplice în cazul în care legea comunitară va impune conformarea cu obligatiile de a plasa pe piată o proportie minimă din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 186 din Legea nr. 343/2006. - Denumirea marginală a fost modificată prin art. I pct. 85 din O.U.G. nr. 106/2007. - Litera l) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 86 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatele (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 87 din O.U.G. nr. 106/2007. SECŢIUNEA a 8-a Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat __________ Titlul sectiunii a 8-a a fost modificat prin art. I pct. 187 din Legea nr. 343/2006. Reguli generale Art. 202. - (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplică următoarelor produse accizabile: a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevăzute prin norme; b) tutun prelucrat. (2) Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor. (3) Produsele accizabile prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sectiuni. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin liniuta 8 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004. - Litera b) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 188 din Legea nr. 343/2006. Responsabilitatea marcării Art. 203. - Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, operatorilor înregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizărilor din norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 189 din Legea nr. 343/2006. Proceduri de marcare Art. 204. - (1) Marcarea produselor se efectuează prin timbre sau banderole. (2) Dimensiunea si elementele ce vor fi inscriptionate pe marcaje vor fi stabilite prin norme. (3) Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligatia să asigure ca marcajele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticlă, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze marcajul. (4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate sau altfel decât s-a prevăzut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 100 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 190 din Legea nr. 343/2006. Eliberarea marcajelor Art. 205. - (1) Autoritatea fiscală competentă aprobă eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevăzute în norme. (2) Eliberarea marcajelor se face către: a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevăzute la art. 202; b) operatorii înregistrati care achizitionează produsele accizabile prevăzute la art. 202; c) persoanele care importă produsele accizabile prevăzute la art. 202, pe baza autorizatiei de importator. Autorizatia de importator se acordă de către autoritatea fiscală competentă, în conditiile prevăzute în norme. (3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri si a unei garantii la autoritatea fiscală competentă, sub forma si în maniera prevăzute în norme. (4) Eliberarea marcajelor se face de către unitatea specializată pentru tipărirea acestora, desemnată de autoritatea fiscală competentă, potrivit prevederilor din norme. (5) Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcării, conform prevederilor din norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 191 din Legea nr. 343/2006. Confiscarea tutunului prelucrat Art. 206. - (1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementează modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, operatorilor înregistrati sau importatorilor de astfel de produse, după cum urmează: a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor autorizati, în nomenclatorul de achizitii al operatorilor înregistrati sau al importatorilor se predau în totalitate acestora; b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatoarele prevăzute la lit. a) se predau în custodie de către organele care au procedat la confiscare, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, a căror cotă de piată reprezintă peste 5%. (2) Repartizarea fiecărui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea acestuia de către antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati si importatori, precum si procedura de distrugere se efectuează conform normelor. (3) Fiecare antrepozitar autorizat, operator înregistrat si importator are obligatia să asigure pe cheltuială proprie preluarea în custodie, transportul si depozitarea cantitătilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 192 din Legea nr. 343/2006. SECŢIUNEA a 81-a Înregistrarea operatorilor de produse accizabile __________ Sectiunea a 81-a, ce contine art. 2061, a fost introdusă prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 33/2006. Registrul electronic de date Art. 2061. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 193 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL II Alte produse accizabile Sfera de aplicare Art. 207. - Următoarele produse sunt supuse accizelor: a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 si 0901 12 00; b) cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori, cu codurile: NC 0901 21 00; 0901 22 00 si 0901 90 90; c) cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă, cu codurile NC 2101 11 si 2101 12; d) confectii din blănuri naturale, cu codurile: NC 4303 10 10; 4303 10 90 si 6506 92 00, cu exceptia celor de iepure, oaie, capră; e) articole din cristal cu codurile: NC 7009 91 00; 7009 92 00; 7013 21; 7013 31; 7013 91; 7018 90; 7020 00 80; 9405 10 50; 9405 20 50; 9405 50 00 si 9405 91; f) bijuterii din aur si/sau din platină cu codul NC 7113 19 00, cu exceptia verighetelor; g) produse de parfumerie cu codurile NC 3303 00 10 si 3303 00 90; h) arme si arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar, cu codurile: NC 9302 00 00; 9303; 9304 00 00, cu exceptiile prevăzute în lege; i) iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile: NC 8903 10; 8903 91; 8903 92 si 8903 99; j) motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, cu codurile: NC 8407 21 10; 8407 21 91; 8407 21 99; 8407 29 20; 8408 10 11; 8408 10 19; 8408 10 22; 8408 10 24; 8408 10 26; 8408 10 28; 8408 10 31; 8408 10 39 si 8408 10 41. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 194 din Legea nr. 343/2006. Nivelul si calculul accizei Art. 208. - (1) Nivelul accizelor în perioada 2007-2011 pentru cafea verde, cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori s, si pentru cafea solubilă, inclusiv amestecurile cu cafea solubilă, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu. (2) Nivelul accizelor în perioada 2007-2010 pentru alte produse este prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul titlu. (3) Pentru iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fără motor pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevăzute în norme. (4) Nu intră sub incidenta prevederilor alin. (3): a) bărcile cu sau fără motor cu lungime mai mică de 8 metri si cu motor mai mic de 25 CP; b) iahturile si alte nave si ambarcatiuni destinate utilizării în sportul de performantă, în conditiile prevăzute în norme. (5) Pentru motoare cu capacitate de peste 25 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, nivelul accizelor poate fi între 0 si 50% si va fi stabilit diferentiat pe baza criteriilor prevăzute în norme. (6) Pentru cafea, cafea cu înlocuitori si cafea solubilă, inclusiv amestecuri accizele se datorează o singură dată si se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantitătilor intrate pe teritoriul României. Pentru amestecurile cu cafea solubilă, intrate pe teritoriul României, accizele se datorează o singură dată ssi se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură, asupra cantitătilor intrate pe teritoriul Românieinumai pentru cantitatea de cafea solubilă continută în amestecuri. (7) În cazul produselor prevăzute la alin. (2), (3) si (5), accizele preced taxa pe valoarea adăugată si se calculează o singură dată prin aplicarea cotelor procentuale prevăzute de lege asupra bazei de impozitare, care reprezintă: a) pentru produsele provenite din productia internă - preturile ul de livrare, al producătorului, mai putin accizele, respectiv pretul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obtinerea produsului respectivacciza; b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar - preturile de achizitie; c) pentru produsele provenite din afara teritoriului comunitar - valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale si alte taxe speciale, după caz. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 195 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (1), (6) si lit. a) de la alin. (7) au fost modificate prin art. I pct. 88 din O.U.G. nr. 106/2007. Plătitori de accize Art. 209. - (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute la art. 207 sunt operatorii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc sau care achizitionează din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse. (2) Plătitori de accize sunt si persoanele fizice care introduc în tară produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) si j). (3) Operatorii economici care achizitionează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207, înainte de primirea produselor, trebuie să fie înregistrati la autoritatea fiscală competentă, în conditiile prevăzute în norme, si să respecte următoarele cerinte: a) să garanteze plata accizelor în conditiile fixate de autoritatea fiscală competentă; b) să tină contabilitatea livrărilor de produse; c) să prezinte produsele oricând li se cere aceasta de către organele de control; d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocului. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 196 din Legea nr. 343/2006. Scutiri Art. 210. - (1) Sunt scutite de la plata accizelor: a) produsele exportate direct de operatorii economici producători sau prin operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea pe bază de comision. Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate, direct sau prin operatorii economici comisionari, de către producătorii care detin în proprietate utilajele si instalatiile de productie necesare pentru realizarea acestor produse; b) produsele aflate în regimuri vamale suspensive, conform prevederilor legale în domeniu. Pentru produsele aflate în aceste regimuri, scutirea se acordă cu conditia depunerii de către operatorul economic a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Această garantie va fi restituită operatorului economic numai cu conditia încheierii în termen a regimului vamal acordat. Nu intră sub incidenta acestor prevederi bunurile prevăzute la art. 208 alin. (3), atunci când aceste bunuri sunt plasate în baza unor contracte de leasing ce se derulează în conditiile prevăzute de lege, în regim vamal de tranzit, de admitere temporară sau de import, pe durata contractului de leasing; c) orice produs importat, provenit din donatii sau finantat direct din împrumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifică si tehnică, acordat institutiilor de învătământ, sănătate si cultură, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate; d) produsele livrate la rezerva de stat si la rezerva de mobilizare, pe perioada în care au acest regim. (2) Operatorii economici exportatori de cafea prăjită, obtinută care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obtinute din operatiuni proprii de prăjire elucrare a cafelei verzi importate achizitionate direct de acestia, către acestia din alte state membre sau din import pot solicita autoritătilor fiscale competente, pe bază de documente justificative, restituirea accizelor plătite în vamă, aferente numai virate la bugetul de stat, aferente cantitătilor de cafea verde utilizată utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru. Beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat si operatorii economici, pentru cantitătile de cafea achizitionate direct de către acestia dintr-un stat membru sau din import si returnate furnizorilor. (3) Modalitatea de acordare a scutirilor 21) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor si operatorii economici care achizitionează direct dintr-un alt stat membru sau din import produse de natura celor prevăzute la alin. (1) si (2) va fi reglementată prin normeart. 207 lit. d)-j) si care sunt ulterior returnate furnizorilor, sunt exportate sau sunt livrate în alt stat membru fără a suporta vreo modificare. (3) Modalitatea de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1), (2) si (21) va fi reglementată prin norme. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 197 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 89 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatul (21) a fost introdus prin art. I pct. 90 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 91 din O.U.G. nr. 106/2007. Exigibilitatea Art. 211. - (1) Momentul exigibilitătii accizei intervine: a) pentru produsele din productia internă, la data efectuării livrării, la data acordării produselor ca dividende sau ca plată în natură, la data la care au fost consumate pentru reclamă si publicitate si, respectiv, la data înstrăinării ori utilizării în oricare alt scop decât comercializarea; b) pentru produsele provenite din teritoriul comunitar, la momentul receptionării acestora; c) pentru produsele importate, la data înregistrării declaratiei vamale de import. (2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. i), momentul exigibilitătii accizei intervine cu ocazia primei înmatriculări în România. (3) În cazul persoanelor fizice care achizitionează produse de natura celor prevăzute la art. 207 lit. h), exigibilitatea ia nastere la momentul înregistrării la autoritătile competente, potrivit legii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 198 din Legea nr. 343/2006. Plata accizelor la bugetul de stat Art. 212. - (1) Pentru produsele provenite din productia internă, accizele se plătesc la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care acciza devine exigibilă. (2) Pentru alte produse accizabile, provenite din teritoriul comunitar sau din import, plata accizelor se face în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost receptionate produsele sau la momentul înregistrării declaratiei vamale de import, după caz. (3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. i), plata se face cu ocazia primei înmatriculări în România. (4) În cazul persoanelor fizice care achizitionează produse de natura celor prevăzute la art. 207, plata se face la data înregistrării la autoritătile competente, potrivit legii. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 199 din Legea nr. 343/2006. Regimul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate Art. 213. - (1) Operatorii economici plătitori de accize, care au efectuat tranzactii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligatia ca, în termen de 30 de zile calendaristice din momentul înregistrării pierderii, distrugerii sau deteriorării, să reconstituie, pe baza evidentelor contabile, accizele aferente acestor tranzactii. (2) În situatia nereconstituirii obligatiilor fiscale de către operatorul economic, autoritatea fiscală competentă va stabili suma acestora prin estimare, înmultind numărul documentelor pierdute, distruse sau deteriorate cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate, înainte de data constatării pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor fiscale. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 200 din Legea nr. 343/2006. Declaratiile de accize Art. 214. - (1) Orice operator economic plătitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea fiscală competentă o declaratie de accize pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. (2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscală competentă, de către operatorii economici plătitori, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaratia. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 201 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL II1 Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule __________ Capitolul II1, ce cotine art. 2141-2143, a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006. Nivelul taxei speciale Art. 2141. - (1) Intră sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele comerciale cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap si a celor apartinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane străine cu statut diplomatic, care îsi desfăsoară activitatea în România. Nivelul taxei speciale este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul titlu. Pentru autoturismele si autoturismele de teren a căror primă înmatriculare în România se realizează după data de 1 ianuarie 2007 si pentru care accizele au fost plătite cu ocazia importului sau a achizitionării de pe piata internă în cursul anului 2006, taxa specială nu se mai datorează. (2) Intră sub incidenta taxei speciale si autovehiculele comerciale cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un număr de peste 8 locuri pe scaune în afara conducătorului auto, cu exceptia autovehiculelor speciale destinate lucrărilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum si a autovehiculelor destinate a fi utilizate de fortele armate, fortele de securitate a statului, politie, jandarmerie, politie de frontieră, de serviciile de ambulantă si medicină. Nivelul taxei speciale este prevăzut în anexa nr. 4.1 care face parte integrantă din prezentul titlu. (3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculează în lei, după cum urmează: (100 - D)Taxa specială = A x B x C x ¦¦¦¦¦¦¦¦¦, 100 unde: A = capacitatea cilindrică; B = taxa prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 sau, după caz, în coloana 2 din anexa nr. 4.1; C = coeficientul de corelare a taxei prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5; D = coeficientul de reducere a taxei în functie de deprecierea autoturismului/autovehiculului, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 5. (4) Nivelul coeficientilor de corelare si de reducere a taxei speciale este prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul titlu. (5) Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculează în functie de data fabricării acestuia. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (1), (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 110/2006. Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat Art. 2142. - Taxele speciale se plătesc cu ocazia primei înmatriculări în România. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006. Scutiri Art. 2143. - Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci când sunt: a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare; b) provenite din donatii sau finantate direct din împrumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifică si tehnică, acordate institutiilor de învătământ, sănătate si cultură, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 202 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL III Impozitul la titeiul din productia internă __________ Titlul Capitolului III a fost modificat prin art. I pct. 203 din Legea nr. 343/2006. Dispozitii generale Art. 215. - (1) Pentru titeiul din productia internă, operatorii economici autorizati, potrivit legii, datorează bugetului de stat impozit în momentul livrării. (2) Impozitul datorat pentru titei este de 4 euro/tonă. (3) Impozitul datorat se calculează prin aplicarea sumei fixe prevăzute la alin. (2) asupra cantitătilor livrate. (4) Momentul exigibilitătii impozitului la titeiul din productia internă intervine la data efectuării livrării. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 204 din Legea nr. 343/2006. Scutiri Art. 216. - Sunt scutite de plata acestor impozite cantitătile de titei si gaze naturale din productia internă, exportate direct de agentii economici producători. Declaratiile de impozit Art. 217. - (1) Orice operator economic, plătitor de impozit la titeiul din productia internă, are obligatia de a depune la autoritatea fiscală competentă o declaratie de impozit pentru fiecare lună, indiferent dacă se datorează sau nu plata impozitului pentru luna respectivă. (2) Declaratia de impozit se depune la autoritatea fiscală competentă de către operatorii economici plătitori, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaratia. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 205 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL IV Dispozitii comune Conversia în lei a sumelor exprimate în euro Art. 218. - Valoarea în lei a accizelor, a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia internă, datorate datorată bugetului de stat, stabilite stabilită potrivit prezentului titlu în echivalent euro , pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro la cursul , pe baza cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 206 din Legea nr. 343/200692 din O.U.G. nr. 106/2007. Obligatiile plătitorilor Art. 219. - (1) Operatorii economici plătitori de accize si de impozit la titeiul din productia internă sunt obligati să se înregistreze la autoritatea fiscală competentă, conform dispozitiilor legale în materie. (2) Operatorii economici au obligatia să calculeze accizele si impozitul la titeiul din productia internă, după caz, să le evidentieze distinct în factură si să le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind răspunzători pentru exactitatea calculului si vărsarea integrală a sumelor datorate. (3) Plătitorii au obligatia să tină evidenta accizelor si a impozitului la titeiul din productia internă, după caz, conform prevederilor din norme, si să depună anual deconturile privind accizele si impozitul la titeiul din productia internă, conform dispozitiilor legale privind obligatiile de plată, la bugetul de stat, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 207 din Legea nr. 343/2006. Decontările între operatorii economici Art. 220. - (1) Decontările între operatorii economici, furnizori de produse accizabile, si operatorii economici, cumpărători ai acestor produse, se vor face integral prin unităti bancare. (2) Nu intră sub incidenta prevederilor alin. (1): a) livrările de produse supuse accizelor către operatorii economici care comercializează astfel de produse în sistem en detail; b) livrările de produse supuse accizelor, efectuate în cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fată de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor, dacă actele normative speciale nu prevăd altfel; c) compensările efectuate între operatorii economici prin intermediul Institutului de Management si Informatică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sumele reprezentând accizele nu pot face obiectul compensărilor. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 208 din Legea nr. 343/2006. Regimul produselor accizabile detinute de operatorii economici care înregistrează obligatii fiscale restante Art. 2201. - (1) Produsele accizabile detinute de operatorii economici care înregistrează obligatii fiscale restante pot fi valorificate în cadrul procedurii de executare silită de organele competente, potrivit legii. (2) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile prin valorificare, potrivit alin. (1), trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de lege, după caz. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 104 din O.G. nr. 83/2004. - Articolul a fost modificat prin art. I pct. 209 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL V Dispozitii tranzitorii si derogări __________ Titlul Capitolului V a fost modificat prin art. I pct. 210 din Legea nr. 343/2006. Acciza minimă pentru tigarete Art. 2202. - Acciza minimă pentru tigarete, în vigoare la data de 31 decembrie 2006, stabilită potrivit prevederilor art. 177, se va aplica până la data de 15 ianuarie 2007. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 211 din Legea nr. 343/2006. Derogare pentru produse energetice Art. 221. - Prin derogare de la dispozitiile art. 193, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectuează numai în momentul în care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitătii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitătilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 212 din Legea nr. 343/2006. Derogare pentru autoturisme Art. 2211. - Prin derogare de la prevederile art. 2142, pentru autoturismele si alte bunuri supuse accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de leasing, initiate înainte de data intrării în vigoare a prevederilor prezentului titlu, si a căror încheiere se va realiza după această dată, se vor datora bugetului de stat sumele calculate în functie de nivelul accizelor în vigoare la momentul initierii contractului de leasing. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 213 din Legea nr. 343/2006. Directive transpuse Art. 2212. - Prezentul titlu transpune Directiva CEE nr. 92/12, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificările ulterioare; directivele CEE nr. 92/83 si 92/84, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992; directivele CEE nr. 92/79 si 92/80, publicate în Jurnalul Oficial nr. L 316 din 31 octombrie 1992, modificate prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 95/59, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 291 din 6 decembrie 1995, modificată prin Directiva CE nr. 2002/10, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 46 din 16 februarie 2002; Directiva CE nr. 2003/96, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 283 din 31 octombrie 2003. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 93 din O.U.G. nr. 106/2007. ANEXA Nr. 1 __________ Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006. -¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- - - - Acciza*) - Acciza*) - Acciza*) - Acciza*) - Acciza*) -- - Denumirea produsului sau a - -(echivalent-(echivalent-(echivalent-(echivalent-(echivalent--Nr.- grupei de produse - U.M. -euro/U.M.) -euro/U.M.) -euro/U.M.) -euro/U.M.) -euro/U.M.) -- - - -1 ianuarie - 1 iulie - 2008 - 2009 - 2010 -- - - - 2007 - 2007 - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1 -Bere - hl/1 grad - 0,748 - 0,748 - 0,748 - 0,748 - 0,748 -- -din care: - Plato1) - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -1.1. Bere produsă de producătorii - - - - - - -- -independenti cu o capacitate de - - 0,43 - 0,43 - 0,43 - 0,43 - 0,43 -- -productie anuală ce nu depăseste 200 - - - - - - -- -mii hl - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 2 -Vinuri - hl de produs - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -2.1. Vinuri linistite - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -2.2. Vinuri spumoase - - 34,05 - 34,05 - 34,05 - 34,05 - 34,05 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 3 -Băuturi fermentate altele decât bere si- hl de produs - - - - - -- -vinuri - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -3.1. linistite - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -3.2. spumoase - - 34.05 - 34,05 - 34,05 - 34,05 - 34,05 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 4 -Produse intermediare - hl de produs - 51.08 - 51,08 - 51,08 - 51,08 - 51,08 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 5 -Alcool etilic - hl de alcool - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 - 750,00 -- - - pur2) - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -5.1. Produs de micile distilerii cu o - - - - - - -- -capacitate care nu depăseste 10 hl de - - 475,00 - 475,00 - 475,00 - 475,00 - 475,00 -- -alcool pur/an - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -Tutun prelucrat - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 6 -Ţigarete**) -1.000 tigarete- 34,50 -20,89 - 50 - 61,2 - 74 -- - - - -euro/1.000 - - - -- - - - -tigarete - - - -- - - - -plus 27% - - - -- - - - -aplicat - - - -- - - - -asupra - - - -- - - - -pretului - - - -- - - - -maxim de - - - -- - - - -vânzare cu - - - -- - - - -amănuntul - - - -- - - - -declarat - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 7 -Tigări si tigări de foi - 1.000 bucăti - 34,50 - 41,5 - 50 - 61,2 - 61,20 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 8 -Tutun de fumat fin tăiat, destinat - kg - 46,00 - 55,00 - 66,00 - 81,00 - 81,00 -- -rulării în tigarete - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 9 -Alte tutunuri de fumat - kg - 46,00 - 55,00 - 66,00 - 81,00 - 81,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -Produse energetice - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-10 -Benzină cu plumb - tonă - 547,00 - 547,00 - 547,00 - 547,00 - 547,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - - 1000 litri - 421,19 - 421,19 - 421,19 - 421,19 - 421,19 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-11 -Benzină fără plumb - tonă - 425,06 - 425,06 - 425,06 - 436,00 - 452.000 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - - 1000 litri - 327,29 - 327,29 - 327,29 - 335,72 - 348.040 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-12 -Motorină - tonă - 307,59 - 307,59 - 325,00 - 336,00 - 347,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - - 1000 litri - 259,91 - 259,91 - 274.625 - 283,92 - 293.215 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-13 -Păcură - 1000 kg - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -13.1. utilizată în scop comercial - - 13,00 - 13,00 - 13,70 - 14,40 - 15,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -13.2. utilizată în scop necomercial - - 13,00 - 13,00 - 14,00 - 15,00 - 15,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-14 -Gaz petrolier lichefiat - 1000 kg - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -14.1. utilizat drept combustibil pentru- - 128,26 - 128,26 - 128,26 - 128,26 - 128,26 -- -motor - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -14.2. utilizat drept combustibil pentru- - 113,50 - 113,50 - 113,50 - 113,50 - 113,50 -- -încălzire - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -14.3. utilizat în consum casnic3) - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-15 -Gaz natural - GJ - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -15.1. utilizat drept combustibil pentru- - 2,60 - 2,60 - 2,60 - 2,60 - 2,60 -- -motor - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -15.2. utilizat drept combustibil pentru- - - - - - -- -încălzire - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 15.2.1. în scop comercial - - 0,17 - 0,17 - 0,17 - 0,17 - 0,17 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 15.2.2. în scop necomercial - - 0,17 - 0,17 - 0,22 - 0,27 - 0,32 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-16 -Petrol lampant (kerosen)4) - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -16.1. utilizat drept combustibil pentru- tonă - 469,89 - 469,89 - 469,89 - 469,89 - 469,89 -- -motor - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - - 1000 litri - 375,91 - 375,91 - 375,91 - 375,91 - 375,91 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -16.2. utilizat drept combustibil pentru- tonă - 469,89 - 469,89 - 469,89 - 469,89 - 469,89 -- -încălzire - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - - 1000 litri - 375,91 - 375,91 - 375,91 - 375,91 - 375,91 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-17 -Cărbune si cocs - GJ - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -17.1. utilizat în scopuri comerciale - - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -17.2. utilizat în scopuri necomerciale - - 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,30 -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-18 -Electricitate - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -18.1. Electricitate utilizată în scop - Mwh - 0,26 - 0,26 - 0,34 - 0,42 - 0,50 -- -comercial - - - - - - -+¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -18.2. Electricitate utilizată în scop - Mwh - 0,52 - 0,52 - 0,68 - 0,84 - 1,00 -- -necomercial - - - - - - -L¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- *) Nivelul accizelor va fi mentinut în conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevăzute în directivele comunitare în domeniu. Pentru produsele din grupa tutunului prelucrat acciza intră în vigoare la data de 1 iulie a fiecărui an, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană a Capitolului 10 «Impozitarea». *) Nivelul accizelor va fi mentinut în conditiile mentinerii actualelor nivele minime prevăzute în directivele comunitare în domeniu. **) Structura accizei totale exprimată în echivalent euro/1000 tigarete va fi stabilită prin Hotărâre de Guvern. 1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, continută în 100 g de solutie măsurată la origine, la temperatura de 20?/4?C. 2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20?C, continut într-o cantitate dată de produs alcoolic. 3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. 4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează. __________ - Asteriscul 1 a fost modificat prin art. I pct. 95 din O.U.G. nr. 106/2007. Pct. 6 de la col. 4 a fost modificat prin art. unic din H.G. nr. 667/2007. ANEXA Nr. 2 __________ Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006. -¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-Nr. - Denumirea produsului sau a - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 --crt.- grupei de produse - Acciza - Acciza - Acciza - Acciza - Acciza -- - -euro/tonă -euro/tonă-euro/tonă-euro/tonă-euro/tonă-+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1. -Cafea verde - 612 - 459 - 306 - 153 - 0 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 2. -Cafea prăjită, inclusiv cafea cu - 900 - 675 - 450 - 225 - 0 -- -înlocuitori - - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 3. -Cafea solubilă - 3600 - 2700 - 1800 - 900 - 0 -- - - - - - - -L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦- -¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-Nr. - Denumirea produsului sau a - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 --crt.- grupei de produse - Acciza - Acciza - Acciza - Acciza - Acciza -- - -euro/tonă -euro/tonă-euro/tonă-euro/tonă-euro/tonă-+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1. -Cafea verde - 612 - 459 - 306 - 153 - 0 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 2. -Cafea prăjită, inclusiv cafea cu - 900 - 675 - 450 - 225 - 0 -- -înlocuitori - - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 3. -Cafea solubilă, inclusiv amestecuri - 3600 - 2700 - 1800 - 900 - 0 -- -cu cafea solubilă - - - - - -L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦- __________ Nr. crt. 3 din coloana 2 a fost modificat prin art. I pct. 95 din O.U.G. nr. 106/2007. ANEXA Nr. 3 __________ Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006. -¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬-Nr. - - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 --crt.- Denumirea produsului sau a grupei de produse -Acciza-Acciza-Acciza-Acciza-- - - (%) - (%) - (%) - (%) -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+- 1. -Confectii din blănuri naturale (cu exceptia celor de iepure,- 45 - 45 - 45 - 45 -- -oaie, capră) - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+- 2. -Articole din cristal - 55 - 30 - 15 - 0 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+- 3. -Bijuterii din aur si/sau din platină, cu exceptia - 25 - 15 - 10 - 0 -- -verighetelor - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+- 4. -Produse de parfumerie - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+- -4.1. Parfumuri, - 35 - 35 - 35 - 35 -- -din care: - - - - -- -- ape de parfum - 25 - 25 - 25 - 25 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+- -4.2. Ape de toaletă, - 15 - 15 - 15 - 15 -- -din care: - - - - -- -- ape de colonie - 10 - 10 - 10 - 10 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+- 5. -Arme si arme de vânătoare, altele decât cele de uz militar - 100 - 100 - 100 - 100 -L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦- 1) Prin cristal se întelege sticla având un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate. ANEXA Nr. 4 __________ Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006. -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Norma de poluare sau tipul - Capacitatea - -- autoturismului/autovehiculului - cilindrică - euro/1 cmc -- - (cmc) - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1 - 2 - 3 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Hibride - - 0 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Euro 4 - < 1600 - 0,15 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 1601-2000 - 0,35 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2001-2500 - 0,5 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2501-3000 - 0,7 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - > 3000 - 1 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Euro 3 - < 1600 - 0,5 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 1601-2000 - 0,6 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2001-2500 - 0,9 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2501-3000 - 1,1 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - > 3000 - 1,3 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Euro 2 - < 1600 - 1,3 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 1601-2000 - 1,4 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2001-2500 - 1,5 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2501-3000 - 1,6 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - > 3000 - 1,7 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Euro 1 - < 1600 - 1,8 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 1601-2000 - 1,8 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2001-2500 - 1,8 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 2501-3000 - 1,8 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - > 3000 - 1,8 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Non-euro - < 1600 - 2 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 1601-2000 - 2 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - > 2001 - 2 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ANEXA Nr. 4.1 __________ Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 110/2006. NIVELUL taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*) N2, N3, M2 si M3 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Norma de poluare a autovehiculului euro/1 cmc¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Euro 4 0Euro 3 0Euro 2 0,2Euro 1 0,9Non-euro 1,2¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *) Categoriile sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2. ANEXA Nr. 5 __________ Anexa a fost introdusă prin art. I pct. 214 din Legea nr. 343/2006. -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Vârsta autoturismului/autovehiculului - Coeficient de corelare -Reducere (%) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1 - 2 - 3 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- până la 1 an inclusiv - 0,9 - 15 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1 an - 2 ani inclusiv - 1,8 - 25 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 2 ani - 4 ani inclusiv - 2,3 - 32 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 4 ani - 6 ani inclusiv - 2,5 - 43 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- peste 6 ani - 2,7 - 47 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- __________ Pct. 1 si 2 de la coloana 1 au fost modificate prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 110/2006. TITLUL VIII Măsuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile CAPITOLUL I Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic Sfera de aplicare Art. 222. - Sistemul de supraveghere se aplică tuturor antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic nedenaturat si distilate. Supraveghetorii fiscali Art. 223. - (1) Pentru fiecare antrepozit fiscal de productie de alcool etilic si de distilate vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai autoritătii fiscale competente, denumiti în continuare supraveghetori fiscali. Prezenta supraveghetorilor fiscali va fi asigurată pe tot parcursul desfăsurării procesului de productie, respectiv pe cele trei schimburi si în zilele de sărbători legale. (2) Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic si de distilate vor întocmi si vor depune la autoritatea fiscală competentă, o dată cu cererea de autorizare, un program de lucru defalcat pe luni, care să prevadă cantitatea estimată a se obtine într-un an, în functie de capacitatea instalată. Mijloace de măsurare a productiei de alcool Art. 224. - (1) În vederea înregistrării corecte a întregii productii de alcool etilic si de distilate obtinute, fiecare antrepozit fiscal de productie de alcool etilic si de distilate trebuie să fie dotat obligatoriu de către antrepozitarul autorizat cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantitătii de alcool etilic si de distilate, precum si cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool etilic si de distilate. Mijloacele de măsurare si măsurătorile efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului, conform legii în domeniu. (2) În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic, contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare pentru alcoolul etilic rafinat si la iesirea din coloanele aferente alcoolului tehnic, astfel încât să fie contorizate toate cantitătile de alcool rezultate. (3) În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de distilate, contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare sau, după caz, la iesirea din instalatiile de distilare. (4) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete, prin care se pot extrage cantităti de alcool sau distilate necontorizate, sunt interzise. Certificate de calibrare Art. 225. - Antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool si de distilate sunt obligati să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie agreat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele si recipientele în care se depozitează alcoolul, distilatele si materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor. Sigilii Art. 226. - (1) Pe întregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, rafinat si tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de distilate, sigiliile se vor aplica la iesirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalatiile de distilare. În toate situatiile, sigiliile vor fi aplicate si pe toate elementele de asamblare-racordare ale aparatelor de măsură si control, pe orice orificii si robineti existenti pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu. (2) Aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum si de pe tot circuitul instalatiilor de distilare trebuie îmbinate în asa fel încât să poată fi sigilate. Sigiliile apartin autoritătii fiscale competente, vor fi înseriate si vor purta, în mod obligatoriu, însemnele acesteia. Operatiunile de sigilare si desigilare se vor efectua de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât să nu se deterioreze aparatele si piesele componente. Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie mentinute intacte. Sigilarea si desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal. (3) Sigiliile prevăzute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală. (4) Stabilirea tipului de sigilii, prevăzut la alin. (2), si a caracteristicilor acestora, uniformizarea si/sau personalizarea, precum si coordonarea tuturor operatiunilor ce se impun revin Ministerului Finantelor Publice, respectiv directiei cu atributii administrative. Receptia materiilor prime Art. 227. - (1) Receptia cantitativă a materiilor prime intrate în antrepozitul fiscal, precum si introducerea lor în procesul de fabricatie se fac cu mijloace de măsurare legale. (2) În cazul în care, pentru producerea alcoolului etilic si a distilatelor, se achizitionează materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie se întocmesc în 2 exemplare si vor purta, în mod obligatoriu, viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la antrepozitul fiscal care a achizitionat materia primă, iar exemplarul 2, la persoana fizică furnizoare. Obligatiile supraveghetorilor fiscali Art. 228. - (1) Supraveghetorii fiscali au obligatia să verifice: a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor si a materiilor prime din care provin acestea; b) înregistrarea corectă a intrărilor de materii prime; c) înscrierea corectă a alcoolului si a distilatelor obtinute, în rapoartele zilnice de productie si în documentele de transfer-predare către antrepozite de prelucrare sau de depozitare de produse finite, în concordantă cu înregistrările mijloacelor de măsurare; d) concordanta dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar si productia de alcool si distilate obtinută; e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, rafinat, alcool denaturat, tehnic si distilate, înscrise în evidentele operative ale antrepozitelor de depozitare de astfel de produse; f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către antrepozitele de prelucrare a alcoolului si a distilatelor; g) concordanta dintre cantitătile de alcool si de distilate eliberate din antrepozitul fiscal de productie cu cele înscrise în documentele fiscale; h) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcool si distilate, precum si pentru băuturile spirtoase realizate de către antrepozitarul autorizat de productie, care îsi desfăsoară activitatea în sistem integrat; i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaratiilor privind obligatiile de plată cu titlu de accize si a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale; j) orice alte documente si operatiuni care să conducă la determinarea exactă a obligatiilor către bugetul de stat; k) înregistrarea corectă a operatiunilor de import si export, în situatia în care antrepozitarul autorizat desfăsoară astfel de operatiuni. (2) De asemenea, supraveghetorii fiscali au obligatia de a înregistra, într-un registru special, toate cererile antrepozitarilor autorizati de productie sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalatiilor. (3) În vederea certificării realitătii tuturor operatiunilor reflectate în documentele aferente productiei de alcool si de distilate, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului si a distilatelor către sectiile de prelucrare sau către terti, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale, vor fi prezentate obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat pentru a fi vizate de acesta. Desigilarea instalatiilor Art. 229. - (1) Desigilarea aparatelor si a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise, justificate, din partea antrepozitului fiscal de productie de alcool si de distilate sau în situatii de avarie. (2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel putin trei zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare, supraveghetorul fiscal întocmeste un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data si ora desigilării, cantitatea de alcool si de distilate - în litri si în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum si stocul de alcool si de distilate, pe sortimente, aflat în rezervoare si în recipiente. (3) Se interzice antrepozitarilor autorizati deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, antrepozitarul autorizat este obligat să solicite prezenta supraveghetorului fiscal pentru constatarea cauzelor deteriorării accidentale a sigiliului sau ale avariei. (4) Dacă antrepozitarul autorizat constată un incident sau o disfunctie în functionarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declaratie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defectiunii. Totodată, antrepozitarul autorizat va solicita prezenta reprezentantului autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală pentru activităti de reparatii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectivă, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare, a repunerii lor în stare de functionare si a resigilării. (5) Contoarele defecte pot fi înlocuite, sub supraveghere metrologică, cu alte contoare de rezervă, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire, întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea. (6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăseste 24 de ore, se suspendă activitatea de productie a alcoolului si a distilatelor. Instalatiile respective vor fi sigilate. (7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare de către supraveghetorul fiscal, în prezenta reprezentantului legal al antrepozitarului autorizat. (8) În procesul-verbal încheiat se vor mentiona cauzele accidentului sau ale avariei care au generat întreruperea activitătii, data si ora întreruperii acesteia, stocul de alcool si de distilate existent la acea dată si indicii înregistrati de contoare în momentul suspendării activitătii. (9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la autoritatea fiscală competentă, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal rămâne la antrepozitarul autorizat, iar exemplarul al treilea se păstrează de către supraveghetorul fiscal. (10) Reluarea activitătii după desigilarea instalatiilor respective se va face în baza unei declaratii de remediere a defectiunii, întocmită de antrepozitarul autorizat si vizată de supraveghetorul fiscal, însotită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic. CAPITOLUL II Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului etilic si a distilatelor în vrac din productia internă sau din import Conditii de calitate Art. 230. - Alcoolul etilic si distilatele livrate de către antrepozitarii autorizati pentru productie, către utilizatorii legali, trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare. Fiecare livrare va fi însotită de buletine de analiză completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului, dacă acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiză vor cuprinde cel putin 7 parametri fizico-chimici, prevăzuti de standardele legale în vigoare. Transportul în vrac Art. 231. - (1) Toate cisternele si recipientele prin care se vor transporta cantitătile de alcool si de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal si vor fi însotite de documentele fiscale prevăzute la titlul VII. (2) Supraveghetorul fiscal, care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului si al distilatelor în vrac, va comunica în aceeasi zi, la autoritatea fiscală competentă, data plecării transportului de alcool si de distilate, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediată si data aproximativă a sosirii acestuia. (3) La sosirea efectivă a alcoolului si a distilatelor la destinatie, agentul economic beneficiar este obligat să solicite autoritătii fiscale competente desemnarea unui reprezentant fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor înscrise în documentul de însotire, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor. Conditii de livrare Art. 232. - (1) Livrarea alcoolului si a distilatelor în vrac se va face direct de la antrepozitarul autorizat pentru productie sau de la importator către utilizatorii legali. (2) Livrarea în vrac a alcoolului etilic si a distilatelor în scopul obtinerii de băuturi alcoolice altor beneficiari decât antrepozitarii autorizati pentru productia de astfel de băuturi este interzisă. (3) Antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor si agentilor economici utilizatori legali de alcool, altii decât producătorii de băuturi alcoolice. (4) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de către antrepozitarul autorizat pentru productia de alcool etilic si numai sub formă de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare. (5) Comercializarea în vrac si utilizarea ca materie primă a alcoolului etilic si a distilatelor cu concentratia alcoolică sub 96,0% în volum, pentru fabricarea băuturilor alcoolice, este interzisă. (6) Productia de alcool sanitar de către alti producători decât antrepozitarii autorizati pentru productia de alcool etilic este interzisă. (7) Comercializarea pe piata internă a alcoolului sanitar în vrac este interzisă. CAPITOLUL III Sistemul de supraveghere pentru tuică si rachiuri de fructe Mijloace de măsurare Art. 233. - (1) În vederea înregistrării corecte a productiei de tuică si rachiuri de fructe, fiecare antrepozitar autorizat este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrică, denumite contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum si cu mijloace legale de măsurare a concentratiei alcoolice a materiei prime si a produselor rezultate din prelucrarea acestora instalatiile de fabricatie fiind în mod obligatoriu sigilate în aceleasi conditii ca si în cazul antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic sau de distilate. (2) Cazanele individuale ale producătorilor de tuică si rachiuri de fructe, a căror productie este destinată vânzării, vor fi livrate si vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum si cu mijloace de măsurare legală a concentratiei alcoolice a produselor obtinute. Sigilarea si desigilarea instalatiilor Art. 234. - (1) Pentru controlul cantitătilor de tuică si rachiuri de fructe, pe perioada de nefunctionare, instalatiile sau cazanele de fabricatie detinute de antrepozitarii autorizati vor fi sigilate suplimentar de către autoritatea fiscală competentă. (2) După primirea materiei prime în vederea distilării, detinătorii de astfel de instalatii sau cazane vor solicita, în scris, autoritătii fiscale competente desigilarea acestora. Data si ora desigilării, precum si cantitătile si tipurile de materie primă ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricatie, care va fi numerotat, vizat de autoritatea fiscală competentă si păstrat la producător. În acelasi timp, autoritatea fiscală competentă va consemna aceleasi date într-un proces-verbal. (3) Desigilarea va fi solicitată în conditiile în care detinătorul de instalatii sau cazane are în stoc materie primă pentru utilizarea capacitătilor de productie pentru minimum 10 zile, procesul de productie fiind obligatoriu a se desfăsura în mod continuu, până la terminarea materiei prime. (4) În momentul desigilării instalatiilor sau a cazanelor, reprezentantul autoritătii fiscale competente va verifica, prin probe de productie, timpii de fabricatie si randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primă în parte, stabilind numărul de fierberi în 24 de ore si întocmind un proces-verbal de constatare. (5) Timpii de functionare ai instalatiilor sau ai cazanelor si randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidentierea productiei în registrul de fabricatie. (6) În vederea opririi instalatiilor sau cazanelor, antrepozitarul autorizat pentru productie va anunta autoritatea fiscală competentă pentru resigilarea acestora cu 2 zile înaintea opririi productiei. (7) Dacă nu se solicită resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalatii în momentul opririi acestora, se consideră că productia a continuat pe toată perioada de la desigilare. (8) Momentul sigilării va fi mentionat în registrul de fabricatie, întocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de productie realizată de la data desigilării. CAPITOLUL IV Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de băuturi spirtoase, în vrac Conditii de import Art. 235. - Alcoolul, distilatele si băuturile spirtoase pot fi importate în vrac numai pe bază de contracte încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentantii acestora si numai în scopul prelucrării sau îmbutelierii directe de către antrepozitarul autorizat pentru productie. Procedura de supraveghere Art. 236. - (1) La intrarea în tară a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum si a băuturilor spirtoase în vrac, organele vamale de frontieră, după efectuarea formalitătilor de vămuire, vor aplica pe fiecare cisternă si recipient un sigiliu special, cu însemnele autoritătii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinatia finală a acestora. (2) În momentul efectuării operatiunii de vămuire se va preleva, în mod obligatoriu, o probă din fiecare cisternă sau recipient, în scopul verificării autenticitătii datelor înscrise în documentele însotitoare, respectiv factura si certificatele de analize fizico-chimice. (3) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului, agreat de autoritatea vamală să efectueze expertize în vederea identificării produselor. (4) Prelevarea probei se face în prezenta autoritătii vamale, a delegatului permanent în vamă din partea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si a importatorului. Dacă importatorul depune o declaratie că nu este interesat să participe la prelevare, operatiunea respectivă se poate face în lipsa acestuia. (5) Operatiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele românesti în vigoare privind esantionarea, analiza si inspectia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat. (6) Din proba prelevată se vor constitui 3 esantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autoritătii vamale, iar al treilea importatorului. (7) Esantioanele vor fi etichetate si vor fi sigilate de către autoritatea vamală. (8) Transmiterea esantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija si sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat. (9) Operatiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în norme. (10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate de către laboratorul agreat în certificate de expertiză. (11) Analiza produselor se face pe cheltuiala importatorilor si are ca scop determinarea concentratiei alcoolice si a cantitătilor reale, comparativ cu cele înscrise în documentele însotitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate si a calitătii produsului. (12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz: a) pe loc, în cazul produselor fără continut de zahăr; b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu continut de zahăr. (13) Termenul obligatoriu de păstrare a esantioanelor este de un an. (14) Prevederile alin. (2) se aplică si cantitătilor de alcool, de distilate si de băuturi spirtoase în vrac, aduse în regim de import temporar. (15) Cantitătile de alcool, de distilate si de băuturi spirtoase în vrac, provenite din import, vor fi sigilate de către organul vamal de frontieră si în situatia în care marfa este tranzitată către o vamă de interior în vederea efectuării operatiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însotire a mărfii, eliberat de autoritatea vamală de frontieră, în care se mentionează cantitatea de alcool, de distilate sau de băuturi spirtoase importată, în modul si sub forma prevăzută în norme, are liber de circulatie până la punctul vamal unde au loc operatiunea vamală de import si prelevarea de probe, potrivit alin. (2). (16) În toate cazurile, la determinările efectuate pe baza analizelor de laborator, abaterea admisă este de ± 0,3 grade volum. (17) Desigilarea cisternelor si a recipientelor de alcool, de distilate si de băuturi spirtoase în vrac provenite din import, ajunse la destinatia finală, se va face în prezenta unui reprezentant al autoritătii fiscale competente, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor. (18) Importatorul are obligatia să evidentieze într-un registru special, conform modelului prezentat în norme, vizat de reprezentantul organului fiscal teritorial în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, toate cantitătile de alcool, de distilate si de băuturi spirtoase în vrac - în litri si în grade - pe tipuri de produs si pe destinatii ale acestora. CAPITOLUL V Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate si băuturi spirtoase Situatii privind modul de valorificare Art. 237. - (1) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, antrepozitarii autorizati pentru productie si importatorii de alcool si de distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie continând informatii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, si anume: destinatia, denumirea si adresa beneficiarului, numărul si data facturii, cantitătile, pretul unitar si valoarea totală, din care, după caz, valoarea accizei, conform modelului prezentat în norme. Această situatie va fi însotită în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime si produse finite înregistrate la sfârsitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în două exemplare si vor fi vizate de către antrepozitarul autorizat pentru productie sau de către importator. În cazul antrepozitarilor autorizati pentru productie, listele de inventar vor fi vizate si de către supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se păstrează de către antrepozitarul autorizat de productie si de către importator. (2) Lunar, până în ultima zi a lunii, pentru luna precedentă, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei situatia centralizatoare pentru fiecare judet privind modul de valorificare a alcoolului si a distilatelor, conform modelului prezentat în norme. (3) Abrogat. __________ Alineatul (3) a fost abrogat prin art. I pct. 1052 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. Preturi minime Art. 238. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 1052 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. CAPITOLUL VI Măsuri speciale privind productia, importul si circulatia uleiurilor minerale Restrictii Art. 239. - (1) Se interzice orice operatiune comercială cu uleiuri minerale care nu provin din antrepozite fiscale de productie. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) toate reziduurile de uleiuri minerale rezultate din exploatare, în alte locatii decât antrepozitele fiscale de productie, pot fi cedate sau vândute numai în vederea prelucrării si numai către un antrepozit fiscal de productie, în conditiile prevăzute de norme. __________ Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 106 din O.G. nr. 83/2004. Conditii de comercializare Art. 240. - (1) Uleiurile minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85? C, se vor comercializa direct către utilizatorii finali, care folosesc aceste produse în scop industrial. În caz contrar, antrepozitarul autorizat va vira la bugetul de stat accizele aferente, calculate la nivelul accizelor datorate pentru benzinele cu plumb. În categoria utilizatorilor finali nu sunt inclusi comerciantii în sistem angro. (2) Se interzice comercializarea, prin pompele statiilor de distributie, a altor uleiuri minerale decât cele din categoria gazelor petroliere lichefiate, benzinelor si motorinelor auto, care corespund standardelor nationale de calitate. __________ Teza a II-a de la alin. (1) a fost modificată prin liniuta 9 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004. Conditii de calitate Art. 241. - Se interzice importul de uleiuri minerale de tipul benzinelor si motorinelor care nu corespund standardelor nationale si prevederilor legale referitoare la calitatea benzinelor. Procedura de import Art. 242. - Efectuarea formalitătilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale prevăzute la art. 241, se face prin birourile vamale de control si vămuire la frontieră, stabilite prin decizia autoritătii vamale, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 107 din O.G. nr. 83/2004. CAPITOLUL VII Alte măsuri speciale Conditii de cesionare si înstrăinare Art. 243. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 108 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. Întârzieri la plata accizelor Art. 244. - Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei antrepozitarului si închiderea activitătii acestuia până la plata sumelor restante. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1081 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. - Denumirea marginală a articolului a fost introdusă prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Alte măsuri Art. 2441. - (1) Agentii economici care doresc să distribuie si să comercializeze angro băuturi alcoolice si produse din tutun sunt obligati ca până la data de 31 martie 2005 să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială si să îndeplinească următoarele conditii: a) să detină spatii de depozitare corespunzătoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal; b) să aibă înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a băuturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun; c) să se doteze cu mijloacele necesare depistării marcajelor false sau contrafăcute, în cazul comercializării de produse supuse marcării potrivit titlului VII. (2) Băuturile alcoolice livrate de agentii economici producători către agentii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi însotite si de o copie a certificatului de marcă al producătorului, din care să rezulte că marca îi apartine. (3) Agentii economici distribuitori si comerciantii angro de băuturi alcoolice si produse din tutun răspund pentru provenienta nelegală a produselor detinute si sunt obligati să verifice autenticitatea facturilor primite. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 109 din O.G. nr. 83/2004. CAPITOLUL VIII Sanctiuni Infractiuni Art. 245. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 1091 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. Contraventii si sanctiuni Art. 246. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. 208 lit. j) din Codul de procedură fiscală din 2004. TITLUL IX Impozite si taxe locale __________ În cuprinsul titlului IX, sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" se va înlocui cu sintagma "impozitul pe mijloacele de transport", în conformitate cu art. I pct. 215 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL I Dispozitii generale Definitii Art. 247. - În întelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) rangul unei localităti - rangul atribuit unei localităti conform legii; b) zone din cadrul localitătii - zone stabilite de consiliul local, în functie de pozitia terenului fată de centrul localitătii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecărei unităti administrativ-teritoriale, conform documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, registrelor agricole, evidentelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidente agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului; c) nomenclatură stradală - lista care contine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum si titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală si urbană si reprezintă evidenta primară unitară care serveste la atribuirea adresei domiciliului/resedintei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum si a fiecărui imobil, teren si/sau clădire. __________ Litera c) a fost introdusă prin art. I pct. 216 din Legea nr. 343/2006. Impozite si taxe locale Art. 248. - Impozitele si taxele locale sunt după cum urmează: a) impozitul pe clădiri; b) impozitul pe teren; c) impozitul pe mijloacele de transport; d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxa hotelieră; h) taxe speciale; i) alte taxe locale. CAPITOLUL II Impozitul si taxa pe clădiri __________ Titlul Capitolului II a fost modificat prin art. I pct. 217 din Legea nr. 343/2006. Reguli generale Art. 249. - (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum si taxa pe clădiri prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea. (3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe clădiri. (4) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spatiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părtile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. (5) În întelesul prezentului titlu, clădire este orice constructie situată deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spatiul din interiorul unei clădiri. __________ Alineatele (2), (3) si (5) au fost modificate prin art. I pct. 218 din Legea nr. 343/2006. Scutiri Art. 250. - (1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: 1. clădirile proprietate a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale sau a oricăror institutii publice, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 3. clădirile care, prin destinatie, constituie lăcasuri de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si componentelor locale ale acestora, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 4. clădirile care constituie patrimoniul unitătilor si institutiilor de învătământ de stat, confesional sau particular, autorizate să functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 5. clădirile unitătilor sanitare publice, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni; 7. clădirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 8. clădirile funerare din cimitire si crematorii; 9. clădirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; 10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată; 14. clădirile care sunt afectate activitătilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătătiri funciare si de interventii la apărarea împotriva inundatiilor, precum si clădirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru activităti economice; 15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităti economice; 16. constructiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de extractie; 17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnite, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri si/sau pătule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităti economice; 18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în lipsă de mostenitori legali sau testamentari; 19. clădirile utilizate pentru activităti social umanitare, de către asociatii, fundatii si culte, potrivit hotărârii consiliului local. (2) Nu intră sub incidenta impozitului pe clădiri constructiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri. (3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10-13 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 219 din Legea nr. 343/2006. Calculul impozitului pentru persoane fizice Art. 251. - (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. (2) În cazul unei clădiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective. (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmultirea suprafetei construite desfăsurate a acesteia, exprimate în metri pătrati, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul*) următor: ___________ *) Tabelul este reprodus în facsimil. VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI SI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 SI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM SI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- - NIVELURILE INDEXATE - NIVELURILE APLICABILE -- - PENTRU ANUL 2006 - ÎN ANUL FISCAL 2007 -- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - Valoarea impozabilă - Valoarea impozabilă -- - - lei/m2 - - - lei/m2 - -- Tipul clădirii +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -Cu instalatii de- Fără -Cu instalatii de- Fără instalatii -- -apă, canalizare,- instalatii de -apă, canalizare,- de apă, -- - electrice si -apă, canalizare,- electrice si - canalizare, -- - încălzire - electricitate - încălzire - electricitate -- - (conditii - sau încălzire - (conditii - sau încălzire -- - cumulative) - - cumulative) - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 0 - 1 - 2 - 3 - 4 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Clădiri cu pereti sau cadre din beton armat, - - - - --din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte - 669 - 397 - x - x --materiale asemănătoare - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Clădiri cu pereti din lemn, cărămidă nearsă, - - - - --paiantă, vălătuci, sipci sau alte materiale - 182 - 114 - x - x --asemănătoare - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Constructii anexe corpului principal al unei - - - - --clădiri, având peretii din beton, cărămidă arsă, - 114 - 102 - x - x --piatră sau alte materiale asemănătoare - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Constructii anexe corpului principal al unei - - - - --clădiri, având peretii din lemn, cărămidă nearsă, - 68 - 45 - x - x --vălătuci, sipci sau alte materiale asemănătoare - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereti - - - - --exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte - x - x - 669 - 397 --materiale rezultate în urma unui tratament termic - - - - --si/sau chimic - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-B. Clădire cu peretii exteriori din lemn, din - - - - --piatră naturală, din cărămidă nearsă, din - x - x - 182 - 114 --vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse - - - - --unui tratament termic si/sau chimic - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu - - - - --pereti exteriori din cărămidă arsă sau din orice - x - x - 114 - 102 --alte materiale rezultate în urma unui tratament - - - - --termic si/sau chimic - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-D. Clădire-anexă cu peretii exteriori din lemn, - - - - --din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din - x - x - 68 - 45 --vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse - - - - --unui tratament termic si/sau chimic - - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor--administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, după caz, persoanelor --juridice, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor --dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe clădiri. -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (4) Suprafata construită desfăsurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuintă si suprafetele scărilor si teraselor neacoperite. (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în functie de rangul localitătii si zona în care este amplasată clădirea, prin înmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul*) următor: ___________ *) Tabelul este reprodus în facsimil. -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Zona în cadrul - Rangul localitătii -- localitătii - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 0 - I - II - III - IV - V -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- A - 2,60 - 2,50 - 2,40 - 2,30 - 1,10 - 1,05 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- B - 2,50 - 2,40 - 2,30 - 2,20 - 1,05 - 1,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- C - 2,40 - 2,30 - 2,20 - 2,10 - 1,00 - 0,95 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- D - 2,30 - 2,20 - 2,10 - 2,00 - 0,95 - 0,90 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10. (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(6), se reduce în functie de anul terminării acesteia, după cum urmează: a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă; b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă. (8) În cazul clădirii utilizate ca locuintă, a cărei suprafată construită depăseste 150 de metri pătrati, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătrati sau fractiune din acestia. (81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. (9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafata construită desfăsurată a clădirii se determină prin înmultirea suprafetei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20. __________ Alineatele (1)-(3), (5), (7) si (8) au fost modificate prin art. I pct. 220 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (81) a fost introdus prin art. I pct. 221 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (3) a fost modificat prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 1514/2006. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe clădiri Art. 252. - (1) Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuintă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire si următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. (11) Nu intră sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. (2) În cazul detinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în functie de ordinea în care proprietătile au fost dobândite, asa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. (3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligatia să depună o declaratie specială la compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale în raza cărora îsi au domiciliul, precum si la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. __________ Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 222 din Legea nr. 343/2006. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice Art. 253. - (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. (2) Cota de impozit se stabileste prin hotărâre a consiliului local si poate fi cuprinsă între 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, această atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (3) Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. (31) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. (4) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%. (5) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului persoană juridică. (6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintă, cota impozitului pe clădiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti între 5% si 10% si se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârsitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2). (7) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, asa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare; c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadentă, impozitul pe clădiri este datorat de locator. (8) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire detinută de o persoană juridică aflată în functiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. __________ Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 111 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 223 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (31) a fost introdus prin art. I pct. 224 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (5) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 225 din Legea nr. 343/2006. Dobândirea, înstrăinarea si modificarea clădirilor Art. 254. - (1) În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. (2) În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. (4) În cazul extinderii, îmbunătătirii, distrugerii partiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea. (5) Orice persoană care dobândeste, construieste sau înstrăinează o clădire are obligatia de a depune o declaratie fiscală la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale în a cărei rază de competentă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. (6) Orice persoană care extinde, îmbunătăteste, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligatia să depună o declaratie în acest sens la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. (7) Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalitătile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îsi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. __________ Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 226 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (7) a fost introdus prin art. I pct. 227 din Legea nr. 343/2006. Plata impozitului Art. 255. - (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteste anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificatie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, această atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiasi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteste integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiasi unităti administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 228 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL III Impozitul si taxa pe teren __________ Titlul Capitolului III a fost modificat prin art. I pct. 229 din Legea nr. 343/2006. Reguli generale Art. 256. - (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum si taxa pe teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, se stabileste taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe teren. (4) În cazul terenului care este detinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părtile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. (5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar. (6) În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadentă, impozitul pe teren este datorat de locator. __________ Alineatele (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 230 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (5) si (6) au fost introduse prin art. I pct. 231 din Legea nr. 343/2006. Scutiri Art. 257. - Impozitul pe teren nu se datorează pentru: a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafata de teren care este acoperită de o clădire; b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unităti locale a acestuia, cu personalitate juridică; c) orice teren al unui cimitir, crematoriu; d) orice teren al unei institutii de învătământ preuniversitar si universitar, autorizată provizoriu sau acreditată; e) orice teren al unei unităti sanitare de interes national care nu a trecut în patrimoniul autoritătilor locale; f) orice teren detinut, administrat sau folosit de către o institutie publică, cu exceptia suprafetelor folosite pentru activităti economice; g) orice teren proprietate a statului, a unitătilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafetele acestuia folosite pentru activităti economice; h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia; i) terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălti, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activitătile de apărare împotriva inundatiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protectie definite în lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafetei solului; j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrărilor de îmbunătătiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosintă a terenului, emis de oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliară; k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri principale administrate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., zonele de sigurantă a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de sigurantă; l) terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în lipsă de mostenitori legali sau testamentari; n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 si 7, cu exceptia celor folosite pentru activităti economice. o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public; p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public; r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mentină afectatiunea de interes public. __________ Litera g) a fost modificată prin art. I pct. 112 din O.G. nr. 83/2004. - Litera j) a fost modificată prin art. I pct. 113 din O.G. nr. 83/2004. - Literele o), p) si r) au fost introduse prin Titlul VIII art. I pct. 4 din Legea nr. 247/2005. Calculul impozitului Art. 258. - (1) Impozitul pe teren se stabileste luând în calcul numărul de metri pătrati de teren, rangul localitătii în care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosintă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosintă terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII --Art. 258 alin. (2) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 - NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007 -- Zona în - - lei/ha**) -- - lei/ha**) --- cadrul +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-localitătii- Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităti -Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităti-- +¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+- - 0 - I - II - III - IV - V - 0 - I - II - III - IV - V -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+- A - 7.404 - 6.148 - 5.401 - 4.681 - 636 - 509 - 7.404 - 6.148 - 5.401 - 4.681 - 636 - 509 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+- B - 6.148 - 4.648 - 3.768 - 3.180 - 509 - 382 - 6.148 - 4.648 - 3.768 - 3.180 - 509 - 382 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+- C - 4.648 - 3.180 - 2.385 - 1.511 - 382 - 254 - 4.648 - 3.180 - 2.385 - 1.511 - 382 - 254 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+- D - 3.180 - 1.511 - 1.261 - 880 - 249 - 127 - 3.180 - 1.511 - 1.261 - 880 - 249 - 127 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦- (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut la alin. (5). (4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN -- - ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - --Art. 258 alin. (4) -+¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - \ Zona - NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 - NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007 --Nr. - \ - - lei/ha**) -- Zona - lei/ha ---crt.- Categoria \ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- -de folosintă \ - Zona A - Zona B - Zona C - Zona D - A - B - C - D -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1 -Teren arabil - 20 - 15 - 13 - 11 - 20 - 15 - 13 - 11 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 2 -Păsune - 15 - 13 - 11 - 9 - 15 - 13 - 11 - 9 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 3 -Fâneată - 15 - 13 - 11 - 9 - 15 - 13 - 11 - 9 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 4 -Vie - 33 - 25 - 20 - 13 - 33 - 25 - 20 - 13 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 5 -Livadă - 38 - 33 - 25 - 20 - 38 - 33 - 25 - 20 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 6 -Pădure sau alt teren cu - 20 - 15 - 13 - 11 - 20 - 15 - 13 - 11 -- -vegetatie forestieră - - - - - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 7 -Teren cu ape - 11 - 9 - 6 - x - 11 - 9 - 6 - x -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 8 -Drumuri si căi ferate - x - x - x - x - x - x - x - x -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 9 -Neproductiv - x - x - x - x - x - x - x - x -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor --administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, se stabileste taxa pe teren--care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă,--după caz, în conditii similare impozitului pe teren. --**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile --respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004 --privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, tinând --seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha. -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut în următorul tabel: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Rangul localitătii - Coeficientul de corectie -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- O - 8,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- I - 5,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- II - 4,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- III - 3,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- IV - 1,10 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- V - 1,00 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (51) Ca exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii: a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; b) au înregistrate în evidenta contabilă venituri si cheltuieli din desfăsurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). (52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unitătii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2). (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmultită cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5): -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN --Art. 258 alin. (6) - lei/ha - -+¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Nr. - \ Zona - NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 2006 -NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007--crt.- Categoria \ +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - de folosintă \ - Zona - Zona -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 0 - 1 - A - B - C - D - A - B - C - D -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 1 -Teren cu constructii - 22 - 20 - 18 - 16 - 22 - 20 - 18 - 16 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 2 -Arabil - 36 - 34 - 32 - 30 - 36 - 34 - 32 - 30 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 3 -Păsune - 20 - 18 - 16 - 14 - 20 - 18 - 16 - 14 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 4 -Fâneată - 20 - 18 - 16 - 14 - 20 - 18 - 16 - 14 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 5 -Vie pe rod, alta decât cea - 40 - 38 - 36 - 34 - 40 - 38 - 36 - 34 -- -prevăzută la nr. crt. 5.1 - - - - - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5.1 -Vie până la intrarea pe rod - x - x - x - x - x - x - x - x -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 6 -Livadă pe rod, alta decât - - - - - - - - -- -cea prevăzută la nr. crt. 6.1 - 40 - 38 - 36 - 34 - 40 - 38 - 36 - 34 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-6.1 -Livadă până la intrarea pe rod- x - x - x - x - x - x - x - x -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 7 -Pădure sau alt teren cu - - - - - - - - -- -vegetatie forestieră, cu - 12 - 10 - 8 - 6 - 12 - 10 - 8 - 6 -- -exceptia celui prevăzut la - - - - - - - - -- -nr. crt. 7.1 - - - - - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-7.1 -Pădure în vârstă de până la - - - - - - - - -- -20 de ani si pădure cu rol - x - x - x - x - x - x - x - x -- -de protectie - - - - - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 8 -Teren cu apă, altul decât cel - 4 - 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 -- -cu amenajări piscicole - - - - - - - - -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-8.1 -Teren cu amenajări piscicole - 24 - 22 - 20 - 18 - 24 - 22 - 20 - 18 -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 9 -Drumuri si căi ferate - x - x - x - x - x - x - x - x -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- 10 -Teren neproductiv - x - x - x - x - x - x - x - x -+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor --administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintă, se stabileste taxa pe --teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de --folosintă, după caz, în conditii similare impozitului pe teren. -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (7) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosintă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaratia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293, sub sanctiunea nulitătii. (8) Atât în cazul clădirilor, cât si al terenurilor, dacă se constată diferente între suprafetele înscrise în actele de proprietate si situatia reală rezultată din măsurătorile executate în conditiile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidentele fiscale, în registrul agricol, precum si în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaratia fiscală. __________ Alineatul (2) a fost modificat prin liniuta 10 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004. - Alineatul (6) a fost modificat prin Titlul VIII art. I pct. 5 din Legea nr. 247/2005. - Alineatele (7) si (8) au fost introduse prin Titlul VIII art. I pct. 6 din Legea nr. 247/2005. - Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 21/2006. - Partea introductivă a alin. (1) si alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 232 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (51) si (52) au fost introduse prin art. I pct. 233 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (7) si (8) au fost modificate prin art. I pct. 234 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (2), (4) si (6) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 1514/2006. Dobândiri si transferuri de teren, precum si alte modificări aduse terenului Art. 259. - (1) Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. (2) Pentru orice operatiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. (4) Dacă încadrarea terenului în functie de pozitie si categorie de folosintă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. (5) Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităti, impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localitătii, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. (6) Orice persoană care dobândeste teren are obligatia de a depune o declaratie privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achizitiei. (61) Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalitătile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îsi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. (7) Orice persoană care modifică folosinta terenului are obligatia de a depune o declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosintei. __________ Alineatul (61) a fost introdus prin art. I pct. 235 din Legea nr. 343/2006. Plata impozitului Art. 260. - (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteste anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificatie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, această atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteste integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unităti administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 236 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL IV Impozitul pe mijloacele de transport Reguli generale Art. 261. - (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. (2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumită în continuare impozit pe mijloacele de transport, se plăteste la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale unde persoana îsi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. (3) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. (4) În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadentă, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. __________ Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 237 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 238 din Legea nr. 343/2006. Scutiri Art. 262. - Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru: a) autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora; b) navele fluviale de pasageri, bărcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei si Insula Balta Ialomitei; c) mijloacele de transport ale institutiilor publice; d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităti, dacă tariful de transport este stabilit în conditii de transport public; e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. __________ Litera e) a fost introdusă prin art. I pct. 239 din Legea nr. 343/2006. Calculul taxei Art. 263. - (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în functie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmultirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Art. 263 alin. (2) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - NIVELURILE INDEXATE - NIVELURILE APLICABILE -- - PENTRU ANUL 2006 - ÎN ANUL FISCAL 2007 -- Mijloc de transport cu tractiune mecanică +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - Valoarea taxei - Suma, în lei, pentru fiecare grupă -- -- lei/500 cm3 sau fractiune - - de 200 cm3 sau fractiune din aceasta -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la - 7 - x --2.000 cm3 inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste - 9 - x --2.000 cm3 - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Autobuze, autocare, microbuze - 15 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa - - --totală maximă autorizată de până la 12 tone - 16 - x --inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Tractoare înmatriculate - 10 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Motociclete, motorete si scutere - 4 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma "impozitul pe mijloacele de transport" înlocuieste sintagma "taxa --asupra mijloacelor de transport" -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Tipuri de autovehicule - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme - - --cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 - x - 7 --inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între - x - 15 --1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între - x - 30 --2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între - x - 60 --2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de - x - 120 --peste 3.001 cm3 - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-6. Autobuze, autocare, microbuze - x - 20 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-7. Alte autovehicule cu masa totală maximă - x - 25 --autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum - - --si autoturismele de teren din productie internă - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-8. Tractoare înmatriculate - x - 15 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (3) În cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective. (4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone --Art. 263 alin. (4) si art. 292 alin. (3) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - NIVELURILE INDEXATE - NIVELURILE APLICABILE -- - PENTRU ANUL 2006 - ÎN ANUL FISCAL 2007 -- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - Taxa, în lei - Impozitul, în lei -- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- Numărul axelor si masa totală maximă autorizată - Vehicule cu - -Vehicule cu sistem- -- - sistem de -Vehicule cu alt- de suspensie - Vehicule cu alt -- - suspensie - sistem de -pneumatică sau un - sistem de -- -pneumatică sau- suspensie - echivalent - suspensie -- -un echivalent - - recunoscut - -- - recunoscut - - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-I. Vehicule cu două axe - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone- 100 - 110 - 100 - 110 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone- 110 - 167 - 110 - 218 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone- 167 - 235 - 218 - 307 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Masa peste 15 tone - 235 - 533 - 307 - 694 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-II. Vehicule cu trei axe - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone- 110 - 120 - 110 - 137 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone- 120 - 216 - 137 - 281 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone- 216 - 280 - 281 - 365 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone- 280 - 432 - 365 - 563 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone- 432 - 671 - 563 - 874 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-6. Masa peste 25 tone - 432 - 671 - 563 - 874 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-III. Vehicule cu patru axe - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone- 280 - 284 - 365 - 370 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone- 284 - 443 - 370 - 578 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone- 443 - 704 - 578 - 917 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone- 704 - 1.044 - 917 - 1.361 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5. Masa peste 31 tone - 704 - 1.044 - 917 - 1.361 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (5) În cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă -- cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone --Art. 263 alin. (5) si art. 292 alin. (3) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - NIVELURILE INDEXATE - NIVELURILE APLICABILE -- - PENTRU ANUL 2006 - ÎN ANUL FISCAL 2007 -- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - Taxa, în lei - Impozitul, în lei -- Numărul axelor si masa totală maximă autorizată +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - Axă/axe motoare - -Axă/axe motoare- -- - cu suspensie -Axă/axe motoare - cu suspensie - Axă/axe motoare -- -pneumatică sau un -cu alt sistem de-pneumatică sau -cu alt sistem de -- - echivalent - suspensie - un echivalent - suspensie -- - recunoscut - - recunoscut - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-I. Vehicule cu 2 + 1 axe - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone- 100 - 110 - 100 - 110 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone- 110 - 120 - 110 - 120 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone- 120 - 130 - 120 - 130 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone- 130 - 140 - 130 - 140 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone- 140 - 150 - 140 - 190 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone- 150 - 189 - 190 - 246 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone- 189 - 340 - 246 - 443 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-8. Masa peste 25 tone - 340 - 597 - 443 - 778 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-II. Vehicule cu 2 + 2 axe - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone- 120 - 136 - 120 - 177 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone- 136 - 224 - 177 - 291 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone- 224 - 329 - 291 - 428 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone- 329 - 397 - 428 - 517 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone- 397 - 651 - 517 - 849 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone- 651 - 904 - 849 - 1.178 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone- 904 - 1.373 - 1.178 - 1.789 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-8. Masa peste 36 tone - 904 - 1.373 - 1.178 - 1.789 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-III. Vehicule cu 2 + 3 axe - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone- 719 - 1.001 - 938 - 1.305 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 38 tone - 1.001 - 1.361 - 1.305 - 1.774 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-IV. Vehicule cu 3 + 2 axe - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone- 636 - 883 - 829 - 1.150 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone- 883 - 1.221 - 1.150 - 1.591 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Masa peste 40 tone - 1.221 - 1.806 - 1.591 - 2.354 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-V. Vehicule cu 3 + 3 - x - x - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone- 362 - 437 - 471 - 570 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone- 437 - 653 - 570 - 851 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Masa peste 40 tone - 653 - 1.040 - 851 - 1.356 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Remorci, semiremorci sau rulote --Art. 263 alin. (6) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - NIVELURILE INDEXATE - NIVELURILE APLICABILE -- Masa totală maximă autorizată - PENTRU ANUL 2006 - ÎN ANUL FISCAL 2007 -- +¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - Taxa, în lei - Impozitul, în lei -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-a. Până la 1 tonă inclusiv - 7 - 7 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone - 24 - 24 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone - 37 - 37 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-d. Peste 5 tone - 46 - 46 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Mijloace de transport pe apă --Art. 263 alin. (7) -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, - 13 - x --folosite pentru uz si agrement personal - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri - 38 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Bărci cu motor - 75 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Bacuri, poduri plutitoare - 627 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5. Salupe - 376 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-6. Iahturi - 1.882 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-7. Remorchere si împingătoare: - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-a) Până la 500 CP inclusiv - 376 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-b) Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP - 627 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP - 1.004 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-d) Peste 4.000 CP - 1.505 - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau - 126 - x --fractiune din acesta - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-9. Geamuri, slepuri si barje fluviale: - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 - 126 - x --tone inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 - 188 - x --tone, dar nu peste 3.000 tone - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 - 314 - x --tone - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru - x - 15 --pescuit si uz personal - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri - x - 40 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-3. Bărci cu motor - x - 150 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-4. Nave de sport si agrement*) - x - între 0 si 800 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-5. Scutere de apă - x - 150 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-6. Remorchere si împingătoare: - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-a) până la 500 CP inclusiv - x - 400 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-b) peste 500 CP si până la 2.000 CP, inclusiv - x - 650 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-c) peste 2.000 CP si până la 4.000 CP, inclusiv - x - 1.000 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-d) peste 4.000 CP - x - 1.600 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau - x - 130 --fractiune din acesta - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-8. Geamuri, slepuri si barje fluviale: - x - x -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 - x - 130 --tone, inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 - x - 200 --tone si până la 3.000 tone, inclusiv - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 - - --tone - x - 350 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a --prezentului cod. -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (8) În întelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar. __________ Alineatele (2) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 240 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (2), (4), (5), (6) si (7) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 1514/2006. Dobândiri si transferuri ale mijloacelor de transport Art. 264. - (1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe mijloacele de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. (2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenta fiscală a compartimentului de specialitate al autoritătii de administratie publică locală, impozitul pe mijloacele de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenta fiscală. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul pe mijloacele de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane. (4) Orice persoană care dobândeste/înstrăinează un mijloc de transport sau îsi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale pe a cărei rază teritorială îsi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. (5) Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitătile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritătilor administratiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. __________ Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 241 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (5) a fost introdus prin art. I pct. 242 din Legea nr. 343/2006. Plata taxei Art. 265. - (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteste anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificatie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, această atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (3) Detinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în conditiile legii, au obligatia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează si până la sfârsitul anului fiscal respectiv. (4) În situatia în care înmatricularea priveste o perioadă care depăseste data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, detinătorii prevăzuti la alin. (3) au obligatia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: a) în cazul în care înmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual; b) în cazul în care înmatricularea priveste o perioadă care se sfârseste înainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie si data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteste integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi unităti administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 243 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor Reguli generale Art. 266. - Orice persoană care trebuie să obtină un certificat, aviz sau altă autorizatie prevăzută în prezentul capitol trebuie să plătească taxa mentionată în acest capitol la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesară. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemănătoare Art. 267. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită de consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliul judetean, după caz, în limitele prevăzute în tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZAŢIILOR -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Art. 267 alin. (1) -Taxa pentru eliberarea - NIVELURILE INDEXATE - NIVELURILE APLICABILE -- -certificatului de urbanism, - PENTRU ANUL 2006 - ÎN ANUL FISCAL 2007 -- -în mediu urban - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Suprafata pentru care se obtine certificatul de - Taxa, în lei - Taxa, în lei --urbanism - - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-a) Până la 150 m2, inclusiv - 3-4 - 3-4 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-b) Între 151 si 250 m2, inclusiv - 4-5 - 4-5 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-c) Între 251 si 500 m2, inclusiv - 5-7 - 5-7 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-d) Între 501 si 750 m2, inclusiv - 7-8 - 7-8 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-e) Între 751 si 1.000 m2, inclusiv - 8-10 - 8-10 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-f) Peste 1.000 m2 -10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 - 10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare -- - care depăseste 1.000 m2 - m2 care depăseste 1.000 m2 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuintă sau anexă la locuintă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de constructii. (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatări se calculează înmultind numărul de metri pătrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilită de consiliul local de până la 6 lei. (5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrările de organizare de santier în vederea realizării unei constructii, care nu sunt incluse în altă autorizatie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de santier. (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, căsute sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de constructie. (7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe căile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de până la 6 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafată ocupată de constructie. (8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice altă constructie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente. (9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totală sau partială, a unei constructii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a constructiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiintării partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifică astfel încât să reflecte portiunea din constructie care urmează a fi demolată. (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de până la 9 lei pentru fiecare racord. (12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local în sumă de până la 11 lei. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă se stabileste de către consiliile locale în sumă de până la 7 lei. (14) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de constructie, se aplică următoarele reguli: a) taxa datorată se stabileste pe baza valorii lucrărilor de constructie declarate de persoana care solicită avizul si se plăteste înainte de emiterea avizului; b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de constructie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizatia respectivă, persoana care a obtinut autorizatia trebuie să depună o declaratie privind valoarea lucrărilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale; c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finală privind valoarea lucrărilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de constructie; d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizatia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administratiei publice locale. (15) În cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de constructie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251. __________ Partea introductivă de la alin. (1) fost modificate prin art. I pct. 114 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatelele (1), (4), (7), (11), (12) si (13) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 1514/2006. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfăsura o activitate economică si a altor autorizatii similare Art. 268. - (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăsurarea unei activităti economice este stabilită de către consiliul local în sumă de până la 11 lei, în mediul rural, si de până la 57 lei, în mediul urban. (11) Autorizatiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1). (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de până la 14 lei. (3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, se stabileste de către consiliul local si este de până la 23 lei. (4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileste de către consiliile locale si este de până la 57 lei. (5) Comerciantii a căror activitate se desfăsoară potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante si 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea activitătii de alimentatie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de până la 3.000 lei. La nivelul municipiului Bucuresti, această taxă se stabileste de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti si se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare. (6) Autorizatia privind desfăsurarea activitătii de alimentatie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineste conditiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competentă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare. __________ Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 244 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (5) si (6) au fost introduse prin art. I pct. 245 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (1), (2), (3), (4) si (5) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 1514/2006. Scutiri Art. 269. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se datorează pentru: a) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lăcas de cult sau constructie anexă; b) certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului; c) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrările de interes public judetean sau local; d) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, dacă beneficiarul constructiei este o institutie publică; e) autorizatie de construire pentru autostrăzile si căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii. CAPITOLUL VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate Art. 270. - (1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă si publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de întelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclamă si publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise si audiovizuale. (11) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise si audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activitătilor agentilor de publicitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare si alte tipărituri, precum si prin radio, televiziune si Internet. (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă si publicitate, se plăteste la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă si publicitate. (3) Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă si publicitate. (4) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% si 3%. (5) Valoarea serviciilor de reclamă si publicitate cuprinde orice plată obtinută sau care urmează a fi obtinută pentru serviciile de reclamă si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată. (6) Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă si publicitate. __________ Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 115 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (11) a fost modificat prin art. I pct. 37 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate Art. 271. - (1) Orice persoană care utilizează un panou, afisaj sau structură de afisaj pentru reclamă si publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al autoritătii administratiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectivă. (2) Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate se calculează anual, prin înmultirea numărului de metri pătrati sau a fractiunii de metru pătrat a suprafetei afisajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de până la 23 lei; b) în cazul oricărui alt panou, afisaj sau structură de afisaj pentru reclamă si publicitate, suma este de până la 17 lei. (3) Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fractiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afisează în scop de reclamă si publicitate. (4) Taxa pentru afisajul în scop de reclamă si publicitate se plăteste anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv. (5) Consiliile locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate să depună o declaratie anuală la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale. __________ Literele a) si b) de la alin. (2) au fost modificate prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 797/2005. Scutiri Art. 272. - (1) Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate nu se aplică institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităti economice. (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 270 fiind plătită de această ultimă persoană. (3) Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate nu se datorează pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclamă si publicitate amplasate în interiorul clădirilor. (4) Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publică si educationale. (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin constructia lor, realizării de reclamă si publicitate. CAPITOLUL VII Impozitul pe spectacole Reguli generale Art. 273. - (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competitie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligatia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. (2) Impozitul pe spectacole se plăteste la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competitia sportivă sau altă activitate distractivă. Calculul impozitului Art. 274. - (1) Cu exceptiile prevăzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor. (2) Cota de impozit se determină după cum urmează: a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportivă internă sau internatională, cota de impozit este egală cu 2%; b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%. (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligatia de: a) a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale care îsi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; b) a anunta tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum si în orice alt loc în care se vând bilete de intrare si/sau abonamente; c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu încasa sume care depăsesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente; d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritătii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole; f) a se conforma oricăror altor cerinte privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor si Agentia Natională pentru Sport. Reguli speciale pentru videoteci si discoteci Art. 275. - (1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităti distractive care are loc într-o videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafetei incintei prevăzute în prezentul articol. (2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmultirea numărului de metri pătrati ai suprafetei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel: a) în cazul videotecilor, suma este de până la 1 lei; b) în cazul discotecilor, suma este de până la 2 lei. (3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmultirea sumei stabilite, potrivit alin. (2), cu coeficientul de corectie corespunzător, precizat în tabelul următor: -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬- Rangul localitătii - Coeficient de corectie -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- O - 8,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- I - 5,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- II - 4,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- III - 3,00 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- IV - 1,10 -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- V - 1,00 -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaratia se depune până la data de 15, inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. __________ Alineatul (2) a fost modificat prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 797/2005. Scutiri Art. 276. - Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. Plata impozitului Art. 277. - (1) Impozitul pe spectacole se plăteste lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor. (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului. CAPITOLUL VIII Taxa hotelieră Reguli generale Art. 278. - (1) Consiliul local poate institui o taxă pentru sederea într-o unitate de cazare, într-o localitate asupra căreia consiliul local îsi exercită autoritatea, dar numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol. (2) Taxa pentru sederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidentă a persoanelor cazate. (3) Unitatea de cazare are obligatia de a vărsa taxa colectată în conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. Calculul taxei Art. 279. - (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitătile de cazare. (2) Cota taxei se stabileste de consiliul local si este cuprinsă între 0,5% si 5%. În cazul unitătilor de cazare amplasate într-o statiune turistică, cota taxei poate varia în functie de clasa cazării în hotel. (3) Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de sedere, cu exceptia cazului unitătilor de cazare amplasate într-o statiune turistică, atunci când taxa se datorează numai pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare. Scutiri Art. 280. - Taxa hotelieră nu se aplică pentru: a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv; b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II; c) pensionarii sau studentii; d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; e) veteranii de război; f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit; g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare; h) sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreună cu o persoană mentionată la lit. b)-g). Plata taxei Art. 281. - (1) Unitătile de cazare au obligatia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. (2) Unitătile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. Formatul declaratiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor. CAPITOLUL IX Taxe speciale Taxe speciale Art. 282. - (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot adopta taxe speciale. (2) Domeniile în care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale. (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile oferite de institutia/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestatii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. (4) Consiliile locale, judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitătilor publice (gaze naturale, apă, energie electrică), pentru existenta pe domeniul public/privat al unitătilor administrativ-teritoriale a retelelor de apă, de transport si distributie a energiei electrice si a gazelor naturale. __________ Alineatele (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 246 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL X Alte taxe locale Alte taxe locale Art. 283. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură si arheologice si altele asemenea. (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localitătii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitătile cu impact asupra mediului înconjurător. (3) Taxele prevăzute la alin. (1) si (2) se calculează si se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autoritătile deliberative interesate. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1151 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. - Denumirea marginală a articolului a fost introdusă prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005. NOTĂ INDACO __________ A se vedea H.G. nr. 797/2005 care prin anexa sa, prezintă art. 283 în varianta veche - până la aparitia Legii nr. 494/2004 care a modificat întregul articol. ............................................................................................... -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬-Art. 283 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor -NIVELURILE INDEXATE- NIVELURILE -- publice si pentru vizitarea muzeelor, a caselor - PENTRU ANUL 2005 -INDEXATE PENTRU -- memoriale sau a monumentelor a caselor memoriale sau - rol/ron - ANUL 2006 -- a monumentelor istorice, de arhitectură si arheologie+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+- - între 0 lei/zi si - între 0 lei/zi -- - 119.000 lei/zi - si 13 lei/zi -- - inclusiv/între 0 - inclusiv -- - lei/zi si 11,90 - -- - lei/zi inclusiv - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Art. 283 alin. (2) Taxa zilnică pentru detinerea sau utilizarea - între 0 lei/zi si - între 0 lei/zi -- echipamentelor destinate în scopul obtinerii de venit- 119.000 lei/zi - si 13 lei/zi -- - inclusiv/între 0 - inclusiv -- - lei/zi si 11,90 - -- - lei/zi inclusiv - -+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+-Art. 283 alin. (3) Taxa anuală pentru vehicule lente - între 0 lei/an si - între 0 lei/an -- - 321.000 lei/an - si 34 lei/an -- - inclusiv/între 0 - inclusiv -- - lei/an si 3,21 - -- - lei/an inclusiv - -L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ............................................................................................... CAPITOLUL XI Facilităti comune __________ Titlul Capitolului XI a fost modificat prin art. I pct. 247 din Legea nr. 343/2006. Facilităti pentru persoane fizice __________ Denumirea marginală a fost modificat prin art. I pct. 248 din Legea nr. 343/2006. Art. 284. - (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevăzute la art. 282 si art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinta situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri si impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război si văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăsurarea unei activităti economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietătile detinute în comun de soti. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (71) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) si (2). (8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. (9) Persoanele fizice si/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le detin în proprietate, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termică, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. (10) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevăzute la art. 282 si 283 se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităti persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităti din Muntii Apuseni si în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază si trăiesc în localitătile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităti din Muntii Apuseni, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri si actiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judetului Tulcea si a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedati anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără constructii, din extravilan, se reduc la jumătate. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă: a) clădirea este o locuintă nouă, realizată în conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare; sau b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrări publice si constructii de locuinte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările si completările ulterioare. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. __________ Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 116 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (71) a fost introdus prin art. I pct. 1161 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. - Alineatul (11) a fost modificat prin art. I pct. 1162 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. - Alineatul (12) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 123/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 96/2005. - Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 249 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (13) si (14) au fost introduse prin art. I pct. 250 din Legea nr. 343/2006. Facilităti pentru persoanele juridice __________ Denumirea marginală a fost modificat prin art. I pct. 251 din Legea nr. 343/2006. Art. 285. - (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe locale precizate la art. 282 si art. 283 nu se aplică: a) oricărei institutii sau unităti care functionează sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru activităti economice; b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultură natională, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; c) organizatiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităti specializate care asigură găzduire, îngrijire socială si medicală, asistentă, ocrotire, activităti de recuperare, reabilitare si reinsertie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în dificultate, în conditiile legii. (2) Impozitul pe clădiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri si terenul aferent detinute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 5 luni pe durata unui an calendaristic. (3) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite detinute de cooperatiile de consum sau mestesugăresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achizitiei clădirii. (4) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, cu exceptia celor folosite în scop economic. __________ Litera c) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 252 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (4) a fost introdus prin art. I pct. 253 din Legea nr. 343/2006. Scutiri si facilităti pentru persoanele juridice Art. 2851. - Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum si terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din O.G. nr. 83/2004. Scutiri si facilităti stabilite de consiliile locale Art. 286. - (1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit. (2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit. (3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe tară ori constau în exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social. (4) În cazul unei calamităti naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de construire sau o reducere a acestora. (5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii. (6) Consiliul Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, datorate datorată de către persoanele juridice care efectuează investitii de peste 500.000 euro pe o perioadă de până la 5 ani inclusiv, astfel:în conditiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională si în conditiile îndeplinirii dispozitiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007. a) scutirea de impozit pe clădiri, de la data de întâi a lunii următoare finalizării clădirii; b) scutirea de impozit pe teren, de la data de întâi a lunii următoare eliberării autorizatiei de construire. (7) Abrogat. (7) În cazul investitiilor de peste 500.000 euro, finalizate si puse în functiune la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul local poate stabili cota de 0,25% la calculul impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 3 ani inclusiv. __________ Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 118 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 254 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 96 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatul (7) a fost abrogat prin art. I pct. 97 din O.U.G. nr. 106/2007. - Alineatul (7) a fost introdus prin art. I pct. 255 din Legea nr. 343/2006. CAPITOLUL XII Alte dispozitii comune Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene Art. 287. - Nivelul impozitelor si taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, cu exceptia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) si la art. 295 alin. (11) lit. b)-d). __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 256 din Legea nr. 343/2006. Hotărârile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale __________ Denumirea marginală a fost modificat prin art. I pct. 257 din Legea nr. 343/2006. Art. 288. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adoptă hotărâri privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292. (2) Primarii, primarul general si presedintii consiliilor judetene asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în materie de impozite si taxe locale adoptate de autoritătile deliberative respective. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1191 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale Art. 289. - Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale. Depunerea declaratiilor de persoanele juridice Art. 290. - Abrogat. __________ Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 258 din Legea nr. 343/2006. Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale Art. 291. - Autoritătile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizărilor aferente. Indexarea impozitelor si taxelor locale Art. 292. - (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o dată la 3 ani, tinând cont de evolutia ratei inflatiei de la ultima indexare. (2) Sumele indexate se initiază în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an. (3) În perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 si 1 ianuarie 2011, nivelul taxei asupra mijloacelor de transport, prevăzut la art. 263 alin. (4) si (5), se majorează prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 9 - Politica în domeniul transporturilor, în luna aprilie a fiecărui an cuprins în perioadă, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor. __________ Articolul a fost modificat prin art. I pct. 120 din O.G. nr. 83/2004. - Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 259 din Legea nr. 343/2006. Elaborarea normelor Art. 293. - Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de către Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor. CAPITOLUL XIII Sanctiuni Sanctiuni Art. 294. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contraventională sau penală, potrivit dispozitiilor legale în vigoare. (2) Constituie contraventii următoarele fapte: a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290; b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) si (6), art. 259 alin. (6) si (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) si art. 290; c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) si ale art. 264 alin. (5), referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate; d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, precum si depăsirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. (3) Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b)-d), cu amendă de la 200 lei la 500 lei. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 230 lei la 1.130 lei (910 lei la 4.540 lei pt. persoane juridice). (5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către primari si persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritătii administratiei publice locale. (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%, respectiv: Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 200 de lei la 800 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 800 de lei la 2.000 de lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 920 de lei la 4.520 de lei. (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se actualizează prin hotărâre a Guvernului. (8) Contraventiilor prevăzute la alin. (2) si (4) li se aplică dispozitiile legii. __________ Alineatul (7) a fost modificat prin liniuta 11 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004. - Alineatul (8) a fost modificat prin liniuta 12 din Rectificarea publicată în MOf. nr. 112 din 06.02.2004. - Literele c) si d) de la alin. (2) au fost introduse prin art. I pct. 260 din Legea nr. 343/2006. - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 261 din Legea nr. 343/2006. - Alineatele (3), (4) si (6) a fost modificat prin Anexa de la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost modificată si înlocuită de Anexa din H.G. nr. 1514/2006. Sanctiuni Art. 2941. - Contraventiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 262 din Legea nr. 343/2006, astfel cum a fost modificat prin liniuta 5 din Rectificarea publicată în MOF nr. 765 din 07/09/2006 CAPITOLUL XIV Dispozitii finale Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale Art. 295. - (1) Impozitele si taxele locale, precum si amenzile si penalitătile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale. (2) Impozitul pe clădiri, precum si amenzile si penalitătile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea respectivă. (3) Impozitul pe teren, precum si amenzile si penalitătile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv. (4) Cu exceptiile prevăzute la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport, precum si amenzile si penalitătile aferente acesteia constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat mijlocul de transport respectiv. (5) Veniturile provenite din taxa asupra mijlocului de transport stabilită în concordantă cu prevederile art. 263 alin. (4) si (5), precum si amenzile si penalizările aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrări de întretinere, modernizare, reabilitare si construire a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venituri la bugetul local si 40% constituie venituri la bugetul judetean. În cazul municipiului Bucuresti, taxa constituie venituri în proportie de 60% la bugetele sectoarelor si 40% la bugetul municipiului Bucuresti. (6) Taxele locale prevăzute la capitolul V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de către presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la bugetul local al consiliului judetean. (7) Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate, precum si amenzile si penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale unde sunt prestate serviciile de reclamă si publicitate. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate, precum si amenzile si penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul în scop de reclamă si publicitate. (8) Impozitul pe spectacole, precum si amenzile si penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competitia sportivă sau altă activitate distractivă. (9) Taxa hotelieră, precum si amenzile si penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale unde este situat hotelul. (10) Celelalte taxe locale prevăzute la art. 283, precum si amenzile si penalizările aferente constituie venituri la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv sau unde trebuie înmatriculat vehiculul lent. (11) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: a) dobânda pentru plata cu întârziere a impozitelor si taxelor locale; b) taxele judiciare de timbru prevăzute de lege; c) taxele de timbru prevăzute de lege; d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege. (12) Sumele prevăzute la alin. (11) se ajustează pentru a reflecta rata inflatiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 21/2006. Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale Art. 2951. - În vederea clarificării si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevantă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocatii, executorii judecătoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, precum si orice altă entitate care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizării acestora fără plată. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 263 din Legea nr. 343/2006. Dispozitii tranzitorii Art. 296. - (1) Până la data de 31 decembrie 2004, nivelul impozitelor si taxelor prevăzute în prezentul titlu este cel stabilit prin hotărârile consiliilor locale adoptate în anul 2003 pentru anul 2004, potrivit legii, cu exceptia taxelor prevăzute la art. 267, 268 si art. 271. (2) Pentru anul 2004, nivelul taxelor prevăzute la art. 267, 268 si 271 va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului Cod fiscal în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Prevederile art. 258 alin. (6) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004, iar prevederile art. 287, începând cu data de 1 ianuarie 2005. (4) Taxele speciale adoptate de consiliile locale, până la data de 31 mai 2003, pentru anul fiscal 2004, care contravin prevederilor art. 282, îsi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului cod. TITLUL IX1 Infractiuni __________ Titlul IX1 a fost introdus prin art. I pct. 1201 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. Art. 2961. - (1) Constituie infractiuni următoarele fapte: a) Abrogat. b) producerea de produse accizabile ce intră sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscală în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă; c) achizitionarea de alcool etilic si de distilate de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati de astfel de produse, potrivit titlului VII; d) utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză si a alcoolului tehnic ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel; e) achizitionarea de uleiuri minerale rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care provin pe circuitul economic de la alti furnizori decât antrepozitarii autorizati pentru productie sau importatorii autorizati potrivit titlului VII; f) livrarea de uleiuri minerale de către antrepozitarii autorizati pentru productie fără prezentarea de către cumpărător, persoană juridică, a documentului de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitătii ce urmează a fi facturate; g) comercializarea uleiurilor minerale neaccizabile, rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, care au punctul de inflamabilitate sub 85?C, altfel decât direct către utilizatorii finali care folosesc aceste produse în scop industrial; h) marcarea cu marcaje false a produselor accizabile supuse marcării ori detinerea în antrepozitul fiscal a produselor marcate în acest fel; i) împiedicarea sub orice formă a organului de control de a efectua verificări inopinate în antrepozitele fiscale; j) livrarea reziduurilor de uleiuri minerale către alti clienti decât antrepozitele fiscale de productie, autorizate să le colecteze si să le prelucreze, ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare; k) achizitionarea de către antrepozitele fiscale de productie a reziduurilor de uleiuri minerale de la alti furnizori decât unitătile care le obtin din exploatare ori fără viza reprezentantului organului fiscal teritorial aplicată pe documentul de livrare. (2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a) cu închisoare de la 1 an la 3 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g) si i); b) cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, cele prevăzute la lit. b), f) si h); c) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani cele prevăzute la lit. j) si k); (3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) si k) organul de control competent dispune oprirea activitătii, sigilarea instalatiei si înaintează actul de control autoritătii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal. __________ Articolul a fost introdus prin art. I pct. 1202 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost completat de Legea de aprobare nr. 494/2004. - Litera a) de la alin. (1) a fost abrogată prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 123/2004. - Litera c) de la alin. (2) a fost modificată prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 123/2004. TITLUL X Dispozitii finale Data intrării în vigoare a Codului fiscal Art. 297. - Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel. Abrogarea actelor normative Art. 298. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă: 1. Articolul 73 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002; 2. Articolul 17 din Legea apiculturii nr. 89/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998, cu modificările ulterioare; 3. Articolul 13 si articolul 14 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 3 iulie 2001, cu modificările ulterioare; 4. Alineatul (3) al articolului 17 din Legea patronatelor nr. 356/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001; 5. Alineatul (2) al articolului 41 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001; 6. Prevederile referitoare la accize din Legea nr. 423/2001 pentru sprijinirea sectorului de pescuit la Marea Neagră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 23 iulie 2001; 7. Alineatul (8) al articolului 70 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 18 iunie 2002; 8. Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 15 septembrie 2003; 9. Articolul 67 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare; 10. Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv actele normative date în aplicarea legii; 11. Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, cu modificările si completările ulterioare; 12. Literele b) si c) ale articolului 37 din Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare; 13. Ordonanta Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultantii străini pentru activitatea desfăsurată în România, în cadrul unor acorduri internationale guvernamentale sau neguvernamentale de finantare gratuită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 30 august 1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994; 14. Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare; 15. Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; 16. Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe veniturile reprezentantelor din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997, cu modificările ulterioare; 17. Prevederile privind impozitul pe profit din articolul 47 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002; 18. Literele e) si f) ale articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000; 19. Articolul 6, articolul 7 si alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanta Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligatiilor asumate de România prin aderarea la Conventia internatională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigatiei aeriene si la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 26 ianuarie 2001; 20. Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice si juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998, cu modificările ulterioare; 21. Prevederile referitoare la persoane juridice din alineatul (2) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, cu completările ulterioare; 22. Alineatul (4) al articolului 122 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 210/2003; 23. Alineatele (1) si (2) ale articolului 6 si articolul 8 din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 Mwe", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 335/2001, cu modificările si completările ulterioare; 24. Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare; 25. Ordonanta Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările si completările ulterioare; 26. Literele b) si c) ale articolului 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002; 27. Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare; 28. Articolul 162 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetare locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 358/2003; 29. Sectiunea a 2-a a capitolului I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003; 30. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti străini pentru activitătile desfăsurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 29 octombrie 1997, cu modificările si completările ulterioare; 31. Prevederile referitoare la taxa pe valoarea adăugată din articolul 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor si a finantării obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni" si pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 21/2000; 32. Litera a) a alineatului 1 al articolului 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare; 33. Literele b) si c) ale articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activitătii titularilor de acorduri petroliere si subcontractantilor acestora, care desfăsoară operatiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apă de peste 100 metri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 28 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2001; 34. Articolul 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activitătii economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 12 mai 2000, aprobată prin Legea nr. 302/2001, cu modificările ulterioare; 35. Articolul 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002; 36. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2000 privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri si/sau prestările de servicii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 211/2000 privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unor împrumuturi externe pentru Ministerul Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 134/2001; 37. Alineatul 2 al articolului 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 382/2002, cu modificările ulterioare; 38. Articolul 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare; 39. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările si completările ulterioare; 40. Prevederile referitoare la impozitul pe profit din alineatul (3) al articolului 145 si alineatul (2) al articolului 146 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare; 41. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitătilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 273/2003; 42. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare; 43. Hotărârea Guvernului nr. 582/1997 privind introducerea sistemului de marcare pentru băuturi alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, cu modificările si completările ulterioare; 431. Abrogat. 44. Orice alte dispozitii contrare prezentului cod. (2) Abrogat. __________ Pct. 431 de la alin. (1) a fost introdus prin art. I pct. 121 din O.G. nr. 83/2004, si ulterior a fost abrogat prin Legea de aprobare nr. 494/2004. - Alineatul (2) a fost abrogat prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.

  Look4u.ro
downloads, acte normative, bilant, declaratii fiscale, balanta, jurnale, conturi noi, sistem european, curs valutar, forum, program contabilitate, programe contabilitate, program salarii, program contabilitate windows, contabilitate windows, windows, program, contabilitate, salarii, demo, dos, windows, licenta, soft contabilitate, personal salarizare, evidenta personal, evidente contabile, evidenta contabila, complet, calculator, programe, contabilitate on-line,gestiune financiara,norme audit,CAEN,Anunturi,anunt,contabil,audit,expert contabil